Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2004

Liite: Ministereiden lomat kesällä 2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.5.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta. Kieliasiain neuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta, tehtävistä sekä toimikaudesta säädetään. Ensimmäisen kieliasiain neuvottelukunnan toimikausi alkaa 15.6.2004 ja päättyy 31.12.2007. Asetuksessa säädetään myös tarkemmin kielilainsäädännön soveltamista koskevasta kertomuksesta. Asetus tulee voimaan 15.6.2004. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 1606 7726)

Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista. Asetuksessa säädetään niistä poliisin myöntämistä asiakirjoista, jotka voidaan hyväksyä tunnistamisasiakirjoiksi haettaessa henkilökorttia. Poliisin myöntämiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja ovat henkilökortti ja passi niiden korkean turvallisuustason ja hakemusmenettelyssä suoritetun henkilön luotettavan tunnistuksen vuoksi. Säännös ei rajoita muiden henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen hyväksymistä henkilön tunnistamisessa muissa yhteyksissä. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1604 2843)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta. Vuodelta 2004 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvontaseuraamuksista säädetään. Seuraamukset vuoden 2004 asetukseen ovat asiallisesti samansisältöiset kuin vuonna 2003. Asetus tulee voimaan 2.6.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta. Radiolain (1015/2001) 6 §:n mukaista asetusta (1159/2002) taajuuksien käyttösuunnitelmasta muutetaan siten, että taajuuksia ei voida enää käyttää analogiseen televisiotoimintaan 31.8.2007 jälkeen. GSM-1800-matkaviestinverkoista vapautuneet GSM-taajuudet siirretään kolmen valtakunnallisen GSM-matkaviestinverkon käytettäviksi. Taajuusalue 2020-2025 MHz määrätään alueelliseen UMTS-matkaviestintoimintaan. Liitteessä oleviin digitaalista televisiotoimintaa koskevien kanavanippujen ja analogisen radiotoiminnan toimiluvanvaraisen paikallisen käytön taajuuksiin tehdään teknisiä muutoksia taajuuksien käytön tehostamiseksi. Asetuksella kumottava 2 § sekä liitteen kohdat 1.1 ja 1.2 ovat voimassa 31.8.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 1602 8609)

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarkistukset, jotka aiheutuvat ydinaseiden leviämisen estämisen (ydinsulku) valvomiseksi tehtyä sopimusta täydentävästä sopimuksesta (ns. valvontasopimuksen lisäpöytäkirja). Ydinaseettomien EU -maiden, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) v. 1998 allekirjoittama lisäpöytäkirja ja siihen liittyvä ydinenergialain muutos tulivat voimaan 12.5.2004 tasavallan presidentin asetuksilla. Asetuksella määritellään lisäpöytäkirjan täytäntöön panemiseksi ydinenergialakia tarkentavasti uudet valvonnan piiriin tulevat toiminnot. Näitä toimintoja ei Suomessa harjoiteta. Käytännön merkitystä on lähinnä säännöksellä, jolla muutetaan ilmoituksenvaraisiksi lainmuutoksella tehtyjä toimintoja koskevien ilmoitusten sisältöä. Lisäksi asetukseen tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen kaksikäyttötuotteiden - ja teknologian vientiä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000 viimeisimmän version ottamiseksi huomioon. Mainittua EY -asetusta on viime vuosina usein muutettu. Myös EY -asetuksen vuoksi ydinenergia-asetukseen ehdotetut muutokset koskevat pääosin toimintoja, joita Suomessa ei esiinny. Asetus tulee voimaan 31.5.2004. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 1606 4799)

Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta. Valtioneuvoston päätös teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista (461/1998) korvataan valtioneuvoston asetuksella, joka pääosin vastaa voimassa olevaa valtioneuvoston päätöstä. Taustalla ovat EY:n perustamissopimuksen 87-89 määräykset yrityksille myönnettävästä julkisesta rahoituksesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2004 ja on voimassa 31.8.2008 saakka. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 1606 2078)

Valtioneuvoston asetus työneuvostosta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset työneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä, asioiden käsittelemisestä työneuvostossa, katselmuksen toimittamisen delegoinnista, sihteerin viran täyttämisestä ja sihteerin virkavapaudesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 1604 8935)

