Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 23/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.6.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 101/2004 vp) Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Egyptin arabitasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Kairossa 3.3.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Egyptin arabitasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM osastopäällikkö Antti Kuosmanen 1605 5042)

Esitys (HE 102/2004 vp) laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Nuorisorangaistus otetaan pysyvään käyttöön koko maassa alle 18-vuotiaana tehtyjen rikosten seuraamuksena. Nuorisorangaistuksesta säädetään laki, joka tulee voimaan alueellisesti rajoitetun nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain voimassaolon päättyessä vuoden 2005 alussa. Samalla rikoslakiin, rikosvahinkolakiin ja eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin tehdään nuorisorangaistuksen edellyttämät muutokset. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Esitys (HE 103/2004 vp) vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä. Momentille 29.98.50, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tehdään 3,7 miljoonan euron lisäys ja perusteluja muutetaan. Rakennerahastojen suoritusvarauksen vuoden 2004 johdosta tehdään myöntämisvaltuuden lisäys Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta tavoite 1-ohjelmaa varten yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta tehdään yhteensä 1,0 miljoonan euron määrärahalisäys. Valtion nettolainanottoa lisätään 4,7 miljoonalla eurolla, jolloin vuoden 2004 nimellisarvoinen nettolainanotto nousee 380 miljoonaan euroon. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Esitys (HE 104/2004 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Määräaikaisille ajokielloille säädetään vähimmäispituudet. Poliisin määrättävissä ajokielloissa yhdenmukaistetaan myös ajokieltojen enimmäisajat ja muutoksenhakumenettely. Rikosten uusimisella on vaikutus ajokiellon kestoon, ja myös vähimmäisajat pitenevät porrastetusti. Ajokiellon tehoa lisätään myös sillä, että ajokielto toistuvista liikennerikkomuksista on määrättävä täytäntöön pantavaksi välittömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty. Kuljettajantutkintoon määräämisestä ajokiellon sijaan luovutaan. Lisäksi liikennevalvonnan yhteydessä tapahtuvan näkökyvyn tarkastamisen sijaan kuljettaja voi osoittaa vaatimusten täyttymisen paitsi lääkärin myös optikon antamalla lausunnolla. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 1602 8629)

Esitys (HE 105/2004 vp) kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi. Lailla kosmeettisista valmisteista ja sen nojalla annettavilla säädöksillä uudistetaan voimassa oleva kosmeettisia valmisteita koskeva lainsäädäntö, joka on annettu tuoteturvallisuuslain nojalla. Lailla pannaan myös täytäntöön Euroopan yhteisön kosmeettisia valmisteita koskevan lainsäädännön viimeisimmät muutokset. Lain soveltamisalaan kuuluvat vaatimukset, jotka koskevat kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta ja koostumusta, kosmeettisten valmisteiden testauksessa käytettäviä eläinkokeita sekä kosmeettisesta valmisteesta kuluttajalle, toiselle elinkeinonharjoittajalle tai viranomaiselle annettavia tietoja. Laissa säädetään kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja pakkausmerkintöjä koskevista perusvaatimuksista. Tarkempia säännöksiä annetaan lain nojalla annettavalla kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. (KTM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 1606 3654)

Esitys (HE 106/2004 vp) tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakan kulutuksen ja tupakansavulla altistumisen tuhoisista seurauksista terveydelle, yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle. (STM johtaja Tapani Melkas 1607 3886)

Esitys (HE 107/2004 vp) laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE). Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) säädetään. Tarkoituksena on toteuttaa Suomessa Euroopan unionin neuvoston direktiivi eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. Esitys liittyy eurooppayhtiön säännöistä annettuun neuvoston asetukseen sekä erikseen annettuun hallituksen esitykseen (HE 55/2004 vp) laiksi eurooppayhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki on tarkoitettu voimaan 8.10.2004. (TM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 1604 8934)

Esitys (HE 108/2004 vp) laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta. Suomen ympäristökeskuksen johtokunta, jolle kuuluu eräissä johtamiseen liittyvissä asioissa ratkaisuvaltaa, lakkautetaan. Sen sijaan voidaan perustaa neuvoa-antava neuvottelukunta. Lakiin otetaan lisäksi perussäännökset Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten johtamisesta ja ratkaisuvallan käytöstä. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

