Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 6.2.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2004 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta. Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrää koskevaa vaalilain säännöstä muutetaan siten, että jäsenten määrä on nykyisen 16 sijasta 14 sen mukaisesti kuin kymmenen uuden maan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa on sovittu. Lisäksi tehdään kuntajaon muutoksista Etelä-Savon ja Oulun vaalipiireissä johtuvat muutokset vaalipiirijakoa koskevaan säännökseen. Vaalilakiin tehdään myös eräitä pienten äänestysalueiden vaalisalaisuuden turvaamiseen tähtääviä teknisiä muutoksia. (OM lainsäädäntöneuvos Eero J Aarnio 1606 7694)

Esitys (HE 2/2004 vp) laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. Lailla tehdään mahdolliseksi Kainuun hallintokokeilussa järjestää maakunnan hallinto yhteen kuntayhtymään, annetaan ensimmäiselle maakuntavaltuustolle toimivalta heti sen tultua valituksi ja korjataan hallintokokeilulain teknisiä puutteita. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Esitys (HE 3/2004 vp) laiksi Museovirastosta. Laki Museovirastosta korvaa nykyisen vuodelta 1972 olevan lain. Eräät nykyisin asetuksella annetut Museoviraston tehtäviä koskevat säännökset siirretään tarpeellisilta osin lain tasolle vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Samalla viraston tehtäviä koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle. Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön suojelusta ja maan yleisestä museotoimesta, erityisesti kulttuurihistoriallisesta museoalasta. Museoviraston johto-organisaatiota uudistetaan niin, että johtokunnasta luovutaan ja sen tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle. Museovirasto on päällikkövirasto, jota johtaa pääjohtaja. Lain asetuksenantovaltuutta täsmennetään. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Esitys (HE 4/2004 vp) laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta. Kirkon keskusrahaston ammatillista kuntoutusta koskevaan päätökseen on oikeus hakea muutosta valittamalla. Kuntoutuksen sisältöä ja harkinnanvaraista kuntoutusavustusta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan edelleenkään saa hakea muutosta valittamalla. Muutos vastaa valtion eläkelakiin tehtyjä muutoksia. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Esitys (HE 5/2004 vp) Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Kroatian kanssa helmikuussa 2002 tehty kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotus. Sopimus on Suomen ja eräiden Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa tehtyjen sopimusten kaltainen ja sen tarkoituksena on saattaa maiden välisten maantiekuljetusten järjestelyt kansainvälisen käytännön mukaisiksi. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Esitys (HE 6/2004 vp) Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Slovenian kanssa toukokuussa 2002 tehty kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus ja sen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus. Sopimus on Suomen ja eräiden Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa tehtyjen sopimusten kaltainen ja sen tarkoituksena on saattaa maiden välisten maantiekuljetusten järjestelyt kansainvälisen käytännön mukaisiksi. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Esitys (HE 7/2004 vp) Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Liettuan kanssa marraskuussa 1998 tehty kansainvälinen maantieliikennettä koskeva sopimus ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotus. Sopimus on Suomen ja eräiden Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa tehtyjen sopimusten kaltainen ja sen tarkoituksena on saattaa maiden välisten maantiekuljetusten järjestelyt kansainvälisen käytännön mukaisiksi. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Esitys (HE 8/2004 vp) laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia muutetaan siten, että vuokra-asunnon korkotukilainan enimmäismäärä nostetaan nykyisestä 90 prosentista 95 prosenttiin kohteen hyväksytyistä kustannuksista. Muutos mahdollistaa korkotukiehtojen muuttamisen vastaamaan mahdollisimman hyvin aravalainoituksen ehtoja. Korkotukilainan vakuudeksi Valtion asuntorahasto voi hyväksyä muunkin vakuuden kuin muita lainoja paremmalla etuoikeudella olevan kiinnitysvakuuden. Päätösten tiedoksiantoa koskeva pykälä kumotaan, sillä vuoden alusta voimaan tulleessa hallintolaissa on vastaavat säännökset päätösten tiedoksiannosta. Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että sallitaan valittaminen päätöksestä, jolla Valtion asuntorahasto peruuttaa ennen lain voimaantuloa tekemänsä yhteisön nimeämisen yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi. Vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annettua lakia muutetaan siten, että vähemmistöosakkaan maksaman osaomistusmaksun suuruudesta voidaan säätää asetuksella. Laissa säädetään sen enimmäismääräksi osaomistussuhdetta perustettaessa 20 % hankinta-arvosta. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 6.2.2004 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi irtisanoo Suomen ja Islannin välillä 21.12.1923 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen, Suomen ja Islannin välillä 6.3.1950 tehdyn maksusopimuksen, Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 27.2.1950 tehdyn kauppasopimuksen, Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 17.2.1961 tehdyn kauppasopimuksen, Suomen ja Norjan kesken 11.11.1930 allekirjoitetun kauppasopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja 21.7.1937 tehdyn lisäsopimuksen, Suomen ja Norjan välillä 22.2.1974 tehdyn sopimuksen maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta, Suomen ja Turkin välillä 12.8.1929 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen, Suomen ja Turkin välillä 13.5.1960 tehdyn maksusopimuksen, Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä 22.8.1966 tehdyn kauppasopimuksen, Suomen ja Ruotsin välillä 27.11.1992 tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen, Suomen ja Tanskan välillä 5.12.1984 tehdyn sopimuksen Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta ja 19.11.1992 tehdyn sopimuksen toisaalta Suomen hallituksen ja toisaalta Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välillä vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon ja vahvisti lain eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain eräiden Suomen-Norjan kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain eräiden Suomen-Norjan kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Norjan kanssa maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta ja lain Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 24/2003 vp). Irtisanottavat sopimukset korvautuvat EY:n sopimuksilla yhteisen kauppapolitiikan alalla. Lait tulevat voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 6.2.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Slovakiaan (Bratislava) ja Sloveniaan (Ljubljana) perustetaan suurlähetystöt. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Tasavallan presidentin asetus Afrikan unionin kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen avusta Afrikan unionin Peace Fundille tehty rahoitussopimus on voimassa 30.12.2003 lähtien. Hankkeen yleistavoitteena on tukea Afrikan unionin toimintaa rauhanpalautustoimintojen ja konfliktineston alueilla. Suomi antaa tukea Afrikan unionin konfliktinhallintamekanismeille Peace Fundin kautta. Suomen antama tuki on OECD/DAC ODA -kelpoista, eikä sitä saa käyttää sotilaalliseen tai rauhanturvatoimintaan. Sopimuksessa sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja vastuista hankkeen toteutuksessa. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisen terveydenhuollon puitesopimuksen voimaansaattamisesta. Pohjoismaiden kesken tehty puitesopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa Pohjoismaiden terveysviranomaisten yhteistyötä kriisi- ja katastrofitilanteissa tulee voimaan 16.2.2004. Asetus tulee voimaan 16.2.2004. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.2.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosin tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Juhani Turusen valtuuttaminen allekirjoittamaan Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus koskien Pohjoismaiden Investointipankkia. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras 1603 3054)

