Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51-52/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.12.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 163/2003 vp) laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:ssä säädettyä Finnvera Oyj:n lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustoimintaan liittyvää rahoitettavien yritysten toimialan määrittelyä muutetaan nykyistä väljemmäksi. Muutoksen jälkeen Finnvera Oyj voi myöntää lainoja myös enemmän kuin yhdeksän työntekijää työllistäville palveluyrityksille. Lisäksi Finnvera Oyj:n kotimaisessa rahoitustoiminnassa sovellettava pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmä muutetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6.5.2003 annetun Euroopan komission suosituksen mukaiseksi. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Esitys (HE 164/2003 vp) laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdään sen toimivuutta parantavia muutoksia. Lupajärjestelmää joustavoitetaan mahdollistamalla rakennusten korjaaminen ja asuinrakennusten vähäinen laajentaminen rakennuslupamenettelyllä ilman suunnittelutarveratkaisua. Samoin poistetaan kahden erillisen poikkeamisen tarve antamalla alueellisille ympäristökeskuksille toimivalta ratkaista kunnalle kuuluvia poikkeamisia ratkaisun ollessa kunnan kannan mukainen. Toimenpideluvan edellytysten suhdetta rakennuslupaedellytyksiin tarkistetaan niin, että merkittävissä hankkeissa kaavalliset tai kaavan tarpeesta johtuvat edellytykset otetaan huomioon. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista ohjaavia säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat myös suuryksiköiden merkittävää laajentamista ja sellaisia myymäläkeskittymiä, joilla on suuryksiköihin rinnastettavia vaikutuksia. Metsänhakkuuta koskevan maisematyöluvan voimassaoloaikaa pidennetään suunnitelmallisen metsänhakkuun helpottamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan säännökset oikeudesta kaavoituksesta ja tonttijaosta johtuvien töiden suorittamiseen toisen maalla, mahdollisuudesta suorittaa välttämätön rakennustyö naapurin alueen kautta sekä rakennusrasitteen perustamisesta kunnan tarpeisiin. Myös katualueisiin kohdistuvien oikeuksien asemaa selkeytetään. Maankäyttö- ja rakennuslain ohella kiinteistönmuodostamislakiin tehdään muutoksia. Lakeihin otetaan ranta-asemakaavoissa yhteiskäyttöalueiksi osoitettujen alueiden toteuttamista koskevat säännökset. (YM hallitusneuvos Helena Korhonen 1603 9570)

Tasavallan presidentti antoi 19.12.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 165/2003 vp) tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää nykyiseen ja tuleviin sukupolviin kuuluvien oikeutta elää heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen suotuisassa ympäristössä. Yleissopimuksen sopimuspuolet takaavat yleisölle oikeuden saada tietoa, osallistua päätöksentekoon ja käyttää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöä koskevissa asioissa siten kuin yleissopimuksessa tarkemmin määrätään. Esitykseen sisältyvät laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja laki ydinenergialain muuttamisesta. Lakien voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 166/2003 vp) Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella kannustetaan rauhanomaiseen tarkoitukseen tähtäävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla sopimuspuolina olevien maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. Sopimuksen nojalla perustettiin Kanarian saarten astrofysiikan instituutti. Esitykseen sisältyy laki astrofysiikan yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 1605 5713)

Esitys (HE 167/2003 vp) laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen korvaamista koskevia vahingonkorvauslain säännöksiä uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä, yhtenäistää korvauskäytäntöä sekä parantaa vahinkoa kärsineen ja tämän läheisten asemaa. Henkilövahingon johdosta suoritettavien korvausten korvausaiheet määritellään laissa nykyistä johdonmukaisemmin ja lakiin otetaan täsmälliset säännökset korvauksen määräämisen perusteista. Henkilövahingosta johtuvien aineettomien vahinkojen, kuten kivun ja säryn sekä pysyvän haitan, korvaaminen erotetaan nykyistä selkeämmin henkilöön kohdistuvan loukkauksen aiheuttaman kärsimyksen korvaamisesta. Aineettomia vahinkoja koskevan korvauskäytännön yhtenäistämiseksi perustetaan henkilövahinkoasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa yleisiä suosituksia korvausten määristä. Henkilöön kohdistuvien loukkausten aiheuttaman kärsimyksen korvattavuutta laajennetaan. Surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiallisesti olleilla henkilöillä on oikeus korvaukseen siitä riippumatta, onko elatussuhde perustunut laissa säädettyyn elatusvelvollisuuteen. Esitykseen sisältyvät laki vahingonkorvauslain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 3 §:n muuttamisesta, laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta ja laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 1606 7713)