Esitys (HE 109/2004 vp) laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta. Tammelan kunnassa sijaitsevaa Liesjärven kansallispuistoa laajennetaan liittämällä siihen noin 1 530 hehtaaria valtion omistamia alueita Tammelan kunnassa sekä Someron ja Karkkilan kaupungeissa. Liitettävät alueet ovat valtaosin niin sanottua vanhaa valtionmaata. Osa alueista on hankittu valtiolle nimenomaisesti luonnonsuojelutarkoituksiin. Liesjärven kansallispuiston kokonaispinta-ala on laajennuksen jälkeen noin 2 200 hehtaaria. Kansallispuiston rauhoitusmääräykset jäävät kaikilta osin ennalleen. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Esitys (HE 110/2004 vp) laiksi maa-aineslain muuttamisesta. Maa-aineslakiin tehdään uudesta perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia muutoksia. Lakiin tehdään myös lupajärjestelmän joustavuutta edistäviä luvan voimassaoloaikaa ja lupapäätöksestä poikkeamista koskevia tarkistuksia. Lisäksi lakiin tulee säännöksiä sähköisestä tietojärjestelmästä. (YM ylitarkastaja Tuuli Lovén 1603 9721)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.6.2004 seuraavat lait:

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ja laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta (HE 175/2003 vp). Kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain yhteisiä alueita koskevia säännöksiä muutetaan siten, että kiinteistöjen yhteisten alueiden, erityisesti yhteisten vesialueiden ja yhteisten vesijättöjen osalta kiinteistöjärjestelmä selkeytyy ja vesijättöalueiden hallinnointi tulee selkeämmäksi. Myös rekisteriyksiköiden ulottuvuus voidaan määritellä nykyistä tarkemmin. Lait tulevat voimaan 1.7.2004. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 1605 2709)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 40/2004 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin lisätään säännös, jolla rajoitetaan kunnan mahdollisuutta periä maksuja niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Rajoitus koskee vain sellaisia palveluja, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Maksun enimmäismäärä vuorokautta kohden on 9 euroa hoitopäivältä. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Laki tulee voimaan 1.10.2004. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 1607 4360)

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta (HE 41/2004 vp). Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin tehdään vuoden 2005 alusta voimaan tulevasta työeläkeuudistuksesta johtuvat välttämättömät muutokset. Lisäksi tarkistetaan lain säännöksiä lomitustoiminnan hallinnon rahoituksesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi tarkoin säännellyissä poikkeustapauksissa sitoutua maksamaan paikallishallinnon hoitamisesta eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle korvauksen paikallishallinnon kustannuksiin suurempana, kuin mihin kunnalla on pääsäännön mukaan oikeus. Lakiin tehdään myös tekniset tarkistukset, jotka ovat tarpeen lähinnä muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Työeläkeuudistuksen johdosta muutettuja säännöksiä on tarkoitus soveltaa vuoden 2005 alusta ja hallinnon rahoitusta koskevia säännöksiä taannehtivasti vuoden 2004 alusta. Laki tulee voimaan 1.7.2004. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 1607 4360)

