Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.1.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Maaseutuyrityksille ja niihin rinnastettaville yrityksille myönnetyn tuen edellytyksiä muutetaan eräiltä osin. Metsätaloutta ja muuta kuin maataloutta harjoittavan yrityksen metsän kestävän hakkuumäärän rajaksi säädetään 150 kuutiometriä. Maaseutuyritykseen rinnastetaan myös yritys, joka osallistuu kehittämishankkeeseen ja joka hankkeen päätyttyä toimii osana tuotantoketjua tai vastaavaa muuta ketjua, johon osallistuu maaseutuyrityksiä. Maaseutuyritykseen rinnastettaville yrityksille voidaan tuki kiinteistön hankintaan myöntää lainan lisäksi myös avustuksena. Maatilainvestointien tukea voidaan myöntää myös sellaisille yhtä tai useampaa maatilaa palveleville yhteisöille, joiden osakkaina on yksi tai useampi maatilatalouden harjoittaja. Mahdollisuuksia myöntää tukea maatilaa varten puolisolle, joka ei omista tilaa, helpotetaan. Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeiden ennakoiden maksatuskäytäntöä helpotetaan. Asetukseen tehdään myös eräitä lainsäädäntöteknisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 14.1.2004. (MMM ylitarkastaja Marja Kokkonen 1605 2502)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.1.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2004 valtiopäiville (EK 45/2003 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Valtiopäivät keskeytetään 19.12.2003 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2004 valtiopäiville 2.2.2004 klo 12.00, jolloin vuoden 2003 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös määrätä lääketieteen tohtori Raimo Uusitalo vakuutusoikeuden lääkärivarajäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2008. (UM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

Päätös antaa EY:n komissiolle esitys Equal-yhteisöaloiteohjelman ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. Muutosesitykset koskevat ohjelman rahoituskehystä sekä EY:n komission Equal-tiedonantoon perustuen toimeenpanon toteutusperiaatteita. (TM johtaja Pertti Toivonen 1604 7983)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.1.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ja päätökseksi (työvaltaisten palvelujen alennetun arvonlisäverokannan soveltamisajan jatkaminen). Komissio ehdottaa työvaltaisten palvelujen arvonlisäverokokeilulle säädettyä määräaikaa pidennettäväksi kahdella vuodella siten, että kokeilu voisi jatkua vuoden 2005 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.1.2004 seuraavat nimitysasiat:

Eläinlääketieteen tohtori Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön (A 31) virkaan 1.2.2004 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriön terveysosaston apulaisosastopäällikön (A 29) virkaan 12.1.2004 lukien. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.1.2004 seuraavia asioita:

Yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle. YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) tehtävänä on johtaa ja koordinoida kansainvälisiä toimenpiteitä pakolaisten suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja löytää kestäviä ratkaisuja pakolaisongelmiin. Momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) myönnetään 7 miljoonaa euroa UNHCR:lle yleisavustuksena. (UM ulkoasiainneuvos Lars Backström 1605 6225) Vuoden 2003 talousarvion momentin 35.10.27 (Ympäristövahinkojen torjunta) arviomäärärahan ylittäminen 1 227 000 eurolla. Määrärahan ylitystarve johtuu ennalta arvaamattomien meriympäristövahinkoihin liittyneiden varo- ja torjuntatoimien kustannuksista sekä yhden aikaisemman vahingon torjuntakustannusten perintäyrityksistä aiheutuneista kustannuksista. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Liikennerikostutkinnan kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 7.1.2004 sisäasiainministeriölle. Työryhmän mielestä liikennerikosten esitutkinta edellyttää erityisosaamista samalla tavoin kuin huumausaine- ja talousrikostutkintakin. Työryhmä tehostaisi liikennerikosten teknistä tutkintaa, tietojen taltiointia ja onnettomuustietojen sähköistä siirrettävyyttä. Työryhmä edellyttäisi poliisilta entistä tarkempia tapahtumapaikkapiirroksia, joista käyvät ilmi onnettomuuden osapuolten lisäksi esimerkiksi mitat jarrutusjäljistä ja etäisyyksistä. Työryhmä korostaa, että onnettomuuspaikalta tarvitaan aina sekä piirroskuva että valokuvat. Myös videokuvausta kannattaisi hyödyntää. Raportti on kokonaisuudessaan osoitteesta www.poliisi.fi/julkaisu/liikennerikostutkinta. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, komisario Juhani Vuorisalo, p. (09) 189 4601 ja ohjausryhmän puheenjohtaja, poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala, p. (09) 1604 2302 sisäasiainministeriöstä.