Esitys (HE 168/2003 vp) laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta. Poliisihallintoa koskevien säännösten selkeyttämiseksi poliisikoulutusta koskevat säännökset sisällytetään erilliseen lakiin poliisikoulutuksesta. Samalla koulutusta koskevat säännökset uudistetaan siten, että ne myös säädöstason osalta vastaavat perustuslain vaatimuksia. Laissa säädetään poliisin tutkintokoulutuksen valintaperusteista ja niiden vahvistamisesta, päihdetestauksesta poliisin perustutkintokulutukseen valinnan yhteydessä ja perustutkintokoulutuksen aikana, poliisioppilaitosten opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista, heihin kohdistuvista kurinpidollisista seuraamuksista ja oikeusturvasta. (SM lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa 1604 2330)

Esitys (HE 169/2003 vp) laeiksi Pallas - Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta. Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Kolarin kuntiin perustettavan kansallispuiston pinta-ala on noin 102 000 hehtaaria. Kansallispuiston perustamisella suojellaan Länsi-Lapin merkittävien tunturien jakso siihen liittyvine metsineen ja soineen. Puiston pohjoinen osa, Pallas - Ounastunturin alue, koostuu lähes kokonaisuudessaan vuonna 1938 perustetusta Pallas - Ounastunturin kansallispuistosta. Puiston eteläistä osaa, Ylläs - Aakenustunturin aluetta, koskevat puolestaan valtioneuvoston periaatepäätökset vanhojen metsien suojelusta sekä valtakunnallisesta soidensuojelun perusohjelmasta. Alue sisältyy myös lähes kokonaisuudessaan Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen. Lailla (83/1938) perustettu Pallas - Ounastunturin kansallispuisto sisältyy kokonaisuudessaan Pallas -Yllästunturin kansallispuistoalueeseen, joten lakia muutetaan kumoamalla siitä Pallas - Ounastunturin kansallispuistoa koskevat kohdat. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Esitys (HE 170/2003 vp) laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulakia muutetaan siten, että siihen lisätään ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.12.2003 seuraavat lait:

Saamen kielilaki (HE 46/2003 vp). Saamen kielilaki korvaa vuonna 1991 annetun lain saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa. Lain viranomaiskohtainen soveltamisala vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Uusina viranomaisina lain soveltamisalaan tulevat kuitenkin kolttien kyläkokous ja vähemmistövaltuutettu sekä Paliskuntain yhdistys. Laki velvoittaa lisäksi valtion liikelaitoksia sekä valtion tai kunnan omistamia yhtiöitä vastaavin rajoituksin kuin kielilaissa on säädetty suomen ja ruotsin kielen osalta sekä eräin edellytyksin myös muita kuin viranomaisia, jotka viranomaisen toimeksiannosta tarjoavat yleisölle palvelua saamelaisten kotiseutualueella. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Eero J Aarnio 1606 7694)

Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 138/2003 vp). Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettuun lakiin tehdään ns. virka-apudirektiivin edellyttämä muutos, jonka mukaan lain soveltamisalasta poistetaan arvonlisävero ja siihen lisätään vakuutusmaksuvero. Laki tulee voimaan 31.12.2003. (VM ylitarkastaja Ilmari Mäkinen 1603 4735)

Laki tuloverolain muuttamisesta ja laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 49/2003 vp ja LA 138/2003 vp). Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 620 euroon ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää 3 550 euroon. Koko henkilökunnan saama tavanomainen ja kohtuullinen etu työantajan kustantamasta liikuntasetelistä säädetään verovapaaksi henkilökuntaeduksi. Urheilijarahastoon siirrettäviä enimmäismääriä sekä lakkoavustuksen verovapaata enimmäismäärää korotetaan. Kotitalousvähennystä ei myönnetä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuudesta. Tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä jatketaan vuoden 2005 loppuun saakka. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain 59 §:n muuttamisesta, laki kiinteistöverolain muuttamisesta, laki ennakkoperintölain muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 117/2003 vp). Verolainsäädäntöön tehdään vuoden 2004 alussa voimaan tulevasta hallintolaista aiheutuvia muutoksia. Verotusmenettelyyn liittyvien erityispiirteiden vuoksi hallintolaista poikkeavasti säädetään asioiden yhdessä käsittelemisestä, selvitysvelvollisuudesta, asianosaisen kuulemisesta, verotuksessa annettavien päätösten sisällöstä ja perusteluista sekä päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Laki Tieliikelaitoslain muuttamisesta (HE 126/2003 vp). Valtion liikelaitoksista annetun lain mukaan jo perustettuihin liikelaitoksiin sovelletaan aikaisempaa lakia 31.12.2003 asti. Lakiin Tieliikelaitoksesta tehdään liikelaitoksista annetun lain edellyttämät muutokset. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti 1602 8469)

Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 60/2003 vp). Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2007 loppuun. Samassa yhteydessä muutetaan pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmä vastaamaan 1.1.2005 voimaan tulevaa Euroopan komission uutta suositusta. Kuljetustukea maksetaan syrjäisille ja harvaanasutuille alueille sijoittuneille pienille ja keskisuurille yrityksille. Kuljetustuen perusteena ovat yritysten syrjäisestä sijainnista aiheutuvat suuret kuljetuskustannukset. Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1.1.2004 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 63/2003 vp). Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,85 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2003 seuraavat lait:

Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki vakuutusoikeuslain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki markkinaoikeuslain muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta ja laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 103/2003 vp). Laeissa säädetään tuomareiden, tuomioistuinten esittelijöiden, käräjäoikeuksien käräjäviskaalien ja notaareiden sekä tuomioistuinten sivutoimisten asiantuntijajäsenten suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta (HE 47/2003 vp). Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta säädetään. Lailla kumotaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annettu laki (560/1975). Alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain tarkoituksena on edistää pelastustoimen valmiutta ja palvelujen laatua sekä tehostaa voimavarojen käyttöä. Lain mukaan alueen pelastustoimelle voidaan myöntää valtionavustusta valtion talousarvion rajoissa pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin sekä kehittämishankkeeseen. Valtionavustuksen määrä on enintään 40 prosenttia lain 5 §:ssä määritellyistä hyväksyttävistä kustannuksista, joiden lajista ja määrästä voidaan tarkemmin säätää valtioneuvoston asetuksella. Lain mukaiseen valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei laista muuta johdu. Valtionapuviranomaisena toimii lääninhallitus. Laki sisältää siirtymäsäännökset kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen hankintojen osalta vuoden 2005 loppuun saakka sekä ennen vuotta 2004 annettujen valtionosuuspäätösten osalta. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

Laki pelastuslain 91 §:n muuttamisesta ja laki Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 104/2003 vp). Vuoden 2004 alusta voimaan tulevaan pelastuslakiin (468/2003) lisätään siirtymäsäännös, jonka mukaan aikaisemmin voimassa olleiden lakien tai asetusten taikka myönnetyn erivapauden nojalla ilman pelastusalan tutkintoa kelpoisuuden kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään saaneiden asema turvataan alueen pelastustoimen järjestelmään siirryttäessä. Pelastusopistosta annettuun lakiin (1165/1994) otetaan nykyisin asetustasolla oleva säännös varautumiskoulutukseen liittyvistä koulutettavien henkilöiden taloudellisista eduista. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 1604 2975)

Laki meripelastuslain muuttamisesta (HE 105/2003 vp). Meripelastuslaissa olevaa meripelastuslohkokeskuksen määritelmää muutetaan siten, että merivartiostojen hallinnollisen rakenteen muuttaminen on mahdollista nykyistä joustavammin meripelastusjärjestelmän sitä tarpeettomasti rajoittamatta. Lisäksi lakiin lisätään uusi pykälä, jonka nojalla etsintä- ja pelastustoimenpiteitä muutenkin johtava meripelastusjohtaja voi rajoittaa tai pyytää rajoittamaan meri- ja ilmaliikennettä etsintä- ja pelastusalueella. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta (LA 124/2003 vp). Lain mukaan koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (SM poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala 1604 2302)

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2003 vp). Valtion talousarviosta annetun lain säännökset toiminta- ja taloussuunnittelusta, valtion tilinpäätöksestä, valtion virastojen ja laitosten tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista sekä niiden käsittelystä ministeriöissä samoin kuin laskentatoimesta uudistetaan. Lakiin otetaan uudet säännökset valtion tilinpäätöskertomuksesta perustuslaissa tarkoitettuna hallituksen valtiontaloudellisena kertomuksena eduskunnalle. Tilinpäätöskertomus korvaa nykyisen valtiovarain hoidosta ja tilasta eduskunnalle annettavan hallituksen kertomuksen. Tilinpäätöskertomukseen otetaan valtion tilinpäätös liitteineen, tärkeimmät tiedot valtiontalouden ja toiminnan tuloksellisuuden, erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehityksestä sekä lisäksi valtion liikelaitosten ja rahastojen tärkeimmät tilinpäätöslaskelmat. Lakiin otetaan vaatimus siitä, että valtion tilinpäätöksen, tilinpäätöskertomukseen otettavan tuloksellisuuden kuvauksen sekä valtion viraston ja laitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot. Valtiovarainministeriöön perustetaan valtiovarain controller -toiminto varmistamaan valtion tilinpäätöskertomukseen otettavien tietojen oikeellisuus ja riittävyys, ohjaamaan tilinpäätös- ja muuta valtiontaloudellista raportointia, talouden ja toiminnan arviointitoimintaa sekä sisäisen valvonnan järjestämistä. Lakiin otetaan säännökset virastojen ja laitosten yhteistyöstä ja tietojenantovelvoitteista valtion taloudenhoidossa sekä siihen liittyvästä velvoitteesta suorittaa toisen viraston tai laitoksen pyynnöstä toimivaltaansa kuuluvat valvonta- ja tarkastustoimet. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti 1603 3025)

Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 136/2003 vp ja LA 152/2003 vp). Autoverolain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vuonna 2003 voimassa ollutta mahdollisuutta yksityishenkilön maahantuoman ajoneuvon käyttöön Tullin luvalla enintään kolmen kuukauden ajan ennen autoveropäätöksen vahvistamista jatketaan vuoden 2004 loppuun. Ennen 1.1.2005 verotettavasta ajoneuvosta, jota on käytetty liikenteessä tai joka on ollut rekisterissä enintään kuusi kuukautta, kannetaan veroa kuten vastaavasta uudesta ajoneuvosta. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 1603 3061)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta (HE 115/2003 vp). Valtion eläkelakia muutetaan siten, että ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään edunsaajalle oikeus, jonka edellytykset säädetään laissa. Valtiokonttorin päätökseen, joka koskee oikeutta saada ammatillista kuntoutusta, säädetään mahdollisuus hakea muutosta. Lisäksi säädetään, että oikeus valtion eläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa vasta sen jälkeen, kun oikeus ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan on päättynyt. Muutokset vastaavat yksityisten alojen työeläkelakeihin tehtyjä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Laki Senaatti-kiinteistöistä (HE 108/2003 vp). Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki uudistetaan. Lain uudistaminen johtuu valtion liikelaitoksista annetun lain antamisesta ja se on valtion liikelaitoksista annetun lain 2 §:n tarkoittama laitoskohtainen laki. Laissa säädetään Senaatti-kiinteistöjen hallinnollisesta asemasta, toimialasta ja tehtävistä. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Laki eduskunnan virkamiehistä (PNE 1/2003 vp). Lakiin sisältyvät yhtenä kokonaisuutena eduskunnan virkamiehiä, virkasuhteita ja virkoja sekä virkaehtosopimuksia, työrauhaa ja työriitoja koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä 1603 4929)

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta ja laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (LA 92/2003 vp). Uuden eduskunnan virkamieslain johdosta valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain virkamiesoikeudelliset säännökset kumotaan tarpeettomina. Työtuomioistuimesta annettuun lakiin tehdään eduskunnassa käyttöön otettavasta virkaehtosopimusjärjestelmästä johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä 1603 4929) Laki perusopetuslain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 57/2003 vp). Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 oppilaiden sekä erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta uudistetaan. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoiminnan tai hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään lainsäädännön mukaisesti. Toimintaan osallistuminen on lapsille vapaaehtoista. Toimintaa tulee tarjota 570 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin siihen osallistuvalle lapselle. Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisista tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Kunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelman, jonka sisällöstä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa varten myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän mukaisesti. Opetusministeriö vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnan, josta valtionosuus on 57 prosenttia. Toimintaan osallistumisesta on mahdollisuus periä kohtuullisia maksuja. Maksu on enintään 60 euroa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavien henkilöiden rikostausta selvitetään. Laki perusopetuslain muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2004. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuuden, laadun sekä palvelutarjonnan monipuolisuuden kehittymistä sekä lain vaikutuksia palvelun rahoitukseen ja hintaan ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle keväällä 2006. (OPM johtaja Eeva-Riitta Pirhonen 1607 7229)

Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 58/2003 vp). Esiopetusta saavalle oppilaalle annetaan oikeus matkaetuun. Matkaedun sisältö vastaa perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan oikeutta maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista koskevaan avustukseen. Uudistuksen johdosta esiopetuksen valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja tarkistetaan. Päivähoidon matkoihin ei anneta oikeutta maksuttomaan kuljetukseen tai avustukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalle annetaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Esiopetusta saavan oppilaan osalta yksikköhinta korotetaan 85 prosentista 91 prosenttiin asianomaiselle opetuksen järjestäjälle oppilasta kohden määrätystä yksikköhinnasta. Yksikköhintoja oppilasta kohden laskettaessa otetaan huomioon 91 prosenttia esiopetusta saavien oppilaiden määrästä. Muutokset eivät koske perusopetuslain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille järjestetyn esiopetuksen yksikköhintoja. Lait tulevat voimaan 1.8.2004. (OPM johtaja Eeva-Riitta Pirhonen 1607 7229)

Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 122/2003 vp). Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtaja ei ole kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsen. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki puutavaranmittauslain 47 §:n muuttamisesta, laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 82/2003 vp). Lakien viittaussäännökset muutetaan vastaamaan hallintolakia ja uutta kielilakia. Lisäksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennetään vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta (HE 139/2003 vp). Painelaitelain 27 §:n 3 momentin siirtymäsäännöksen lopussa on säännös siitä, että puolustushallinnon toimialan painelaitteiden, alusten painelaitteiden sekä ilma-alusten ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluvien painelaitteiden osalta kyseisessä momentissa säädetty siirtymäaika on 31.12.2003. Siirtymäsäännöstä muutetaan siten, että siirtymäaika on 31.12.2005. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta ja laki sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 95/2003 vp). Lailla sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta perustetaan sähkön alkuperätakuujärjestelmä, jonka avulla sähköntuottajat voivat varmentaa tuottamansa sähkön tuotantotavan ja energialähteet. Alkuperätakuita myönnetään ensivaiheessa uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Sähkönmyyjille säädetään velvollisuus ilmoittaa sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa ja myynninedistämisaineistossa tietoja myymänsä sähkön energialähteistä sekä eräistä niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Lailla sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta selkeytetään voimalaitosten verkkoon liittämistä sekä sähköntuotannon siirtomaksuja koskevia säännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Laki ydinenergialain muuttamisesta (HE 128/2003 vp). Ydinenergialakia muutetaan siten, että valtion talousarvion ulkopuoliseen Valtion ydinjätehuoltorahastoon kerätään varoja rahaston muista varoista erillään pidettäviksi kahdeksi erillisvarallisuudeksi. Varojen kerääminen perustuu laissa määriteltyyn vuosittaiseen maksuun rahastolle. Tarkoituksena on varmistaa, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä on korkeatasoista ja nopeasti saatavissa olevaa ydinturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta. Lisäksi tavoitteena on saada käyttöön korkeatasoista asiantuntemusta ydinjätehuollon erilaisista ratkaisuista. Kunakin vuonna jaettavissa olevin varoin rahoitetaan kahteen hankekokonaisuuteen liittyviä tutkimushankkeita siten, että hankekokonaisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla tukevat edellä mainitunlaisen asiantuntemuksen säilyttämistä ja kehittämistä. Laki tulee voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että Valtion ydinjätehuoltorahastoon kerättävät erillisvarallisuudet pidetään erillään ydinenergialain mukaisesti ydinjätehuoltoa varten jätehuoltovelvollisilta kerätyistä varoista. Lakiin tehtävällä muutoksella ei voida millään tavalla kajota Valtion ydinjätehuoltorahastoon alkuperäiseen tarkoitukseen kerättyihin varoihin, jotka jätehuoltovelvolliset ovat maksaneet rahastoon ja jotka jätehuoltovelvolliset käyttävät ydinjätehuollosta vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 1606 4799)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta (HE 64/2003 vp). Valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevaa säännöstä tarkistetaan siten, että valtion osuutta korotetaan 28,06 prosentista 31,82 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Lisäksi tarkistetaan säännöstä, joka koskee kunnan omarahoitusosuuden korottamista toimeentulotukimenojen vähenemisen perusteella. Maahanmuuttajan erityistuen johdosta kuntien toimeentulotukimenojen arvioidaan alenevan vuodesta 2004 lukien vuosittain 15 486 000 eurolla, mitä vastaavasti kuntien omarahoitusosuutta korotetaan 2,99 eurolla kunnan asukasta kohden vuodesta 2004. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2003 vp). Määräaikaisen vuoden 2003 loppuun saakka voimassa olevan lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella vuoden 2005 loppuun. Samalla pyritään laajentamaan kokeilun alueellista soveltamisalaa. Lisäksi tarkistetaan eräitä lain säännöksiä kokeilun yhteydessä saatujen kokemusten tai tiedonkäsittelyyn ja -välitykseen liittyvän viimeaikaisen kehityksen perusteella. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 150/2003 vp). Vuoden 2004 alusta voimaan tuleviin ulkomailla olevien henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskeviin säännöksiin ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuperusteisiin tehdään vähäisiä täsmennyksiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annettua lakia sovelletaan 1.1.2004 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki taitelijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta, laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja laki kansaneläkelain 59 a §:n muuttamisesta (HE 85/2003 vp). Evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmä ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmä liitetään viimeistä eläkelaitosta koskevaan järjestelyyn muuttamalla järjestelyä koskevia jo vahvistettuja säännöksiä ja mainittuja eläkejärjestelmiä koskevia säännöksiä tältä osin. Samalla viimeistä eläkelaitosta koskevia säännöksiä tarkistetaan eräiltä muiltakin osin. KELAn henkilöstön eläketurva määräytyy jatkossa eräin täsmennyksin valtion eläkejärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti ja KELAn henkilöstön eläkeasioiden käsittelyssä ja muutoksenhaussa noudatetaan soveltuvin osin VEL:ia. Tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien väliaikaislakien säännökset säädetään eräin teknisin tarkistuksin pysyviksi säännöksiksi ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevat säännökset tarkistetaan soveltuvin osin vastaamaan VEL:n säännöksiä. Lisäksi tehdään eräitä pieniä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia ansioeläkejärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 62/2003 vp). Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia sairausvakuutuslain menettelysäännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat yhteisölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Lääkkeiden erityiskorvattavuus ratkaistaan hakemusmenettelyn periaatteiden mukaisesti ja lääkkeiden erityiskorvattavuudesta päättää lääkkeiden hintalautakunta. Menettely poikkeaa voimassa olevasta menettelystä siten, että päätös koskee lääkevalmistetta eikä erityiskorvattavuudesta enää päätetä lääkeainekohtaisesti. Lääkkeiden hintalautakunnan erityiskorvattavuutta koskeva päätös tulee antaa transparenssidirektiivin mukaisessa 90 päivän määräajassa. Päätös, jolla evätään tietyn lääkkeen erityiskorvattavuus tulee perustella ja päätöksestä on valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lääkkeiden hintalautakunnan tehtäviä laajennetaan ja tähän liittyen lääkkeiden hintalautakunnan yhteyteen perustetaan asiantuntijaryhmä, joka antaa lausunnon lääkkeiden hintalautakunnalle lääkkeen erityiskorvattavuudesta. Asiantuntijaryhmässä tulee olla edustettuna lääketieteen, farmakologian, terveystalouden ja sairausvakuutuksen asiantuntemusta. Lääkkeiden hintalautakunnan tulee hankkia asiantuntijaryhmän lausunto ennen lääkkeen erityiskorvattavuutta koskevan päätöksen tekemistä, kun erityiskorvattavuutta on haettu uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle valmisteelle. Laki tulee voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää lainmuutoksen vaikutuksia seurattavan erityisesti siltä osin, että erityiskorvattavuuden uudistaminen vanhoille lääkevalmisteille toteutetaan hallinnollisesti mahdollisimman kevyellä menettelyllä ja että käsittelyyn tulevien hakemusten suuri määrä ei aiheuta viivettä lääkkeiden erityiskorvattavuuden jatkumiselle. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 70/2003 vp). Aikuiskoulutustuesta annettua lakia muutetaan siten, että aikuiskoulutustukea saavien henkilöiden toimeentulon parantamiseksi aikuiskoulutustuen perusosan tasoa korotetaan 60 eurolla kuukaudessa vuoden 2004 tammikuun alusta. Perusosan määrä on siten 500 euroa kuukaudessa. Perusosan määrä nousee 60 euroa kuukaudessa verrattuna vuonna 2003 maksettavaan täysimääräiseen perustukeen. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 71/2003 vp). Lapsilisälakia muutetaan siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään oikeuttavasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrää korotetaan nykyisestä 90 eurosta 100 euroon kalenterikuukaudessa. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 33,60 eurosta 36,60 euroon. Koska perheen toisesta tai useammasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrät säilyvät nykyisen suuruisina, lakia muutetaan teknisesti vielä siten, että nykyisestä tasasuuruisesta sisaruskorotusjärjestelmästä luovutaan ja laissa säädetään erikseen perheen kunkin seuraavan lapsen lapsilisän määrästä. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM lakimies Anne Kumpula 1607 2364) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 77/2003 vp). Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon. Oikeutta osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitorahaan myös oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhempia tuetaan myös lapsen kolmannen perusopetusvuoden aikana. Osittaista hoitorahaa on mahdollista maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n 4 momentti tulee voimaan 1.1.2004. Lain 13 §:n 1 momentti tulee voimaan 1.8.2004. (STM lakimies Anne Kumpula 1607 2364)