Laki jätelain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 152/2003 vp). Jätelakiin lisätään tuottajavastuuta koskevat säännökset eräiden tuotteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä. Muutokset ovat tarpeen, jotta EY:n direktiivit romuajoneuvoista ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta voidaan panna kansallisesti täytäntöön. Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:ään tehdään romuajoneuvoja koskevista jätelain uusista säännöksistä johtuva muutos. Samalla muutetaan jätelain säännöksiä jätteen keräilystä ja kunnan jätemaksuista erityisesti haja- ja loma-asutusalueilla. Lait tulevat voimaan 1.9.2004. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lain toimivuutta yleisesti ja erityisesti vastaanottopaikkojen kattavuutta koko maassa, kuntien suhtautumista yhteistyöhön keräyspaikkojen järjestämisessä ja siten olemassa olevan infrastruktuurin käyttömahdollisuuksien toteutumista. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lain vaikutuksia tuottajien tai tuottajayhteisöjen ja muiden alalla jo toimivien kilpailuolosuhteisiin erityisesti niiden tuoteryhmien osalta, joilla on tai joille perustetaan tuottajayhteisö. Tämä koskee erityisesti romuajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun hyödyntämistä. 3) Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevan osittaisen tuottajavastuun toteutumista siten, että hyödynnettäväksi kelpaavan materiaalin hyödyntäminen käytännössä varmistetaan. 4) Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan romuajoneuvojen järjestelmään luovuttamisesta mahdollisesti perittäviä maksuja ja ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan ehdotusta mahdollisuuden poistamiseksi, koska eduskunta katsoo maksun olevan lähtökohtaisesti ristiriidassa jätehuoltokustannusten tuotteen hintaan sisällyttävän tuottajavastuujärjestelmän kanssa. 5) Eduskunta edellyttää hallituksen käynnistävän jätelain kokonaisuudistuksen mahdollisimman pian sekä ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan lainsäädäntöä kokonaisuudistusta nopeammalla aikataululla lain toimeenpanossa mahdollisesti ilmenevien ongelmien poistamiseksi. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 170/2003 vp). Ympäristönsuojelulakia muutetaan siten, että siihen lisätään ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. Laki tulee voimaan 18.7.2004. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

Tasavallan presidentti hyväksyi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 27/2004 vp). Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyllä sopimuksella Suomi vahvistaa koealuerahastoon sijoittamansa summan ja maksuajankohdan. Sopimuksella Suomi hyväksyy myös koealuerahaston toimintaohjeet. Suomi soveltaa Itämeren alueen koealuerahastosta tehtyä sopimusta osittain väliaikaisesti. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentti hyväksyi tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen ja vahvisti lain tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 33/2004 vp). Yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen soveltamisala laajennetaan kattamaan kansainvälisten aseellisten selkkausten lisäksi myös valtionsisäiset selkkaukset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentti ratifioi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan eteläisen observatorion välillä liittymisestä eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen sekä siihen liittyviin määräyksiin ja ehtoihin ja päätti Suomen liittymisestä yleissopimukseen eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamisesta ja siihen liitettyyn rahoituspöytäkirjaan ja järjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä vahvisti lain Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) välillä helmikuun 9 päivänä 2004 Garchingissa tehdyn Suomen liittymistä eteläisen pallonpuoliskon tähtitieteellistä tutkimusta harjoittavan eurooppalaisen järjestön perustamista koskevaan yleissopimukseen koskevan sopimuksen ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 58/2004 vp). Liittymissopimus Suomen ja Euroopan eteläinen observatorio (ESO) -järjestön välillä on allekirjoitettu ratifiointivarauksin Suomen tasavallan presidentin myöntämin valtuuksin 9.2.2004. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 1607 7285)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.6.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Perustetaan suurlähetystö Kyprokseen (Nikosia) ja yhteystoimisto Afganistaniin (Kabul) sekä lakkautetaan edustuston toimipiste Nigerian Lagosissa. Asetus tulee voimaan 1.7.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 1.5.2004 lähtien. Laki (452/2002) tulee voimaan 9.6.2004. Sopimus luo kehykset Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan väliselle kokonaisvaltaiselle vuorovaikutukselle. Se kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun ja kehitysyhteistyön. Se sisältää myös määräyksiä muun muassa kaupan liitännäistoimista, taloudellisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä tieteen, ympäristön, kulttuurin ja sosiaalisten kysymysten aloilta. Sopimuksen tavoitteena on suhteiden lähentäminen ja yhteistyön syventäminen kaikilla sopimukseen kuuluvilla aloilla. Asetus tulee voimaan 9.6.2004. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Euroopan neuvoston lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus on voimassa 1.11.2003 lähtien. Laki (840/2001) tulee voimaan 8.6.2004. Asetus tulee voimaan 8.6.2004. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Slovenian kanssa 19.9.2003 allekirjoitettu verosopimus ja laki (948/2003) tulevat voimaan 16.6.2004. Asetus tulee voimaan 11.6.2004. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 1603 3163)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.6.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 32 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

