Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.5.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston kanslian tehtäväluetteloon lisätään säännös turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoamisesta. Lisäksi asetukseen tehdään valtioneuvoston turvallisuusyksikön uudelleenorganisoinnista aiheutuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 32 §:n muuttamisesta. Asetuksen 32 pykälää muutetaan siten, että avustuksena myönnettävä aloitustuki ja aloitustuen valtionlainan korkoetuus nostetaan 22 000 eurosta 25 000 euroon. Asetus tulee voimaan 19.5.2004. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 1605 4236)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Tuki on 20 euroa eloporoa kohti. Perusteet ovat pääosin teknisesti samankaltaiset kuin poronhoitovuonna 2003/2004. Tuen saamisen edellytyksenä on edellisestä vuodesta poiketen, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 eloporoa ja että porotalouden tuloista ja menoista pidetään muistiinpanoja. Asetus tulee voimaan 19.5.2004. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 1605 4236)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 25 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan säännöksiä tukihakemuksen muussa käytössä ilmoitettujen puuvartisten energiakasvien osalta. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon osalta poistetaan luonnonmukaisen tuotannon ehtojen noudattamisvelvoite tilan kasvihuonetuotannon osalta niissä tapauksissa, joissa kasvihuoneessa ja avomaalla viljellään eri kasvilajeja ja -lajikkeita. Asetus tulee voimaan 19.5.2004. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 1605 4220)

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että viraston ylijohtajaksi voidaan nimittää linjanjohtaja tai muu johtamistehtävässä toimiva henkilö. Lisäksi asetuksessa säädetään tehtävän edellyttämistä kelpoisuusvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 45 ja 61 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään mahdollisuus hakemuksesta hyväksyä vuokra-aravalainan tai asumisoikeustalon aravalainan eräpäivien muuttaminen asetuksella säädetyistä eräpäivistä. Varsinkin opiskelija-asuntoyhteisöille elo-syyskuuhun ajoittuvat eräpäivät ovat osoittautuneet hankaliksi, koska vuokratulot ovat kesäaikana pienimmillään. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 1603 9578)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.5.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Nuorten parlamentin istunnon pöytäkirjan johdosta ja sen liitteenä oleva pöytäkirja merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös Vehmersalmen kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM ylitarkastaja Soile Lahti 1604 4654)

Päätös jatkaa Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavien jäsenten finanssineuvos Kristina Sarjon ja ylijohtaja Bo Göran Erikssonin sekä pankin hallituksen Suomen valtiota edustavien varajäsenten valtiotieteen lisensiaatti Seppo Suokon ja apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaan toimikautta 31.12.2004 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras 1603 3054)

Päätös myöntää valtiovarainministeri Antti Kalliomäelle valtuudet tehdä kirjeenvaihdolla Alankomaiden kuningaskunnan alaisuuteen kuuluvien alueiden (Alankomaiden Antillit ja Aruba) kanssa sopimukset säästötulojen verotuksesta. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 1603 3163)

Päätös asettaa Metsähallituksen tilintarkastajiksi vuodelle 2004 KHT Markku Pajunen varamiehenään Jorma Nurkkala (KPMG Wideri Oy Ab) sekä KHT, JHTT Raimo Saarikivi varamiehenään KHT, JHTT Outi Koskinen (KPMG Wideri Oy Ab). (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 1605 3358)

Päätös oikeuttaa Tieliikelaitos hankkimaan osakkuus perustettavasta osakeyhtiömuotoisesta projektiyhtiöstä. (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

Päätös siirtää liikenne- ja viestintäministeriön päätösvaltaa hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden ja kiinteistövarallisuuteen myönnettävän erityisen oikeuden luovuttamisessa Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle ja Merenkulkulaitokselle. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 1602 8488)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Jämsän ja Jämsänkosken kaupungeissa sekä Petäjäveden, Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Toivila-Vihtavuori). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös muuttaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimilupaa siten, että toimilupa käsittää myös taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaisen vakuutusliikkeen harjoittamisen, sanotussa laissa ja sen perusteella määritellyt muut tehtävät sekä sanottuun lakiin suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutuksen harjoittamisen. Toimiluvan laajentaminen tekee mahdolliseksi sen, että esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa voi sulautua Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteraan. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 1607 4470)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.5.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (OLAF-asetukset). Asetuksilla muutettaisiin sääntöjä, jotka koskevat OLAF:n unionin toimielinten ja elinten ulkopuolella suorittamia väärinkäytöstutkimuksia ja yhteistyötä jäsenvaltion viranomaisten kanssa, unionin toimielinten välistä tietojenvaihtoa toimielinten ja elinten sisällä tehtävissä väärinkäytöstutkimuksissa, tutkimuksissa sovellettavia oikeussuojan takeita sekä OLAF:n valvontakomiteaa. Ehdotusten pääasialliset tavoitteet ovat OLAF:n toiminnallisen tehokkuuden sekä yhteistyön parantaminen, asianosaisten oikeussuojan parantaminen sekä OLAF:n valvontakomitean aseman korostaminen. (VM valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti 1603 3025)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.5.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ylijohtaja Harri Skogille palkatonta virkavapautta työministeriön ylijohtajan virasta 9.6.2005 lukien, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen hallituksen toimikauden ajaksi. (TM kansliapäällikkö Markku Wallin 1604 8010)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.5.2004 seuraavia asioita:

