Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 7/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.2.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä saamen kielilain (1086/2003) täytäntöönpanosta. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Eero Aarnio 1606 7694)

Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusmuutoksella pannaan täytäntöön autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista koskevaa direktiiviä 1999/94/EY muuttava direktiivi 2003/73/EY, jonka mukaan myyntipaikalla olevien autojen tiedot voidaan ilmoittaa myös näyttötaululla julisteen sijasta. Asetus tulee voimaan 25.7.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 68 §:n muuttamisesta. Asetusmuutoksella ylläpidetään ja osin parannetaan ammattikalastajien mahdollisuuksia harjoittaa ammattiaan. Asetus tulee voimaan 16.2.2004. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.2.2004 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalla 1.1.-31.12.2004 ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 3 246 925 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 3 128 855 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 2 361 400 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 1 121 665 euroa, Vihreä Liitto r.p. (14 edustajaa) 826 490 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 472 280 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.(7 edustajaa) 413 245 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinnländarna r.p. (3 edustajaa) 177 105 euroa eli yhteensä 11 747 965 euroa ja Ahvenanmaa 59 035 euroa. Saamastaan avustuksesta puolueen tulee käyttää kahdeksan prosenttia puolueen naisten poliittisen toiminnan tukemiseen ja vastaava osa puolueen piirijärjestön toiminnan tukemiseen. Avustusta saa käyttää sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026) Päätös maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta. Maakunnan kehittämisrahasta (33 900 000 euroa) jaetaan alueittain maakunnan liitoille 12 750 000 euroa. Sisäasiainministeriön käyttöön varataan 1 650 000 euroa, josta 1 600 000 euroa varataan käytettäväksi useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin sekä seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja 50 000 euroa Kainuun hallintokokeilusta aiheutuviin muihin kustannuksiin. Valtioneuvoston nimeämien osaamiskeskusten perusrahoitukseen varataan 9 500 000 euroa. Aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varataan yhteensä 10 miljoonaa euroa. Osaamiskeskusohjelmaan sekä aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipolitiikkaan varatun rahoituksen alueittainen jako tehdään erikseen. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 2340)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön kalatalousylitarkastaja Harry Kaasinen ja kalatalousylitarkastaja Risto Lampinen valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin SBC Radio Oy:lle analogisen paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan peruuttamiseksi. Omistajanvaihdokseen ei katsota sisältyvän sellaisia viestinnän keskittymisen tai sananvapauden kannalta kielteisiä seikkoja, jotka antaisivat aiheen toimiluvan peruuttamiseen. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös 1) muuttaa seuraaville toimiluvanhaltijoille myönnettyjä toimilupia siten, että niille myönnetään oikeus toimilupansa mukaisen radiotoiminnan harjoittamiseen uusilla lähetystaajuuksilla seuraavasti: Kristillinen Media Oy: taajuudet Joensuu 107,4 MHz ja Mikkeli 87,8 MHz (Radio Dei), Oy Metromedia Ab: Mikkeli 107,5 MHz (Classic FM) ja Tammisaari 89,4 MHz (SuomiPOP) sekä Radio Satellite Finland Oy: Turku 93,8 MHz (Radio Sputnik) 2) hylätä Järviradio Oy:n, Kevyt Kanava Oy:n ja NRJ Finland Oy:n hakemukset kokonaan ja Oy Metromedia Finland Ab:n hakemus siltä osin, kuin se koskee taajuuksia Joensuu 107,4 MHz, Mikkeli 87,8 MHz ja Turku 93,8 MHz. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös asettaa geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2004-29.2.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Tom Niemi New Boliden Ab; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Alpo Kuparinen kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Helena Korhonen ympäristöministeriö, kaupallinen johtaja Jukka Noponen Jaakko Pöyry Infra ja johtaja Pirkko Selin Vapo Oy. Johtokuntaan kuuluvat lisäksi ylijohtaja Elias Ekdahl virka-aseman perusteella sekä henkilöstön valitsemana jäsenenä geofyysikko Eija Hyvönen. (KTM teollisuusneuvos Paula Nybergh 1606 3745)

