Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.3.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 18/2004 vp) laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Yliopistojen toimintamenomomentille valtion talousarviossa vuosina 20052007 osoitettavaa määrärahaa tarkistetaan. Laissa säädetään, että palkkausmenojen kasvua vastaavaa määrärahojen vuosittaista korotusta jatketaan siten, että vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä seuraavien varainhoitovuosien määräraha mitoitetaan korottamalla kulloinkin kuluvalle varainhoitovuodelle osoitettua määrärahaa vähintään määrällä, joka vastaa valtion keskustason palkkauksia koskevista sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua. Lisäksi vuosina 20052007 määrärahaa korotetaan 20 miljoonalla eurolla kunakin vuonna. Laki on tarkoitettu voimaan vuoden 2005 alusta. (OPM johtaja Markku Mattila 1607 7230)

Esitys (HE 19/2004 vp) laiksi vesihuollon tukemisesta. Lakiin vesihuollon tukemisesta kootaan säännökset vesihuoltotoimenpiteiden tukemisesta. Lailla korvataan yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annettu laki ja valtion vesihuoltotöistä annettu valtioneuvoston päätös. Vesihuollon tukilainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja saatetaan osin vanhentunut lakiteksti vastaamaan vallitsevia tukikäytäntöjä. Vesihuollon tukemisen periaatteista säädetään nykyistä yhtenäisemmin ottaen huomioon vesihuoltolain tavoitteet. Samalla vesihuollon tukisäännökset sovitetaan yhteen valtionavustuslain säännösten kanssa. Lain nojalla vesihuoltotoimenpiteitä tuetaan nykyiseen tapaan myöntämällä toimenpiteen toteuttamiseen avustusta tai toteuttamalla hanke valtion työnä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Pekka Tolvanen 1605 2694)

Esitys (HE 20/2004 vp) laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ja lääkelakia muutetaan kliinisiä lääketutkimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/20/EY toimeenpanemiseksi. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin lisätään uusi 2 a luku, joka koskee vain kliinisiä lääketutkimuksia. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muutoksia, jotka koskevat kliinisten lääketutkimusten lisäksi kaikkea muutakin lääketieteellistä tutkimusta. Nämä muutokset koskevat muun muassa tutkimukseen osallistuvan henkilön suostumusta, alaikäisen ja vajaakykyisen tutkittavan asemaa ja tutkimussuunnitelman muuttamista. Lääkelakiin lisätään lääketutkimusdirektiivin vuoksi säännökset muun muassa kliinisiä lääketutkimuksia varten valmistettavista lääkkeistä, tutkimusten ilmoittamisesta ja lupahakemuksista sekä niiden käsittelyajoista. Lisäksi lääkelain säännöksiä lääkkeiden markkinoinnista täsmennetään siten, että siinä määritellään nykyistä tarkemmin minkälainen vieraanvaraisuus on sallittua lääkemarkkinoinnin yhteydessä. Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettujen henkilöiden osalta täsmennetään kieltoa ottaa vastaan etuuksia tai lahjoja. Myös lääkkeiden markkinoinnin valvontaa ja rangaistussäännöksiä muutetaan. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.3.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpelan tai hänen estyneenä ollessaan rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikkö kenraalimajuri Matti Sandqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11.3.1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan valtuuttaminen vahvistamaan elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisasiakirjan tallettamisen yhteydessä sanottu ilmoitus. Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet sopimuksen hyväksymisen yhteydessä Yhdistyneiden kansakuntien maa- ja elintarvikejärjestön konferenssissa 3.11.2001 seuraavan ilmoituksen. "Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot tulkitsevat elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen 12 artiklan 3 kohdan d alakohdan siten, että siinä tunnustetaan, että elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivarat tai niiden geneettiset osat tai komponentit, jotka ovat olleet innovaatioiden kohteena, voivat olla teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia sillä edellytyksellä, että tällaisia oikeuksia koskevat edellytykset täyttyvät." (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi tekee hakemuksen Eurooppakoulun perussäännöstä 17.6.1994 tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä. (OPM vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg 1607 7248)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.3.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti vahvisti Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2002 verohyvitystä koskevan päätöksen. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 1603 3000)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.3.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, joilla arkistolaitoksen johtokunta lakkautetaan sekä tästä aiheutuvat muut muutokset, jotka koskevat lähinnä johtokunnalle kuuluneen ratkaisuvallan siirtämistä arkistolaitoksen pääjohtajalle. Arkistolaitokseen perustetaan sidosryhmiä ja henkilökuntaa edustava neuvottelukunta, joka käsittelee laitoksen kehittämis- ja toimintalinjoja. Asetus tulee voimaan 1.4.2004. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 1607 7432)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.3.2004 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille avustukset Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleja koskevan tiedotustoiminnan edistämiseen ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Avustukset myönnetään puolueille seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 525 125,63 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 506 030,15 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 381 909,55 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 181 407,03 euroa, Vihreä Liitto r.p. (14 edustajaa) 133 668,34 euroa Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 76 381,91 euroa Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 66 834,17 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinländarna r.p. (3 edustajaa) 28 643,22 euroa. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Päätös myöntää puolueille avustukset vuoden 2004 kunnallisvaaleista aiheutuviin kustannuksiin ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Avustukset myönnetään puolueille seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 326 407,04 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 314 537,69 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 237 386,93 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 112 758,79 euroa, Vihreä Liitto r.p. (14 edustajaa) 83 085,43 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 47 477,39 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 41 542,71 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinländarna r.p. (3 edustajaa) 17 804,02 euroa. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Päätös kustantaa valtiolliset hautajaiset jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ritari Adolf Erik Ehrnroothille. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

