Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.6.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 121/2004 vp) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lailla saatetaan voimaan vuonna 1950 tehtyyn Euroopan ihmisoikeussopimukseen toukokuussa 2000 tehty kahdestoista pöytäkirja. Pöytäkirja sisältää yleisen syrjinnän kiellon. Pöytäkirjan merkitys korostuu siinä, että sen tultua voimaan väitetty syrjintä voidaan aiempaa laajemmin saattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 122/2004 vp) laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä pannaan täytäntöön. Tavoitteena on edistää rahoituspalvelujen vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Kuluttajansuojalakiin lisätään uusi, rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeva 6 a luku. Luvun perussisällön muodostavat elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta ja kuluttajan peruuttamisoikeutta koskevat säännökset. Kulutusluottojen ja vakuutusten peruuttamisesta on erityissäännöksiä. Laissa on myös säännöksiä kuluttajan vastuusta silloin, kun tilin tai muun rahoituspalvelun taikka rahoitusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnistetta on käytetty oikeudettomasti. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 1606 7514)

Esitys (HE 123/2004 vp) laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta. Lakiin maistraattien eräistä henkilörekistereistä sisältyvät säännökset avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekistereistä. Lakiin kootaan nykyisin avioliittolaissa ja lahjanlupauslaissa olevat säännökset rekistereistä ja rekisteröintimenettelystä. Vastuu rekisterien pidosta ja teknisestä toimivuudesta siirretään oikeusministeriön hallinnonalalta sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Rekisterinpitäjinä toimivat Oikeusrekisterikeskuksen sijasta maistraatit. Valtioneuvoston asetuksella erikseen määrättävä viranomainen vastaa rekisterien teknisestä toimivuudesta. Avioliittolakia ja rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia muutetaan siten, että siviilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti virka-ajan tai virkapaikan ulkopuolella on mahdollista vapaaehtoisena ja maksullisena palveluna. Toimitus virka-aikana ja virkapaikalla säilyy edelleen maksuttomana ja viranomaisen virkavelvollisuuteen kuuluvana tehtävänä. Holhoustoimesta annettuun lakiin otetaan säännös tietojen luovuttamisesta holhousasioiden rekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla. (OM ylitarkastaja Maaria Leskelä 1606 9381)

Esitys (HE 124/2004 vp) laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta. Arvonlisäverolakiin tehdään sähkön ja kaasun kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Sähköä ja maakaasuverkon kautta toimitettavaa kaasua verotetaan ostajan sijaintimaassa taikka sähkön tai kaasun kulutusmaassa. Tavaroiden yhteisökauppa- ja vientisäännöksiä ei sovelleta sähkön ja maakaasuverkossa siirrettävän kaasun myyntiin. Näiden hyödykkeiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta vapautetaan arvonlisäverosta. Pääsyn tarjoamista sähkö- ja maakaasuverkkoon, niissä tapahtuvaa sähkön ja kaasun siirtoa sekä muita näihin toimiin välittömästi liittyviä palveluja verotetaan pääsääntöisesti ostajan sijaintimaassa. Jos ostajan kotipaikka on jäsenvaltiossa ja hän ei ole elinkeinonharjoittaja, verotus tapahtuu Suomessa, jos myyjä on sijoittautunut tänne. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehdään edellä mainituista arvonlisäverolain muutoksista johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Esitys (HE 125/2004 vp) laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta. Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että vähintään 15-vuotiailla henkilöillä on jatkossa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. Toinen keskeinen muutos on, että haettava verkkotunnus voi helpommin kuin ennen perustua luonnollisen henkilön nimeen. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 1602 8391)

Esitys (HE 126/2004 vp) laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kirjanpitolainsäädäntöä muutetaan niin, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (IAS-asetus), ns. fair-value-direktiivi sekä modernisointidirektiivi saatetaan voimaan kansallisesti. Lähtökohtana on niin sanottu ei estettä ei pakkoa -periaate, jonka mukaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS-standardien) pakollista käyttöalaa ei laajenneta. Toisaalta miltään kirjanpitovelvollisen ryhmältä ei estetä IAS-standardien käyttöä. Muutokset koskevat kirjanpitolain lisäksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, säästöpankkilakia, lakia osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja lakia hypoteekkiyhdistyksistä. Lisäksi lakeihin tehdään joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Lait on tarkoitettu voimaan 31.12.2004. Yhtiöillä olisi kuitenkin mahdollisuus soveltaa standardeja kirjanpitoon jo kuluvan vuoden aikana. (KTM neuvotteleva virkamies Markku Jänkälä 1606 3568)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.6.2004 seuraavat lait:

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta (HE 35/2004 vp). Osakeyhtiölain muuttamisesta vuonna 1997 annetun lain osakepääoman vähimmäismäärää koskevia siirtymäsäännöksiä muutetaan. Osakepääoman lakisääteinen vähimmäismäärä korotettiin 1.9.1997 voimaan tulleella lailla 50 000 markkaan. Vanhojen osakeyhtiöiden on siirtymäsäännösten mukaan korotettava osakepääomaansa uuteen vähimmäismäärään, nykyisin 8 000 euroon, seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 1.9.2004. Mainittua määräaikaa pidennetään siten, että määräajasta säädetään erikseen lailla, jolloin tarvittavat säännökset voidaan antaa valmisteilla olevan osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Laki tulee voimaan 21.6.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen 1606 7661)

Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta, laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta ja laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (HE 167/2003 vp). Henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen korvaamista koskevia vahingonkorvauslain säännöksiä uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä, yhtenäistää korvauskäytäntöä sekä parantaa vahinkoa kärsineen ja tämän läheisten asemaa. Henkilövahingon johdosta suoritettavien korvausten korvausaiheet määritellään laissa nykyistä johdonmukaisemmin ja lakiin otetaan täsmälliset säännökset korvauksen määräämisen perusteista. Henkilövahingosta johtuvien aineettomien vahinkojen, kuten kivun ja säryn sekä pysyvän haitan, korvaaminen erotetaan nykyistä selkeämmin henkilöön kohdistuvan loukkauksen aiheuttaman kärsimyksen korvaamisesta. Aineettomia vahinkoja koskevan korvauskäytännön yhtenäistämiseksi perustetaan henkilövahinkoasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa yleisiä suosituksia korvausten määristä. Henkilöön kohdistuvien loukkausten aiheuttaman kärsimyksen korvattavuutta laajennetaan. Surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiallisesti olleilla henkilöillä on oikeus korvaukseen siitä riippumatta, onko elatussuhde perustunut laissa säädettyyn elatusvelvollisuuteen. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 1606 7713) Laki Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 30/2004 vp). Valtion taidemuseosta annettua lakia muutetaan niin, että viraston johtokunta lakkautetaan ja että johtokunnan tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle. Valtion taidemuseon ylijohtaja vahvistaa viraston työjärjestyksen sekä ratkaisee muut asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksellä määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi. Laki tulee voimaan 1.8.2004. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki viestintämarkkinalain muuttamisesta, laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta, laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 125/ 2003 vp). Sähköisen viestinnän tietosuojalailla kumotaan yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettu laki ja sen nojalla annetut asetukset. Lailla pannaan täytäntöön henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 10 artikla. Lain tavoitteena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainoista kehittymistä. Lailla täsmennetään ja selkeytetään tunnistamistietojen käsittelyä koskevia säännöksiä voimassa olevan televiestinnän tietosuojalain keskeiset periaatteet säilyttäen. Tunnistamistietojen käsittelyoikeudet ja velvollisuudet koskevat myös yhteisötilaajaa, jolla tarkoitetaan viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yhteisöä, joka käsittelee viestintäverkossaan käyttäjien luottamuksellisia viestejä, tunnistamistietoja tai paikkatietoja. Lisäksi teleyrityksen on tallennettava tunnistamistietojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tapahtumatiedot kahden vuoden ajaksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tietoturvamaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja. (LVM neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola 1602 8348)

Tasavallan presidentti hyväksyi oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan ja vahvisti lain oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 83/2004 vp). Lailla saatetaan voimaan oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OM hallitussihteeri Merja Muilu 1606 7564)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutokset ja vahvisti lain kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 60/ 2004 vp). Vuoden 1999 COTIF-yleissopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu Euroopan yhteisöjen yksinomaiseen toimivaltaan ja osa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutokset ja vahvisti lain kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 73/2004 vp). Vuoden 2005 RID- määräysten muutokset hyväksytään ja saatetaan voimaan siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Lakiin sisällytetään lisäksi eräitä RID- määräyksiä täydentäviä säännöksiä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 1602 8564)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.6.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Iranin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja sopimuksen voimaansaattamislaki (196/2003) tulevat voimaan 25.6.2004. Asetus tulee voimaan 25.6.2004. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

Tasavallan presidentin asetus Uruguayn kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja sopimuksen voimaansaattamislaki (715/2002) tulevat voimaan 18.6.2004. Asetus tulee voimaan 18.6.2004. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen YK-rauhanturvaoperaatioon (UNMISUD) Sudanissa. Suomi osallistuu neljällä SHIRBRIGiin kuuluvalla esikuntaupseerilla YK:n rauhanturvaoperaatioon Sudanissa. (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 1605 5485)

Irtolastialusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutoksien hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitea hyväksyi 77. istunnossaan muutoksia suuntaviivoihin. Muutokset sisältävät tarkastuksia koskevia teknisiä määräyksiä. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

Vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutoksien hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitea hyväksyi 77. istunnossaan muutoksia vuoden 1988 lastiviivapöytäkirjaan. Muutokset koskevat lastiviivan määrittämiseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

Suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan GALILEO-satelliittinavigointijärjestelmää ja siihen liittyvien GPS -sovellusten edistämistä, toimittamista ja käyttöä koskeva sopimus. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2004 seuraavat asiat:

Vankilaoikeuden jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 1.7.2004 lähtien. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja ja lakimiesjäsen: hovioikeudenneuvos Risto Hänninen (käräjätuomari Jouko Räsänen ja poliisijohtaja Jorma Toivanen); lakimiesjäsen: hovioikeudenneuvos Anja Antila (hovioikeudenneuvos Antti Miettinen ja hovioikeudenneuvos Riitta Rajala); lääkärijäsen: psykiatrian erikoislääkäri Maija Savijärvi (psykiatrian erikoislääkäri Eila Sailas ja psykiatrian erikoislääkäri Leena Kähkönen); jäsen: tutkija Yrjö Nuorvala (Seppo Saine ja ylitarkastaja Anne Hujala) sekä jäsen ja varapuheenjohtaja: pääjohtaja Markku Salminen. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisten sopimuksien voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2004 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2004 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.6.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta. Uusi konkurssilaki tulee voimaan 1.9.2004. Uuden lain vuoksi tarkistetaan säännöksiä käräjäoikeudessa konkurssiasioista perittävistä maksuista. Tarkistamisen tarve johtuu muutoksista konkurssimenettelyssä sekä konkurssiasioista kuuluttamisessa. Maksujen muutokset eivät lisää eivätkä vähennä maksutulojen kertymää. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 1606 7719)

Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Säännöstä, joka koskee pesänhoitajan konkurssiasiamiehelle toimitettavia asiakirjoja tarkistetaan. Muutoksen tarve johtuu konkurssilaista. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 1606 7719)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston vuosille 2003-2008 hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan korkeakouluopintojen mitoitusperusteet uudistetaan eurooppalaisia käytäntöjä vastaavaksi lukuvuodesta 2005-2006 alkaen. Uudistus merkitsee nykyisen opintoviikkoihin perustuvan opintojen mitoituksen muuttamista opintopisteisiin perustuvaksi. Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on pääsääntöisesti 140 tai 160 opintoviikkoa, niiden laajuus on asetuksen mukaan 210 tai 240 opintopistettä. Vastaavat muutokset tehdään ammatillisen opettajankoulutuksen ja liikenneopettajankoulutuksen opintojen laajuutta koskeviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston vuosille 2003-2008 hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan korkeakouluopintojen mitoitusperusteet uudistetaan eurooppalaisia käytäntöjä vastaavaksi lukuvuodesta 2005-2006 alkaen. Uudistus merkitsee nykyisen opintoviikkoihin perustuvan opintojen mitoituksen muuttamista opintopisteisiin perustuvaksi. Ammatillisten opettajankoulutusopintojen laajuus on 60 opintopistettä. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston vuosille 2003-2008 hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan korkeakouluopintojen mitoitusperusteet uudistetaan eurooppalaisia käytäntöjä vastaavaksi lukuvuodesta 2005-2006 alkaen. Uudistus merkitsee nykyisen opintoviikkoihin perustuvan opintojen mitoituksen muuttamista opintopisteisiin perustuvaksi. Liikenneopettajankoulutuksen opintojen laajuus on 100 opintopistettä. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY (ns. non-SOLAS -direktiivi) muuttamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY ja direktiivin liitteen I muuttamisesta annettu komission direktiivi 2003/75/EY. Direktiivin 2002/84/EY muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSSkomitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista ja direktiivin 2003/75/EY muutokset kotimaan liikenteessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten hengenpelastuslaitevaatimuksia. Asetuksen 2 §:n 1 kohdan non-SOLAS -direktiivin määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/84/EY sekä komission direktiiviin 2003/75/EY. Asetuksen 2 §:n 2-4 kohtia muutetaan siten, että määritelmissä viitataan kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetuksen 2 §:n 17 kohdan luokituslaitosdirektiivin ja 19 kohdan laivavarustedirektiivin määritelmiä muutetaan siten, että niissä viitataan kyseisiin direktiiveihin sellaisina kuin ne ovat muutettuina ja Suomessa täytäntöön pantuina. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta. Muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista. Asetuksen 2 §:n 1 kohdan laivavarustedirektiivin määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/84/EY. Asetuksen 2 §:n 3 ja 4 kohtien määritelmiä muutetaan siten, että niissä viitataan kyseisiin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta. Muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista. Asetuksen 2 §:n 1 kohdan kalastusalusdirektiivimääritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/84/EY. Lisäksi 11 kohdan luokituslaitosdirektiivin ja 13 kohdan laivavarustedirektiivin määritelmiä muutetaan siten, että niissä viitataan kyseisiin direktiiveihin sellaisina kuin ne ovat muutettuina ja Suomessa täytäntöön pantuina. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta. Muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista. Asetuksen 2 §:n 19 kohdan luokituslaitosdirektiivin määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/84/EY. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta. Muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista. Asetuksen 2 §:n 1 kohdan henkilöluettelodirektiivin määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/84/EY. Asetuksen 2 §:n 5 kohdan SOLAS-yleissopimuksen määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan SOLAS-yleissopimukseen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 §:n 6 kohdan suurnopeusaluksen määritelmästä poistetaan viittaus henkilöluettelodirektiivin antamispäivään. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta. Muutokset koskevat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamista ja tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttamista. Asetuksen 2 §:n 1 kohdan STCW-95 -yleissopimuksen määritelmää muutetaan siten, että siinä viitataan STCW -yleissopimukseen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä lisätään sopimussarjan numero. Asetuksen 14 ja 52 §:ssä viittaukset STCW-95 -yleissopimukseen muutetaan viittauksiksi STCW -yleissopimukseen. Lisäksi 52 §:ssä liikenneministeriö korvataan liikenne- ja viestintäministeriöllä. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain voimaantulosta. Lailla säädetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eli turvatoimiasetuksen (EY) N:o 725/2004 täytäntöönpanon edellyttämistä seikoista. Turvatoimiasetuksella on ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen merenkulun turvatoimia koskevat erityismääräykset sekä niihin liittyvä alusten ja satamarakenteiden turvasäännöstö (ISPS-säännöstö) otettu osaksi yhteisöoikeutta. Laki tulee voimaan samanaikaisesti EY:n turvatoimiasetuksen kanssa eli 1.7.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus alusrekisterilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki sisältää ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen joulukuussa 2002 tehdyt muutokset, jotka koskevat aluksen historiatietojen rekisteröimistä ja aluksella säilytettävää historiatiedot -asiakirjaa. Laki tulee voimaan samanaikaisesti kuin SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan eli 1.7.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki liittyy alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eli turvatoimiasetuksen (EY) N:o 725/2004 täytäntöönpanoon. Lailla rajavartiolaitoksen toimivaltaa laajennetaan alueellisesti. Laki tulee voimaan samanaikaisesti kuin EY:n asetus alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta eli 1.7.2004. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta. Uusi asetus ilmatieteen laitoksesta on tarpeellinen laitoksessa toteutetun organisaatiouudistuksen ja siihen liittyvien muutosten vuoksi. Myös ilmatieteen laitoksen johtokunnan kokoonpanoa ja tehtäviä muutetaan. Asetuksella kumotaan ilmatieteen laitoksesta annettu asetus (212/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 ja 32 §:n muuttamisesta. Asetuksen 23 ja 32 §:ssä oleviin erilaisten moduuliyhdistelmien luetteloihin lisätään kahden puoliperävaunun yhdistelmä puoliperävaunuun kytketyn varsinaisen perävaunun tilalle. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta. Vuoden 2001 alusta voimaan tulleita säännöksiä tarkistetaan käytännön kokemusten ja markkinavalvonnan havaintojen pohjalta. Muutoksilla varmistetaan alan yritysten toimintaedellytykset ja riittävä kuluttajansuoja poistamalla teknistä kehitystä estävä sääntely. Lisäksi kansalliset säännökset harmonisoidaan vastaamaan eurooppalaista ja kansainvälistä käytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (KTM ylitarkastaja Veli Viitala 1606 3725)

Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään vahinkovakuutuksen vastuuvelkaa laskettaessa käytettävän korkokannan ylärajasta. Viiden vuoden siirtymäajan puitteissa korkokannan yläraja alennetaan 4 prosentista 3.5 prosenttiin. Asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön antamissa määräyksissä, Dnro 60/02/1999, olevan määräyksen henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaa laskettaessa noudatettavista periaatteista ja käytettävän koron enimmäismäärästä kohta 2. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 1607 3822)

Valtioneuvoston asetus sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista. Asetus kieltää yli 2 mg/kg vesiliukoista kromia VI sisältävän sementin tai sementtiä sisältävän valmisteen käyttämisen ja markkinoille saattamisen. Asetuksella kumotaan rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuudesta annettu valtioneuvoston päätös (593/1986). Asetus tulee voimaan 17.1.2005. (STM ylitarkastaja Matti Kajantie 1607 3105)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.6.2004 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Slovenian jäsenehdokas Verica Trstenjak EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaan koskevan kansainvälisen puitesopimuksen pohjalla perustetun hallitusten välisen työryhmän (FCTC) ensimmäiseen istuntoon Genevessä 21.-25.6.2004 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ylitarkastaja Anna Ehrnrooth ja jäsenet ovat tohtori Olli Simonen, lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, kehitysyhteistyöneuvos Matti Jaskari ja lähetystöneuvos Kristiina Häikiö. (UM ulkoasiainneuvos Lars Backström 1605 6225)

Päätös asettaa valtuuskunta Pakistanin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

Päätös antaa hallituksen esitysten laatimisohjeet. Laatimisohjeilla korvataan 1992 annetut ohjeet. Uusissa ohjeissa on otettu huomioon uusi perustuslaki ja säädösvalmistelun kehittämishankkeiden keskeiset tavoitteet. Valtiosopimusesityksistä on otettu ohjeisiin oma jaksonsa. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta annetun selonteon johdosta (VNS 5/2003 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausunnosta aiheutuviin toimenpiteisiin. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Päätös muuttaa Oy Veikkaus Ab:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2002-31.12.2006 annettua rahapelilupaa. Oy Veikkaus Ab on pyytänyt, että sille annetun rahapeliluvan kohtia A 3, 5 ja 7 muutetaan. Kohtaan A 3 lisätään uusi d-kohta, jossa määrätään pelaajille tapahtuma-aikaisessa vedonlyönnissä maksettavasta osuudesta. Pelaajille maksetaan keskimäärin 70-95 prosenttia panosten arvosta. Uudentyyppisten raha-arpajaisten toteuttamiseksi raha-arpajaisissa voittoina maksettava osuus muutetaan nykyisestä 40 prosentista keskimäärin 40-50 prosentiksi, koska reaaliaikaisesti seurattavissa oleva raha-arpojen myyntijärjestelmä mahdollistaa kiinteistä voitonjaoista poikkeavan voitonjakojen suunnittelemisen. Kohtaan A 5 lisätään maininta siitä, että tapahtuma-aikaisessa vedonlyönnissä yhtiöllä on oikeus pyöristää voittosummat alaspäin yhden sentin tarkkuudella. Muutokset tulevat voimaan heti. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 1604 2849)

Päätös Kangaslammin kunnan liittämisestä Varkauden kaupunkiin. Päätös perustuu Kangaslammin kunnan ja Varkauden kaupungin esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Soile Lahti 1604 4654)

Päätös Karinaisten ja Pöytyän kuntien lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Karinaisten ja Pöytyän kuntien yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Soile Lahti 1604 4654)

Päätös määrätä 12.7.2004 lukien toistaiseksi Suomen Pankin tuleva pääjohtaja, valtiotieteen kandidaatti Erkki Liikanen Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvostoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 1603 3085)