Päätös kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on toiminut kolmeksi vuodeksi kerrallaan asetettu kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvosto. ETA-sopimuksen ja myöhemmin Euroopan unionin jäsenyyden myötä suuri osa arviointineuvoston tehtävistä on siirtynyt Euroopan yhteisöjen lainsäädännön piiriin, eikä arviointineuvostolta ole nykyisen toimikauden aikana pyydetty lainkaan lausuntoja. Näin ollen kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostosta annettu valtioneuvoston päätös voidaan kumota tarpeettomana. Jatkossa arviointineuvoston tehtävistä vastaavat Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaisesti tieteelliset arviointikomiteat sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisen hallinnon tieteelliset asiantuntijaryhmät. Nykyinen arviointineuvosto on asetettu 22.2.2001 ja sen toimikausi päättyy 28.2.2004. Päätös tulee voimaan 29.2.2004. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.2.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustaminen). Päätöksellä ehdotetaan perustettavaksi Eurooppa-virkamiestuomioistuin, jonka tehtävänä on ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena Euroopan yhteisön ja sen henkilöstön välisiä riita-asioita. (UM lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä 1605 5709)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten). Puitepäätösehdotus täydentää 22.7.2003 tehtyä neuvoston puitepäätöstä omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa siten, että siinä sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta määräyksiin, joiden tavoitteena on esineiden, asiakirjojen tai tietojen hankkiminen rikosoikeudenkäyntejä varten. Ehdotuksessa keskitytään esineisiin, asiakirjoihin ja tietoihin, jotka hankitaan erilaisten prosessioikeuden toimenpiteiden nojalla. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. määräys esittää todisteita sekä kotietsintä- ja takavarikkomääräykset. Puitepäätös ei sitä vastoin koske lausumien ottamista epäillyiltä, todistajilta tai asianomistajilta eikä myöskään telekuuntelua tai televalvontaa. Ehdotuksessa määräyksen antava viranomainen voisi vaatia pakkokeinojen käyttämistä määräyksen täytäntöönpanevalta viranomaiselta. Ehdotus käsittää myös määräykset toimittaa jäljennös rikosrekisteriotteista. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2004) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö). Euroopan yhteisöjen komission edustaja teki Euroopan arvopaperikomitealle 23.12.2003 ehdotuksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiirintiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (eläinkuljetusasetus). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa eläinten kuljetusta koskevien säännösten tasoa ja poistaa ongelmia ja tulkintavaikeuksia, joita nykyisin on yhteisön eläinkuljetuksissa ja niitä koskevissa säädöksissä. Ehdotuksella kumottaisiin koko voimassa oleva eläinten kuljettamista koskeva EY-lainsäädäntö. Ehdotuksessa määritettäisiin yleiset periaatteet eläinten kuljettamiselle ja kuljetuksessa käytettävälle kalustolle sekä eräiden eläinlajien osalta myös yksityiskohtaisemmat vaatimukset kuljetuskuntoisuudelle, kuljetusolosuhteille ja lastaustiheyksille. Myös viranomaisten suorittamalle valvonnalle asetettaisiin uudenlaisia vaatimuksia. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 1605 3386)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä (ISM-asetus). Asetuksella kumottaisiin neuvoston asetus (EY) N:o 3051/95, joka koskee yhteisön satamiin tai satamista säännöllisesti liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamista. Komission asetusehdotuksella asetuksen (EY) N:o 3051/95 soveltamisalaa laajennettaisiin sellaisiin yhtiöihin ja aluksiin, jotka kuuluvat ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) IX luvun soveltamisalaan. Kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö eli ISM-säännöstö on osa SOLAS-yleissopimuksen IX lukua. Lisäksi ISM-säännöstöä ehdotetaan sovellettavaksi myös tiettyihin yhteisön kotimaan reiteillä liikennöiviin aluksiin ja yhtiöihin. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.2.2004 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien/Karjalan Prikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Vekaranjärven varuskunnan käyttöön rakennettavien panssarihallin ja ilmatorjuntahallin uudisrakennuksien sekä panssarivaunujen pesupaikan (VEKOHU 1-vaihe) vuokrasopimuksen. Panssarihallin vuokra-aika alkaa 1.8.2005, ilmatorjuntahallin 1.1.2006 ja pesupaikan 1.5.2005. Esisopimuksessa vuokra-ajaksi on sovittu 20 vuotta. Hankekokonaisuus käsittää vaiheet I ja II. Vaihe I käsittää nyt esitetyt panssarihallin, ilmatorjuntahallin (ITO-halli) sekä pesupaikan. Vaihe II käsittää uuden korjaamorakennuksen, vanhan korjaamon muutostyön, teknisen huoltokomppanian katoksen sekä hankkeen loput alue- ja maarakennustyöt. Vaihe II tuodaan myöhemmin raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Puolustusvoimien/Utin Jääkärirykmentin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Utin Jääkärirykmentti vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Utin varuskunnan käyttöön rakennettavan uudisrakennuksen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2006 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 20 vuoden kuluttua. Hankekokonaisuus käsittää helikopterien käyttöhallin uudisrakennuksen (rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt) sekä käyttöhalliin liittyvät alue-, verkosto- ja aitatyöt (rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt ja osin IP-Kiinteistöt Oy). Alue-, verkosto- ja aitatyön hankesuunnitelma ei ole valmis, joten hankkeen kustannuksista on ainoastaan alustavat arviot. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 27.01.19. (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 25 900 000 eurolla. (PLM talousjohtaja Timo Norbäck 1608 8240)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 28.90.69 (Maksut Euroopan unionille) arviomäärärahan ylittäminen 7 247 973 eurolla. Määrärahaa saa käyttää arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien maksujen maksamiseen Euroopan unionille. Määrärahaa alennettiin vuoden 2003 II lisätalousarviossa 45 miljoonalla eurolla. Sittemmin maksatusperusteiden mukaisten maksujen yhteismäärä on tarkentunut siten, että määrärahaa ylittyy 7 247 973 eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Kalastuksenhoitomaksuvarojen jako. Valtion talousarvion momentin 30.41.51 (Kalatalouden edistäminen) määräraha yhteensä 6 194 000 euroa jaetaan kalastuslain (286/1982) 91 ja 91 a §:ssä mainittuihin tarkoituksiin seuraavasti: maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpidosta aiheutuvat menot 455 731 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 265 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 550 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 523 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 400 269 euroa. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 1605 3372)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 31.99.19. (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 68 101 000 eurolla. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 11.2.2004

