Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.3.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta. Alusten konepäälliköiden pätevyysvaatimuksia lievennetään siten, että Itämerellä toimivissa aluksissa, joiden koneteho on yli 350 kW, mutta alle 750 kW, aluksen konepäälliköltä edellytetään koneenhoitajankirjaa ja 12 kuukautta meripalvelua sekä peruskoulutusta. Muilta osin aluksen konepäällikön pätevyysvaatimukset säilyvät ennallaan. Lisäksi matruusin, konemiehen, pursimiehen ja korjausmiehen opintokokonaisuudet voidaan suorittaa korjaajan tutkinnon erillisinä osina. Asetus tulee voimaan 1.4.2004. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.3.2004 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko ihmisoikeuspolitiikasta. Selonteko on valtioneuvoston internetsivuilla www.valtioneuvosto.fi ->> Hallituksen toiminta ->> Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset. (UM lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpää 1605 6551)

Päätös asettaa tutkintalautakunta selvittämään Äänekoskella 19.3.2004 tapahtunutta perävaunullisen rekka-auton ja linja-auton yhteentörmäystä. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtava tutkija Esko Lähteenmäki Onnettomuustutkintakeskus; varapuheenjohtaja: ylikomisario Veikko Stolt Liikkuva poliisi, Jyväskylän yksikkö; jäsenet: diplomi-insinööri Markku Haikonen Helsingin tekniikan alan oppilaitos, diplomi-insinööri Ville Hämäläinen Onnettomuustutkintakeskus, tieturvallisuusinsinööri Jorma Lähetkangas Kuopio, katsastusmies Esa Vainio A-Katsastus ja aluepelastuspäällikkö Ari Vakkilainen Tampereen aluepelastuslaitos. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Päätös määrätä lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvostoon 1.5.2004 alkavalle viiden vuoden toimikaudelle. (VM finanssineuvos Kristiina Sarjo 1603 3085)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen tilinpäätös vuodelta 2003. Tilinpäätös osoittaa ilman luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitettuja omaisuuden luovutusvoittoja (11 813 340,75 euroa) voittoa 58 299 593,35 euroa. Samalla päätetään tulouttaa voitosta valtiolle neljässä erässä yhteensä 47 320 000 euroa ja että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 1605 3358)

Päätös muuttaa MTV Oy:lle, Oy Ruutunelonen Ab:lle, Janton Oyj:lle, När-TV rf:lle, KRS-TV rf:lle ja Yleisradio Oy:lle analogiseen televisiotoimintaan myönnettyjen toimilupien voimassaoloaikaa. Toimilupien voimassaolo päättyy 31.8.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös myöntää lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa Kuoreveden Sähkö Oy:lle. Luvat myönnetään omaisuuden lunastamiseksi Jämsän kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Toivila-Halli). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös määrärahan alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2004 haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiin hankkeisiin. Päätöksellä kiintiöidään työvoima- ja elinkeinokeskuksille (TE-keskuksille) valtion vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa momentille 32.30.40 myönnetty siirtomääräraha 2 000 000 euroa käytettäväksi haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiin kyläkauppojen investointihankkeisiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tarvittaessa tehdä muutoksia kiintiöihin TE-keskusten aloitteesta. (KTM ylitarkastaja Raimo Puhto 1606 3688)