MUUTA

Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.2.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 14 §:n muuttamisesta. Kalastusasetuksen (1116/82) 14 §:ään lisätään uusi 2 momentti, joka sisältää säännökset isorysän rakenteesta lohen ja meritaimenen kalastuksessa. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (MMM kalastusneuvos Markku Aro 1605 3361)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä. Maatalousyrittäjien opintorahaan käytetään vuonna 2004 enintään 1,8 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 1605 4277)

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetus (84/2002) kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 1605 4277)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2004. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2004 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 15.2.2004. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä. Asetuksella säädetään menettelyistä, joita on noudatettava ilmoitettaessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan soveltamisalaan kuuluvia valtiontukia ja niitä koskevia säädösehdotuksia sekä valtiontukien seurantaan ja valvontaan liittyviä tietoja Euroopan yhteisöjen komissiolle. Asetuksen mukaan yhteisölainsäädännön edellyttämät ilmoitukset ja tiedot toimitetaan kauppa- ja teollisuusministeriön kautta. Asetusta ei sovelleta maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimiin valtiontukiin, vaan niiden ilmoitusmenettelystä vastaa, kuten tähänkin saakka, maa- ja metsätalousministeriö. Asetus ei muuta nykyistä käytäntöä ilmoitusmenettelyn kansallisesta järjestämisestä. Asetuksen antamisella on tarkoitus selkeyttää ilmoitusmenettelyä ja sillä on muun ohella informatiivinen merkitys tukiviranomaisille ja yrityksille EY:n valtiontukisäännöistä. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (KTM ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 1606 3278)

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta. Asetus on asiallisesti lähes samansisältöinen kuin vuonna 2003. Sotaleskien osalta kuntoutukseen pääsyn perusteita muutetaan siten, että kuntoutukseen voivat päästä myös ne sotalesket, joilla ei ole ollut huollettavanaan huoltoeläkkeeseen oikeutettuja lapsia. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 510 eurosta 530 euroon ja kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 765 eurosta 795 euroon. Asetus tulee voimaan 13.2.2004 ja se on voimassa 31.12.2004 saakka. (STM hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 1607 4355)

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin vuonna 2003. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä pidetään vuoden 2003 tasolla eli 455 eurossa. Asetus tulee voimaan 13.2.2004 ja se on voimassa 31.12.2004 saakka. (STM hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 1607 4355)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hissiavustusten, hissien korjaamiseen myönnettävien avustusten sekä muitten liikkumisesteitten poistamiseen myönnettävien avustusten enimmäissuuruus yhtenäistetään 50 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus toteuttaa tältä osin hallitusohjelmaa ja hallituksen asuntopoliittista ohjelmaa vuosille 2004-2006. Energia-avustusten myöntämisperusteita tarkennetaan eräiltä osin. Lämmönläpäisyarvoiltaan hyville parvekeoville myönnetään avustuksia, joitten suuruus perustuu kappalelukuun. Asetus tulee voimaan 11.2.2004. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.2.2004 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Kirjelmä sisältää pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Antti Kalliomäki, Jan-Erik Enestam, Johannes Koskinen, Tarja Filatov, Seppo Kääriäinen, Kari Rajamäki, Leena Luhtanen, Juha Korkeaoja, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Hannes Manninen, Tuula Haatainen, Paula Lehtomäki ja Tanja Karpela ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Periaatepäätös hallituksen kehityspoliittiseksi ohjelmaksi. Kehityspoliittinen ohjelma konkretisoi hallitusohjelmassa esitetyt kehityspoliittiset linjaukset ja siinä otetaan huomioon kansainvälisessä kehityskeskustelussa esiin nousseet teemat. Periaatepäätös on internetosoitteessa http://global.finland.fi/kehityspolitiikka/ohjelma2004.html. (UM alivaltiosihteeri Pertti Majanen 1605 6400)

Päätös ehdottaa Euroopan unionin neuvostolle, että tämä myöntäisi maakuntapäivien jäsen Britt Lundbergille hänen pyyntönsä mukaisesti eron Suomen varaedustajan tehtävästä alueiden komiteassa 4.2.2004 alkaen sekä nimittäisi maakuntapäivien jäsenen Britt Lundbergin Ahvenanmaalta toimittaja Hasse Svenssonin sijaan Suomen edustajaksi alueiden komiteaan ja varaedustajaksi maakuntapäivien jäsenen Carina Aaltosen Ahvenanmaalta Britt Lundbergin sijaan alueiden komitean nykyisen toimikauden 2002-2006 loppuun. (SM hallitussihteeri Tuula Manelius 1604 4658)