Hallituksen kannanotto Euroopan komission tiedonantoon

Pääministeri Matti Vanhanen esitteli keskiviikkona 11. helmikuuta hallituksen kannanottoa Euroopan komission rahoituskehystiedonantoon.

Hallituksen kannanotto on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/62997.pdf.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Urahanketyöryhmä luovutti muistionsa 10.2.2004 toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosille. Urahankkeen tehtävänä oli pohtia keinoja, joilla ura-ajattelua ja urasuunnittelua voitaisiin edistää valtionhallinnon työyksiköissä. Työryhmä esittää, että vuoteen 2010 mennessä valtiolla tulee olla toimiva urajärjestelmä (TUJ). Urajärjestelmän saa toimivaksi ja mielekkääksi vain sitomalla se osaksi vuosittaista suunnittelujärjestelmää sekä määrittelemällä eri tahojen roolit ja vastuut. Uusille urille -muistio on osoitteessa www.vm.fi/tiedostot/ pdf/fi/62931.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Pentti Tuominen, p. 1603 4992 ja neuvotteleva virkamies Virpi Einola-Pekkinen, p. 1606 7937 valtiovarainministeriöstä.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu. Käynnistysvaiheen arviointi -raportti luovutettiin 11.2.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilua tarkastellut arviointiryhmä painottaa mm. tutkintojen työelämälähtöisyyttä, niitä koskevan tutkimustiedon lisäämistä sekä jatkotutkintojen kehittämistä yliopistojen maisteritutkintoihin verrattavina tutkintoina. Arviointiryhmä esittää, että ammattikorkeakoulujen verkostoitumista ja yhteistyötä koulutusalojen sisällä ja niiden välillä tulisi tukea nykyistä enemmän. Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muotoutuminen (ns. Bolognan prosessi) edellyttävät, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä lisätään ja sitä, että molemmat sektorit profiloituvat selkeästi. Eri aloille olisi muodostettava yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä foorumeita, joissa käsiteltäisiin tutkintojärjestelmän kehittämistä. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen työelämälähtöisyydestä suhteessa yliopistojen maisteritutkintoihin tulee pitää kiinni. Samalla on huolehdittava siitä, että jatkotutkintoa kehitetään kansainvälisesti vertailukelpoisena Master's -tason tutkintona, joka tuottaa yleisiä maisteritason työelämävalmiuksia. Näitä ovat mm. teorian soveltaminen käytäntöön, kriittisen ajattelun taidot, analyyttiset taidot, projektin johtaminen ja kehittävän tutkimuksen taidot, sosiaaliset taidot ja oppimisen taidot. Jatkotutkinto-opiskelijoiden kelpoisuusvaatimuksena oleva työelämäkokemus on säilytettävä. Tulevaisuudessa koulutuksen ja työn vuorottelu ja elinikäinen oppiminen tulevat olemaan yhä tärkeämpiä kaikilla ammattialoilla. Ammattikorkeakoulun perustutkinnon tai vastaavan jälkeen vaadittavan työkokemuksen pituudesta on kuitenkin syytä keskustella. Arviointiraportti on osoitteessa www.kka.fi. Lisätietoja antavat varapuheenjohtaja Mauri Panhelainen, p. (014) 444 6601 ja projektisuunnittelija Karl Holm, p. (09) 1607 6921 Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 12.2.2004 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mielestä ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset olisi sallittava pojan huoltajan suostumuksella. Niitä saisi tehdä vain laillistettu tai luvan saanut lääkäri, ja ne olisi rinnastettava lääketieteellisiin ympärileikkauksiin, jolloin niitä tehtäisiin julkisessa terveydenhuollossa samojen maksuperiaatteiden mukaan kuin muitakin julkisessa terveydenhuollossa tehtäviä toimenpiteitä. Koska ympärileikkauksessa puututaan pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen, toimenpiteestä olisi säädettävä laissa. Keskeisenä tavoitteena on oltava pojan eduista huolehtiminen sekä se, että ympärileikkaus tehdään turvallisissa olosuhteissa. Muistio on osoitteessa www.stm.fi kohdassa julkaisut. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, p. (09) 1607 3804 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.