Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.6.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 127/2004 vp) laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta. Sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta. Sähköverkkotoiminta tulee pääsääntöisesti eriyttää oikeudellisesti ja toiminnallisesti sähkön tuotannosta ja myynnistä. Velvoite oikeudelliseen eriyttämiseen koskee noin 35 prosenttia jakeluverkonhaltijoista ja noin 85 prosenttia jakeluverkoissa siirretystä energiasta. Sähköverkkojen valvonnassa siirrytään kaikkiin verkonhaltijoihin kohdistuvaan yhtenäiseen ja osittain etukäteiseen valvontaan. Energiamarkkinavirasto saa toimivallan määrätä lain määrittämissä puitteissa verkkomaksujen laskentaperiaatteet sekä toimivallan määrätä palauttamaan mahdollinen ylituotto asiakkaille alentamalla siirtopalvelun hintoja. Viraston päätösten osalta siirrytään kaksiportaiseen muutoksenhakuun. Tariffiasioissa ensiasteeksi tulee markkinaoikeus. Sähkönkäyttäjien ja -tuottajien liittymisjohtojen rakentamista helpotetaan. Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainon seurantaa tehostetaan. Sähkön niukkuustilanteisiin varaudutaan mahdollisuudella siirtää suurten voimalaitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja talvikaudella sekä säännöksillä uutta tuotantokapasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta. Paikallisen sähkönmyyjän velvollisuutta toimittaa sähköä kuluttajille ja muille pienille sähkönkäyttäjille, kun nämä eivät halua kilpailuttaa sähkönmyyjää, täsmennetään. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Esitys (HE 128/2004 vp) laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta. Maakaasumarkkinaviranomainen vahvistaa direktiivin edellyttämällä tavalla maakaasuverkkopalvelujen hinnoittelussa noudatettavat laskentamenetelmät ennen niiden käyttöönottoa. Muutoksenhaku maakaasumarkkinaviranomaisen päätöksiin muuttuu kaksiportaiseksi. (KTM ylitarkastaja Mauri Valtonen 1606 4814)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.6.2004 seuraavat lait:

Laki väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 90/2004 vp). Väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että mahdollisuutta tallettaa kirkollisia toimituksia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään voidaan jatkaa vuoden 2005 kesäkuun loppuun. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta (HE 68/2004 vp). Lakia muutetaan siten, että opetusministeriö voi siirtää toimivaltaansa rakennerahasto-asioissa opetushallitukselle ja lääninhallituksille ja sosiaali- ja terveysministeriö voi siirtää toimivaltaansa rakennerahasto-asioissa lääninhallituksille. Toimivallan siirtämisestä säädetään ministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta (HE 84/2004 vp). Sukupolvenvaihdoshuojennuksen laskentaperustetta muutetaan siten, että maatilaan tai muuhun yritykseen kuuluvan varallisuuden arvo alennetaan huojennusta laskettaessa nykyisestä varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaisesta määrästä 40 prosenttiin siitä. Muutosta sovelletaan verovelvollisen vaatimuksesta takautuvasti myös niihin sukupolvenvaihdoksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut vuoden 2004 aikana ennen lain voimaantuloa. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 1603 3143)

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 11 §:n kumoamisesta, laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta, laki tullilain 39 §:n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 52 §:n muuttamisesta ja laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta (HE 57/2004 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että työntekijälle työkäyttöä varten järjestetystä tietoliikenneyhteydestä ei synny työntekijän yksityiskäyttöä vastaavalta osalta veronalaista etua. Luovutusvoiton määrää laskettaessa sijoitusrahasto-osuuksien hankintamenon vähentämisjärjestys määräytyy samalla tavalla kuin arvo-osuusjärjestelmän piirissä olevien arvopapereiden hankintamenon vähentämisjärjestys nykyisin määräytyy. Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun niihin verrattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat vähennyskelpoisia vain 50 euron ylittävältä osin. Eräiden sosiaalietuuksien takaisinperintä otetaan huomioon sen vuoden verotuksessa, jolloin takaisinperintä on tapahtunut. Eläketulon jaksotus voidaan tehdä vain, jos takautuvan eläkkeen määrä on vähintään 500 euroa. Lisäksi tuloverolain tarkoittama merityötulon määritelmä muutetaan vastaamaan Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeistä tilannetta. Varallisuusverolakia muutetaan siten, että verovapaiksi varoiksi säädetään muun muassa omassa tai perheen käytössä olevat tavanomaiset kulkuneuvot ja eräät tavanomaiset kulutusosuuskuntien sekä osuuspankkien jäsenosuudet. Ennakkoperintälakia muutetaan siten, että määrältään vähäiset ennakonkannon alaiset tulot voidaan sisällyttää ennakonpidätyksen laskentaperusteisiin ja näin voidaan luopua erillisestä ennakon määräämismenettelystä näiden tulojen osalta. Verotusmenettelystä annetussa laissa olevia tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja osin laajennetaan. Veronkantolakiin lisätään veronpalautukselle maksettavaa korkoa koskeva yleissäännös. Palautuskoron taso alennetaan kiinteästä yhdeksän prosentin vuotuisesta korosta markkinakorkotasoon sidotuksi koroksi. Vastaava muutos tehdään myös tullilakiin ja valmisteverotuslakiin. Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annettua lakia muutetaan siten, että huojennuksen myöntämiseen liittyvä ratkaisutoimivalta siirretään Verohallituksen määräämälle verovirastolle. Eri verolakeja muutetaan myös siten, että verosta vapauttamista koskevien asioiden ratkaisutoimivalta siirretään, siltä osin kuin toimivalta vielä on Verohallituksessa, verovirastoille. Osaa säännöksistä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2004 ja osaa vuoden 2005 verotuksessa. Lait tulevat voimaan 1.7.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää veronkantoon liittyvien korkojen perusteita tarkemmin mahdollisimman oikeudenmukaisen ja neutraalin tason varmistamiseksi. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 1603 3122)