Kuuden miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen Maailman elintarvikeohjelmalle (World Food Programme, WFP). Elintarvikeohjelman tavoitteena on huolehtia elintarvikeavun toimituksista hätäapuohjelmissa, käyttää elintarvikeapua taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen sekä tukea kansainvälistä elintarviketurvaa. (UM kehitysyhteistyöneuvos Kirsti Aarnio 1605 6320)

Tampereen yliopiston oikeuttaminen tekemään Tampereen Yliopiston Tukisäätiön kanssa vuokrasopimus rakennettavista noin 14 400 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 25 vuotta, vuosivuokra ilman hoitokustannuksia noin 1,85 miljoonaa euroa (alv 0%). (OPM yliarkkitehti Tuulikki Terho 1607 7345)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan viraston Viikkiin rakennettavien toimitilojen vuokrauskustannusten muutos. Raha-asiainvaliokunta on 28.8.2002 puoltanut vuokrasopimuksen tekemistä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Rakennushankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 35 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on pääasiassa rakennusteknisistä syistä noussut 10 miljoonaa euroa, mikä nostaa myös vuokrasopimuksen mukaista pääomavuokraa. (MMM hallitusneuvos Maija Salo 1605 3399)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 12.5.2004

Hallituksen lisäbudjettineuvottelut

- Muurla-Lohjan moottoritien rakentamiseen valtuus, perusradanpitoon 20 miljoonan euron lisämääräraha

- Budjettitalouden alijäämä pienenee yli 800 miljoonalla eurolla

Hallitus sopi tänään kevään lisäbudjettiesityksen sisällöstä. Muurla-Lohja -moottoritien rakentamiseen elinkaarimallilla sitouduttaisiin enintään 700 miljoonan euron sopimusvaltuudella. Tavoitteena on kuitenkin, että kilpailun tuloksena hankkeesta valtiolle aiheutuvat kustannukset jäävät merkittävästi tätä pienemmiksi. Kilpailutettavan 25 vuoden palvelusopimuksen arvioidaan sisältävän noin 335 miljoonaa euroa varsinaisia rakennuskustannuksia.

Perusradanpitoon hallitus esittää noin 20 miljoonan euron määrärahalisäystä, mistä n. 5 miljoonaa euroa liittyy EU:n TEN-tukeen. Myös perustienpitoon ehdotetaan lisäystä 5 miljoonaa euroa Tielaitoksen organisaatiouudistuksesta aiheutuviin sopeuttamistoimiin.

EU:n rakennerahastojen tavoiteohjelmia 2 ja 3 varten hallitus esittää yhteensä 39,2 miljoonan euron myöntämisvaltuuden lisäystä. Nykyiseen myöntämisvaltuuteen verrattuna merkittävimmät lisäykset kohdistuisivat sisäasiainministeriön, opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön pääluokkiin.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon esitetään siirrettäväksi 14,1 miljoonaa euroa. Hallituksen asuntopoliittisen linjauksen mukaisesti esitetään, että asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää korkotukea perusparannuslainoille myös vuonna 2004.

Työllisyystilanteen kohentamiseksi lähinnä Itä-Lapin ja Vakka-Suomen alueilla yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen lisätään myöntämisvaltuutta 4 miljoonaa euroa ja määrärahaa 600 000 euroa.

Kansainväliseen rauhanturvatoimintaan myönnettäisiin lisää 7 miljoonaa euroa. Varsinaisten kehitysyhteistyömenojen myöntö- ja sopimusvaltuutta esitetään lisättäväksi 30 miljoonalla eurolla. Muutos johtuu valtioneuvoston helmikuussa tekemän kehityspoliittisen periaatepäätöksen linjauksista.

Ahvenanmaalle siirretään 14,1 miljoona euroa aiemmin arvioitua enemmän, mistä 6,15 miljoonaa euroa on Ahvenanmaan valtuuskunnan päätökseen perustuva ylimääräinen määräraha sähkön varavoiman hankintaan.

Valtionvelan korkomenot arvioidaan nettomääräisesti 210 miljoonaa euroa aiempaa arviota pienemmiksi.

Lisäbudjetti pienentää kehyksen jakamatonta varausta

Hallitus esittää 92 miljoonan euron lisäystä vuodelle 2004 kehykseen kuuluviin menoihin, jotka lisääntyisivät siten yhteensä 27 864 miljoonaan euroon. Kehykseen ennakoimattomia tarpeita varten jätetty jakamaton varaus supistuisi tämän seurauksena talousarvion mukaisesta 316 miljoonasta eurosta 225 miljoonaan euroon.

