Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.7.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 33 ja 36 §:n kumoamisesta. Ennakkoperintälain muutoksesta (564/2004) johtuen kumotaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 33 ja 36 §. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muutoksesta (567/2004) johtuen muutetaan asetuksen 1 §. Yleishyödyllisen yhteisön on liitettävä veroilmoitukseensa jäljennös veronhuojennusta koskevasta päätöksestä. Jos jäljennöstä ei voida liittää veroilmoitukseen, se on toimitettava verotuksen toimittavaan verovirastoon niin pian kuin mahdollista. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus veronkantoasetuksen 11 §:n kumoamisesta. Veronkantolain muutoksesta (568/2004) johtuen kumotaan veronkantoasetuksen 11 §. Veronkantolakiin on lisätty uusi 27 b §, jossa säädetään verotuksessa noudatettavasta yleisestä palautuskorosta ja sen tasosta. Säännös korvaa veronkantoasetuksen 11 §:n säännöksen. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 §:n kumoamisesta. Valmisteverotuslain muutoksesta (569/2004) johtuen kumotaan valmisteverotusasetuksen (1546/1994) 6 § sellaisena kuin se on asetuksessa 1167/2001. Palautuskorkoa ja liikaa palautetulle valmisteverolle perittävää korkoa koskeva sääntely on lailla sisällytetty valmisteverotuslain 39 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen 3 §:n kumoamisesta. Tullilain muutoksesta (570/2004) johtuen kumotaan tulliasetuksen (1543/1994) 3 § sellaisena kuin se on asetuksessa 1404/2001. Palautuskorkoa koskeva sääntely on lailla sisällytetty tullilain 39 §:n 2 momenttiin. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta. Valtion taidemuseosta annettua lakia (566/2004) on muutettu 1.8.2004 lukien. Lainmuutoksen johdosta joudutaan uusimaan asetus kokonaisuudessaan. Lain 1, 2 ja 8 § ja valtion virkamieslain (750/1994) 8 § sisältävät valtuuden antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella toimintayksiköistä, virkamiesten ratkaisuvallasta, virkojen kelpoisuusvaatimuksista, viraston tehtävistä ja virkojen täyttämisestä. Asetuksella kumotaan Valtion taidemuseosta annettu valtioneuvoston asetus (658/ 2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.8.2004 tietyin siirtymäsäännöksin. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa. Asetus liittyy satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annettuun neuvoston direktiiviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/106/EY tehtyjen muutosten täytäntöönpanoon. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tietyistä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa säädetyistä asioista. Asetuksella kumotaan voimassa oleva asetus (325/ 1997) ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa. Asetus tulee voimaan 1.8.2004 samanaikaisesti alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain kanssa. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista. Asetuksen liitteeseen 2 lisätään direktiivien 2003/34/EY ja 2003/36/EY sisältämät uudet nimikkeet (72 kpl). Lisäksi asetukseen lisätään valtioneuvoston asetuksen 550/2002 sisältämät nimikkeet (3 kpl). Uudistuksen laajuuden vuoksi koko asetus annetaan uudestaan. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (610/2000). Asetus tulee voimaan 15.1.2005. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta. Asetuksella korvataan ja ajanmukaistetaan valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista. Asetuksella kumotaan alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista annettu valtioneuvoston päätös (915/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavien järjestysohjeiden soveltamisesta eräisiin satamiin annettu valtioneuvoston päätös (682/1986). Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio (03) 2608 420)

Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella korvataan ja ajanmukaistetaan valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio (03) 2608 420)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.6.2004 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa, joka kokoontuu päättämään komission puheenjohtajan nimeämisestä ja eräistä muista nimityksistä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.7.2004 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Suomen ja Venäjän federaation välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelemiseksi ja valtuuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö nimeämään valtuuskunnalle tarvittaessa asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö Pertti Harvola ja jäsenet ovat teollisuusneuvos Jussi Manninen, hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi ja vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä johtaja Arja Tanninen Säteilyturvakeskuksesta. (KTM neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen 1606 4836)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.7.2004 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Olli-Pekka Jalonen puolustusministeriön puolustusasiainneuvoksen määräaikaiseen (A 29) virkasuhteeseen 1.8.2004-28.2.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka määräaikaisen virkasuhteen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuusela puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen (A 26) virkasuhteeseen 1.7.2004-28.2.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka määräaikaisen virkasuhteen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Master of Arts Antti Paasilehto liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 21.8.2004-28.2.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Maaret Suomi on virkavapaana omasta virastaan. (LVM osastopäällikkö Harri Pursiainen 1602 8389)