Tasavallan presidentti päätti antaa eduskunnalle hallituksen kertomuksen valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003. (VM finanssineuvos Immo Pohjola 1603 3196)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.6.2004 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Veli Hokkanen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2004 lukien, ma. hovioikeudenneuvos, asessori Marjukka Huuskonen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2004 lukien, hovioikeudenneuvos Ulla Rantanen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2004 lukien, ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jukka Kontio Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2004 lukien, ma. hovioikeudenneuvos käräjätuomari Jukka Heikkilä toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2004 lukien ja asianajaja Tapio Vanamo kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2004 lukien sekä ma. käräjätuomari, viskaali Marita Hattari Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2004 lukien ja ma. käräjätuomari, viskaali Mirja Sormunen toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkalle 1.8.-31.10.2004 toisen toimen hoitamista varten. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on 1.6.2004 nimitetty sisäasiainministeriön selvitysmieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.-31.10.2004, laatimaan selvitys poliisin johtamisjärjestelmästä ja sisäisestä laillisuusvalvonnasta. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.6.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Pohjoista tukea mallasohralle maksetaan kasvintuotannon tukena vastaavin tukiehdoin kuin Etelä-Suomessa maksetaan ympäristötuen kansallista lisäosaa mallasohran viljelyyn käytetystä pinta-alasta. Asetus tulee voimaan 9.6.2004. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Kliinisiin ravintovalmisteisiin, joista korvataan 75 prosenttia 5,00 euroa ylittävistä kustannuksista kultakin ostokerralta, lisätään Nutramigen 2 LGG -valmiste sairausnimikkeeseen "Pienten lasten lehmänmaito- ja/tai soijaproteiiniallergia". Kliinisiin ravintovalmisteisiin, joista korvataan 50 prosenttia 10,00 euroa ylittävistä kustannuksista kultakin ostokerralta, lisätään Nestlé Modulen IBD -valmiste sairausnimikkeisiin "Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt" ja "Lasten vaikeat aliravitsemustilat". Lisäksi asetuksesta poistetaan Stresson ja ja Stresson multi fibre -nimiset valmisteet, koska yritys on ilmoittanut lopettaneensa tuotteiden valmistamisen eikä valmisteita ole enää markkinoilla. Asetuksella kumotaan voimassa oleva valtioneuvoston asetus (48/2004). Asetus tulee voimaan 1.7.2004 kuitenkin siten, että korvausta voidaan suorittaa myös 1.4.2004 ja sen jälkeen ostetusta Nestlé Modulen IBD-valmisteesta. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 1607 3914)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.6.2004 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Ranskan kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on teollisuusneuvos Antti Joensuu sekä muut jäsenet nuorempi hallitussihteeri Marko Hasari, vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastaja Maaria Leskelä valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 1606 7547)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan komissiolle Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamista ja Euroopan yhteisön säännösten mukaisen EU:n rakennerahastojen suoritusvarauksesta saatavien lisävarojen kohdentamista ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta mukaan lukien suoritusvarauksen kohdentaminen ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 1604 2838)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan komissiolle Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan muuttamista ja Euroopan yhteisön säännösten mukaisen EU:n rakennerahastojen suoritusvarauksesta saatavien lisävarojen kohdentamisesta ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta mukaan lukien suoritusvarauksen kohdentaminen ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 1604 2838)

Päätös ratkaista Aimo Mäkisen jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös ratkaista Katri Niemelän jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja sanomalehdistön kehittämishankkeisiin. Jaettava avustusmäärä on yhteensä 5 854 000 euroa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös myöntää Oy Herrfors Ab:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Pedersören ja Kruunupyyn kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Katternö-Esse-Emet). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös vapauttaa lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi johtaja Tiina Tammi Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan jäsenyydestä ja nimittää hänen tilalleen kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki. Toimikausi päättyy 30.4.2005. (STM apulaisosastopäällikkö Olli Kerola 1607 3859)