Hallituksen tiedossa on jo lukuisia perusteltuja, mutta harkinnanvaraisia menotarpeita, joihin on kuitenkin tässä vaiheessa suhtauduttu torjuvasti. Hallitus haluaa asettaa kaikki menotarpeet yhtäläiseen asemaan ja samalla kertaa arvioitaviksi syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Silloin pystytään myös paremmin näkemään kuluvan vuoden budjettitalouden kokonaistilanne. Näin voidaan varmistaa, että vuoden aikana ilmeneviin välttämättömiin, ennalta arvaamattomiin menoihin on riittävästi kehysväljyyttä.

Budjettitalouden alijäämä vähenee

Lisätalousarvion tuloiksi arvioidaan yhteensä 728 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron tuottoarviota korotetaan 410 miljoonalla eurolla ja autoveron tuottoarviota 130 miljoonalla eurolla. Arviota osinkotuloista korotetaan 210 miljoonalla eurolla.

Lisätalousarvioesitys pienentää vuonna 2004 budjettitalouden alijäämäisyyttä 839 miljoonalla eurolla. Vuoden 2004 nimellisarvoiseksi nettolainanotoksi jäisi 375 miljoonaa euroa. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden lopussa 63,7 miljardia euroa. Tämä olisi 43,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3105, apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3036 ja finanssineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 4876.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Rautatieviranomaisen perustamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 7.5.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Suomeen on EU määräysten mukaan perustettava rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintotehtäviin keskittyvä uusi viranomainen. Erillinen virasto tarvitaan, jotta varmistetaan rautatieasioiden rautatieverkon haltijasta eli Ratahallintokeskuksesta ja rautatieyrityksistä riippumaton kaikille tasapuolinen hoito. Rautatieviranomaisen tehtävänä olisi mm. rautatieturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen, radanpitäjän ja rautatieyritysten erimielisyyksien sovittelu sekä turvallisuustodistusten ja -lupien myöntäminen. Se hoitaisi myös kaluston rekisteröintiä ja katsastusta. Työryhmä ehdottaa, että uusi viranomainen myöntäisi rautatieliikenteen harjoittamiseen tarvittavat turvallisuustodistukset ja toimiluvat. Nykyään turvallisuustodistuksesta päättää Ratahallintokeskus (RHK) ja toimiluvista liikenne- ja viestintäministeriö. Työryhmä ehdottaa myös, että uuden viranomaisen vastuulle tulisi rautatiealan koulutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi viranomainen hoitaisi rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä olevien henkilöiden kelpoisuuteen liittyvät asiat. Myös matkalippujen tarkastaminen siirrettäisiin RHK:lta uuden viranomaisen vastuulle, ellei sitä voida antaa rautatieyritysten itsensä hoidettavaksi. Raportti on osoitteessa www.mintc.fi Julkaisut. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, p. (09) 1602 8639 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja ylijohtaja Ossi Niemimuukko, p. 0400 505 911 Ratahallintokeskuksesta.

Matkojenyhdistelytyöryhmä luovutti mietintönsä 7.5.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä esittää, että Suomeen perustettaisiin 20 matkojenyhdistelykeskusta (MYK), joista jokainen kattaisi vähintään 250 000 asukkaan alueen. Tämä laajentaisi toiminnan koko maahan. Matkojen yhdistelyllä olisi mahdollista saavuttaa vuodessa noin 22 miljoonan euron säästö yhteiskunnan korvaamien matkojen kustannuksissa. Kelan vuotuisiksi nettosäästöiksi arvioidaan 11 miljoonaa, kuntien ja sairaanhoitopiirien 6,5 miljoonaa ja valtion 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi MYK-toiminta pelastaisi maaseudun supistumassa olevia joukkoliikennepalveluja, koska kuljetukset ovat kaikille matkustajille avoimia. Mietintö on osoitteessa www.mintc.fi Julkaisut. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 1602 8322 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. (09) 771 2700 Suomen kuntaliitosta.

Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistarpeita selvittäneen työryhmän muistio luovutettiin 11.5.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmän tavoitteena on ollut yleinen patentti- ja tavaramerkkiasiamiehiä koskeva rekisteröintijärjestelmä, johon liittyisi julkinen asiamiestoiminnan ammatillinen ja asiamieseettinen valvonta sanktioineen. Ammattitaidon arviointivälineeksi katsottiin tarvittavan puolueetonta tutkintoa. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi teollisoikeudellisia toimeksiantoja koskevan lain, jolla luotaisiin Suomeen kaikkia teollisoikeusalalla toimivia asiamiehiä koskeva vapaaehtoinen rekisteröintijärjestelmä. Laissa huomioitaisiin myös teollisoikeusalalla toimivia asiamiehiä koskevan yleisen salassapitovelvollisuuden tarve. Perustettavan rekisteröintijärjestelmän keskeisimmät toiminnot olisivat asiamiesten rekisteröinti ja rekisterin ylläpito, rekisteröitävien asiamiesten ammatillista osaamista arvioivien asiamiestutkintojen järjestäminen sekä asiamiesten asiamieseettisen toiminnan valvonnan ja siihen liittyvän kurinpitomenettelyn organisointi. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Timo Pekkarinen, p. (09) 1606 3566 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.