Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 12/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.3.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 26/2004 vp) Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen tarkoituksena on muodostaa Joensuussa Suomen yhdistyslain mukaisena yhdistyksenä toimivasta Euroopan metsäinstituutista kansainvälinen järjestö sen nykyinen rakenne ja nykyiset toimintamuodot säilyttäen ja täten parantaa sen edellytyksiä toimia tiedon tuottajana Euroopan metsäteollisuuden ja metsäpolitiikan päätöksentekoa varten. (UM apulaisosastopäällikkö Pertti Harvola 1605 5732)

Esitys (HE 27/2004 vp) Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyllä sopimuksella Suomi vahvistaa koealuerahastoon sijoittamansa summan ja maksuajankohdan. Sopimuksella Suomi hyväksyy myös koealuerahaston toimintaohjeet. Suomi soveltaa Itämeren alueen koealuerahastosta tehtyä sopimusta osittain väliaikaisesti. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 28/2004 vp) laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Tekijänoikeuslakiin tehdään tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin (2001/29/EY) edellyttämät muutokset. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita direktiivistä johtumattomia muutoksia sekä teknisiä tarkistuksia. Rikoslakiin lisätään teknisiä suojakeinoja ja oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja koskeviin tekijänoikeuslaissa säädettäviin kieltoihin liittyviä rangaistussäännöksiä sekä säännös, jonka mukaan tekijänoikeusrikoksena voidaan rangaista myös sellainen tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla tapahtuva tekijänoikeuden loukkaus, joka on tehty ilman ansiotarkoitusta. (OPM johtaja Jukka Liedes 1607 7481)

Esitys (HE 29/2004 vp) WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tekijänoikeuden kansainvälistä sopimusjärjestelmää täydennettiin vuonna 1996 kahdella sopimuksella, jotka tehtiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn piirissä. Sopimuksilla mukautetaan tekijänoikeuden alan kansainvälistä sopimusjärjestelmää digitaalitekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyviin erityiskysymyksiin. Sopimuksissa on erityisesti otettu huomioon tieto- ja viestintätekniikoiden kehityksen ja yhdentymisen vaikutukset kirjallisten ja taiteellisten teosten luomiseen ja käyttämiseen sekä esitysten ja äänitteiden tuottamiseen ja käyttämiseen. (OPM johtaja Jukka Liedes 1607 7481)

Esitys (HE 30/2004 vp) laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Valtion taidemuseosta annettua lakia muutetaan niin, että viraston johtokunta lakkautetaan ja että johtokunnan tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle. Valtion taidemuseon ylijohtaja vahvistaa viraston työjärjestyksen sekä ratkaisee muut asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksellä määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Esitys (HE 31/2004 vp) laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen mukaisista eräistä maataloustuottajille myönnettävistä kansallisista tuista vuosille 2004-2007 tehdyistä ratkaisuista. Laissa säädetään korotettujen investointitukien myöntämisestä tietyille kotieläintalouden sektoreille vuosina 2004-2007. Lisäksi säädetään korotetusta tuesta ympäristönsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyistä johtuviin rakentamisen ja koneiden hankinnan lisäkustannuksiin. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti hyväksyi 19.3.2004 Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen ja vahvisti lain Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 140/2003 vp). Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin elokuussa 2003. Sopimuksessa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston asetukseen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tehdyt muutokset ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kaikki hallitukset ovat ilmoittaneet Tanskan hallitukselle hyväksyvänsä sopimuksen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (STM hallitusneuvos Katariina Alaviuhkola 1607 4200)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen ja Turkin välisen sopimuksen hyväksyminen yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja rikosten torjunnassa. Rikostorjuntasopimus on lähinnä molempien maiden poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten välinen teknisluonteinen yhteistyösopimus. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 1604 2539)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain taimiaineistoa ja kasvinsuojelua koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta osalta, joka tulee näin ollen voimaan. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää suostumuksen hankkimista varten seuraavat hallituksen esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi: 1) Esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 173/2003 vp). 2) Esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 174/2003 vp). 3) Esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 177/2003 vp). 4) Esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 178/2003 vp). 5) Esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 179/2003 vp). 6) Esitys Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2004 vp). 7) Esitys Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 6/2004 vp). 8) Esitys Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 7/2004 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti myöntää valtion virka-ansiomerkin sisäasiainministeriön hallintojohtaja Reijo Vihtori Luhtavaaralle. (SM neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä 1603 4929)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2004 seuraavat nimitysasiat:

Kenraalimajuri Kalervo Vilho Sipi puolustusvoimien huoltopäälliköksi Pääesikunnassa 1.8.2004 lukien, prikaatikenraali Olli-Matti Multamäki maavoimapäälliköksi Pääesikunnassa 1.8.2004 lukien, prikaatikenraali Kari Juhani Siiki apulaissotilasedustajaksi 1.8.2004 lukien virkapaikkana Suomen Brysselissä sijaitseva edustusto Pohjois-Atlantin liitossa (NATO), kenraalimajuri Hannu Antero Herranen puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäälliköksi Pääesikunnassa 1.10.2004 lukien ja puolustusvoimien kenraalin virkaan (A 30) 1.1.2005 lukien viiden vuoden määräajaksi, kommodori Juha Sakari Rannikko puolustusvoimien amiraalin virkaan (A 30) 1.8.2004 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen puolustusvoimien apulaishuoltopäälliköksi Pääesikunnassa, eversti Juha Osmo Kilpiä kenraalin virkaan (A 30) 1.8.2004 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen Karjalan prikaatin komentajaksi, eversti Pertti Olavi Salminen kenraalin virkaan (A 30) 1.9.2004 lukien viiden vuoden määräajaksi ja samasta ajankohdasta Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi sekä prikaatikenraali Pertti Juhani Puonti Pohjoisen maanpuolustusalueen komentajaksi 1.8.2004 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.3.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Asetuksella säädetään vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat, joita on europarlamenttivaaleissa 210 ja kunnallisvaaleissa 148. Asetus tulee voimaan 1.4.2004. (OM hallitussihteeri Anu Laaksonen 1606 7620)

Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioista sekä niiden liitoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 2 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 4 momentissa annetaan tarkempia säännöksiä tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisesta. Lisäksi asetuksen 3 §:n 2 momentti siirretään 4 §:n 4 momentiksi. Asetuksen 4 §:n 2 momenttiin ja 9 §:ään tehdään teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 24.3.2004. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 1605 4262)

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta. Asetuksella annetaan säännökset sähkön toimitusten mittauksesta ja mittauslaitteistojen luennasta sähkönjakeluverkoissa sekä niissä kiinteistöjen sähköverkoissa, joissa sähkö myydään kiinteistön sisäisen verkon kautta. Huoneistokohtainen sähkönkulutuksen mittaus säädetään pakolliseksi jakeluverkkoon liitetyissä sähkönkäyttöpaikoissa sekä pääsääntöisesti myös uusissa kohteissa, joissa sähkö myydään kiinteistön sähköverkon kautta. Asetus tulee voimaan 1.4.2004. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Valtioneuvoston asetus mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa. Asetuksella säädetään sähkönjakeluverkon haltijoille velvollisuus tarjota asiakkailleen perusvalikoima sähkönkulutuksen mittauspalveluita. Tällaisia mittauspalveluita ovat yksiaikasiirron mittauspalvelu, yö- ja päiväenergiaan perustuva kaksiaikasiirron mittauspalvelu, talviaikaenergiaan ja muuhun energiaan perustuva kausiaikasiirron mittauspalvelu sekä tunneittain tapahtuvaan energian mittaukseen ja rekisteröintiin perustuva mittauspalvelu. Asetuksessa vahvistetaan myös ohjeluonteinen harmonisoitu valtakunnallinen aikajaotus. Jakeluverkonhaltijat voisivat tarjota näiden ohella myös omia paikallisia mittauspalveluitaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/45/EY) työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin edellyttämät säädökset voimaan viimeistään 19.7.2004. Työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annettuun valtioneuvoston päätökseen (856/1998) lisätään direktiivin täytäntöön panemiseksi korkealla tehtävään tilapäiseen työhön tarkoitettujen työvälineiden käyttöä koskevat säännökset. Yleisten työvälineiden valitsemista, tilapäisiä kulkuteitä ja putoamisen estäviä suojarakenteita ja -laitteita koskevien säännösten lisäksi asetuksessa on telineiden ja tikkaiden käyttöä ja köysillä työskentelyä koskevat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.6.2004. (STM hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri 1607 3103)

Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että uusia hankkeita koskevien aikaistettujen hakuaikojen jälkeen saapuneita hakemuksia ei enää oteta käsiteltäviksi. Asetus tulee voimaan 22.3.2004. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 1607 3873)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.3.2004 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 25.-26.3.2004. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu Eurooppa-neuvostoon sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen pääteema on keväällä 2000 pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta. Eurooppa-neuvosto on neljäs kevätkokous, jossa tarkastellaan Lissabonin strategian toimeenpanossa saavutettua edistystä ja pohditaan keinoja toimeenpanon tehostamiseksi. Strategian tavoitteena on luoda EU:sta kymmenessä vuodessa maailman kilpailukykyisin talous. Komissio on laatinut Eurooppa-neuvostolle strategian toimeenpanoa käsittelevän raportin, joka sisältää myös maakohtaiset edistymisarviot. (VNK neuvotteleva virkamies Markku Keinänen 1602 2184)

Päätös muuttaa Fintoto Oy:lle totopelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2002-31.12.2006 annettua rahapelilupaa. Fintotolle on myönnetty rahapelilupa 20.12.2001. Rahapelilupaa muutettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.12.2003. Päätöksen kohta 5. Valtion osuus pelimaksuista oli virheellinen. Päätöksen kohta 5. muutetaan seuraavan sisältöiseksi: 5. Valtion osuus pelimaksuista. Totopeleistä kertyvien rahapanosten kokonaismäärästä tilitetään pelimuodoittain valtiolle käytettäväksi arpajaislain 17 §:n 3 momentissa säädettyihin tarkoituksiin: a) head-to-head ja triple-head -peleissä 2,0 prosenttia kokonaisvaihdosta; b) voittajapelissä (Voittaja) ja sijapelissä (Sija) 2,5 prosenttia kokonaisvaihdosta; c) kaksoispelissä (Kaksari) 3,5 prosenttia kokonaisvaihdosta; d) exaktapelissä ja tuplapelissä (Päivän Duo) 4,0 prosenttia kokonaisvaihdosta; e) kansainvälisessä troikkapelissä, troikkapelissä (Troikka), triopelissä, V3-pelissä, V4-pelissä (V4) ja nelivedossa (Neliveto) sekä kohdan 2h mukaisissa muissa totopeleissä 5,0 prosenttia kokonaisvaihdosta. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Päätös määrätä puolustusministeriön ylitarkastaja, arkkitehti Kai Heng valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, hallintotieteiden maisteri Satu Mäkynen valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Päätös asettaa avaruusasiain neuvottelukunta 31.3.2007 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: osastopäällikkö Timo Kekkonen kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: opetusneuvos Mirja Arajärvi opetusministeriö; jäsenet: lähetystöneuvos Jaakko Halttunen ulkoasiainministeriö, pääjohtaja Petteri Taalas ilmatieteen laitos, yksikön johtaja, dosentti Susan Linko Suomen Akatemia, teknologiajohtaja Kari Tilli teknologian kehittämiskeskus ja liiketoimintajohtaja Juhani Lehmusvirta Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry/Patria Advanced Solutions Oy. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 1606 2078)

Päätös myöntää Fortum Sähkönsiirto Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Nokian kaupungissa sekä Hämeenkyrön ja Ylöjärven kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Ylöjärvi-Elovaara). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös antaa lupa noin 18 hehtaarin suuruisen, Alajärven kaupungin Kurejoen kylässä sijaitsevaan Kujanpää -nimiseen tilaan RN:o 4:87 kuuluvan määräalan lunastamiseen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Alue sisältyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston 20.8.1998 hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen, kohteeseen "FI0800091 Käärmekalliot". Lisäksi lähes puolet alueesta kuuluu valtioneuvoston 27.6.1996 hyväksymään Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelmaa koskevan periaatepäätöksen mukaiseen vanhojen metsien suojelualueeseen, kohteeseen "Käärmekalliot AMO100527". Arvioitu lunastuskorvaus on noin 42 600 euroa. (YM ylitarkastaja Tuuli Loven 1603 9721)

