Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.4.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännökset toiminta- ja taloussuunnittelusta, talousarvioehdotusten laadinnasta, laskentatoimesta, valtuuskirjanpidosta ja valtion tilinpäätös- ja tuloksellisuusraportoinnista uudistetaan. Asetukseen otetaan uudet säännökset ministeriön tilinpäätös- ja toimintakertomuskannanotosta. Sisäistä valvontaa ja kirjanpitoa koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Asetuksen säännösten soveltaminen jaksotetaan vaiheisiin tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen talousarviolaissa säädetyn etenemisen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 15.4.2004. (VM neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti 1603 3025)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.4.2004 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös hallituksen strategia-asiakirjasta 2004. Sen kohteena ovat pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan sisältyvät politiikkaohjelmat, joita ovat työllisyysohjelma, yrittäjyyden politiikkaohjelma, tietoyhteiskuntaohjelma ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Politiikkaohjelmien lisäksi periaatepäätös sisältää hallituksen erityisseurannassa olevat muut poikkihallinnolliset, hallitusohjelmaa toteuttavat politiikat. Strategia-asiakirja palvelee hallitusohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. Periaatepäätös korvaa valtioneuvoston periaatepäätöksen hallituksen strategia-asiakirjasta 2003 (25.9.2003). Periaatepäätös löytyy osoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi -> Hallituksen toiminta -> Periaatepäätökset. (VNK neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen 1602 2197)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 900 miljoonan Norjan kruunun (106,5 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan maksamisen vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle samalla pidätetään oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 3.5-7.5.2004 kulttuuriministeri Tanja Karpela sekä varaedustajiksi hallintojohtaja Håkan Mattlin ja vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1607 7318)

Päätös määrätä Suomen edustajaksi Yliopistollisen Eurooppa-instituutin johtokuntaan professori Reijo Vihkon tilalle pääjohtaja Raimo Väyrynen. (OPM opetusneuvos Heidi Kuusi 1607 7465)

Päätös määrätä työministeriön ylitarkastaja Janne Pennanen valtioneuvoston esittelijäksi. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.4.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yritysjärjestelydirektiivin muuttaminen). Komission muutosehdotus sisältää useita ehdotuksia määräyksiksi, joilla pyritään laajentamaan rajat ylittävien yritysjärjestelyjen veroharmonisoinnin alaa ja lisäämään veroneutraaliutta sekä vähentämään kansainvälistä kaksinkertaista verotusta kyseisissä järjestelytilanteissa. Komissio muun muassa ehdottaa, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin uusiin yhtiötyyppeihin, kuten eurooppayhtiöön ja eurooppaosuuskuntaan. Komissio ehdottaa myös määräyksiä eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirron käsittelystä verotuksessa. Se ehdottaa direktiiviin lisättäväksi myös uudenlaista yritysjärjestelymuotoa eli osittaisjakautumista koskevia määräyksiä. (VM vanhempi hallitussihteeri Eija Kuivisto 1603 3166)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.4.2004 seuraavat nimitysasiat:

Suunnittelupäällikkö, kasvatustieteiden kandidaatti Kirsi Kangaspunta opetusministeriön suunnittelupäällikön virkaan 1.5.2004 lukien. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.4.2004

Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 2. huhtikuuta käsiteltiin Suomen osallistumista joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevaan Proliferation Security Initiative (PSI) -aloitteeseen. Suomen on tarkoitus ilmaista tukensa aloitteelle ja osallistua sen piirissä tapahtuvaan yhteistyöhön.

PSI on vuonna 2003 Yhdysvaltain aloitteesta käynnistetty yhteistyöjärjestely joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä salakuljetuksesta epäiltyjen kuljetusten pysäyttämiseksi maalla, merellä ja ilmassa. Tukensa PSI-periaatteille on antanut jo noin 60 valtiota.

PSI ei ole kansainvälinen sopimus vaan yhteistyöjärjestely. Kaikkien PSI-toimenpiteiden tulee olla kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisia.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen osallistumista jälleenrakennus- ja vakauttamistoimintaan Afganistanissa sekä tilannetta Kosovossa.

Afganistaniin on perustettu tähän mennessä 12 jälleenrakennus- ja vakautusryhmää (Provincial Reconstruction Team eli PRT). Ne ovat keskeisessä asemassa YK:n pyrkimyksessä luoda vakautta Afganistanin koko alueelle. Suomi valmistautuu osallistumaan PRT-toimintaan Pohjois-Afganistanissa enintään 20-30 sotilaalla ja muutamilla siviiliasiantuntijoilla, yhdessä Ruotsin, Norjan ja Iso-Britannian kanssa.