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnassa siirrytään yksiin tulorajoihin. Tulorajoja ja tuloista tehtäviä vähennyksiä nostetaan mahdollistamaan sosiaalisen vuokra-asunnon saanti keskipalkkaisille. Muilla kuin voimakkaan asuntokysynnän alueilla olemassa olevassa asuntokannassa luovutaan tulorajoista. Asetus toteuttaa hallitusohjelmaa ja hallituksen asuntopoliittista ohjelmaa vuosille 2004-2006. Vuokra-asuntokannan käytön tehostamiseksi ja kotitalouksien vaihtuvia tarpeita vastaavan asumisen mahdollistamiseksi asuntoa voisi vaihtaa saman omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen ilman tulo- ja varallisuusrajoja. Kiireellisemmässä asunnon tarpeessa oleva ruokakunta on kuitenkin asetettava etusijalle asunnon vaihtoa hakevaan ruokakuntaan nähden. Asetus tulee voimaan 15.6.2004. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 1603 9578)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.5.2004 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko työelämästä. Selonteossa selvitetään työolojen kehityspiirteitä, työelämän rakenteiden ja työorganisaatioiden toimintatapojen sekä työllisen työvoiman käyttötapojen muutoksia. Selonteko osoitteessa www.valtioneuvosto.fi Hallituksen toiminta Selonteot, tiedonannot, ilmoitukset. (TM johtaja Matti Salmenperä 1604 8937)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.5.2004 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Hollannin, Kreikan, Portugalin, Tanskan, Luxemburgin ja Belgian ehdokkaat EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 1.9.2004 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. Maat ovat nimenneet seuraavat ehdokkaat: Hollanti A.W.H. Meij, Kreikka M. Vilaras, Portugali Maria Eugénia Martins de Nazar Ribeiro, Tanska Bo Vesterdorf, Luxemburg Marc Jaeger, Belgia Franklin Dehousse. (VNK EU-sihteeriston päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuoden 2004 vuosilomat (liite). Pääministeri ja ministerit saavat vuosittain vuosilomaa 30 arkipäivää sen mukaan kuin valtioneuvosto tarkemmin määrää. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös asettaa kieliasiain neuvottelukunta toimikaudelle 15.6.2004-31.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maaherra Rauno Saari Länsi-Suomen lääninhallitus; jäsenet: ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriö), finanssineuvos Marja Granlund valtiovarainministeriö (finanssineuvos Asko Lindqvist valtiovarainministeriö), johtajaylilääkäri Timo Keistinen Vaasan sairaanhoitopiiri (johtava lääkäri Gustav Wägar Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Jorvin sairaala), kaupunginjohtaja Elina Lehto Lohjan kaupunki (kunnanjohtaja Stig Östdahl Kruunupyyn kunta), projektipäällikkö Ulf Lindholm Suomen Kuntaliitto (lakimies Riitta Myllymäki Suomen Kuntaliitto), pääjohtaja Kirsi Lindroos Opetushallitus (johtaja Kristian Slotte opetusministeriö), professori Heikki E.S. Mattila Lapin yliopisto (professori Pia Letto-Vanamo Helsingin yliopisto), hovioikeuden presidentti Lauri Melander Helsingin hovioikeus (valtionsyyttäjä Raija Toiviainen Valtakunnansyyttäjänvirasto), johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (varapuheenjohtaja) (erikoistutkija, osastonjohtaja, dosentti Pirjo Hiidenmaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), valtuutettu Kristina Stenman Vaasan kaupunki (toimitusjohtaja, dosentti Mirjam Kalland Sosiaalialan ruotsinkielinen osaamiskeskus), hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho sisäasiainministeriö (hallitusneuvos Eero Koskenniemi sisäasiainministeriö). (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 1606 7726)

Päätös määrätä neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2004, käsittelemään kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasioita. (OM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 antaman selonteon johdosta (EK 6/2004 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausunnoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus kiinnittää nykyistä enemmän huomiota liikennepolitiikan pitkäjänteisyyteen ja laatii väyläinvestointiohjelman toteuttamisen mahdollistavan, eri liikennemuotoja koskevan pitkäjänteisen rahoitussuunnitelman. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Päätös määrätä valtion edustajaksi CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n vuonna 2004 pidettäviin yhtiökokouksiin kansliapäällikkö Markku Linna varamiehenään ylijohtaja Arvo Jäppinen. (OPM opetusneuvos Hannele Hermunen 1607 7491)

Päätös nimittää torjunta-ainelautakuntaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen edustajan apulaisjohtaja Hans Blomqvistin tilalle jäseneksi apulaisjohtaja Eija-Leena Hynninen. (MMM ylitarkastaja Sinikka Saari 1605 4291)