Päätös antaa lupa noin 58 hehtaarin suuruisen, Suomussalmen kunnan Ylivuokin kylässä sijaitsevaan Marjovaara -nimiseen tilaan RN:o 7:3 kuuluvan määräalan lunastamiseen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Alue sisältyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston 20.8.1998 hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen, kohteeseen "FI1200742 Murhisalo". Arvioitu lunastuskorvaus on noin 25 230 euroa. (YM ylitarkastaja Tuuli Loven 1603 9721)

Päätös antaa lupa noin 6 hehtaarin suuruisen, Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä sijaitsevan Rutju -nimisen tilan RN:o 4:10 lunastamiseen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Alue sisältyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston 20.8.1998 hyväksymään Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen, kohteeseen "FI1200003 Raiskion Rutju". Arvioitu lunastuskorvaus on noin 5 000 euroa. (YM ylitarkastaja Tuuli Loven 1603 9721)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.3.2004 seuraavia asioita:

Ulkomaalaisviraston toimintojen sijoittaminen Saimaan alueelle, Kainuuseen ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Sisäasiainministeriön asettama selvitysmies jätti sisäasiainministerille 26.11.2003 ehdotuksensa Ulkomaalaisviraston alueellistamiseksi. Selvityksen mukaan on perusteltua, että Ulkomaalaisviraston pääosa sijaitsee edelleen Helsingissä. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaisesti perustetaan Ulkomaalaisviraston Saimaan alueyksikkö Lappeenrantaan, Kainuun alueyksikkö Kuhmoon sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman yksikkö. Henkilöstö perustettaviin yksiköihin saadaan sijoittamalla niihin virastosta muuttoon halukkaiksi ilmoittautuvia virkamiehiä sekä virastolle vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa myönnetyillä määrärahoilla palkattavat 18 uutta virkaa. (SM hallitusneuvos Riitta Koponen 1604 2711)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnon hoidon edistämiseen. Päätöksellä osoitetaan alueellisille metsäkeskuksille 3 695 000 euroa käytettäväksi yksityisille metsänomistajille maksettaviin korvauksiin metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi aiheutuviin vähäistä suurempiin menetyksiin (metsätalouden ympäristötuki) sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Päätöksellä varataan 1 999 000 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin. Lisäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson mukaisiin kokeiluhankkeisiin varataan luonnonarvokauppaan 200 000 euroa ja monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoihin 250 000 euroa. Yhteistoimintaverkostovaroista osoitetaan pilottihankealueiden metsäkeskuksille 115 900 euroa käytettäväksi pilottihankkeisiin liittyvien kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin metsätalouden ympäristötukeen, luonnonarvokauppaan sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

Varustamoliikelaitoksen vuoden 2004 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen asettaminen 1 miljoonaksi euroksi. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 1602 8467)

Luotsausliikelaitoksen vuoden 2004 palvelu- ja muut toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen asettaminen 1, 8 miljoonaksi euroksi. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 1602 8467)

Tieliikelaitoksen vuoden 2004 palvelu- ja muut toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen asettaminen 12 miljoonaksi euroksi. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 1602 8467)