Päätös myöntää Patria Vehicles Oy:lle maastavientilupa Puolaan. Maastavientiluvan perusteella Patria Vehicles Oy saa viedä maasta 31.12.2013 mennessä Puolaan 40 kappaletta AMV 8x8 -panssaroituja pyöräajoneuvoja sekä yhteensä 650 kappaletta AMV 8x8 - ja AMV 6x6 -ajoneuvojen osakokoonpanoja. Asiakas on Wojskowe Zaklady Mechaniczne, ul. Powstancóv 5/7, 41-100 Siemianowice Sl., Poland. Ajoneuvojen loppukäyttäjä on Puolan puolustusministeriö. (PLM nuorempi hallitussihteeri Marita Väänänen 1608 8254)

Päätös määrätä opetusministeriön yliarkkitehti Tuulikki Terho, ylitarkastaja Kristina Hautala-Kajos, ylitarkastaja Päivi Salonen, ylitarkastaja Leena Laaksonen ja ylitarkastaja Katri Santtila valtioneuvoston esittelijöiksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden ja vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten käytettäväksi (tavoiteohjelmat 1 ja 2) sekä kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten käytettäväksi (Interreg III A -ohjelmat). Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle osoitetaan Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 17 978 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen. Lisäksi päätöksellä osoitetaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 14 159 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen. Päätöksellä osoitetaan myös Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 2 763 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 Interreg III A -ohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (OPM talousjohtaja Eero Pulkkinen 1607 7434)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 talousarvion momentilta 30.41.62 Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 2 760 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 3 889 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto jakaa työvoima- ja elinkeinokeskuksille vuoden 2004 talousarvion momentilta 30.41.62 Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 900 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 900 000 euroa käytettäväksi Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. Ahvenanmaan maakunnalle ohjataan vuoden 2004 talousarvion momentilta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 540 000 euroa. Kansallinen rahoitusosuus tulee maakunnan omasta talousarviosta. (MMM kalastusneuvos Markku Aro 1605 3361)

Päätös Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettävästä pohjoista tukea koskevasta tukiohjelmasta. Liittymissopimuksen 142 artiklan ja perustamissopimuksen 87 artiklan perusteella ehdotetaan maksettavaksi pohjoisena tukena korotettuja investointitukia, nuorten viljelijöiden aloitustukea sekä teknistä tukea. Tulotukien osalta pohjoisen tuen tukiohjelmaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea maksettaisiin myös emolehmähiehoille. Lisäksi ehdotus sisältää kuntaliitoksista johtuvia teknisiä muutoksia. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Päätös myöntää VR Osakeyhtiölle toimilupa rautatieliikenteen harjoittamista varten valtion rataverkolla. Toimilupa on voimassa toistaiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tarkistaa toimiluvan ja sen ehdot joka viides vuosi sen myöntämisestä. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 1602 8470)

Päätös myöntää lähetystöneuvos Lauri Aaltoselle ero Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan jäsenen tehtävästä 6.2.2004 lukien ja filosofian kandidaatti Erkki Palmqvistille johtokunnan ja supistetun johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä 1.4.2004 lukien sekä nimittää Aaltosen tilalle kaupallinen neuvos Tuula Kulovesi ja Palmqvistin tilalle apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä johtokunnan 31.12.2004 päättyväksi toimikaudeksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös myöntää ylitarkastaja Anne Rothoviukselle ero valtiontakuurahaston johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varajäseneksi talouspäällikkö Taina Vähimaa valtiontakuurahaston johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 15.3.2004 lukien. Toimikausi päättyy 31.12.2004. (KTM ylitarkastaja Tiina Ingman 1606 3656)

Periaatepäätös huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta vuosille 2004-2007. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tekemään huumausainepoliittisen toimenpideohjelman vuosille 2004-2007. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan kansallisen huumausainepolitiikan suunta aiempien periaatepäätösten mukaisesti ja esitetään valtioneuvoston linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämiseksi. Toiminnan tavoitteena on huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen. Periaatepäätös on internetosoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2004/02/ad1075981306613/passthru.pdf. (STM apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä 1607 3773)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Anneli Sollo valtioneuvoston esittelijäksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