Päätös asettaa siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2004-31.3.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos, yksikön päällikkö Matti Ilonen työministeriö (hallitusneuvos Mikko Salmenoja työministeriö); varapuheenjohtaja: vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen puolustusministeriö (esittelijä Ilkka Ojala puolustusministeriö); jäsenet: eversti Pertti Suominen pääesikunta (everstiluutnantti Niilo Kärki pääesikunta), johtaja Eero Soinio Lapinjärven koulutuskeskus (varajohtaja Sari Eskola Lapinjärven koulutuskeskus), työvoimasuunnittelija Eliisa Lampola Helsingin sosiaalivirasto (koulutuspäällikkö Erna Hopeavirta Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus), Simo Hellsten Aseistakieltäytyjäliitto ry (Jessica Suni Aseistakieltäytyjäliitto ry) ja ylitarkastaja Heidi Nummela työministeriö (toimialasihteeri Päivi Vatanen työministeriö); pysyvä asiantuntija: projektipäällikkö Eeva-Liisa Koivuneva työministeriö. (TM kansliapäällikkö Markku Wallin 1604 8010)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön Genevessä 1.-17.6.2004 pidettävään 92. työkonferenssiin ja oikeuttaa työministeriö määräämään valtuuskuntaan kuuluvien edustajien neuvonantajat. Hallituksen edustajiksi johtaja Matti Salmenperä (työministeriö) ja neuvotteleva virkamies Sirkka Potila (työministeriö), hallituksen edustajien varajäseniksi osastopäällikkö Hannu Kyröläinen (ulkoasiainministeriö) ja lähetystöneuvos Anneli Vuorinen (Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä), työnantajavaltuutetuksi johtaja Seppo Riski (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto) ja työnantajavaravaltuutetuksi kansainvälisten asiain päällikkö Martti Huttunen (Palvelutyönantajat ry) sekä työntekijävaltuutetuksi johtaja Marjaana Valkonen (Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry) ja työntekijävaravaltuutetuksi sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.3.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka). Ehdotuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa palvelujen verotuspaikkaa koskevia sääntöjä sekä muuttaa niitä siten, että ne mahdollisimman usein johtaisivat veron kantamiseen palvelun kulutusmaassa. Verovelvollisille suoritettavien palvelujen verotuspaikkaa koskevaa yleissääntöä muutettaisiin siten, että palvelut verotettaisiin myyjän sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltiossa. Myyntiin sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta, kun myyjä on sijoittautunut toiseen valtioon. Yleissääntöön tehtäisiin eräitä poikkeuksia, jotka perustuvat pääasiassa nykyisiin erityissääntöihin. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.3.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen kandidaatti Kauko Reijo Tapio Aromaa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan (A 29) virkaan 1.4.2004 lukien 31.3.2007 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi. (UM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Eero Koskenniemi sisäasiainministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.5.2004 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Filosofian tohtori Hannu Raitio Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajan (A 31) virkaan 1.5.2004 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Va. toimitusjohtaja Markku Mylly Merenkulkulaitoksen pääjohtajan (A 31) virkaan 1.4.2004 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Oikeustieteen kandidaatti Virpi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (A 23) virkaan 1.4.2004 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

Oikeustieteen kandidaatti Tapani Kajamaa ympäristöministeriön hallitussihteerin (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.8.2004-31.3.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tuula Lundnin virkavapaan ajaksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.3.2004 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Vuestörekisterikeskuksen määräaikaisen ylijohtajan Hannu Luntialan kanssa. Sopimuspalkka on 6 469 euroa kuukaudessa 1.3.2004-30.9.2008. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Valtion eläkerahaston vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa valtion eläkerahaston vuoden 2003 tilinpäätöksen. Tuloslaskelman mukainen tilikauden tuottopääoma on noin 1,62 miljardia euroa. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Palkkaussopimuksen tekeminen Suomen Akatemian pääjohtajan Raimo Väyrysen kanssa. Sopimuspalkka on 7 563 euroa kuukaudessa 1.3.2004 lukien. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Kaarinan kaupungin Kotimäen koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 778 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2004 kustannustasossa on 8 474 000 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Nurmijärven kunnan Klaukkalan keskustan koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 203 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2004 kustannustasossa on 7 817 400 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.3.2004

Ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 19. maaliskuuta eduskunnalle annettavaa ihmisoikeuspoliittista selontekoa sekä valmistautumista Naton kanssa käytäviin keskusteluihin Suomen vuoden 2004 rauhankumppanuustavoitteista.

Ihmisoikeuspoliittinen selonteko tulee valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla.

Kokous sai selvityksen tilanteesta Kosovossa ja Serbiassa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5032.

