Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.4.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 51/2004 vp) kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta. Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan sisältämät keskeiset uudistukset liittyvät koko ihmiskunnan kannalta erityisen merkittävän kulttuuriomaisuuden ottamiseen tehostetun suojelun piiriin aseellisen selkkauksen sattuessa. Kyseessä on uudenlainen suojelukategoria, jonka esikuvana voidaan pitää Unescon maailmanperintöluetteloa. Pöytäkirja sisältää seikkaperäisiä määräyksiä yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vastaisten tekojen rankaisemisesta, rikoksentekijöiden tuomitsemisesta tai luovuttamisesta sekä sopimuspuolten välisestä yhteistyöstä kulttuuriomaisuuden suojelun parantamiseksi aseellisissa selkkauksissa. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Esitys (HE 52/2004 vp) biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta. Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tavoitteena on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti vaikuttaa siihen, että nykyaikaisella biotekniikalla muunnettuja eläviä organismeja siirretään, käsitellään ja käytetään tavalla, joka ei aiheuta haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja sen kestävälle käytölle. Pöytäkirjassa otetaan huomioon myös ihmisen terveydelle aiheutuvat riskit ja kiinnitetään erityisesti huomiota valtioiden rajat ylittäviin organismien siirtoihin. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 53/2004 vp) laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki Suomen talousvyöhykkeestä säädetään. Sääntely pohjautuu YK:n merioikeusyleissopimukseen (SopS 49-50/1996). Talousvyöhyke muodostuu Suomen aluevesiin välittömästi liittyvästä merialueesta, jonka ulkorajoista on sovittu asianomaisten valtioiden kanssa. Vastaava alue on tällä hetkellä Suomen mannerjalustaa ja lähes kokonaisuudessaan Suomen kalastusvyöhykettä. Suomi käyttää talousvyöhykkeellä samoja oikeuksia kuin nykyisin kalastusvyöhykkeellä ja mannerjalustalla. Suomella on talousvyöhykkeellä lisäksi oikeus myös muuhun alueen taloudelliseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen. Suomi käyttää talousvyöhykkeellä myös kansainvälisen oikeuden mukaista lainkäyttövaltaa meriympäristön suojelussa ja talousvyöhykkeellä harjoitettavassa meritieteellisessä tutkimuksessa. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Suomella on talousvyöhykkeellä myös yksinomainen oikeus rakentaa ja käyttää sekä antaa lupa rakentaa ja käyttää tekosaaria sekä eräitä muita laitteita ja rakennelmia samoin kuin säännellä niiden rakentamista ja käyttöä. Suomen kalastusvyöhykkeestä annettu laki (839/1974) ja mannermaajalustalaki (149/1965) ehdotetaan kumottaviksi. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

Esitys (HE 54/2004 vp) laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Asianajajien kurinpito- ja palkkioriita-asioiden käsittelyä uudistetaan. Kurinpitolautakunnan nimi muutetaan valvontalautakunnaksi. Lautakunnan kokoonpanoon kuuluu edelleen yhdeksän jäsentä, joista kolmen on nykyisen kahden asemasta oltava asianajajakuntaan kuulumattomia. Ulkopuoliset jäsenet nimittää valtioneuvosto. Lautakunta voi toimia kolmijäsenisinä jaostoina, jolloin jokaisessa jaostossa on yksi asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. Asianajajien kurinpidollista seuraamusjärjestelmää kehitetään. Uutena seuraamuksena otetaan käyttöön seuraamusmaksun määrääminen. Asianajajalaissa säädetystä palkkioriita-asioiden välimiesmenettelystä luovutaan. Asianajajan palkkioon tyytymätön voi saattaa palkkioriidan valvontalautakunnan jaoston käsiteltäväksi. Puheenjohtajana toimii tällöin asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. Jaosto antaa suosituksen palkkion kohtuullisesta määrästä. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Esitys (HE 55/2004 vp) eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eurooppayhtiölaki sisältää eurooppayhtiötä koskevaa neuvoston asetusta (2157/2001) täydentävät kansalliset säännökset eurooppayhtiön perustamisesta, kotipaikan siirrosta, selvitystilasta ja purkamisesta sekä johdon, osakkaiden ja tilintarkastajien vastuusta. Lisäksi tehdään täydentäviä säännöksiä ja muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Eurooppayhtiöllä on neuvoston asetuksen mukaan yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan lainsäädännön mukaisella julkisella osakeyhtiöllä. Tarkoitus on, että myös eurooppayhtiötä koskeva täydentävä sääntely vastaa mahdollisimman pitkälle julkisia osakeyhtiöitä koskevaa kansallista sääntelyä. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 1606 7664)