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 97/2004 vp). Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain koulumatkatuen myöntämisen edellytyksiä ja koulumatkatuen määrää koskevia säännöksiä muutetaan. Euromäärää, jonka ylittävät kustannukset korvataan koulumatkatukena ja pienimmän maksettavan etuuden määrää korotetaan kustannusten nousun perusteella. Opiskelijan saama tuki säilyy ennallaan. Laki tulee voimaan 1.8.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö ja Kansaneläkelaitos seuraavat koulumatkatukeen tehdyn muutoksen vaikutuksia ja että tarvittaessa eduskunnalle annetaan korjaava esitys epäkohtien poistamiseksi. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Laki metsälain muuttamisesta (HE 73/2003 vp ja LA 154/2003 vp). Metsäkeskuksen tulee toimittaa välittömästi alueelliselle ympäristökeskukselle, maanomistajalle sekä tiedossaan olevalle maanomistajan edustajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle tieto metsänkäyttöilmoituksesta, joka kohdistuu alueellisen ympäristökeskuksen metsäkeskukselle toimittamassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Maanomistaja tai hänen valtuuttamansa metsänhakkuuoikeuden haltija voi hakea ennakkotietoa metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä elinympäristöstä metsänkäyttöilmoituksen kohteena olevassa metsässä. Lakiin lisätään myös säännös metsän hakkuun estämisestä. Laki tulee voimaan 1.7.2004. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkistamiseksi Suomen ja liito-oravan osalta, mikäli liito-oravakannan osoitetaan olevan niin runsas ja vakaa, ettei sitä voida enää pitää kyseisessä liitteessä tarkoitettuna yhteisön tärkeänä pitämänä lajina, joka edellyttää tiukkaa suojelua. 2) Eduskunta edellyttää, että liito-oravan suojeluun liittyvälle viranomaistoiminnalle asetettavista lisätehtävistä ja joutuisuusvaatimuksesta valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset otetaan asianmukaisesti huomioon valtion talousarviota laadittaessa. 3) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan selkeän viranomaismenettelyn ohjeistamisesta liito-oravan suojeluun liittyvien kysymysten käsittelyyn siten, että tarvittavat viranomaispäätökset saadaan aikaan joutuisasti ja metsänomistajien tasavertainen kohtelu sekä liito-oravan asianmukainen suojelu turvaten. 4) Eduskunta edellyttää, että metsätalouden ympäristötukeen osoitettava määräraha mitoitetaan valtion talousarviota laadittaessa niin suureksi, että liito-oravan suojelusta aiheutuvat lisäkustannukset tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi. (MMM apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja 1605 3351)