Päätös asettaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta toimikaudeksi 10.2.2004-9.2.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): terveydenhuoltoviranomaisia edustavat jäsenet: puheenjohtaja: osastopäällikkö Kimmo Leppo (lääkintöneuvos Risto Pomoell) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: apulaisjohtaja Tarja Holi (ylilääkäri Ursula Vala) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen (hallitusneuvos Pekka Järvinen) sosiaali- ja terveysministeriö, lääkintöneuvos Sakari Lankinen (ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki) sosiaali- ja terveysministeriö; opetusviranomaisia edustavat jäsenet: opetusneuvos Terttu Jääskeläinen (opetusneuvos Marja-Liisa Niemi) opetusministeriö, opetusneuvos Aira Rajamäki (opetusneuvos Matti Kimari) Opetushallitus; lääketieteellisiä ja hammaslääketieteellisiä tiedekuntia edustavat jäsenet: professori Anja Tuulonen Oulun yliopisto (prosessori Juhani Partanen Kuopion yliopisto), professori Kari Mattila Tampereen yliopisto (professori Leena Kivisaari Helsingin yliopisto), professori Risto-Pekka Happonen Turun yliopisto (professori Matti Knuutila Oulun yliopisto); muita korkeakouluja edustavat jäsenet: professori Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto (yliopistonlehtori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka Helsingin yliopisto), kehitysjohtaja Päivi Karttunen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (yliopettaja Pirkko Perttinä Jyväskylän ammattikorkeakoulu), rehtori Sirkka Wiman Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitos (koulutusalajohtaja Ritva Korte Koulutuskeskus Tavastia). (STM hallitussihteeri Päivi Salo 1607 4130)

Päätös jakaa avustuksina Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta 308 000 000 euroa, hylätä hakemukset muilta osin ja jättää jakamatta vuoden 2003 tuotosta 23 780 000 euroa. Avustuksia saa 1 161 hakijaa ja avustuskohteita on yhteensä 2 419. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 1607 3873)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1- ja 2-ohjelmat sekä Interreg III A-yhteisöaloiteohjelmat). Valtion vuoden 2004 talousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta jaetaan 9 886 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Valtion vuoden 2004 talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 8 848 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 sekä Interreg III A yhteisöaloiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 1604 7979)