Esitys (HE 56/2004 vp) laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Uusi laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta säädetään. Samalla kumotaan laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista. Isyyslakiin tehdään tarvittavat seurannaismuutokset. Isyyslain mukaan isyyden vahvistamisessa tai kumoamisessa ratkaisevaa on biologinen isyys. Oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan määrätä tehtäväksi toisin kuin nykyään myös isäksi oletetun miehen olemassa olevasta kudosnäytteestä tai hänen hautaamattomasta ruumiistaan. Kadonneen tai kuolleen miehen vanhemmat voidaan yhdessä velvoittaa isyyttä koskevaan tutkimukseen. Säännökset koskevat myös tutkimuksen määräämistä käytännössä harvinaisessa äitiyden vahvistamista ja kumoamista koskevassa asiassa. (OM lainsäädäntöneuvos Desiree Söderlund 1606)

Esitys (HE 57/2004 vp) eräiden verolakien muuttamiseksi. Tuloverolakia muutetaan siten, että työntekijälle työkäyttöä varten järjestetystä tietoliikenneyhteydestä ei synny työntekijän yksityiskäyttöä vastaavalta osalta veronalaista etua. Luovutusvoiton määrää laskettaessa sijoitusrahasto-osuuksien hankintamenon vähentämisjärjestys määräytyväksi samalla tavalla kuin arvo-osuusjärjestelmän piirissä olevien arvopapereiden hankintamenon vähentämisjärjestys nykyisin määräytyy. Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun niihin verrattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat vähennyskelpoisia vain 50 euron ylittävältä osin. Eräiden sosiaalietuuksien takaisinperintä otetaan huomioon sen vuoden verotuksessa, jolloin takaisinperintä on tapahtunut. Eläketulon jaksotus voidaan tehdä vain, jos takautuvan eläkkeen määrä on vähintään 500 euroa. Lisäksi tuloverolain tarkoittama merityötulon määritelmä muutetaan vastaamaan Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeistä tilannetta. Varallisuusverolakia muutetaan siten, että verovapaiksi varoiksi säädetään muun muassa omassa tai perheen käytössä olevat tavanomaiset kulkuneuvot ja eräät tavanomaiset kulutusosuuskuntien sekä osuuspankkien jäsenosuudet. Ennakkoperintälakia muutetaan siten, että määrältään vähäiset ennakonkannon alaiset tulot voidaan sisällyttää ennakonpidätyksen laskentaperusteisiin ja näin voidaan luopua erillisestä ennakon määräämismenettelystä näiden tulojen osalta. Verotusmenettelystä annetussa laissa olevia tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja osin laajennetaan. Veronkantolakiin lisätään veronpalautukselle maksettavaa korkoa koskeva yleissäännös. Palautuskoron taso alennetaan kiinteästä yhdeksän prosentin vuotuisesta korosta markkinakorkotasoon sidotuksi koroksi. Vastaava muutos tehdään myös tullilakiin ja valmisteverotuslakiin. Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annettua lakia muutetaan siten, että huojennuksen myöntämiseen liittyvä ratkaisutoimivalta siirretään Verohallituksen määräämälle verovirastolle. Eri verolakeja muutetaan myös siten, että verosta vapauttamista koskevien asioiden ratkaisutoimivalta siirretään, siltä osin kuin toimivalta vielä on Verohallituksessa, verovirastoille. Osa säännöksistä on tarkoitettu sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuoden 2004 ja osa vuoden 2005 verotuksessa. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Esitys (HE 58/2004 vp) Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Liittymissopimus Suomen ja Euroopan eteläinen observatorio (ESO) -järjestön välillä on allekirjoitettu ratifiointivarauksin Suomen tasavallan presidentin myöntämin valtuuksin 9.2.2004. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 1607 7285)