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta (HE 72/2004 vp). Nykyinen tuki, joka vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toimivalta matkustaja-alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä, säilyy ennallaan, mutta tuella kompensoidaan työnantajan sosiaaliturva- ja merimieseläkevakuutusmaksuja sekä eräitä muita vastaavia maksuja. Uusi tuki maksetaan puolivuosittain, ensimmäisen kerran vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuoden joulukuun lopun välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (71/1992) määrätään. Samalla muun muassa laissa mainittujen merityötulon ja ennakonpidätyksen määrittelyjä tarkennetaan. Lakia sovelletaan vuosina 2005-2009. Tukiratkaisun voimaantulo edellyttää, että Euroopan yhteisöjen komissio hyväksyy tukiratkaisun. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisiin toimenpiteisiin, jotta pääasiassa ulkomaanliikenteessä toimivat varustamot saisivat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain asettamat ehdot täyttävään toimintaan tasavertaisesti tukea valtiolta. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, miten pitkällä aikavälillä voidaan turvata ja tukea merenkulkua Ahvenanmaalla ja muuallakin Suomessa tasapuolisesti ja kilpailutilannetta vääristämättä. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 99/2004 vp). Alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia muutetaan siten, että lailla pannaan täytäntöön satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 2001 tehdyt muutokset. Direktiivin muutoksilla muun muassa evätään selvästi alikuntoisten alusten pääsy EU:n satamiin sekä otetaan käyttöön pakolliset tarkastukset aluksille, jotka aiheuttavat vaaraa merenkulun turvallisuudelle ja meriympäristölle. Lisäksi laki muutetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Laki tulee voimaan 1.8.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Laki kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 48/2004 vp). Siviili-ilmailun yleissopimuksen pöytäkirjat vuosilta 1980 ja 1984 saatetaan kansallisesti voimaan. Yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen mukaan eräitä valvontatehtäviä voidaan siirtää toiselle valtiolle sekä kielletään aseiden käyttö ilma-alusta vastaan. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta (HE 61/2004 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen vastaavalta ajalta, miltä työnantaja maksaa hänelle sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella. Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, voidaan jaksottaa myös etuuden maksamisajankohdasta lukien. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai osa-aikaeläkettä saaneen henkilön ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy eläkkeen päättymisen jälkeisen työssäoloehdon perusteella, jos työssäoloehto täyttyy kokonaisuudessaan eläkkeen päättymisen jälkeisenä aikana. Ansiopäivärahan taso määräytyy vastaavasti myös henkilöllä, joka on ollut vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain tai vuorotteluvapaalain mukaisella vuorotteluvapaalla tai saanut julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaalla. Vastaava muutos tehdään myös yrittäjän ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon määräytymiseen. Työttömyysturvalakiin lisätään oikeudenkäyntikulujen jakamista koskeva säännös. Vuorotteluvapaalakiin tehdään viittaus työttömyysturvalain oikeudenkäyntikulujen jakamista koskevaan säännökseen. Työttömyysturva-asiamiehellä on oikeus hakea valittamalla muutosta oikeudenkäyntikulujen jakamista koskevaan työttömyysturvalautakunnan päätökseen sekä työttömyysturvalain että vuorotteluvapaalain mukaisessa asiassa. Työttömyysturvalakia muutetaan lisäksi siten, että tarkistettaessa ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa päivärahan alkamisajankohtaa vastaavaksi, käytetään työntekijäin eläkelain mukaista palkkakerrointa. Lait tulevat voimaan 1.8.2004. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Laki tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta (HE 62/2004 vp). Päätoimista opiskelijaa koskevia tapaturmavakuutuslain päivärahasäännöksiä muutetaan. Jos vamma pääasiallisesti estää opiskelun, päiväraha on tapaturmaa seuraavan neljän viikon ajalta vähimmäisvuosityöansion 360. osa. Jos vamma merkittävästi haittaa opiskelua, päiväraha on puolet tästä määrästä. Jos opiskelija tapaturmaa seuraavan neljän viikon aikana menettää tapaturmavamman vuoksi työansioita, päiväraha maksetaan kuitenkin vähintään työnantajan opiskelijalle maksaman sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltävän neljän viikon ansioiden suuruisena. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 76/2003 vp). Lakiin tehdään uudesta perustuslaista johtuvia muutoksia. Lakia tarkistetaan myös Euroopan yhteisöjen komission Suomelle tekemien huomautusten johdosta. Lisäksi päätösvaltaa siirretään valtioneuvoston yleisistunnolta ympäristöministeriölle ja Suomen ympäristökeskukselta alueellisille ympäristökeskuksille. EY:n luontodirektiivin liitteen IV lajien suojelujärjestelmän tehostamiseksi myös luonnonsuojelualueiden perustamisedellytyksiä tarkistetaan. Luonnonsuojelulain 53 §:n korvaussäännöstä täydennetään siten, että korvauksia voidaan vastedes maksaa myös luonnonsuojelulain 49 §:ään sisältyvästä hävittämis- ja heikentämiskiellosta aiheutuvasta merkityksellisestä haitasta. Lisäksi lakiin sisällytetään uusi 72 a §, joka koskee ympäristökeskusten menettelyä liito-oravametsien hakkuissa. Laki tulee voimaan 1.7.2004. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkistamiseksi, mikäli liito-oravakannan osoitetaan olevan niin runsas ja vakaa, ettei sitä voida enää pitää kyseisessä liitteessä tarkoitettuna yhteisön tärkeänä pitämänä lajina, joka edellyttää tiukkaa suojelua. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan selkeän viranomaismenettelyn ohjeistamisesta liito-oravan suojeluun liittyvien kysymysten käsittelyyn siten, että tarvittavat viranomaispäätökset saadaan aikaan joutuisasti ja metsänomistajien tasavertainen kohtelu sekä liito-oravan asianmukainen suojelu turvaten. 3) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että luonnonsuojelulain 53 §:n 1 momentin muutoksesta ja liito-oravan suojeluun liittyvälle viranomaistoiminnalle asetettavasta joutuisuusvaatimuksesta valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset verrattuna hallituksen esitykseen otetaan asianmukaisesti huomioon valtion talousarviota laadittaessa. 4) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän luonnonarvokauppaa koskevan kokeilun perusteella tarvittaessa valmistelemaan lainsäädäntöä luontodirektiivin IV (a)-liitteen mukaisten lajien suojelun toteuttamiseksi myös luonnonarvokaupan keinoin. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Laki aravalain 37 ja 47 §:n muuttamisesta (HE 63/2004 vp). Aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä selkeytetään. Lisäksi aravalakia muutetaan siten, että vähävaraiselle vanhukselle hänen asumisolosuhteidensa parantamiseksi myönnetty avustusluonteinen perusparannuslaina voidaan hakemuksesta säilyttää avustusluonteisena, vaikka asunnon omistusoikeus on siirtynyt muulle henkilölle. Edellytyksenä avustusluonteisuuden säilyttämiselle on, että asunto on edelleen vanhuksen tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä ja lainan takaisinperintää on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen ja vahvisti lain Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 65/2004 vp). Nuijamaan rajanylityspaikkaa siirretään, jotta sen kapasiteettia voidaan lisätä. Tällä ns. Nuijamaa-sopimuksella pyritään koordinoidusti kehittämään Suomen ja Venäjän välistä rajan ylittävää maantieliikennettä rakentamalla uusi maantie siirretyn raja-aseman ja Venäjän puolella olevan raja-aseman välille. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa tien yhtymäkohtaa valtakunnanrajalla, tien ylläpitämistä ja uuden raja-aseman virallista avaamista liikenteelle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentti hyväksyi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan sekä vahvisti lain biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 52/2004 vp). Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tavoitteena on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti vaikuttaa siihen, että nykyaikaisella biotekniikalla muunnettuja eläviä organismeja siirretään, käsitellään ja käytetään tavalla, joka ei aiheuta haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja sen kestävälle käytölle. Pöytäkirjassa otetaan huomioon myös ihmisen terveydelle aiheutuvat riskit ja kiinnitetään erityisesti huomiota valtioiden rajat ylittäviin organismien siirtoihin. Sopimuksen voimaansaattamislain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentti ratifioi Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen ja hyväksyi Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen sekä vahvisti lain Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (HE 66/2004 vp). Sopimusten tarkoituksena on mahdollistaa kansainvälisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen suojaaminen ja vaihto. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista tulee voimaan 1.7.2004. Muiden lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen ja vahvisti lain Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2004 vp). Eurooppa-koulun perussäännöstä tehty yleissopimus, Convention Defining The Statute of The European Schools, solmittiin Luxemburgissa 17.6.1994. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OPM opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi 1607 7234)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 94/2003 vp). Eduskunta on päättänyt antaa suostumuksensa toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj-konsernin öljyliiketoiminnassa siten, että määräysvalta, yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, öljyliiketoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä säilyy valtiolla yhdessä valtionyhtiö Fortum Oyj:n kanssa. (KTM johtaja Markku Tapio 1606 3598)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.6.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Egyptin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (162/2003) tulevat voimaan 1.6.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (UM ulkoasiainneuvos Heikki Hannikainen 1605 6031)