Päätös luopua perimästä takaisin Finnvera Oyj:ltä valtionapuja. Finnvera Oyj:n tarkoitus on konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti siirtää omistamansa osuudet osakeyhtiömuotoisissa alueellisissa pääomarahastoissa täysin omistamalleen tytäryhtiölleen Veraventure Oy:lle. Osakeyhtiöiden siirron kauppahinnasta valtion avustuksella hankittua osuutta on yhteensä 9 025 737 euroa. Lisäksi samassa yhteydessä on osakepääoman korotuksena tarkoitus siirtää Veraventure Oy:lle pääomarahastoista vapautuneita eriä tai maksamatta olevia sijoitussitoumuksia yhteensä 226 283 euroa. Sen johdosta, että alueellisen pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Finnvera-konsernin sisällä Veraventure Oy:öön on tarkoituksenmukaista ja Finnvera Oyj tarvitsee alueellisen pääomasijoitustoiminnan uuden työnjaon mukaisesti rahoitusta Veraventure Oy:n toiminnan käynnistämiseen, on katsottava olevan erityisiä syitä luopua valtionavustuksen palauttamisesta nyt tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen johdosta. Päätös tehtäisiin ehdolla, että Finnvera Oyj:ltä Veraventure Oy:lle nyt siirtyvä valtionavustuksen laskennallinen määrä (tällä hetkellä 9 252 020 euroa) on Finnvera Oyj:tä ja Veraventure Oy:tä sitovan valtionavun palautusehdon alainen siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkemmin määrätään. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 19.3.2004

Hallitus neuvotteli Konginkankaan onnettomuudesta

Hallitus sai perjantaiaamuna neuvottelussaan selvityksen Konginkankaan onnettomuudesta ja onnettomuuden tutkinnan käynnistämisestä. Neuvottelun aluksi hallitus piti hiljaisen hetken uhrien muistoksi. Hallitus ilmaisi syvän osanottonsa onnettomuuden uhrien ja onnettomuudessa loukkaantuneiden omaisille ja läheisille.

Hallitus totesi, että sisäasiainministeriön päätöksellä koko maassa toteutetaan suruliputus. Aiemmin annettu määräys ja suositus liputtaa Minna Canthin syntymäpäivän ja tasa-arvon johdosta on peruutettu.

Onnettomuuden tutkinta on käynnistynyt ja valtioneuvosto asettaa suuronnettomuustutkintalautakunnan.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen käy onnettomuuspaikalla tänään perjantaina.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2006.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Liikuntapaikkarakentamisen avustusjärjestelmän kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 17.3.2004 kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Työryhmä esittää, että avustamisen delegointirajaa nostettaisiin lääninhallitusten osalta nykyisestä 700 000 eurosta kahteen miljoonaan euroon. Delegointirajan nostamisen ehtona on, että lääninhallitusten resursseja lisätään työmäärän lisääntymistä vastaavaksi. Toimivallan edelleen jakamisen kehittäminen edellyttää opetusministeriön strategista ohjausotetta liikuntapolitiikan valtakunnallisessa johtamisessa. Jos delegointirajaa nostetaan, korostuu opetusministeriön ja läänien välisen informaatio-ohjauksen ja erityisesti tulosohjauksen merkitys olennaisesti. Näitä tukevat liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja neuvonta. Muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/liikunta/2004/tr12/tr12.pdf. Lisätietoja antaa pääsihteeri Juha Heikkala, p. (09) 1607 7274 valtion liikuntaneuvostosta.

Sähköpörssin valvontaa selvittäneen työryhmän raportti luovutettiin 16.3.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmä katsoo, että Suomeen ei ole tarpeen luoda erillistä fyysisen sähkökaupan valvontajärjestelmää, vaan valvonnan tulee perustua jatkossakin yleiseen kilpailulainsäädäntöön. Voimassa olevan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaan kaupankäynti sähköjohdannaisilla ei kuulu Rahoitustarkastuksen valvonnan piiriin muuten kuin siltä osin kuin se tapahtuu suomalaisessa optioyhteisössä tai siihen osallistuvat suomalaiset sijoituspalveluyritykset tai luottolaitokset. Työryhmä katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteltua ulottaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä laajemmin sähköjohdannaisiin pelkästään kansallisista lähtökohdista. Asiaa on harkittava uudelleen mahdollisen uuden sijoituspalveludirektiivin toimeenpanon yhteydessä. Markkinoiden väärinkäytön, esimerkiksi sisäpiirikaupan, suhteen Rahoitustarkastuksen valvontavaltuudet ovat parhaillaan uudelleen arvioitavana valtiovarainministeriön työryhmässä. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Petteri Kuuva, p. (09) 1606 4819 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.