Päätös hyväksyä valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta koskeva virka- ja työehtosopimus siltä osin kun se koskee virkamiehiä. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä ja työntekijöitä edustavat keskusjärjestöt ovat tehneet uuden virka- ja työehtosopimuksen, jolla vanhan sopimuksen tuen perussummia korotetaan 2,3 prosentilla ja lapsikorotusta korotetaan 140 eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Päätös määrätä opetusministeriön yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Pia Nyblom valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös muuttaa Turun ammattikorkeakoulun toimilupaa koulutustehtävän osalta niin, että ruotsin kieli poistuu ammattikorkeakoulun opetuskielistä UP i företagsekonomi -koulutuksen päätyttyä 1.8.2005. Lakkaava ruotsinkielinen liiketalouden koulutus siirtyy Yrkeshögskolan Sydväst -ammattikorkeakouluun. (OPM korkeakouluneuvos Seppo Kiiskinen 1607 7310)

Päätös myöntää professori Krista Varantolalle ero Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen professori Anna Raija Nummenmaa toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2004 lukien. Toimikausi päättyy 31.12.2007. (OPM opetusneuvos Marja Pulkkinen 1607 7223)

Päätös myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla lupa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen 1.8.2004 lukien seuraaville yhteisöille tai säätiöille: 1. Espoon kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry. Kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva perusopetus vuosiluokilla 1-6. Espoon kaupungissa (luvan jatkaminen), 2. Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry. Kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva perusopetus vuosiluokilla 1-6. Jyväskylän kaupungissa. Seuraavien rekisteröityjen yhteisöjen tai säätiöiden opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset hylättiin: 3) Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry., 4) Vihdin steinerkoulun kannatusyhdistys ry., 5) Kristillinen kasvu Seinäjoella Krase ry., 6) Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry., 7) Kyröskartanon koulun kannatusyhdistys ry. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 1607 7463)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Prianet Oy:n ja Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy:n analogisen radiotoiminnan harjoittamiseksi myönnettyjen toimilupien, Vizor Oy:n digitaalisen televisiotoiminnan harjoittamiseksi myönnetyn toimiluvan ja TV-Tamperelainen Oy:n analogisen televisiotoiminnan harjoittamiseksi myönnetyn toimiluvan peruuttamiseksi. Suunniteltuihin ja toteutuneeseen määräysvallan muuttumiseen ei katsota sisältyvän sellaisia viestinnän keskittymisen tai sananvapauden kannalta kielteisiä seikkoja, jotka antaisivat aiheen toimilupien peruuttamiseen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2003. Toimintavuoden tulos oli noin 25,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Päätös myöntää työsuhdekeksintölautakunnan puolueettomalle jäsenelle ja varapuheenjohtajalle VT Heli Hietamiehelle ero ja nimittää hänen tilalleen VT Eero Mantere jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2004. (KTM hallitussihteeri Karri Puustinen 1606 4784)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.6.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2004) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen). Päätöksillä ehdotetaan, että perustetaan yhteisöpatenttituomioistuin, jonka tehtävänä on ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena riitoja, jotka liittyvät yhteisöpatentista annetun asetuksen soveltamiseen, ja että annetaan yhteisöjen tuomioistuimelle toimivalta ratkaista patenttiriitoja. (UM lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä 1605 5709)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2004) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (jälleenvakuutusdirektiivi). Direktiivin tarkoituksena on tuoda jälleenvakuutusyritykset vastaavan lupa- ja valvontamenettelyn piiriin kuin mitä ensivakuutusyrityksiin Euroopan unionin alueella sovelletaan. (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 1607 3822)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.6.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ulkoasiainministeriön poliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2005 lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Varatuomari Tanja Viljanen maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen (A 28) virkaan 1.7.2004 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Päivi Viippola liikenne- ja viestintäministeriön hallintojohtajan virkaan 1.9.2004 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.6.2004 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen toimitilojen vuokrauksesta. Uudenmaan verovirastolle vuokrataan toimitilat Vantaan Myyrmäessä Rajatorpantie 8 sijaitsevasta toimistotalosta. Vuokrasopimuksen pituus on 15 vuotta. Sopimus alkaa 1.1.2005 ja on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2019. Tilat vuokraa Senaatti-kiinteistöt. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 käyttösuunnitelman vahvistamiseksi. Käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 243,51 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määräksi esitetään 122,20, kulutusmenojen 104,16 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 233,86 miljoonaa euroa. Väliaikaiseen käyttösuunnitelmaan nähden sijoitusmenoissa on lisäystä 0,9 ja kulutusmenoissa 28,1 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Finnvera Oyj:n investointi- ja käyttöpääomalainojen sekä takausten vuoden 2004 myöntämisvaltuuksien korottaminen. Takauksien myöntämisvaltuutta 319,6 miljoonaa euroa korotetaan 359,6 miljoonaan euroon sekä investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntämisvaltuutta 236,94 miljoonasta eurosta 251,94 miljoonaan euroon. Myöntämisvaltuuksien korottamiselle on olemassa perusteltu syy erityisesti investointien ja työllisyyden edistämiseksi. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Mäntän kaupungin terveyskeskuksen vuodeosaston valtionosuutta vastaavan osan palauttaminen. Terveydenhoitoaluetta ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että terveydenhoitoalue on vuonna 2002 luovuttanut Mäntän kaupungissa sijaitsevan terveyskeskuksen vuodeosastoineen Mäntän kaupungille. Palautusta ei määrätä myöskään sen johdosta, että terveydenhoitoalue ei ole tehnyt luovutusta koskevaa ilmoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:ssä säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa luovutusajankohdasta lukien. Mäntän kaupungille ilmoitetaan, että kaupunki ei vuoden 2003 alussa voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n muutoksen johdosta ole enää velvollinen tekemään ilmoitusta Mäntän terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan loppumisesta 1.8.2003 eikä myöskään vuodeosaston myöhemmin tapahtuvista mahdollisista luovutuksista. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 1607 3186)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 11.6.2004