Esitys (HE 59/2004 vp) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen eli SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutosten ja kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvasäännöstön eli ISPS-säännöstön pääsisältönä ovat määräykset sellaisista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä, joiden tarkoitus on suojella aluksia ja satamarakenteita laittomien tahallisten tekojen uhalta. Turvatoimilailla säädetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eli turvatoimiasetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä seikoista. Turvatoimiasetuksella on SOLAS-yleissopimuksen merenkulun turvatoimia koskevat erityismääräykset sekä niihin liittyvä ISPS-säännöstö otettu osaksi yhteisöoikeutta. Alusrekisterilain muuttamisesta annettavalla lailla säädetään aluksen historiarekisteristä. Rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta annettavalla lailla laajennetaan rajavartiolaitoksen toimivaltaa vastaamaan sille turvatoimilaissa annettavia uusia toimivaltuuksia. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Esitys (HE 60/2004 vp) kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa voimaan vuoden 1999 COTIF-yleissopimus siltä osin kuin sen määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan. Yleissopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu Euroopan yhteisöjen yksinomaiseen toimivaltaan ja osa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Esitys (HE 61/2004 vp) laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen vastaavalta ajalta, miltä työnantaja maksaa hänelle sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella. Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, voidaan jaksottaa myös etuuden maksamisajankohdasta lukien. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai osa-aikaeläkettä saaneen henkilön ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy eläkkeen päättymisen jälkeisen työssäoloehdon perusteella, jos työssäoloehto täyttyy kokonaisuudessaan eläkkeen päättymisen jälkeisenä aikana. Ansiopäivärahan taso määräytyy vastaavasti myös henkilöllä, joka on ollut vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain tai vuorotteluvapaalain mukaisella vuorotteluvapaalla tai saanut julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaalla. Vastaava muutos tehdään myös yrittäjän ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon määräytymiseen. Työttömyysturvalakiin lisätään oikeudenkäyntikulujen jakamista koskeva säännös. Vuorotteluvapaalakiin tehdään viittaus työttömyysturvalain oikeudenkäyntikulujen jakamista koskevaan säännökseen. Työttömyysturva-asiamiehellä on oikeus hakea valittamalla muutosta oikeudenkäyntikulujen jakamista koskevaan työttömyysturvalautakunnan päätökseen sekä työttömyysturvalain että vuorotteluvapaalain mukaisessa asiassa. Työttömyysturvalakia muutetaan lisäksi siten, että tarkistettaessa ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa päivärahan alkamisajankohtaa vastaavaksi, käytetään työntekijäin eläkelain mukaista palkkakerrointa. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Esitys (HE 62/2004 vp) laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta. Päätoimista opiskelijaa koskevia tapaturmavakuutuslain päivärahasäännöksiä muutetaan. Jos vamma pääasiallisesti estää opiskelun, päiväraha on tapaturmaa seuraavan neljän viikon ajalta vähimmäisvuosityöansion 360. osa. Jos vamma merkittävästi haittaa opiskelua, päiväraha on puolet tästä määrästä. Jos opiskelija tapaturmaa seuraavan neljän viikon aikana menettää tapaturmavamman vuoksi työansioita, päiväraha maksetaan kuitenkin vähintään työnantajan opiskelijalle maksaman sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltävän neljän viikon ansioiden suuruisena. Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin korvausasian käsittelyn yhteydessä antamaa lääketieteellistä arvioita ei pidetä erillistä asianosaisen kuulemista vaativana ulkopuolisena lääkärinlausuntona. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Esitys (HE 63/2004 vp) laiksi aravalain muuttamisesta. Aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä selkeytetään. Lisäksi aravalakia muutetaan siten, että vähävaraiselle vanhukselle hänen asumisolosuhteidensa parantamiseksi myönnetty avustusluonteinen perusparannuslaina voidaan hakemuksesta säilyttää avustusluonteisena, vaikka asunnon omistusoikeus on siirtynyt muulle henkilölle. Edellytyksenä avustusluonteisuuden säilyttämiselle on, että asunto on edelleen vanhuksen tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä ja lainan takaisinperintää on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.4.2004 seuraavat lait:

Tilastolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 157/2003 vp). Uusi tilastolaki on valtion tilastotointa koskeva yleislaki. Laissa otetaan huomioon perustuslaki sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki ja henkilötietolaki. Siinä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin ja kattavammin tilastotarkoituksiin kerättävistä tiedoista, niiden käyttötarkoituksesta ja luovuttamisesta. Tilastolain mukaan tilastotarkoituksiin saatujen tietojen salassapito ja julkisuus määräytyvät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tämän vuoksi myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan niin, että kaikki tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. Lait tulevat voimaan 1.5.2004. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Laki Museovirastosta (HE 3/2004 vp). Laki Museovirastosta korvaa nykyisen vuodelta 1972 olevan lain. Eräät nykyisin asetuksella annetut Museoviraston tehtäviä koskevat säännökset siirretään tarpeellisilta osin lain tasolle vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Samalla viraston tehtäviä koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle. Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön suojelusta ja maan yleisestä museotoimesta, erityisesti kulttuurihistoriallisesta museoalasta. Museoviraston johto-organisaatiota uudistetaan niin, että johtokunnasta luovutaan ja sen tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle. Museovirasto on päällikkövirasto, jota johtaa pääjohtaja. Lain asetuksenantovaltuutta täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.6.2004. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta (HE 16/2004 vp). Taiteen edistämisen järjestelystä annettua lakia muutetaan niin, että alueellisten taidetoimikuntien tehtävistä säädetään nykyistä kattavammin laissa. Lisäksi toimikuntien tehtävistä valtuutetaan antamaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 1.8.2004. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki lääkelain muuttamisesta (HE 20/2004 vp). Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ja lääkelakia muutetaan kliinisiä lääketutkimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY toimeenpanemiseksi. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin lisätään uusi 2 a luku, joka koskee vain kliinisiä lääketutkimuksia. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muutoksia, jotka koskevat kliinisten lääketutkimusten lisäksi kaikkea muutakin lääketieteellistä tutkimusta. Nämä muutokset koskevat muun muassa tutkimukseen osallistuvan henkilön suostumusta, alaikäisen ja vajaakykyisen tutkittavan asemaa ja tutkimussuunnitelman muuttamista. Lääkelakiin lisätään lääketutkimusdirektiivin vuoksi säännökset muun muassa kliinisiä lääketutkimuksia varten valmistettavista lääkkeistä, tutkimusten ilmoittamisesta ja lupahakemuksista sekä niiden käsittelyajoista. Lisäksi lääkelain säännöksiä lääkkeiden markkinoinnista täsmennetään siten, että siinä määritellään nykyistä tarkemmin minkälainen vieraanvaraisuus on sallittua lääkemarkkinoinnin yhteydessä. Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettujen henkilöiden osalta täsmennetään kieltoa ottaa vastaan etuuksia tai lahjoja. Myös lääkkeiden markkinoinnin valvontaa ja rangaistussäännöksiä muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.5.2004. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.4.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Akatemian pääjohtajan tehtävästä eläkkeelle siirtyneelle Reijo Vihkolle eron yhteistyökomission Suomen osapuolen puheenjohtajan tehtävästä ja määräsi tehtävään Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrysen 1.5.2004 alkaen toistaiseksi. (UM osastopäällikkö Harry Helenius 1605 5038)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.4.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi: 1) Ehdotus tasavallan presidentin asetukseksi vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta 2) Ehdotus tasavallan presidentin asetukseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti vapauttaa korkeakouluneuvos Leena Pirilän valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan jäsenen tehtävästä ja määräsi hänen tilalleen jäseneksi opetusneuvos Armi Mikkolan. (OPM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.4.2004 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, markkinaoikeustuomari, varatuomari Irma Liisa Kristiina Telivuo korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.5.2004 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Määräaikainen lainsäädäntöneuvos, esittelijäneuvos, oikeustieteen tohtori Leena Kristiina Halila korkeimman hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ja esittelijäneuvos, oikeustieteen tohtori Eila Marjatta Rother toiseksi täytettävään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.5.-31.10.2004. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenneuvos Pertti Rainer Nieminen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.6.2004 lukien, hovioikeudenneuvos Tuula Riitta Jauhiainen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2004 lukien, hallinto-oikeustuomari Kirsi Leena Särkilä Turun hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.5.2004 lukien, käräjätuomari Seppo Juhani Ovaskainen Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2004 lukien, käräjätuomari Jukka Kalevi Jama Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2004 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Eeva Virpi Maria Tikka Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2004 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, asessori Ari Veikko Kyllönen Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Euroopan komission jäsen, valtiotieteen kandidaatti Erkki Antero Liikanen Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virkaan 12.7.2004 alkavaksi seitsemän vuoden toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.4.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 9 kohdan muuttamisesta. Asetuksella säädetään valtioneuvoston yleisistunnon ratkaisuvallasta Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvien toimenpiteiden osalta. Asetus tulee voimaan 1.5.2004. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa. Asetuksessa määritellään ne maat, joihin matkustettaessa Suomen kansalaiset saavat passin sijasta käyttää matkustusasiakirjana henkilökorttilaissa (829/1999) tarkoitettua henkilökorttia. Aiemmin määriteltyjen viidentoista maan lisäksi valtioneuvoston asetukseen lisätään kymmenen uutta Euroopan unionin jäsenvaltiota, joihin voi matkustaa käyttäen matkustusasiakirjana henkilökorttia. Uudet jäsenvaltiot ovat: Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia. Asetuksella kumotaan asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa (196/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.5.2004 lukien. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1604 2843)