Kokous käsitteli myös Kosovon viimeaikaisia levottomuuksia sekä niiden vaikutuksia Suomen osallistumiseen KFOR-rauhanturvaoperaatioon. Suomi varautuu nyt siihen, että rauhanturvaläsnäoloa jatketaan toistaiseksi nykytasolla.

Lisätietoja PSI:stä antavat yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5580 ja lähetystöneuvos Erik Lundberg, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5584

Lisätietoja rauhanturvaoperaatioista antavat yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5480 ja yksikön päällikkö Anu Laamanen-Ryter, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5357

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oppisopimuskoulutuksen käyttöä työttömien työmarkkinoille sijoittumisen tukimuotona pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 2.4.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Oppisopimuskoulutusta on käytetty varsin runsaasti työttömien ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työelämään siirtymismuotona. Koulutus on pääasiallisesti kohdistunut lyhyen aikaa työttöminä olleisiin. Heidän osaltaan se on osoittautunut tehokkaaksi työllistämismuodoksi. Pitkäaikaistyöttömien osuus oppisopimuskoulutettavista on pysynyt varsin pienenä. Työryhmän mukaan oppisopimuskoulutukseen tulee voida kytkeä nykyistä enemmän koulutusta edeltäviä julkisia työvoimapalveluita (esim. työnhakupalveluita, työharjoittelua, työkokeilua, ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluita), joilla parannetaan opiskeluvalmiuksia ja alennetaan oppisopimuskoulutukseen osallistumiskynnystä. Palveluiden sisällöt ja laajuus tulee suunnitella ja toteuttaa paikallisesti opiskelijoiden ja työnantajien yksilölliset tarpeet huomioiden. Koulutusta edeltävien tukipalveluiden ohella on parannettava oppisopimuskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta opiskelijan oppimisen ja ammattitaidon kehittymisen tukemiseksi. Muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr15/tr15.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Mika Tammilehto, p. (09) 1607 7316 opetusministeriöstä.

Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset sekä toimenpideohjelma luovutettiin 7.4.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Linjauksien mukaan yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta tehostetaan kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa yrittäjyyden lisäämiseksi. Yrittäjyyttä tuetaan vahvistamalla koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta, parantamalla opettajien ja opinto-ohjaajien tietoa yrittäjyydestä sekä kehittämällä opetussisältöjä ja Bmenetelmiä. Lisäksi kehitetään yrityshautomotoimintaa sekä tiedepuisto-/teknologiakeskustyyppistä yhteistyötä. Ohjelma on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/opm18/opm18.pdf. Lisätietoja antaa opetusneuvos Jussi Pihkala, p. (09) 1607 7383 opetusministeriöstä.

Mielenterveyspalvelujen eri toimijoiden välistä työnjakoa ja työn rasittavuutta selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 1.4.2004 sosiaali- ja terveysministeriölle. Mielenterveyspalveluissa toimivan henkilöstön työrasituksen ja työnjaonkin taustalla on ajankohtaisen yhteiskunnallisen murrosvaiheen aiheuttama väestön henkinen pahoinvointi, joka tuottaa uudenlaista kysyntää myös mielenterveyspalveluihin. Osa palvelujen kysyjistä jää nykyisten palveluiden ulkopuolelle, koska heidän ongelmiensa ei katsota kuuluvan varsinaisten mielenterveyspalveluiden hoidettavaksi. Heille ei myöskään ole olemassa muita tarkoituksenmukaisia palveluja. Ihmiset kuitenkin hakevat apua sosiaali- ja terveydenhuollosta, kun muutakaan kuulijaa tai auttajaa ei löydy. Mielenterveystyöntekijät kokevat uupumusta ja turhautuvat, kun eivät voi vastata tähän palvelujen kysyntään. Työryhmä toteaakin yleisehdotuksenaan, että on käytävä yhteiskuntapoliittista keskustelua pahoinvointia lisäävistä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä yhteiskunnan kaikilla lohkoilla ja tasoilla. Kansalaisten tukeminen ja auttaminen edellyttää, että tunnistetaan väestön henkinen pahoinvointi ja tutkitaan sitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään menetelmiä ja osaamista, jolla tilanteeseen voidaan vaikuttaa. Kyse on monitahoisesta, vaikeasta kansanterveysongelmasta, jonka parantamiseen sosiaali- ja terveydenhuolto ei riitä. Suomessa on kansainvälisestikin arvostettua osaamista laaja-alaisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon rajat ylittävästä kansantautien ehkäisyohjelmasta esimerkiksi Pohjois-Karjala Bprojektissa. Vastaavan tyyppiselle ohjelmalle olisi kysyntää mielenterveyden puolella. Muistio on osoitteessa www.stm.fi > julkaisuja > työryhmämuistioita. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lääkintöneuvos Sakari Lankinen, p. (09) 1607 4131 ja työryhmän varapuheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala, p. (09) 1607 4347 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.