Suomi ei hyväksy EU:n uusia valtiontukilinjauksia

EU-ministerivaliokunta käsitteli 11.6.2004 Euroopan komission kilpailupolitiikkapääosaston toukokuussa 2004 julkaisemaa aluetuen suuntaviivoja koskevaa keskusteluasiakirjaa.

Yhdessä komission helmikuussa esittämien alue- ja rakennepolitiikkauudistuksen linjausten kanssa esitys voisi merkitä yritysten investointituen osalta jopa 20-60 miljoonan euron pudotusta vuositasolla EU-osarahoitteisissa aluekehitysohjelmissa, etenkin jos edes nykyisiä tavoite 1 -alueita ei saataisi erityiskohtelun piiriin.

Komission alustavan esityksen mukaan alueellista investointitukea ei voitaisi käytännössä myöntää Suomessa EU-osarahoitteisena ollenkaan ja kansallisesti vain harvaan asutuille tai muuten vaikeuksissa oleville alueille (ns. c-aluestatuksen nojalla). Suomessa c-aluestatuksen piiriin voisivat päästä Itä-Suomi ja Pohjois-Suomesta Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Muut Suomen alueet jäisivät valtiontukialueen ulkopuolelle.

Suomen hallitus aikoo laatia komissiolle vastauksen, jossa todetaan, että koko nykyiselle tavoite 1 -alueelle tulee myöntää c-status korotettuna ja mahdollisuus käyttää EU-osarahoitusta investointitukiin. Perusteena on Suomen liittymissopimuksen perusteiden mukaisesti harva asutus sekä alueiden syrjäinen sijainti, väestön väheneminen, ilmastotekijät ja yksipuolinen tuotantorakenne.

Myös saaristoalueille haetaan c-aluestatusta. Perusteena on, että alueiden ongelmat ovat verrattavissa c-alueen harvaan asuttujen alueiden ongelmiin. Saaristoalueilla tulee olla jatkossakin mahdollista myöntää alueellista investointitukea myös EU-osarahoitteisena. Muiden ongelmallisten alueiden valtiontuki hoidetaan kohdentamalla tuki ensisijaisesti kansallisesti.

Komission aluetuen suuntaviiva-asiakirjan sisältöön Suomen osalta pyritään vaikuttamaan suorilla virkamies- ja ministeriyhteyksillä komissioon. KTM:n ja SM:n virkamiehet neuvottelevat komission kilpailupolitiikkapääosaston ja aluepolitiikkapääosaston kanssa. Ministeri Pekkarinen aikoo tavata kilpailuasioista vastaavan komissaari Mario Montin.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Anssi Paasivirta, puh. (09) 1606 2662 ja neuvotteleva virkamies Auli Korhonen, puh. (09) 1606 3219 kauppa- ja teollisuusministeriöstä

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.6.2004

Naton huippukokous

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 11. kesäkuuta Naton tulevaa huippukokousta Istanbulissa ja Suomen osallistumista Sudanin sekä Etiopian ja Eritrean rauhanturvaoperaatioihin.

Naton huippukokous järjestetään 28.-29.6.2004 Istanbulissa. Naton neuvoston (NAC) huippukokouksen lisäksi Istanbulissa kokoontuvat myös Euroatlanttisen kumppanuusneuvoston (EAPC) valtion- tai hallitusten päämiehet. Tähän kokoukseen myös Suomi osallistuu. EAPC käsittelee Istanbulissa ajankohtaisia kriisinhallintakysymyksiä ml. Afganistanin tilannetta ja Naton rauhankumppanuuden tulevaisuutta.

Sudanin hallitus ja vapautusliike SPLM allekirjoittivat rauhaan tähtäävän puitesopimuksen 27.5. Lopullinen rauhansopimus on tarkoitus allekirjoittaa lähikuukausien aikana. Suomi suunnittelee lähettävänsä tulevaan YK-rauhanturvaoperaatioon 4 esikuntaupseeria. Suomen Etiopiassa ja Eritreassa toimiva YK:n rauhanturvakomppania (198 henkilöä) kotiutetaan aikaisemman päätöksen mukaisesti 15.12.2004. Alueelle jää 7 suomalaista sotilastarkkailijaa.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin Irakin tilanteesta ja ILO:n globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsitelleestä raportista.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5032

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 15.6.2004

Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun kehittämistyön rahoitus turvattu vuonna 2006

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kokouksessaan 15. kesäkuuta, että maaseudun kehittäminen turvataan Etelä- ja Länsi-Suomessa myös rahoituskauden lopussa. Maaseudun pienyritysten ja alueen kehittämisen kannalta keskeisten hankkeiden rahoitus vuonna 2006 turvataan kansallisella, siirtymäkauden (ELMA) rahoituksella. Maa- ja metsätalousministeriö varaa tarkoitukseen 19 miljoonan euron valtuuden vuodelle 2006. Hankkeiden toteutus jatkuu vuosina 2007-2008.