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentin asetus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen tavoitteena on elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivarojen suojelu ja kestävä käyttö sekä niiden käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jaon toteuttaminen. Tarkoituksena on edistää kestävän maatalouden ja elintarviketurvallisuuden toteutumista. Sopimus ja laki (1346/2003) tulevat voimaan 29.6.2004. Asetus tulee voimaan 29.6.2004. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (261/2004) tulevat voimaan 27.6.2004. Asetus tulee voimaan 27.6.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.6.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvos Alpo Rusin määrääminen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 25.6.2004 lukien toimialueenaan Bosnia-Hertsegovina ja Makedonia (FYROM), ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvos Terhi Hakalan määrääminen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2004 lukien toimialueenaan Armenia ja Azerbaidzhan, ulkoasiainhallinnon kehitysyhteistyöneuvos Marja-Liisa Kiljusen määrääminen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.11.2004 lukien toimialueenaan Kazakstan ja Turkmenistan. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Everstiluutnantti Juha Isto Tapani Wihersaarelle sotilas- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Unkarissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2004 lukien ja eversti Jorma Heikki Tapio Ala-Sankilan määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Unkarissa 1.8.2004 lukien asemapaikkana Berliini. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.6.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 8 ja 184 §:n muuttamisesta. Pielaveden ortodoksinen seurakunta on opetusministeriön päätöksellä lakkautettu ja siihen kuulunut alue on liitetty Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan vuoden 2005 alusta lukien. Asetuksesta poistetaan maininnat lakkautetusta Pielaveden ortodoksisesta seurakunnasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Nuorten viljelijöiden aloitustukea voidaan myöntää, mutta ei maksaa, ennen kuin komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän muutoksen, sellaisille viljelijöille, jotka täyttävät 40 vuotta ennen komission päätöstä. Aikaisemmin voimassa olleita maanhankinnan tuen ehtoja noudatetaan sellaisiin tilanpidon aloittajiin, joille on myönnetty käynnistystukea tai aloitustukea vuodesta 1995 alkaen, kuitenkin vuoden 2003 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 30.6.2004. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Ellei valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä, lainan saa nostaa sen jälkeen, kun tuen myöntäneen viranomaisen päätös on annettu ja lainaa koskeva velkakirja allekirjoitettu. Asetus tulee voimaan 30.6.2004. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta. Liitteen muuttaminen on tarpeellista, koska tukikelpoisuuden edellytykset täyttäviksi lajikkeiksi on katsottu myös kaksi (ohra Luberon ja kevätvehnä Amaretto) listan ulkopuolelle jäänyttä lajiketta. Asetus tulee voimaan 30.6.2004. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2003/2004. Korvaus on 0,33 euroa/100 kg valkoista sokeria kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 30.6.2004. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksu on 1.1.2005 lukien: kolmelta kuukaudelta 49,35 euroa, kuudelta kuukaudelta 97,60 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 193,95 euroa. Televisiomaksu nousee 3,9 prosentilla. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (387/2003). Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. Muutokset nykyiseen sääntelyyn liittyvät kuluvan vuoden helmikuussa voimaan tulleeseen lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Elinkeinonharjoittajilla on asetuksen siirtymäsäännösten nojalla oikeus saattaa markkinoille ja pitää kaupan kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia tiettyjen määräaikojen puitteissa voimaantulon jälkeenkin, vaikka ne eivät täyttäisi uuden asetuksen vaatimuksia. Asetuksella kumotaan kulutustavarasta annettavista tiedoista annettu asetus (97/1987). Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 1606 3531)