Tasavallan presidentti ratifioi Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain Tsekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, lain Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, lain Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, lain Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, lain Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta ja lain Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 78/2003 vp). Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten, joihin Euroopan unioni perustuu, sopimuspuoleksi ja omaksuvat täten unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne näiden sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimus tulee voimaan 1.5.2004 edellyttäen, että kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat ratifioineet sopimuksen 30.4.2004 mennessä. Jos jokin liittyvistä maista ei ole ratifioinut sopimusta tuohon päivämäärään mennessä, liittymissopimus tulee voimaan 1.5.2004 niiden maiden osalta, jotka ovat ratifioineet sopimuksen. Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM osastopäällikkö Jan Store 1605 5044)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 100/2003 vp). Vakautus- ja assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian välistä assosiaatiota eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen yhteistyön edistämistä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. Johtavana periaatteena on pyrkimys Kroatian lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen Euroopan yhteisöjen säännösten mukaiseksi ja tavoitteena parantaa asteittain Kroatian liittymisvalmiuksia Euroopan unioniin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Juhani Väänänen 1605 5784)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 101/2003 vp). Vakautus- ja assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välistä assosiaatiota eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen yhteistyön edistämistä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. Johtavana periaatteena on pyrkimys entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen Euroopan yhteisöjen säännösten mukaiseksi ja tavoitteena parantaa asteittain entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymisvalmiuksia Euroopan unioniin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Juhani Väänänen 1605 5784)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.12.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehty yleissopimus sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu asetus. Asetus tulee voimaan 31.12.2003. (UM ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen 1605 5596)

Tasavallan presidentin asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksessa mainittuja sivutoimipalkkioita, jotka peritään suoraan aluksilta, korotetaan n. 21 prosenttia 1.1.2004 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä vuonna 1998 tehty raskasmetallipöytäkirja. Asetus tulee voimaan 29.12.2003. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 1603 9720)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.12.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainneuvos Erkki Kourulan vapauttaminen 1.1.2004 alkaen Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsenyydestä ja osastopäällikkö Irma Ertmanin määrääminen samasta ajankohdasta alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