Vuoden siirtymäkauden rahoitus on välttämätön, koska parhaillaan Etelä- ja Länsi-Suomessa toteutettavan maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) hankkeiden rahoitus pitää lopettaa jo vuonna 2005. Ohjelma tulee sulkea EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR-T) sääntöjen mukaan niin, että viimeinen rahoitushakemus komissiolle tehdään jo marraskuussa 2006. Muissa ohjelmissa, tavoite 1- ohjelmassa sekä Leader+ ja POMO -toimintaryhmissä, hankepäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2006 loppuun asti, ja toiminta jatkuu edelleen vuosina 2007 ja 2008.

Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) ja aikaisintaan vuonna 2007 alkavan seuraavan EU -ohjelman väliin olisi ilman kansallista siirtymäkauden rahoitusta jäänyt kokonainen vuosi, jolloin alueen TE-keskusten maaseutuosastot eivät olisi voineet myöntää mitään rahoitusta yritysten investointeihin tai laajempiin kehittämishankkeisiin.

Tavoitteena on erityisesti yritystoiminnan kehittämisrahoituksen jatkumisen turvaaminen siirtymäkauden kansallisella ohjelmalla (ELMA). Alueella on käynnissä merkittävä määrä laajoja alueellisia yritystoiminnan kehittämishankkeita mm. elintarvike- ja puualalla sekä bioenergian käytön ja matkailun kehittämiseksi. Lisäksi 120 kunnan alueella toimii ALMA -varoin 20 maaseudun asukkaiden aktiivista toimintaryhmää, joissa on jäseniä lähes 3000.

Kaikkien ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on yrittäjyyden ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Ohjelmakauden lopussa TE-keskuksilta haetaan rahoitusta erityisesti yrityshankkeisiin. Jo vuonna 2003 yritysinvestointeihin myönnettiin Etelä- ja Länsi-Suomen maaseutualueilla noin 22 milj. euroa. Maaseudun kehittämisohjelmien väliarviointien mukaan mm. juuri yrityshankkeet ovat ohjelmakauden edetessä kehittyneet varsin hyvin.

Lisätietoja: ylitarkastaja Sirpa Karjalainen, p. (09) 160 52901 maa- ja metsätalousministeriöstä

Monitoimimurtajan hankinta eteni

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi öljytorjuntavalmiuksilla varustetun monitoimimurtajan hankintaa kokouksessaan 15. kesäkuuta.

Lisäselvityksiä tarvitaan vielä muun muassa hankkeen rahoituksesta, esimerkiksi öljysuojarahaston varojen käytöstä.

Valiokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön öljyntorjuntamurtajahankinnalle esittämiä teknisiä ja toiminnallisia perusvaatimuksia.

Hankkeesta päätetään lopullisesti budjettiriihessä. Sitä ennen asiaa käsitellään vielä uudelleen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322, merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490, pääjohtaja Markku Mylly, Merenkulkulaitos, puh. 0204 484201 sekä ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9737

Valtion omistajaohjaus keskitetään

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 15.6.2004 valtion omistajaohjauksen keskittämistä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen esityksestä. Ministerivaliokunta hyväksyi kannanoton, jonka mukaan valtion omistamien markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden omistajaohjaus keskitetään yhteen omistajaohjausyksikköön niin, että uusi yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2007.

Omistajaohjauksen keskittämiseen edetään kahdessa vaiheessa:
- ensimmäisessä vaiheessa perustetaan omistajaohjauksen johtoryhmä,
- toisessa vaiheessa perustetaan omistajaohjausyksikkö.

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto lähiaikoina
- päättää keskittämisen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja perustaa omistajaohjauksen johtoryhmän,
- päättää mitkä valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt kuuluvat markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden ryhmään ja siten keskitetyn omistajaohjauksen piiriin.

Omistajaohjauksen johtoryhmään nimitetään kauppa- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksesta vastaavat johtavat virkamiehet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Puheenjohtajaksi tulee KTM:n edustaja.

Johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.7.2004. Sen tehtävänä on varmistaa, että omistajaohjaustoimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen ovat yhdenmukaisia koko valtionhallinnossa. Yhtiökohtaisten kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden esittely- ja toimeenpanovastuu säilyy kuitenkin edelleen kullakin vastuuministeriöllä sektoriinsa kuuluvien yhtiöiden osalta.

KTM vastaa edelleen nykykäytännön mukaisesti valtion omistajapolitiikan kehittämisestä ja yleisestä ohjauksesta sekä niihin liittyvien kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden valmistelusta. Tavoitteena on, että valtioneuvosto viimeistään vuoden 2006 alussa
päättää keskittämisen loppuun saattamisesta ja
- päättää perustaa valtion omistajaohjausyksikön,
- päättää yksikön sijoituspaikasta.

Perustettavan omistajaohjausyksikön tehtävänä on vastata markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksesta sekä yleisestä omistajapoliittisesta valmistelusta ja koordinoinnista.