Valtioneuvoston asetus nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/53/EY, jolla asetetaan rajoituksia nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamiselle ja käytölle. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 1603 9710)

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista. Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/2004) ja sen nojalla annettavalla asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston romuajoneuvoista annetun direktiivin (2000/53/EY) keskeisimmät säännökset. Asetuksella säädetään tarkemmin tuottajan eli ajoneuvon valmistajan ja maahantuojan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista ajoneuvoista. Lisäksi säädetään toimista, joilla edistetään ajoneuvoista peräisin olevan jätteiden määrän ja ympäristöhaitan ehkäisemistä, romuajoneuvon hyödyntämistä, sen osien uudelleenkäyttöä sekä parannetaan romuajoneuvojen jätehuollon ympäristönsuojelun tasoa. Myös viimeiselle omistajalle annettavan romutustodistuksen sisällöstä, seurantatietojen antamisesta viranomaiselle, tiedottamisesta ja neuvonnasta erityisesti ajoneuvon käyttäjille sekä tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä säädetään. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta. Avustusta voidaan myöntää romuajoneuvojen jätehuollon maanlaajuisesti järjestävälle yritykselle tai yhteisölle. Avustus voidaan käyttää romuajoneuvojen, mukaan lukien hylättyjen romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvien nettomääräisten kustannusten kattamiseen. Avustusjärjestely on määräaikainen ja enimmäisavustuksen määrä romuajoneuvoa kohden vuosittain aleneva. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin ajoneuvoja koskeva tuottajavastuuseen perustuva jätehuoltojärjestelmä eli 1.9.2004 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetuksella kumotaan käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetusta valtioneuvoston päätöksestä (1246/1995) jätelakiin (1072/1993) jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/2004) siirretyt säännökset. Asetukseen lisätään säännös tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä sekä tehdään eräitä pienempiä jätelain edellyttämiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