Kansainvälisten asioiden neuvoksen Jouko Alaluusuan valtuuttaminen allekirjoittamaan Neuvoston 16.3.1992 yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla antaman asetuksen (ETY) N:o 684/92, jota on muutettu Neuvoston 11.12.1997 antamalla asetuksella 11/98/EY, 18 artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valvonta-asiakirjojen poistamisesta tilapäisessä linja-autoliikenteessä Pohjoismaissa ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan hyväksyminen. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 1603 9720)

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM apulaisosastopäällikkö Aapo Pölhö 1605 6195)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM apulaisosastopäällikkö Aapo Pölhö 1605 6195)

Sopimuksen hyväksyminen koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi energiahankkeissa Itämeren alueella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Taisto Turusen valtuuttaminen allekirjoittamaan kirjeenvaihdolla tehtävä sopimus Itämeren alueen koealuerahastosta ja päättäminen sopimuksen soveltamisesta väliaikaisesti. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Suomen Addis Abeban suurlähetystön va. asiainhoitajan Kari Toiviaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Afrikan unionin välisen rahoitussopimuksen Suomen avusta Afrikan unionin Peace Fundille ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Sisäasiainministeri Kari Rajamäen tai hänen estyneenä ollessaan poliisiylijohtaja Reijo Naulapään valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Turkin tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikollisuuden ehkäisemisessä ja rikosten torjunnassa. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 1604 2539)

Päätös, että Suomi vastustaa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 12.12.2002 tehtyjä muutoksia. Suomi joutuu tässä vaiheessa vastustamaan yleissopimuksen muutoksia, jotka edellyttävät eduskunnan hyväksymistä, koska eduskunnan hyväksyntää ei ehditä saamaan ennen vastustamiselle varatun määräajan päättymistä. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 7 a §:n kumoamisesta, maakuntalaki kuntien maakunnanosuuksista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, maakuntalaki opetus- ja kulttuuritoiminnan suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain 7 ja 39 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki kuntien maakunnanosuuksien erityisestä tarkistuksesta annetun maakuntalain kumoamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 140/2003 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 29 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.12.2003 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Risto Rekolan edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.8.2004, ulkoasiainneuvos Garth Castrnin edustuston ppällikön tehtävän määrääminen päättymään 30.4.2004, ulkoasiainneuvos Ilkka Ristimäen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.8.2004, ulkoasiainneuvos Timo Koposen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 30.9.2004, ulkoasiainneuvos Kirsti Eskelinen-Liukkosen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.8.2004, ulkoasiainneuvos Lauri Korpisen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.5.2004, ulkoasiainneuvos Unto Turusen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.3.2004, ulkoasiainneuvos Hannu Toivolan edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.7.2004 ja hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Marketta Partasen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.5.2004. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Kehitysyhteistyöneuvos Raimo Anttolan määrääminen Abu Dhabissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2004 lukien, ulkoasiainneuvos Maria Sereniuksen määrääminen Ankarassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2004 lukien, ulkoasiainneuvos Pasi Patokallion määrääminen Ottawassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2004 lukien, ulkoasiainneuvos Kai Granholmin määrääminen Reykjavikissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2004 lukien, ulkoasiainneuvos Pekka Wuoriston määrääminen Riiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2004 lukien, ulkoasiainneuvos Kim Luotosen määrääminen Soulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2004 lukien ja ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivion määrääminen Shanghaissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.8.2004 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Prikaatikenraali Antti Ensio Lankisen määrääminen tiedustelukeskuksen päällikön tehtävään KFOR-organisaation kansainvälisessä esikunnassa Kosovossa 15.1.2004 lukien ja prikaatikenraali Paavo Kalevi Kiljusen määrääminen Pohjoisen maanpuolustusalueen esikunnan esikuntapäälliköksi 1.2.2004 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

Ministeri Christoffer Taxell Åbo Akademin kansleriksi 1.1.2004 lukien 31.12.2006 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.12.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään virkamiesten kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset uuden kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä. Uudesta kuulutusrekisteristä säädetään julkisesta haasteesta annetussa laissa (729/2003). Asetuksella säädetään tarkemmin siitä, mitkä tuomioistuimen tai muun viranomaisen päättämät kuulutukset merkitään rekisteriin ja mitä tietoja niistä kirjataan. Asetuksella säädetään myös viranomaisten välisestä tietoliikenteestä, tietojen luovuttamisesta ja siitä perittävistä maksuista. Asetus tulee voimaan 1.4.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela 1606 7703)