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen (158/1996) lisätään poliisihallinnon virkamiesten suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset kielilain (423/2003) ja siihen liittyvän lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.5.2004. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1604 2843)

Valtioneuvosto antoi 23.4.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta. Tukialueilla A ja B maksettavan ympäristötuen kansallisen lisäosan tukitaso ja tuen määräytymisperusteet vahvistetaan. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004) 475. Asetus tulee voimaan 28.4.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004. Nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisen tuen tukitaso ja tuen määräytymisperusteet vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 28.4.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.4.2004 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä José Manuel Gonzàles-Paràmon nimittäminen Euroopan keskuspankin johtokuntaan 1.6.2004 alkaen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös hyväksyä kymmenen uuden jäsenmaan nimeämät ehdokkaat EY:n tuomioistuimeen. Euroopan unioniin liittyy 1.5.2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota. Uudet jäsenvaltiot ovat esittäneet Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jäseniksi seuraavat ehdokkaat: Tshekin tasavalta Jirí Malenovsk, Viro Uno Lõhmus, Kypros George Arestis, Latvia Egils Levitis, Liettua Pranas Kuris, Unkari Endre Juhász, Malta Anthony Borg-Barthet, Puola Jerzy Makarczyk, Slovenia Marko Ilesc, Slovakia Jan Klucka. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös hyväksyä kymmenen uuden jäsenmaan nimeämät ehdokkaat EY:n komissioon. Euroopan unioniin liittyy 1.5.2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota. Uudet jäsenvaltiot ovat esittäneet EY:n komission jäseniksi seuraavat ehdokkaat: Tshekin tasavalta Pavel Telicka, Viro Siim Kallas, Kypros Marcos Kyprianou, Latvia Sandra Kalniete, Liettua Dalia Grybauskaité, Unkari Péter Balázs, Malta Joe Borg, Puola Danuta Hübner, Slovenia Janez Potocnik, Slovakia Ján Figel. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös hyväksyä yhdeksän uuden jäsenmaan nimeämät ehdokkaat EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Euroopan unioniin liittyy 1.5.2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota. Uudet jäsenvaltiot ovat esittäneet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäseniksi seuraavat ehdokkaat: Tshekin tasavalta Irena Pelikáková, Viro Küllike Jûrimäe, Kypros Savvas S. Papasavvas, Latvia Ingrida Labucka, Liettua Vilenas Vadapalas, Unkari Ottó Czúcz, Malta Ena Cremona, Puola Irena Wiszniewska-Bialecka, Slovakia Daniel Svaby. Slovenia ei ole vielä nimennyt omaa ehdokastaan. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen, opetusministeri Tuula Haataisen ja kulttuuriministeri Tanja Karpelan ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös vahvistaa Suomen lähialueyhteistyöstrategia. Lähialueyhteistyön toteutusta on ohjannut 26.5.2000 hyväksytty toimintastrategia. Toimintaympäristön muuttuessa uudella strategialla pyritään asettamaan lähialueyhteistyö selkeämmin osaksi laajempaa Suomen kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämään nykymuotoista lähialueyhteistyötä kohti tasavertaista kumppanuutta. (UM lähetystöneuvos Laura Kakko 1605 5625)