Valtioneuvoston asetus keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetuksella kumotaan keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä annetusta valtioneuvoston päätöksestä (833/1988) jätelakiin (1073/1993) jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/2004) siirretyt säännökset. Säädökseen lisätään säännös tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä sekä tehdään eräitä pienempiä jätelain edellyttämiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.6.2004 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa pelastustoimen neuvottelukunta 22.6.2007 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: maaherra Pirjo Ala-Kapee; varapuheenjohtaja: pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen; jäsenet (varajäsenet suluissa): hallitusneuvos Tarja Oksanen (neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lampi) sisäasiainministeriö, pelastusosasto, komisario Maarit Pikkarainen Vantaan kihlakunnan poliisilaitos (poliisitarkastaja Seppo Juvonen sisäasiainministeriö, poliisiosasto), komentaja Markku Halonen (komentajakapteeni Ari Laaksonen) Rajavartiolaitos, esittelijä Jenni Hyytinen puolustusministeriö (pelastuspäällikkö Hannu Kuhanen Pääesikunta), turvallisuusjohtaja Rauli Parmes (liikenneneuvos Seija Miettinen) liikenne- ja viestintäministeriö, yli-insinööri Kirsi Levä (turvallisuusinsinööri Mirja Palmn) Turvatekniikan keskus, apulaisosastopaällikkö, hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen (lääkintöneuvos Jouko Söder) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Miliza Malmelin ympäristöministeriö (yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus), opetusneuvos Seppo Niinivaara (vanhempi hallitussihteeri Kaija Suorsa-Aarnio) opetusministeriö, rehtori Reijo Tolppi (apulaisrehtori Pekka Rantala) Pelastusopisto, hätäkeskuksen johtaja Helena Borisov (johtaja Jyrki Landstedt) Hätäkeskuslaitos, lääninvalmiusjohtaja Veli-Pekka Nurmi (lääninvalmiusjohtaja Mauno Mäkäräinen) Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääninhallitukset, kehittämispäällikkö Markku Haiko (sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula) Suomen Kuntaliitto, sopimustoimitsija Ari Vahala (sopimustoimitsija Anne Mironen) Kunta-alan ammattiliitto KTV ry, palomies Aulis Huikko (palopäällikkö Aulis Toivonen) Tekniikan- ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry, valmiustoimikunnan päällikkö Leena Kämäräinen (Helsingin ja Uudenmaan piirin valmiuspäällikkö Jarmo Holstein) Suomen Punainen Risti, puheenjohtaja Harri Kainulainen (toimitusjohtaja Simo Tarvainen) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, pelastuskomentaja Kari Lehtokangas (palopäällikkö Veikko Kauppinen) Suomen Palopäällystöliitto ry, puheenjohtaja Isto Kujala (varapuheenjohtaja Esko Heiska) Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry, hallituksen jäsen Erik Dannbäck (kunnanjohtaja Christina-Pengel) Finlands svenska brand- och räddningsförbund r.f. ja pelastusjohtaja Erkki Hokkanen (pelastusjohtaja Vesa Parkko) 22 alueen pelastustointa. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 1604 2960)

Päätös hylätä Kiikoisten kunnan hakemus kunnan siirtämisestä Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan vuoden 2005 alusta. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Päätös Kangasalan ja Sahalahden kuntien lakkauttamisesta ja uuden Kangasalan kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Kangasalan ja Sahalahden kuntien esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Mika Riipi 1604 4507)

Päätös Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien liittämisestä Joensuun kaupunkiin. Päätös perustuu Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien sekä Joensuun kaupungin esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Mika Riipi 1604 4507)

Päätös Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntien lakkauttamisesta ja uuden Parikkalan kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntien yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Mika Riipi 1604 4507)

Päätös ratkaista Paula Seidenstickerin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös ratkaista Kari Sainion jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Riikka Raski valtioneuvoston esittelijäksi. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

Päätös asettaa Suomen FAO -toimikunta toimikaudeksi 23.6.2004-31.12.2006. Kokoonpano: ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriö, yksikön päällikkö Kirsti Aarnio ulkoasiainministeriö, apulaisosastopäällikkö Jorma Korhonen ulkoasiainministeriö, jaostopäällikkö Jouko Nieminen Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, kehityspoliittinen sihteeri Miia Toikka Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry, maatalousneuvos Leena Hömmö maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Juhani Rouhiainen maa- ja metsätalousministeriö, kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila maa- ja metsätalousministeriö, erikoissuunnittelija Jussi Tammisola maa- ja metsätalousministeriö ja kalastusneuvos Markku Aro maa- ja metsätalousministeriö. Toimikunnan sihteeri on ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Antero Tuominen 1605 2653)