Varatuomari Maaret Suomi liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 21.8.2004-28.2.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Asta Virtaniemi on virkavapaana omasta virastaan. (LVM osastopäällikkö Harri Pursiainen 1602 8389)

Oikeustieteen lisensiaatti, lakiasiainjohtaja Erkki Rajaniemi sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen (A 28) virkaan 1.10.2004 lukien. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.7.2004 seuraavia asioita:

Vuoden 2004 talousarvion momentin 25.01.29 (Erityismenot) arviomäärärahan ylittäminen 600 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää muun muassa onnettomuuksien tutkinnan menoihin. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

Puolustusvoimien/Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Haapajärven Asevarikon rakennettavan lataamorakennuksen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2006 ja voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 20 vuoden kuluttua. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on aikaisemmin 16.4.2003 käsittelyssään puoltanut hanketta. Hankkeen luonnossuunnitelmista (L2-suunnitelmat) lasketun kustannusarvion mukaan kustannukset ovat kuitenkin rakenteiden, käyttöturvallisuuden sekä tuotannon toiminnallisten vaatimusten vuoksi kohonneet noin 39 prosenttia. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 33.17.50 (Valtionosuus työttömyyskassoille) arviomäärärahan ylittäminen 22 miljoonalla eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Työttömyysturvalain mukaisiin ansiopäivärahoihin kohdistuvan vuoden 2004 valtion osuuden ennakon määrän tarkistaminen 585 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Poliittisen johdon tuen järjestämistä valtioneuvostossa selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa 23.6.2004 valtioneuvoston kanslialle. Työryhmä ehdottaa valtiosihteereitä nimitettäväksi niiden ministerien avuksi, joiden kohdalla se katsotaan eniten tarpeelliseksi helpottamaan erityisesti EU-asioiden vuoksi lisääntynyttä tehtävien määrää. Valtiosihteeri olisi ministerin toimikaudeksi nimitettävä ja hänen luottamustaan nauttiva. Työryhmä ehdottaa myös, että nykyisin neuvottelevien virkamiesten nimikkeellä toimivista ministerin poliittisista avustajista luovutaan. Työryhmän esitys löytyy valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta osoitteesta http://www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/86495.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Risto Volanen, p. (09) 1602 2006, valtioneuvoston kansliasta.

Huippu-urheilun kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 1.7.2004 kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Suomen Olympiakomitea on suomalaista huippu-urheilua arvioineen työryhmän mielestä luontevin taho vastaamaan huippu-urheilun kokonaiskoordinaatiosta ja kehittämisestä. Huippu-urheilun kehittämiseksi työryhmä esittää 26 toimenpidesuositusta, joiden painopisteitä ovat valmennuksen tehostaminen, valmentajakoulutus, urheilijoiden henkilökohtaiset tuet, antidopingtoiminta ja huippu-urheilun koordinaatio. Työryhmän muistio sekä selvitys Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan liikuntapolitiikasta, huippu-urheilujärjestelmistä sekä urheilun rahoituksesta löytyvät opetusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/julkaisut/liikunta/index.html. Lisätietoja antavat ylijohtaja Kalevi Kivistö, p. (09) 1607 7053, opetusministeriöstä ja ylitarkastaja Hannu Tolonen, p. (09) 1607 7031, opetusministeriöstä.

Päijänne-Saimaa -kanavan matkailullista merkitystä, kustannuksia ja rahoitusta selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 29.6.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Perinteisenä liikennehankkeena Päijänne-Saimaa -kanavaa ei työryhmän mukaan voi käsitellä. Kanavan toteuttamisen perusteet olisivat muut kuin liikenteelliset. Päätöstä tehtäessä olisi arvioitava hankkeen ainutlaatuisuutta ja sen merkitystä tulevaisuuden matkailulle ja vapaa-ajan vesiliikenteelle. Työryhmän mietintö löytyy liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Juhani Tervala, p. (09) 1602 8482, liikenne- ja viestintäministeriöstä ja yli-insinööri Anneli Tanttu, p. (09) 1602 8485, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.