Päätös määrätä Kuopion hallintooikeuden asiantuntijajäseniksi yhteiskuntatieteiden maisteri, johtava sosiaalityöntekijä Maija Anna-Liisa Pietiläinen ja yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä Riitta Hannele Väänänen 1.5.2004-31.10.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös asettaa saamelaisasiain neuvottelukunta 31.3.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maaherra Hannele Pokka Lapin lääninhallitus; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriö (hallitussihteeri Eva Tams oikeusministeriö); jäsenet: suunnittelija Mikko Cortés Téllez opetusministeriö (vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg opetusministeriö), ylitarkastaja Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriö (kalastusneuvos Pentti Munne maa- ja metsätalousministeriö), neuvotteleva virkamies Ilkka Mella sisäasiainministeriö (neuvotteleva virkamies Marja Taskinen sisäasiainministeriö), toimistonjohtaja Tuula Viitanen Ivalon työvoimatoimisto (kehittämispäällikkö Tuija Johansson Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus), hallitusneuvos Hannu Karjalainen ympäristöministeriö (biologi Outi Mähönen Lapin ympäristökeskus); saamelaiskäräjien nimittämät: puheenjohtaja Pekka Aikio (poromies Osmo Hirvasvuopio), kielenkääntäjä Anne Nuorgam (opettaja Nilla Tapiola), kalastusmestari Pekka Fofonoff (matkakanttori Erkki Lumisalmi), projektipäällikkö Ristenrauna Magga (projektityöntekijä Minna Mäkitalo), sosionomi (amk) Anu Pietikäinen (eläkeläinen Pekka Pekkala), liikennöitsijä Raimo Esa Guttorm (kunnallisneuvos Antti Katekeetta). (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Päätös asettaa Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunta 31.3.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Marja Taskinen sisäasiainministeriö, vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg opetusministeriö, ylitarkastaja Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriö ja lakimiessihteeri Heikki Hyvärinen Saamelaiskäräjät. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko aluepolitiikasta. Selonteko löytyy osoitteessa www.valtioneuvosto.fi ->> Hallituksen toiminta ->> Selonteot, tiedonannot, ilmoitukset. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Päätös määrätä valtion edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Alko Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. (STM hallitussihteeri Juhani Parkkari 1607 3787)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.4.2004 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa opintotuen muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.5.2004-30.4.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Matti Rajakylä (lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen); varapuheenjohtaja: vanhempi hallitussihteeri Kaija Suorsa-Aarnio (hallitussihteeri Merja Leinonen); jäsenet: valtiosääntöoikeuden assistentti Paula Ilveskivi (opinto-ohjaaja Jouni Häkkinen), opetusneuvos Juhani Pirttiniemi (opinto-ohjauksen koordinaattori Hilkka Mustonen), sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Karjalainen (sosiaalipoliittinen sihteeri Anne Rissanen) ja opiskelija Tapio Haapanen (opiskelija Liisa Lähteenaho). (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.4.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi EU:n kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (passiasetus). Ehdotetun muutoksen taustalla on pyrkimys yhdenmukaistaa EU-passin turvatekijät ja lisätä passiin biometrisiä tunnisteita. Passiin on sisällytettävä biometrinen tunniste, kasvokuva, joka on tallennettava kapasiteetiltaan riittävälle tallennusvälineelle. Jäsenvaltiot voivat liittää passiin myös sormenjäljet yhteentoimivassa muodossa. (SM neuvotteleva virkamies Anne Aaltonen 1604 2224)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2004) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission tekemistä neljästä ehdotuksesta (kolmas rautatiepaketti). Rautateiden niin sanottu kolmas rautatiepaketti sisältää seuraavat ehdotukset: 1) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi veturinkuljettajien ja muun junaturvallisuushenkilöstön kelpoisuudesta, KOM(2004) 142 lopullinen, 2) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista, KOM(2004) 143 lopullinen, 3) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautateiden tavaraliikennepalveluja koskevien sopimusperusteisten laatuvaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuvasta korvauksesta, KOM(2004) 144 lopullinen, 4) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta, KOM(2004) 139 lopullinen. Ehdotuksilla pyritään rautatieliikenteen kilpailun edelleen avaamiseen ja muutoin rautatieliikennepalvelujen laadun ja rautatieliikenteen sujuvuuden parantamiseen. Ehdotusten keskeisenä tavoitteena on rautatieliikenteen houkuttelevuuden lisääminen suhteessa kilpaileviin liikennemuotoihin kehittämällä rautatieliikennepalvelujen laatua. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 1602 8470)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.4.2004 seuraavat nimitysasiat:

Hallintotieteen kandidaatti Antti Valle sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2004-30.4.2007. (SM hallintojohtaja Reijo Luhtavaara 1604 2788)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.4.2004 seuraavia asioita:

Valtionavustusten myöntäminen liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Päätöksellä myönnetään valtion kuluvan vuoden talousarvion momentilta 29.98.50 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen) Kokkolan kaupungille valtionavustusta 500 000 euroa uimahallin peruskorjaukseen ja lisärakentamiseen sekä Kajaanin kaupungille 500 000 euroa uimahallin rakentamiseen. (OPM kulttuuriasiainneuvos Seppo Paavola 1607 7344)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.4.2004 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Jalostuslampaiden ja -nautojen hankintaa koskevan investointiavustuksen määrästä säädetään, jotta tuen hakeminen voidaan näiltä osin aloittaa jo ennen toukokuuksi aiottua vuoden 2004 alusta voimassa olleen rakennetuen hakukiellon yleistä purkamista. Lisäksi säädetään nuorten viljelijöiden aloitustukeen liittyvän korkotukilainan sekä maanoston tuen ja korkotukilainan enimmäismäärästä, jotta näissä tukikohteissa, joissa haku on aiemmin jo avattu, voidaan aloittaa päätösten tekeminen. Asetus tulee voimaan 28.4.2004. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 1605 4247)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 20.4.2004

Öljyntorjuntamurtajan tarjouspyyntö valmisteluun

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 20. huhtikuuta öljyntorjuntaan soveltuvan jäänmurtajan palvelujen hankinnan jatkovalmistelua.

Ministerivaliokunta käsitteli ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistä muistiota ja päätti, että hankinnan valmistelua jatketaan ministeriöiden esityksen mukaisesti.

Jäänmurto- ja öljy- ja kemikaalitorjuntapalvelut on tarkoitus hankkia siten, että kustannukset jaetaan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten kesken. Lopullisesta kustannusten jakamisesta voidaan tehdä päätös vasta sen jälkeen, kun aluksen palvelutasotavoitteista on päätetty.

Lisäksi selvitetään myös mahdollisuuksia käyttää aluksen palveluja muuhun viranomaiskäyttöön.

Asia tuodaan kesäkuun alkuun mennessä uudelleen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi tarjouspyyntöä koskevan ehdotuksen valmistuttua.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, ympäristöministeriö, puh. (09) 160 39400 ja kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28322

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.