Päätös esitykseksi Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettävästä luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa koskevasta tukiohjelmasta. Lisäosaa maksettaisiin koko maassa vuodesta 2005 alkaen viljelijöille, joilla on voimassa oleva osarahoitteista luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus. Lisäosaa maksettaisiin viljelyksessä olevalle peltoalalle (perusosa) sekä kotieläintiloille suuntautuvina korotuksina (rehualakorotus ja nurmikorotus). (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 980 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 1 230 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 55 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 55 000 euroa käytettäväksi Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. (MMM kalatalousylitarkastaja Risto Lampinen 1605 2904)

Päätös asettaa markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen johtoryhmä. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriö (varapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Ritva Hainari kauppa- ja teollisuusministeriö); jäsenet: finanssineuvos Jarmo Väisänen valtiovarainministeriö (finanssineuvos Jarmo Kilpelä valtiovarainministeriö) osastopäällikkö ja ylijohtaja Samuli Haapasalo liikenne- ja viestintäministeriö (finanssineuvos Kalevi Alestalo liikenne- ja viestintäministeriö). Johtoryhmän määräaika on 31.12.2006. (KTM teollisuusneuvos Arto Honkaniemi 1606 3578)

Päätös asettaa puolustustaloudellinen suunnittelukunta nelivuotiskaudeksi 1.7.2004-30.6.2008 ja määrätä sen puheenjohtajaksi vuorineuvos Jaakko Rauramo SanomaWSOY Oyj:stä. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös myöntää maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Juha Lappalaiselle ero eläkelautakunnan jäsenen tehtävästä esittelypäivästä lukien ja määrätä hänen tilalleen eläkelautakunnan jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Marica Twerin eläkelautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2006 saakka. Lappalaisen henkilökohtainen varajäsen, oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä jatkaa Twerin henkilökohtaisena varajäsenenä. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.6.2004 seuraavat nimitysasiat:

Laskentapäällikkö, ekonomi Soili Kyllikki Vasikainen valtioneuvoston apulaiscontrollerin (A 29) virkaan 16.8.2004 lukien. (VM valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti 1603 3025)

Oikeustieteen kandidaatti Riitta Kuusisto sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen (A 28) virkaan 1.7.2004 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.6.2004 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen toimitilojen vuokraamisesta. Hätäkeskuslaitoksen Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskukselle vuokrataan toimitilat Keravan kaupungin ja Huoltovarmuuskeskuksen omistamalta kiinteistöyhtiöltä. Vuokranantaja rakennuttaa toimitilan, vuokra-aika on 20 vuotta. Sopimuksen tekee Hätäkeskuslaitos sisäasiainministeriön valtuuttamana. (SM valmiusjohtaja Janne Koivukoski 1604 2962)

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan sopimus Patria Hägglunds Oy:n Suomi, kanssa 45 kappaleen CV9030 FIN taisteluajoneuvon toimittamisesta tarvittavine lisäpanssarointeineen ja varaosineen. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 1608 8257)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 30.61.40 (Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot) arviomäärärahan ylittäminen 1 500 000 eurolla. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 31.40.76 (Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 500 000 eurolla. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

TEL:n mukaisen laskuperustekoron muuttaminen nykyisestä 4,50 prosentista 5,00 prosenttiin 1.7.2004 alkaen. (STM apulaisosastopäällikkö Matti Toivainen 1607 4191)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 22.6.2004

Hallitus lupaa turvata turpeen kilpailukyvyn

Vuoden 2005 alussa alkava EU:n päästökauppa muuttaa eri polttoaineiden kilpailuasetelmia jo alkaessaan. Merkittävimmät kilpailukykyvaikutukset päästökaupalla on kotimaiselle polttoaineelle, energiaturpeelle. Kotimaisten polttoaineiden käytön edut näkyvät työllisyyden ja aluetalouksien kasvuna polttoaineiden tuotantopaikoilla ja kuljetuksissa.

Päästökaupan tuomat heilahtelut turpeen kilpailuolosuhteissa saattavat polttoaineineen tuotantopään uhanalaiseksi. Energiaturpeen tuotanto, kuljetukset sekä erilaiset tutkimus- ja hallintopalvelut työllistävät vuosittain suoraan noin 2500-2600 henkilöä. Nämä työpaikat sijoittuvat useimmiten sellaisille alueille, joille korvaavia työpaikkoja ei käytännössä synny.

Selluteollisuuden sivutuotteena syntyy raakamäntyöljyä, jonka sellutehtaat myyvät jalostettavaksi erityisesti tähän tarkoitukseen rakennetuille laitoksille. Raakamäntyöljy on kuitenkin myös sellaisenaan raskaan polttoöljyn veroinen polttoaine, jonka arvo energiantuotannossa lisääntyy päästökaupan alkaessa. Päästökaupan alkaminen aiheuttaa raaka-aineen hankinnassa hintaongelmia raakamäntyöljyn jatkojalostajille. Tämä tuotannonala työllistää suoraan noin 150 henkilöä, joiden työpaikat vaarantuvat päästökaupan alkaessa sitä enemmän mitä korkeammaksi päästöoikeuden hinta nousee.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään 22.6.2004 mm. turpeen ja raakamäntyöljyn asemaa EU:n päästökaupan alkaessa. Ministerivaliokunta totesi turpeesta seuraavaa:

"Hallitus pyrkii turvaamaan turpeen kilpailukyvyn muuttuvissa olosuhteissa osana ilmastostrategiaa."