Päätös myöntää lakimies Markku Salomaalle ero työttömyysturvalautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen pääekonomisti Matti Koiviston henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 1.7.2004 lukien ja nimittää hänen tilalleen lakimies Jesper Eiskonen. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.6.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2004) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lakisääteinen tilintarkastus). Komission direktiiviehdotus laajentaa olennaisesti tämän aiemman direktiivin soveltamisalaa. Direktiiviin ehdotetaan lisättäväksi säännökset muun muassa tilintarkastajan tehtävistä, ammattietiikasta ja riippumattomuudesta, tilintarkastusstandardeista, laadunvarmistuksesta ja valvonnasta. (KTM hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva 1606 2098)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.6.2004 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian kandidaatti Marja Merimaa työministeriön ylijohtajan (A 31) määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.6.2004 lukien, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Harri Skogin virkavapauden ajaksi. Samalla myönnetään Marja Merimaalle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta työmarkkinaneuvoksen virastaan. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.6.2004 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) ja momentin 24.30.66 perusteluissa myönnettyjen valtuuksien puitteissa myönnetään Nepalin kansallisen perusopetusohjelman tukemiseen 10 500 000 euroa vuosille 2004-2008. Ohjelman tavoitteena on parantaa perusopetuksen kattavuutta ja laatua. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälä 1605 5523)

Palkkaussopimuksen tekeminen Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku Myllyn kanssa. Sopimuspalkka on 7 773 euroa kuukaudessa 1.4.2004 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 3.6.2004

Aluehallinnon vahvistamishankkeen valmistelu jatkuu

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 3. kesäkuuta aluehallinnon vahvistamishankkeen jatkovalmistelua. Ministerityöryhmä valtuutti sisäasiainministeriön käymään neuvotteluja selvitysmies Esko Riepulan ehdotuksen toteuttamiseksi tarvittavista yksityiskohtaisista säädösmuutoksista asianomaisten ministeriöiden sekä maakuntien liittojen kanssa.

Keskustelujen aiheina ovat määrärahojen kokoaminen, maakunnallinen päätöksenteko, keskushallinnon yhteistyö ja valtioneuvoston asema, koottavien määrärahojen ohjaaminen sekä sosiaalipartnereiden osallistumisen järjestäminen aluekehitystyöhön.

Ministeriöiden väliset ensimmäiset keskustelut pyritään käymään kesäkuun aikana. Luonnos hallituksen esitykseksi valmistellaan lausuntokierrosta varten elokuun aikana.

Seutuyhteistyökokeilujen laajentaminen

Ministerityöryhmä päätti kokouksessaan myös, että uusien kokeiluseutujen valitsemiseksi jatketaan valmistelua Kaustisen seutukunnan, Kemi-Tornion seutukunnan, Kuuma-seudun (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula), Mikkelin seudun, Savonlinnan seudun ja Ylivieskan seutukunnan kanssa. Kokeiluun pääsemiseksi on seutujen kuntien tehtävä yhtäpitävät päätökset hankkeesta.

Kuopion seudulta tarvitaan lisäselvityksiä yhteistyön laajentamisesta hankkeessa. Hallituksen esitys seutuyhteistyökokeilun laajentamisesta annetaan eduskunnalle elokuussa.

Hallintoselonteon valmistelu

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmää informoitiin lisäksi hallintoselonteon valmistelutilanteesta. Selonteko annetaan eduskunnalle vuoden 2005 kevätistuntokaudella. Se käsittelee maamme keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuutta sekä kehittämistarpeita. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä toimii valmistelun ohjausryhmänä. Selonteko valmistellaan sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä.

Selonteon valmistelua jatketaan työsuunnitelman mukaisesti. Selonteon valmistelua käsitellään ministerityöryhmässä vähintään kolme kertaa syksyn 2004 aikana.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö, (09) 1604 2526 (aluehallinnon vahvistamishanke ja seutuyhteistyökokeilujen laajentaminen) ja hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö, (09) 1604 2835 (hallintoselonteko)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Laivojen öljypäästöjä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 28.5.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmän mielestä öljyn päästökiellon rikkomisesta tulisi määrätä hallinnollisena rangaistusmaksuna erityinen öljypäästömaksu. Sen piiriin olisi tarkoitus saattaa myös ne alukset, jotka aiheuttavat päästöjä Suomen rannikon editse kulkiessaan. Tällöin öljypäästömaksu koskisi Suomen vesialueen lisäksi myös Suomen tulevaa talousvyöhykettä, jota koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että öljypäästömaksun määräisi rajavartiolaitos. Öljypäästömaksun suuruus määräytyisi erityisen taulukon mukaan päästön määrän ja aluksen koon perusteella. Maksun määrääminen ei edellyttäisi sen selvittämistä, kuka päästön laivalla aiheutti ja toimiko hän tahallaan vai huolimattomasti. Varmaa näyttöä olisi kuitenkin oltava siitä, että päästö on peräisin tietyltä alukselta. Uuden seuraamuksen tavoitteena olisi ennalta ehkäistä ja vähentää tahallisia öljypäästöjä. Ehdotus on osa hallitusohjelmassa mainittua Itämeren suojeluohjelman toteuttamista. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/25712.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, p. (09) 1606 7700 oikeusministeriöstä.