Päätös asettaa palkkaturva-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 6.2.2004-5.2.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Raili Hartikka työministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Petri Heikkilä työministeriö; jäsenet: varatuomari Mikko Nyyssölä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, varatuomari Tapio Kari Rakennusteollisuus RT ry, asiamies Mikko Räsänen Palvelutyönantajat ry, lakimies Katja Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja lakimies Minna Helle AKAVA ry. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Päätös vahvistaa aravalainojen myöntämisvaltuuden sekä korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2004. Käyttösuunnitelma sisältää vuoden 2004 aravalainojen myöntämisvaltuuden sekä korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut käyttöperusteet. Talousarviossa edellytetään, että vuonna 2004 valtion tukemista uusista asunnoista pääosa rakennetaan kuten aikaisempinakin vuosina Helsingin seudulle ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin sekä niiden lähialueille. Hallitusohjelman mukaisesti käyttösuunnitelmassa painotetaan ylikysynnän kohteena olevien pienasuntojen rakentamista. Asunnottomien tilanteen helpottamiseksi hankintalainoituksen osuutta ehdotetaan lisättäväksi. Vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen osuuksia ehdotetaan lisättäviksi ja asumisoikeusasuntojen osuutta vähennettäväksi. Uutena tukimuotona otetaan käyttöön valtion ja kuntien yhteinen takaus asumisoikeus- ja vuokratalojen uustuotannon lainoituksessa, joka kohdennetaan alueellisesti kuten muukin uustuotannon lainoitus. (YM hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo 1603 9644)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.2.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2004) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (esite). Asetuksella määrättäisiin esitedirektiivin 2003/71/EY edellyttämällä tavalla direktiiviä tarkemmin tarjous- ja listalleottoesitteiden tietosisällöstä, muodosta, niihin viittauksin liitettävistä tiedoista ja julkistamisesta sekä esitteisiin liittyvästä ilmoittelusta. Ehdotuksen voidaan toteutuessaan arvioida helpottavan erityisesti kansainvälisiä arvopaperiemissioita ja listautumisia eri jäsenvaltioissa toimiville säännellyille markkinoille, kuten arvopaperipörsseihin. (VM neuvotteleva virkamies Jarkko Karjalainen 1603 3268)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi). Komissio ehdottaa annettavaksi uuden ajokorttidirektiivin, jolla mm. yhtenäistettäisiin edelleen ajokorttiluokitusta, ajokorttien voimassaoloaikoja ja raskaan kaluston kuljettajien terveydentilan seurantaa sekä asetettaisiin kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevia kelpoisuus- ja koulutusvaatimuksia. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 1602 8571)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.2.2004 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola opetusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2004-31.12.2006. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Diplomi-insinööri Juha Valtonen liikenne- ja viestintäministeriön yli-insinöörin virkaan 23.2.2004 lukien. (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.2.2004 seuraavia asioita:

KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus. Puolustusministeriö tekee päätöksen koskien KASI-järjestelmän huoltosopimusta. Myyjänä on Saab Training Systems AB, Ruotsi. Sopimuksella luodaan vuonna 2002 samalta myyjältä hankitun kaksipuoleisen taistelun simulointijärjestelmän (KASI) ulkoistettu huoltotuki vuosille 2005-2013. Sopimuksen solmii puolustusvoimien materiaalilaitos. Sopimuksen indeksisidonnainen arvonlisäveroton kokonaisperushinta on 18 125 844 euroa eli 22 113 529,68 euroa arvonlisäveroineen. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Asetus tulee voimaan 15.2.2004. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 29.70.55 (Opintotuki, Opintoraha ja asumislisä) arviomäärärahan ylittäminen 12 639 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu korkeakouluopiskelijoiden opintorahan ennakoitua suuremmasta käytöstä. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 1607 7300)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 29.70.57 (Opintotuki, Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 331 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta tuettujen aterioiden määrästä, mikä heijastaa päätoimisesti opiskelevien määrän kasvua. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 1607 7300)

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2004. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden talousarvion momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 62 726 000 euroa. Momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetaan metsäkeskuksille 33 700 euroa ja vuodelle 2004 siirtyneitä lainavaroja 471 300 euroa. Vuonna 2004 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 66 500 000 euroa, josta metsäkeskuksille osoitetaan 66 331 000 euroa ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 169 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteista vuodelle 2004. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen vuoden 2004 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 62,9 miljoonan euron tulostavoitteesta. Tulostavoite ilman maanmyyntivoittoja on 52,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä vuonna 2005 tehtäväksi alustavaksi tuloutustavoitteeksi asetetaan 52,05 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 1605 3358)

Palkkaussopimuksen tekeminen Merenkulkulaitoksen pääjohtajan Jukka Hirvelän kanssa. Sopimuspalkka on 7 605 euroa kuukaudessa 1.1.2004-31.3.2004. (LVM hallintojohtaja Seija Petrow 1602 8776)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 30.1.2004

Suomen EU-tavoitteet vuodelle 2004

EU-ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 30. tammikuuta Suomen keskeisimmistä EU-tavoitteista vuodelle 2004.

Neuvottelut uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta tulisi saada päätökseen kuluvana vuonna. Neuvoston äänestysmenettelyn osalta keskeistä on, että väestö- ja jäsenvaltiokriteerit ovat samansuuruiset. Päätöksenteon yksinkertaistaminen ja tehostaminen edellyttävät myös, etteivät nämä kriteerit nouse liian korkeiksi. Suomi tukee myös määräenemmistöpäätöksenteon käytön laajentamista.