Saman sisältöisesti todettiin raakamäntyöljyn kilpailukyvyn säilyttämisestä jatkojalostuksen raaka-aineena.

Lisätietoja: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, puh. (09) 1606 3500 ja ylitarkastaja Pekka Tervo, kauppa- ja teollisuusministeriö, puh. (09) 1606 4796

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomi maailmantaloudessa -selvitystä valmistellut ohjausryhmä luovutti väliraporttinsa 22.6.2004 pääministeri Matti Vanhaselle. Raportissa esitetään konkreettisia toimia, joilla Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi saataisiin turvattua globalisaation uudessa vaiheessa. Väliraportissa keskitytään korkeaan osaamiseen perustuvan talous- ja työllisyysstrategian uudistamiseen ja suomalaisen yhteiskunnan avautumiseen ulkomaisille osaajille ja investoinneille. Väliraportin mukaan globalisaation uusi vaihe tekee entistä tärkeämmäksi työllisyysasteen nostamisen, johon tähtäävät toimet on päätöksenteossa pantava etusijalle. Väliraportti on osoitteessa www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/86454.pdf. Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja, pääministerin talouspoliittinen neuvonantaja Olli Rehn, p.(09) 1602 2242, valtioneuvoston kansliasta.

Perustuslain vaatimia korjauksia taksilainsäädäntöön selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 21.6.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä esittää, että taksilupien määrän rajoittamisesta tarveharkinnalla luovuttaisiin, mutta lupaehtoja samalla kiristettäisiin. Työryhmä ehdottaa myös hintasääntelyn lopettamista, mutta ei ilman tarkempia jatkoselvityksiä. Työryhmän mukaan alalle pääsyn vapauttaminen kasvattaisi taksilupien määrää, parantaisi taksien saatavuutta ja lisäisi kilpailua. Työryhmän mukaan muutokset tulisi pystyä toteuttamaan niin, että palvelujen turvallisuus, laatu ja saatavuus pysyvät vähintään nykytasolla. Erityisesti maaseudulla taksien saatavuutta parannettaisiin siten, että sivutoimiseen henkilökuljetukseen olisi mahdollista saada liikennelupa. Raportti on osoitteessa www.mintc.fi/oliver/upl769-43_2004.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Petri Jalasto, p. (09) 1602 8509, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kivihiilen käytön rajoittamista sähkön ja lämmön tuotannossa selvittänyt toimikunta luovutti mietintönsä 22.6.2004 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Toimikunta on työssään tullut johtopäätökseen, että yhden energialähteen käsittely irrallaan muusta energia- ja ilmastopoliittisesta kokonaisuudesta on ongelmallista. Toimikunnan mukaan kivihiilellä on tärkeä asema sekä Suomen että maailman energiantuotannossa. Toimikunta tarkasteli mietinnössään kivihiilen käytöstä tulevia hiilidioksidipäästöjä ja arvioi niiden vaikutusta kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin. Mietinnössä pohdittiin kivihiilen määrällisen tarpeen rajoittamista myös tulevan päästökauppajärjestelmän puitteissa. Koska päästökaupan vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuuksia, toimikunta katsoo, että merkittäviä kivihiilen nykyistä käyttöä koskevia lisärajoituskeinoja ei tässä tilanteessa tulisi toteuttaa. Mietinnön mukaan päästökaupan vaikutuksia kivihiilen ja muiden polttoaineiden käyttöön tulee seurata. Lisätietoja antaa yli-insinööri Timo Ritonummi, p. (09) 1606 4798, kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lapsiasiaintoimikunta luovutti esityksensä lapsiasiainvaltuutetun viran perustamisesta sekä lapsi- ja perheasioiden koordinaation parantamisesta 21.6.2004 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman toimikunnan mukaan lapsiasiainvaltuutettua tarvitaan edistämään koko lapsiväestön etuja ja oikeuksia sekä tuoda näitä näkökulmia yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Esityksessä ehdotetaan lapsiasiainvaltuutetun sijoittamista joko valtioneuvoston kansliaan tai sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Lisätietoja antaa lapsiasiaintoimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet, p. (050) 511 3008 sekä toimikunnan varapuheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala, p. (09) 1607 4347, sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.