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 24.3.2004

Alueellistamisen toimeksiantoja valmisteltiin

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli keskiviikkona 24. maaliskuuta ministeriöille annettavia alueellistamisen toimeksiantoja. Ministerityöryhmä päätti lähettää esityksensä hallituksen käsittelyä varten.

Lisätietoja: alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö, p. (09) 1604 3504, valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2006 ja ylijohtaja Pekka Kilpi, sisäasiainministeriö, p. (09) 1604 2810.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomen Akatemiaa koskeva kansainvälinen arviointiraportti "International Evaluation of the Academy of Finland" luovutettiin 24.3.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Arvioinnin mukaan yksi keskeisistä ajankohtaishaasteista niin Suomessa kuin kansainvälisesti on poikkitieteellisen tutkimuksen edistäminen eri keinoin. Suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoiden välisiä yhteyksiä tulisi vahvistaa tehokkuuden parantamiseksi sekä korkealaatuisen tutkimuksen edistämiseksi. Tätä varten arviointipaneeli ehdottaa uuden yhteistyöfoorumin perustamista. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön tulisi pyrkiä luomaan tiiviimpi suhde Tekesin ja Suomen Akatemian toiminnan välille. Myös Akatemian ja Sitran välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Raportti on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/ tiede/2004/opm16/opm16.pdf. Lisätietoja antavat arvioinnin koordinaattori Katri Haila, p. (09) 191 21721 ja johtaja Sakari Karjalainen, p. (09) 1607 7353 opetusministeriöstä.

Muotoilu 2005! -ohjelman seurantaryhmä luovutti muistionsa 24.3.2004 opetusministeriölle. Seurantaryhmän mukaan Muotoilu 2005! -ohjelma on lähtenyt toteutumaan hyvin. Kehitykseen on saatu kytkettyä keskeiset toimijat. Muotoilututkimuksen alueella on saavutettu merkittävää määrällistä kasvua. Seurantaryhmä esittää mm. muotoilun klusteriselvityksen käynnistämistä sekä kokoavan selvityksen tekemistä luovien toimialojen kansantaloudellisesta merkityksestä ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksista. Jatkossa on panostettava muotoilutoimistojen kansainvälistämiseen ja rakennemuutokseen, muotoilualan yritystoiminnan vahvistamiseen, muotoiluviestinnän kehittämiseen sekä seurantaan. Muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/ kulttuuri/2004/tr11/tr11.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Pekka Saarela, p. (09) 7563 0230.

Vuosilomakomitea luovutti ehdotuksensa 18.3.2004 työministeri Tarja Filatoville. Vuosilomalain kokonaisuudistusta pohtinut komitea esittää parannuksia määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien vuosilomaetuuksiin. Toteutuessaan uudistus turvaisi kaikille oikeuden palkalliseen vuosilomaan. Lomia voisi aiempaa laajemmin säästää myöhemmin pidettäviksi. Komitean ehdotuksen mukaan lakia sovellettaisiin tietyin rajoituksin sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön. Lomaa ansaittaisiin edelleen työsuhteen kestosta riippuen joko 2 tai 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomaa ansaittaisiin joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön mukaan. 14 päivän säännön piiriin kuuluvat työntekijät, jotka sopimuksen mukaan tekevät työtä kaikkina kuukausina vähintään 14 päivänä. 35 tunnin säännön piiriin puolestaan kuuluvat työntekijät, jotka tekevät työtä kuukaudessa alle 14 päivää, mutta vähintään 35 tuntia. Nykylaista poiketen työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin sellaisenaan myös 35 tunnin säännön piirissä oleviin. Ehdotuksella parannettaisiin 35 tunnin ansaintasäännön piirissä olevien oikeutta vuosilomaan erityisesti pitkien sairauspoissaolojen ja lomautuksen ajalta. Mietintö on osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, p. (09) 1604 8932 ja vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, p. (09) 1604 8951 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.