Uusista rahoituskehyksistä on pyrittävä saavuttamaan poliittinen yhteisymmärrys kesällä 2005. Suomi lähtee siitä, että Suomen pohjoiset ja itäiset alueet säilyvät korkeimman aluetuen piirissä jatkossakin.

Siitä huolimatta, että hallitustenvälinen konferenssi on vielä kesken ja keskustelu uusista rahoituskehyksistä on käynnistymässä, on kevään Eurooppa-neuvostossa kyettävä pohtimaan keinoja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Eurooppa on jäämässä jälkeen sekä Yhdysvalloista että useista Aasian maista.

Talouspolitiikan uskottavuus on palautettava. Suomi katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen johdonmukaisesta noudattamisesta on pidettävä kiinni.

Kevään Eurooppa-neuvostossa on keskityttävä toimiin, joilla parannetaan työllisyyttä ja kilpailukykyä. Rakenteelliset uudistukset, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen ovat keinoja, joilla edistetään investointien ja yritysten sijoittumista Eurooppaan. Suomi korostaa televiestintäsektorin merkitystä eurooppalaisen kasvun aikaansaamisessa.

Toukokuussa unionissa on kymmenen uutta jäsenmaata. Uudet jäsenmaat tulee integroida unionin toimintaan ja politiikkoihin mahdollisimman nopeasti. Suomi tukee laajentumisprosessin jatkamista.

Tampereen Eurooppa-neuvoston 1999 päätösten pohjalta annettua lainsäädäntöä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamiseksi tulee syventää ja yhteistyötä edelleen kehittää. Suomi katsoo, että uuden Tampere II -ohjelman valmistelu on käynnistettävä.

Suomi katsoo, että Venäjälle suunnattua rahoitusta tulisi lisätä, jotta se vastaisi paremmin EU-Venäjä-suhteiden tärkeyttä. Suomi korostaa, että EU:n on esiinnyttävä Venäjä-suhteissaan yhtenäisesti. Erityisen tärkeää tämä on viisumikysymyksissä.

EU:ssa ollaan luomassa uutta naapuruusinstrumenttia, jolla rahoitettaisiin rajat ylittävää ja alueellista yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että tuleva instrumentti vahvistaa nykyisiä naapuriohjelmia ja tarjoaa tällä tavalla yhden merkittävän keinon pohjoisen ulottuvuuden hankkeiden rahoittamiseksi.

Suomi on aloittanut valmistautumisen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuteen. Muistio Suomen EU-tavoitteista on valtioneuvoston internetsivuilla osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/60607.pdf.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. (09) 1602 2182 ja neuvotteleva virkamies Markku Keinänen p. (09) 1602 2184, valtioneuvoston EU-sihteeristö

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 6.2.2004

Suomen osallistuminen YK-operaatioihin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 6. helmikuuta Suomen osallistumista YK:n UNMEE-operaatioon Etiopiassa ja Eritreasssa sekä KFOR-operaatioon Kosovossa.

Suomi lähetti kesäkuussa 2003 esikunta- ja vartiokomppanian UNMEEoperaatioon vuoden kestävään tehtävään. Tilanne Eritrean ja Etiopian alueella on edelleen jännittynyt. Vuoden 2000 rauhansopimuksessa sovittua rajan merkitsemistä ei ole onnistuttu toteuttamaan. YK on esittänyt Suomelle pyynnön jatkaa osallistumistaan rauhanturvatehtävään. Afrikan sarven kokonaistilanteen sek Etiopian ja Eritrean tilanteen vuoksi UNMEE-osallistuminen on tarkoituksenmukaista vuoden 2004 loppuun asti.