Päätös aluekeskus- ja kaupunkipolitiikkaan varatun määrärahan alueellisesta jaosta ohjelma-alueille. Maakuntien liitoille jaetaan vuoden 2004 talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 9 200 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi ja Kauhajoen seudun verkostopilotin sekä pääkaupunkiseudun ja sen kehysseutujen kaupunkiohjelmien toteuttamiseksi vuonna 2004. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Periaatepäätös siirtymisestä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Periaatepäätöksen mukaan Suomessa on tarkoitus siirtyä kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin 31.8.2007. Periaatepäätökseen sisältyy luettelo tarvittavista toimenpiteistä, niiden määräajoista ja vastuutahoista. Periaatepäätös osoitteessa http:// www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/ viestinta/joukko/periaatepaatos_digi_tv.pdf. (LVM apulaisosastopäällikkö Liisa Ero 1602 8461)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen ajalle 1.1.31.12.2004 seuraavasti: Suomen Keskusta (55 edustajaa) 2 134 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue (53 edustajaa) 2 056 400 euroa, Kansallinen Kokoomus (40 edustajaa) 1 552 000 euroa, Vasemmistoliitto (19 edustajaa) 737 200 euroa, Vihreä Liitto (14 edustajaa) 543 200 euroa, Ruotsalainen kansanpuolue (8 edustajaa) 310 400 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (7 edustajaa) 271 600 euroa, Perussuomalaiset (3 edustajaa) 116 400 euroa ja Ahvenanmaa (1 edustaja) 38 800 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös oikaista valtioneuvoston 29.1.2004 tekemää periaatepäätöstä Työterveys 2015 - työterveyshuollon kehittämislinjoista. Ruotsinkielinen teksti korjataan vastaamaan rahoituksen osalta periaatepäätöksen suomenkielistä tekstiä. (STM lääkintöneuvos Matti Lamberg 1607 4342)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.3.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Haagin yleissopimus välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin sovellettavasta laista). Päätösehdotuksen tavoitteena on, että yhteisö voisi allekirjoittaa välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavaa lakia koskevan Haagin yleissopimuksen. Yleissopimuksen tarkoituksena on poistaa oikeudellinen epävarmuus arvopapereita koskeviin esineoikeuksiin sovellettavasta laista. Yleissopimus sisältää yhteisön toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla). Ehdotuksen tarkoituksena on koota yhteen oikeudelliseen kehykseen jäsenvaltioiden viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä valmisteverotuksen alalla ohjaavat selkeät ja sitovat säännökset. Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden viranomaisten välistä keskinäistä avunantoa ja tietojenvaihtoa valmisteveron alalla muun muassa säätämällä nykyistä suoremmista yhteyksistä viranomaisten välillä. (VM ylitarkastaja Krista Sinisalo 1603 3077)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä (kaasuverkkoasetus). Asetuksella säädettäisiin maakaasun siirtoverkkopalvelujen tarjonnassa noudatettavista säännöistä. (KTM ylitarkastaja Mauri Valtonen 1606 4814)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä). WHO:n tupakkapuitesopimuksen tarkoituksena on vähentää tupakointia ja tupakansavulle altistumista pysyvästi ja suojella ihmisiä tupakoinnilta ja tupakansavulle altistumiselta. Sopimus tähtää kansanterveyden edistämiseen maailmanlaajuisesti ja siinä käsitellään monenlaisia tupakoinnin torjuntaan liittyviä kysymyksiä. (STM johtaja Tapani Melkas 1607 3886)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.3.2004 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Katrina Harjuhahto-Madetoja tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtajan (A 32) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2004 lukien, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen hallituksen toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Varatuomari Tarja Jaakkola puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.4.2004 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Oikeustieteen kandidaatti Raimo Johannes Luoma yrittäjyyden politiikkaohjelman ohjelmajohtajan (A 32) määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.6.2004 lukien, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen hallituksen toimikauden ajaksi. (KTM kansliapäällikkö Erkki Virtanen 1606 3502)

Ohjelmajohtaja Harri Skog työministeriön työllisyysohjelman ohjelmajohtajan (A 32) määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.6.2004 lukien, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen hallituksen toimikauden ajaksi. (TM kansliapäällikkö Markku Wallin 1604 8010)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.3.2004 seuraavia asioita:

Ilmavoimien viestitekniikkalaitoksen (puolustusvoimat) ja Jykes Kiinteistöt Oy:n välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Ilmavoimien viestitekniikkalaitos vuokralaisena allekirjoittaa Jykes Kiinteistöt Oy:n kanssa Sanmina-kiinteistön vuokrasopimuksen. Sanmina-kiinteistö sijaitsee Tikkakosken varuskunnan välittömässä läheisyydessä. Vuokra-aika alkaa 1.7.2004 ja päättyy, vuoden irtisanomisajalla, 30.6.2019. (PLM ympäristöneuvos Antti Kivipelto 1608 8215)

Verohallitukselle ja Sisä-Suomen verovirastolle uusien toimitilojen vuokraaminen Jyväskylään Vapaudenkatu 60:een rakennettavasta uudesta toimitalosta. Vuokrasopimuskauden pituus on 15 vuotta. Sopimus alkaa 1.9.2006 ja on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus päättyy aikaisintaan 31.8.2021. Tilat vuokraa Senaatti-Kiinteistöt. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Oulun ja Kainuun verovirastolle uusien toimitilojen vuokraaminen Ouluun Torikatu 34-40:een rakennettavasta virastotalosta. Vuokrasopimuskauden pituus on 15 vuotta. Sopimus alkaa 1.9.2006 ja on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus päättyy aikaisintaan 31.8.2021.Tilat vuokraa Senaatti-Kiinteistöt Oy. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 väliaikaisen käyttösuunnitelman muuttaminen. Vuoden 2004 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 226,20 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on väliaikaiseen käyttösuunnitelmaan hyväksytty 62,70, kulutusmenoja 47,44 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 117,64 miljoonaa euroa. Väliaikaisen käyttösuunnitelman sijoitusmenoja lisätään 58,60 miljoonalla eurolla 121,30 miljoonaa euroon ja kulutusmenoja 28,62 miljoonalla eurolla 76,06 miljoonaan euroon eli yhteensä 204,86 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Korkeakoulutuksen laadunvarmistusta selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 27.2.2004 opetusministeriölle. Työryhmä esittää, että suomalaista korkeakoulujen laadunvarmistusta kehitetään kansainvälistymisen vaatimusten mukaisesti. Työryhmän mukaan laadukas korkeakoulutus on keino houkutella ulkomaisia opiskelijoita ja tutkijoita Suomeen. Kansainvälistä luottamusta suomalaisen korkeakoulutuksen laatuun tulee lisätä ottamalla korkeakoulujen laadunvarmistus systemaattisen arvioinnin kohteeksi. Työryhmän muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr06/tr06.pdf Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 160 77220, opetusministeriöstä ja pääsihteeri Tapio Huttula, p. (09) 1607 6912, Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Valtion teknologiarahoituksen alueellista hyödyntämistä selvittänyt maaherra Eino Siuruainen luovutti selvitystyönsä 1.3.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Selvitysmiehen raporttiin sisältyy useita toimenpide-ehdotuksia. T&k-toiminnan laajentuminen alueilla edellyttää osaamiseen panostamista. Alueiden on määrätietoisesti profiloiduttava valituilla osaamisen aloilla tullakseen vetovoimaisiksi yhteistyökumppaneiksi myös kansainvälisessä työnjaossa. Pääkeskusten ulkopuolelle pitää luoda osaamista ja vahvuutta käyttää julkisia panostuksia. Selvitys on osoitteessa http://www.ktm.fi/chapter_images/12176_siuruainen.pdf Lisätietoja antaa maaherra, FT Eino Siuruainen, p. (08) 02051 78299, Oulun lääninhallituksesta.

Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen selvityshenkilö Jussi-Pekka Alanen luovutti 2.3.2004 "Ihmisten arki ei tunne hallinnon rajoja" -raporttinsa sisäasianministeriölle. Jussi-Pekka Alanen ehdottaa, että Helsingin seudullinen päätöksenteko järjestettäisiin maakunnan liiton yhteyteen. Helsingin seudun yhteisen päätöksenteon piirissä olisi 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo pääkaupunkiseudulta sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti Keski-Uudeltamaalta. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin yhdeksi Uudenmaan maakunnaksi. Alanen esittää, että Helsingin seudun yhteistyölle on luotava lainsäädännöllinen perusta. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/132004 Lisätietoja antavat selvityshenkilö Jussi-Pekka Alanen, p. (09) 160 42525 ja neuvotteleva virkamies Antti Valle,p. (09) 160 42312.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä pohtinut työryhmä luovutti 4.3.2004 muistionsa opetusministeriölle. Työryhmä esittää ammattikorkeakoulujen keskinäisen yhteistyön sekä yliopistoyhteistyön lisäämistä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Myös ammattikorkeakoulujen henkilökunnan osallistumismahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyöhön tulee parantaa. Työryhmä esittää ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön turvaamiseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen lisäämistä vuonna 2005 vähintään 10 miljoonalla eurolla. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr07/tr07.pdf Lisätietoja antavat ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 1607 7220 ja opetusneuvos Hannu Sirén, p. (09) 1607 7239, opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.