Päätös asettaa elintarvikeneuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2004-31.5.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Kristian Tammivuori kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Leena Mannonen kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Liisa Rajakangas kauppa- ja teollisuusministeriö), ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen ulkoasiainministeriö (kaupallinen sihteeri Lauri Pullola ulkoasiainministeriö), ylitarkastaja Sebastian Hielm sosiaali- ja terveysministeriö (tutkimusprofessori Pirjo Pietinen Kansanterveyslaitos), apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriö (maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi maa- ja metsätalousministeriö), ylijohtaja Jorma Hirn Elintarvikevirasto (johtaja Auli Suojanen Elintarvikevirasto), laboratorionjohtaja Heikki Pyysalo Tullilaboratorio (tutkimuspäällikkö Janne Nieminen Tullilaboratorio), terveysvalvonnan johtaja Tiina Tiainen Eläinlääkärihygieenikot ry (erityisasiantuntija Soile Hellsten Kuntaliitto), MMM Riitta Tainio Suomen Kuluttajaliitto ry (Gun Winter Kuluttajat-Konsumenterna ry), asiamies Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry (toimitusjohtaja Osmo Laine Päivittäistavarakauppa ry), johtaja Seppo Heiskanen Elintarviketeollisuusliitto ry (toimialapäällikkö Hillevi Latvalahti Elintarviketeollisuusliitto ry), kotieläinasiamies Vuokko Puurula Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (johtaja Markku Suojanen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), tiedotussihteeri Raija Marttila Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (vt. sopimussihteeri Markku Björn Palvelualojen ammattiliitto PAM ry). (KTM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 1606 3654)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2003. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös myöntää Atro Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vieremän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vieremä-Mustinmäki). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Periaatepäätös kuluttajapoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmassa esitellään Suomen kuluttajapolitiikan strategiset linjaukset vuosille 2004-2007. Lisäksi esitetään ohjelmakauden painopistealueet ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia niiden toteuttamiseksi. Konkreettisille toimenpide-ehdotuksille on asetettu vastuutahot. Ohjelman toteutumista seurataan ja tarpeen vaatiessa ohjelmaa päivitetään ohjelmakauden aikana. Kuluttajapoliittisella ohjelmalla lisätään kuluttaja-asioiden painoarvoa ja kuluttajanäkökulman huomioon ottamista eri yhteiskuntapolitiikan lohkoilla. Toimiva kuluttajapolitiikka edellyttää aktiivista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kesken. Periaatepäätös osoitteessa www.valtioneuvosto.fi Hallituksen toiminta Periaatepäätökset. (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Päätös myöntää kuluttajaneuvoja Anitta Ahlholmille ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston III jaoston jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen tiedottaja Helena Lustig lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.5.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2004) eduskunnalle komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2005 (budjetti; Euroopan unioni). Komission esityksen mukaisilla luvuilla Suomen EU:lle suoritettavien maksujen laskennallinen lisäys vuonna 2005 olisi arviolta 97 miljoonaa euroa suhteessa vuoden 2004 talousarvioon. Budjettiin kirjattavien jäsenmaksujen kokonaismäärä olisi 1 512 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien yhteisön tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein, milloin niiden tarjonta yhteisössä ei vastaa kysyntää. Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa erään voimassa olevan tariffikiintiön korottamista, erään tariffikiintiön voimassaoloajan jatkamista ja eräiden uusien tariffikiintiöiden avaamista. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteenä on luettelo tuotteista, joille tulliedut on myönnetty. Luetteloa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään 58 uutta tuotetta, joille myönnetään tullittomuus. Uudet tullisuspensiot koskevat lähinnä kemian-, muovi- ja elektroniikkateollisuuden tuotteita. Asetusehdotuksen liitteessä I luetellaan lisättävät tullisuspensiot sekä tuotteet, joiden tavarankuvausta tai nimikettä on tarpeen muuttaa. Voimassa olevan asetuksen liitteenä olevasta luettelosta ehdotetaan myös poistettavaksi tuotteet, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. Poistettavat tuotteet on lueteltu asetusehdotuksen liitteessä II. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.5.2004 seuraavat nimitysasiat:

Hallitussihteeri Merja Anna-Liisa Norros oikeusministeriön kansainvälisen yksikön hallitusneuvoksen (A 29) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2004-15.4.2006. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Filosofian kandidaatti, opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriön korkeakouluneuvoksen virkaan 1.6.2004 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.