Suomi on osallistunut pataljoonalla KFOR-operaatioon vuodesta 1999 lähtien. Tilanne Kosovossa on suhteellisen vakaa, vaikka kysymys sen tulevasta asemasta on edelleen auki. Nato on supistanut KFOR-joukkojen vahvuutta ja joukkojen rakennetta on tarkoitus uudistaa. Vastaavasti suomen on tarkoitus vähentää osallistumistaan asteittain siten, että vuoden 2004 loppulla suomalaisjoukkojen määrä Kosovossa on enintään 550.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5480.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta luovutettiin 4.2.2004 opetusministeriölle. Selvityksessä esitetään taiteilijatalojen toteuttamista suurimmilla paikkakunnilla. Selvitykseen sisältyy ehdotus tehostetuksi työtilojen lisäämisohjelmaksi vuosina 2004-2008. Selvityksen mukaan Suomessa on noin 3 000 kuvataiteilijaa, joista viidennekseltä puuttuu asianmukainen työtila. Suurin osa puuttuvista työhuoneista tulisi rakentaa tai peruskorjata pääkaupunkiseudulle ja muualle Etelä-Suomeen. Selvityksessä ehdotetaan tehostettua työtilojen lisäysohjelmaa vuosiksi 2004-2008. Ohjelman tavoitteena on tyydyttää kiireisin kuvataiteilijoiden työhuonekysyntä. Lisäysohjelman tavoitteena on saada aikaan taiteilijoiden, kuntien ja valtion yhteistoimin 300 pysyvää työhuonetta. Näiden investointikustannukset ovat yhteensä 6-7 miljoonaa euroa. Selvitys on osoitteessa www.minedu.fi/kulttuuri/2004/tr02/tr02.pdf. Lisätietoja antaa selvitysmies Esko Vesikansa, p. (09) 7268 0470 Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiöstä.

Yrittäjyyden politiikkaohjelman säädöstyöryhmä luovutti raporttinsa 30.1.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmän mielestä julkisen sektorin harjoittaman liiketoiminnan merkitystä yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksille tulee selkiyttää. Työryhmä ehdottaa muun muassa selvitystä lainsäädännöstä, nykyisistä toimintatavoista ja toimintojen yhtiöittämisestä sekä periaatelinjausten ja ohjeiden laatimista julkisen sektorin kaupallisen toiminnan säännöistä. Työryhmä tarkasteli lähes sataa yksittäistä yrittäjyyden kannalta mahdollisesti ongelmallista lainsäädännöllistä kysymystä ja kartoitti, mihin lainsäädännöllisiin muutoksiin yrittäjyyden toimintaympäristön edistämiseksi ja lainsäädännöllisten puutteiden korjaamiseksi tulisi ryhtyä. Verotusta ja työelämää koskeva lainsäädäntö jätettiin pääosin työryhmän työn ulkopuolelle. Raportti on osoitteessa www.ktm.fi/chapter_images/10811_Saadostyoryhmanraportti.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Raimo Luoma, p. (09) 1606 2060 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005 -työryhmän raportti luovutettiin 5.2.2004 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Raportissa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan nykyinen tietotuotanto ja sen työnjako on pääosin toimiva. Tietojen hyväksikäyttöä voidaan silti edelleen lisätä kohentamalla yhteistyötä, rakentamalla hallinnonalalle oma tietoportaali, tuottamalla eri aihealueilta helppokäyttöisiä kokoomatilastoja sekä lisäämällä tietojen käytön opetusta. Työryhmän tehtävänä on ollut tehdä esitys vuonna 2005 käyttöön otettavasta sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmä koostuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa kuvaavista tietovarannoista: tilastoista, rekistereistä, säännöllisesti toistuvista tutkimuksista ja erillisselvityksistä. Raportti on osoitteessa www.stm.fi kohdasta Julkaisut Työryhmämuistiot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman, p. (09) 1607 3831 ja työryhmän sihteeri, finanssisihteeri Tiina Heino, p. (09) 1607 3835 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.