Kihlakunnanvirastojen toimitilojen hankintaa selvittänyt työryhmä luovutti selvityksensä 7.1.2004 sisäasiainministeriölle. Työryhmä esittää, että jatkossa ministeriön ja hallinnonalan toimitilavuokrausasiat tulisi keskittää ministeriön hankintatiimille. Hankintatiimille asioita valmistelisi toimitila-asioihin ja hankinta-asioihin perehtynyt asiantuntijayksikkö. Yksikkö koottaisiin nykyisestä sisäasiainhallinnon henkilöstöstä. Työryhmän mukaan uudelleen organisoinnista saataisiin selkeää hyötyä. Toimitilojen vuokrauksessa on kysymys taloudellisesti merkittävistä ja valtiota jopa vuosikymmeniksi sitovista päätöksistä, joten ministeriöllä on oltava vuokratilojen hankintaa koskevien asioiden valmistelua varten riittävät voimavarat sekä laadullisesti että määrällisesti. Tällä hetkellä asioita hoitaa päätoimisesti yksi henkilö. Lisätietoja antavat tarkastusneuvos Antti Lehtonen, p. (09) 1604 4649 ja tuottavuusvirkamies Pekka Taipale, p. (09) 1604 2528 sisäasiainministeriöstä.

Tarttuvien eläintautien vastustamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 7.1.2004 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmän mielestä viranomaisten ja elinkeinon välistä yhteistyötä on entisestään tehostettava. Parhaiten riskeihin varaudutaan tietoa lisäämällä ja ennaltaehkäisyyn panostamalla. Suurimpana uhkana työryhmä pitää elävien eläinten maahantuonteihin liittyvien riskien lisääntymistä EU:n laajentuessa keväällä 2004. Kotimaassa riskiä lisääviä tekijöitä ovat tilakoon kasvu ja sellaiset tuotantorakenteen muutokset, jotka lisäävät kontakteja tilojen välillä. Työryhmän muistio on osoitteesta www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2003/tr2003_21.pdf. Lisätietoja antaa eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen, p. (09) 1605 3437 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hoitoon pääsyn ja jononhallinnan toteuttamisohjeita valmistellut työryhmä jätti mietintönsä 5.1.2004 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä ehdottaa, että hoitoon pääsyn aikarajat sekä niiden ylittymisestä syntyvä velvoite hankkia hoito muualta asiakasmaksun muuttumatta kirjataan kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Kiireettömän hoidon arviointiin terveyskeskukseen on päästävä kolmessa päivässä, polikliinisiin tutkimuksiin kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja lääketieteellisesti tarpeelliseen hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa. Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsemisen enimmäisaikaraja, kolme kuukautta, pysyy ennallaan. Hoitoon pääsyn perusteista sovitaan valtakunnallisesti. Sairaanhoitopiirien johtavat lääkärit sopivat valtakunnallisista suosituksista ja vastaavat niiden päivityksestä. Alueelliset ja paikalliset hoitoketjut uudistetaan näiden suositusten mukaisiksi. Työryhmä on valmistellut yksitoista hoitosuositusta keskeisimpiin jonotettaviin hoitoihin. Sosiaali- ja terveysministeriö ja lääninhallitukset valvovat, että kunnat ja kuntayhtymät noudattavat muuttuneen lainsäädännön velvoitteita. Hoitoon pääsyä tarkastellaan kokonaisuutena eikä käsitellä yksittäisiä potilasryhmiä tai toimenpiteitä. Hoitoon pääsyä koskevat suositukset ja määräykset laaditaan niin, että ne soveltuvat myös pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden lääketieteellisesti perusteltuun seurantaan ja hoitoon. Kansallisen terveyshankkeen hankerahoitusta ohjataan hoitoon pääsyn tukemista kehittäviin toimenpiteisiin. Työryhmä sisällyttää jonojen hallintaa koskevaan ehdotukseensa myös kansallisen hoitoon pääsyn seurantajärjestelmän. Julkisella rahoituksella toimivat terveydenhuollon toimintayksiköt velvoitetaan ilmoittamaan järjestelmään määrämuotoiset tiedot hoitoon pääsystä, hoitojonoista ja jonotusajoista sekä toteutetuista hoidoista. Nämä tiedot ovat julkisia. Potilaslakia vahvistetaan mm. lisäämällä mahdollisuuksia saada tietoja hoitoon pääsystä. Potilaslakiin kirjattu hoitosuunnitelma vahvistaa pitkäaikaissairaanhoidossa ja lääketieteellisessä kuntoutuksessa olevan potilaan asemaa. Työryhmämuistio on osoitteessa www.stm.fi julkaisuja verkossa julkaistua työryhmämuistioita. Lisätietoja antavat ylilääkäri Kati Myllymäki, p. (09) 1607 3232 ja neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, p. (09) 1607 4194 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.