Perintöoikeuden muutostarpeita pohtinut työryhmä luovutti periaatemietintönsä 3.6.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Mietinnössä on selvitetty perintöoikeuden muutostarpeita, joita väestön ikääntyminen ja perherakenteissa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet. Työryhmän mielestä lesken oikeutta asua puolisoiden yhteisessä kodissa tulisi vahvistaa. Mietinnössä ehdotetaan, että leski saisi elinaikanaan vapaasti määrätä asunnosta, esimerkiksi myydä sen. Ensiksi kuolleen puolison perillisten asema turvattaisiin mietinnössä sillä, että leski ei edelleenkään voisi tehdä asunnosta testamenttia. Työryhmä ehdottaa myös avopuolisolle ja avopuolisoon rinnastuvalle henkilölle oikeuden avustuksen saamiseen eräissä tilanteissa. Avustussäännös koskisi kaikkia virallistamattomia parisuhteita, myös samaa sukupuolta olevia pareja. Avustuksen suuruus olisi harkinnanvarainen. Työryhmä ehdottaa harkintaa myös perintöverotuksen uudistamiseen. Työryhmän mielestä ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta ei ehkä ole perusteltavissa, että avopuolisoilta peritään ankarampaa perintöveroa kuin aviopuolisoilta. Mietinnössä suositellaan myös rintaperillisten lakiosan maltillista rajoittamista ja ehdotetaan uudistuksia, joilla testamentin tekemisen vaihtoehtoja lisättäisiin. Työryhmä suosittelee myös pesänselvityksen ja perinnönjaon nopeuttamista. Pesänjakajan valtuuksia päättää omaisuuden jakamisesta lisättäisiin ja tuomioistuimelle annettaisiin oikeus asettaa toiminnalle määräaika, jonka puitteissa pesänselvitys ja perinnönjako tulisi suorittaa. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/25763.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, puh. (09) 1606 7666 oikeusministeriöstä.

Lääninhallitusten peruspalveluiden arvioinnin valtakunnallinen raportti luovutettiin 31.5.2004 sisäasiainministeriölle. Raporttiin on koottu lääninhallitusten keskeisiä arvioita peruspalvelujen tilasta vuonna 2003. Arvioinnin lähtökohtana on palvelujen saatavuuden ja tason selvittäminen. Raportissa arviointikohteena on sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, maa- ja metsätalouden, liikennepalveluiden, poliisitoimen, pelastustoimen, kuluttajahallinnon ja sisäasiainhallinnon kohteita. Poikkihallinnollisina arviointikohteina olivat liikenneturvallisuus ja sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutoimen kuljetusten tehokkuus ja kustannukset. Raportin mukaan yleisen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää yhä suurempaa panostusta osaamiseen sekä elinkeinoelämän kehittämiseen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Vuosittain suoritetut peruspalvelujen arvioinnit ovat osoittaneet, että tavoitteista huolimatta laajan, pitkien etäisyyksien ja erilaisen asutustiheyden omaavan maan kansalaiset eivät ole palvelujen saatavuudessa tasaveroisessa asemassa. Raportissa todetaan, että Suomen alueellinen kehitys eriyttää alueiden mahdollisuuksia vahvistaa taloudellista perustaa, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä toisaalta mahdollisuuksia järjestää kansalaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset peruspalvelut. Raportin mukaan peruspalvelujen turvaaminen edellyttää monialaista yhteistyötä valtion ja kunnan viranomaisten sekä kolmannen sektorin kesken. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/272004. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, p. (09) 160 42835 sisäasiainministeriöstä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.