Lisätietoja: johtaja Markku Tapio, puh. (09) 1606 3598 ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, puh. (09) 1606 3694 kauppa- ja teollisuusministeriöstä

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Velkahallintaohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa 10.6.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Velkahallintaohjelman laatiminen perustuu hallitusohjelmaan. Sen tavoitteena on löytää keinoja estää velkaongelmien syntyminen ja syveneminen sekä hoitaa maksukyvyttömyystilanteet joustavasti ja tehokkaasti sekä auttaa kansalaisia itsenäiseen taloudenhallintaan. Työryhmän laatima ohjelma painottuu velkaongelmien torjuntaan, olemassa olevan järjestelmän hienosäätöön sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön tehostamiseen. Velkahallintaohjelma löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta seuraavasti: ehdotukset www.om.fi/25885/htm, nykytila ja sen arviointi, muistioita www.om.fi/25894.htm, liitteet www.om.fi/25889.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, p. (09) 1606 7718, oikeusministeriöstä.

Vesilain uudistusta selvittänyt toimikunta luovutti ehdotuksensa 16.6.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Ehdotuksen mukaan vesilaki olisi kokonaan uudistettava. Toimikunta ehdottaa, että valtioneuvosto voisi myöntää poikkeusluvan yleisen edun kannalta tärkeälle vesitaloushankkeelle. Myös vedenoton lupaharkinnan yhteydessä olisi määriteltävä eri vedenottotarpeiden etusijajärjestys. Vedenottamon suoja-alueen perustamista koskevaa sääntelyä tulisi toimikunnan mukaan selkeyttää niin, että suoja-alue voitaisiin tietyin edellytyksin perustaa, vaikka vedenottoluvan hakija vastustaisi sitä. Toimikunta ehdottaa uuteen lakiin myös erityissäännöksiä vedenkorkeuden nostamisesta. Vesiasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi toimikunta ehdottaa, että erillisestä katselmustoimituksesta sekä hankkeen lopputarkastuksesta luovuttaisiin. Lisäksi toimikunta ehdottaa täsmennettäväksi häiriöttömän vesillä liikkumisen rajoja erityisesti loma-asuntojen rannassa. Ehdotus on osoitteessa www.om.fi/26053.htm. Lisätietoja antaa ylijohtaja Timo Kotkasaari, p. (09) 1605 3320, maa- ja metsätalousministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, p. (09) 1606 7706, oikeusministeriöstä.

Kalataloudellisten kunnostushankkeiden toteuttamisen menettelytapoja ja yhteistyömuotoja pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 10.6.2004 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Raportin mukaan perinteisten koskikunnostusten rinnalle ovat tulossa järvien, purojen ja maatalousalueiden jokien kunnostukset. Työryhmän mukaan kunnostuksissa käytetään laajemmin luonnonmukaisia rakentamismenetelmiä ja kunnostuksella pyritään ottamaan huomioon koko vesiympäristö. Raportissa korostetaan kunnostuksen jälkeisen kalastuksen säätelyn, istutusten ja valuma-alueen tilan merkitystä kunnostustulokseen. Lisäksi siinä on toimenpidesuosituksia mm. hankkeiden arviointiperusteista, toteuttamisen tehostamisesta, tulosten seurannasta, tutkimuksesta, tiedottamisesta ja työnjaosta kalatalous- ja ympäristöhallinnon välillä. Raportti on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_9.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Raija Aaltonen, p. (09) 1734 6246, Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta.

Apurahalla työskentelyyn liittyviä lainsäädännöllisiä epäkohtia selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa 14.6.2004 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Työryhmä ehdottaa apurahan turvin työskenteleville pakollista eläkevakuutusta, jonka rahoittaisivat apurahansaaja itse ja valtio. Apurahansaajien työeläketurvaa koskevaa lakia sovellettaisiin Suomessa asuvaan 18-68-vuotiaaseen henkilöön, joka tekee tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa hänelle henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Työryhmän ehdotuksen mukaan apurahasta maksettaisiin myös sairausvakuutusmaksua. Työryhmä katsoo, että päätoiminen apurahalla työskentely ei edelleenkään kerryttäisi työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa, eikä apurahansaajalla olisi oikeutta työttömyysetuuteen apurahakautena. Apurahakauteen ei myöskään liittyisi pakollista tapaturmavakuutusta. Raportissa suositellaan, että valtion viisivuotistaiteilija-apurahojen sosiaaliturvaa selvitettäisiin mahdollisimman nopeasti. Työryhmä ehdottaa myös, ettei yliopistojen ja muiden korkeakoulujen toimintamomentilta tulisi maksaa työskentelyapurahoja. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja osastopäällikkö Tarmo Pukkila, p. (09) 1607 3864, sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Pitkältä sairaslomalta työelämään paluuta selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa 16.6.2004 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Työryhmä ehdottaa, että työhön paluuta helpotettaisiin siten, että pitkältä sairaslomalta omaan työhönsä palaava työntekijä tai yrittäjä voisi osapäivärahan turvin palata asteittain takaisin työelämään. Lakiin ei tällä hetkellä sisälly mahdollisuutta maksaa sairauspäivärahaa osalta päivää. Työryhmän mukaan osittainen työskentely sairauslomalla saattaisi joissakin tapauksissa kuitenkin edesauttaa vakuutetun kuntoutumista ja nopeuttaa toimintakyvyn palautumista. Työryhmä ehdottaa, että osapäivärahajärjestelmästä säädettäisiin sairausvakuutuslaissa. Työntekijän toimeentulo koostuisi osa-aikaisesta työstä saatavasta palkasta ja osapäivärahasta. Edellytyksenä olisi, että vakuutettu pystyisi hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään tai toipumistaan. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja hallitusneuvos Anja Kairisalo, p. 1607 4411, sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.