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että voimassa olevan asetuksen 2 §:ssä oleva virhe korjataan ja 6 §:ssä säädettyihin virkamiesten kelpoisuusvaatimuksiin lisätään tietohallintojohtajan, tietotekniikkakeskuksen johtajan ja ulosottojohtajan kelpoisuusvaatimukset sekä kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista valvovan hallitusneuvoksen kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ja lisätään kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista valvovan ylitarkastajan kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta. Asetuksessa säädetään tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen, ulosottovirastojen ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen sekä oikeusaputoimistojen avustavan henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta (609/2003) muutetaan ministeriön tehtävien ja ministeriön organisaation osalta. Viranomaisradioverkon hallinnointiin ja valvontaan liittyvät tehtävät on tarkoitus siirtää liikenne- ja viestintäministeriölle 1.1.2004 lukien. Ministeriön tehtäviä koskevan asetuksen 2 §:stä vastaavasti poistetaan maininta viranomaisradioverkosta. Sisäasiainministeriön organisaatiota (3 §) muutetaan siten, että hallintopalveluyksikkö, joka vastaa ministeriön hallinto- ja tukipalveluista ja niiden kehittämisestä, siirretään alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alaisuudesta suoraan kansliapäällikön alaiseksi erilliseksi yksiköksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Pelastusopistosta annetun asetuksen (1237/1994) väestönsuojelukoulutukseen kutsumista, väestönsuojelukoulutuksesta vapauttamista, väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien terveydenhuoltoa sekä väestönsuojelukoulutukseen ja varautumiskoulutukseen osallistuvien taloudellisia etuja koskevat säännökset. Väestönsuojelukoulutuksen osalta asianomaiset säännökset on siirretty vuoden 2004 alussa voimaan tulevaan pelastuslakiin (468/2003) ja varautumiskoulutuksen osalta lakiin Pelastusopistosta (1165/1994), koska yksilön oikeuksien perusteista on Suomen perustuslain mukaan säädettävä lain tasolla. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 1604 2975)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Voimassa olevana saaristokuntapäätökseen tehdään vähäisiä muutoksia. Ilman kiinteää tieyhteyttä olevan saaristoväestön määrän muutoksen vuoksi siirretään Vehmersalmen kunta saaristokunta-asemasta saaristo-osakunnaksi 1.1.-31.12.2004 ja Kuopio nimetään uudeksi saaristo-osakunnaksi Kuopion ja Vehmersalmen kuntaliitoksen tapahduttua 1.1.2005 alkaen. Ohjelmallisen saaristopolitiikan vuoksi uusiksi saaristo-osiksi nimetään Kuhmoisten, Liperin ja Närpiön saaristo-osat. Tarkistusten seurauksena saaristoväestön määrä putoaa 466 hengellä. Saaristoalueilla asui 31.12.2002 54 181 henkilöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2007 saakka. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetukseen otetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin 1.1.2004 lukien voimaan tulevien muutosten aiheuttamat tarkistukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta. Ennakkoperintäasetuksessa (1124/1996) olevat palkkakirjanpitoa ja muistiinpanoja koskevat säännökset uudistetaan muun muassa kirjanpitolainsäädännön muutoksien johdosta, jotka aiheuttavat muutostarpeita erityisesti koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttöä ja koneellisessa kirjanpidossa käytettävien menetelmien osalta. Ennakkoperintälakiin siirretyt säännökset kumotaan tarpeettomina. Asetus tulee voimaan 1.1.2004, 5 a § tulee voimaan 1.1.2005. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännökset ammattikorkeakouluista ja siellä suoritettavista ammattikorkeakoulututkinnoista saatetaan vastaamaan nykyistä tilannetta. Asetukseen lisätään ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot ja niiden nimet. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Rehtoreiden ja opettajien kielitaitoa koskevat vaatimukset muutetaan 1.1.2004 voimaan tulevaa lainsäädäntöä vastaaviksi siten, että opetuskielen täydellisen hallinnan tilalle tulee erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Muutos koskee perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rehtorilta vaadittavaa oppilaitoksen opetuskielen taitoa sekä perusopetusta ja esiopetusta antavalta opettajalta vaadittavaa koulun opetuskielen taitoa. Lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä ammatillisessa koulutuksessa äidinkielen opetusta antavalta opettajalta vaadittava kielitaito muutetaan kielen hallinnasta erinomaiseksi suulliseksi ja kirjalliseksi taidoksi. Säädetään kielen erinomaisen taidon osoittamistapa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukaiseksi. Säädetään, että koulutuksen järjestäjä arvioi kielenhallinnan riittävyyden, kun kielitaitoa ei tarvitse osoittaa mainitussa asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla. Säännös koskee ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta annetuissa laeissa tarkoitettuja rehtoreita sekä opettajia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa, ei kuitenkaan äidinkielen opettajia. Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuusvaatimuksia tarkistetaan siten, että myös 31.7.1995 saakka voimassa olleen kasvatustieteellistä koulutusta koskeneen asetuksen mukaiset erityisopettajan opinnot osaltaan tuottavat kelpoisuuden. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM hallitusneuvos Ulla Taskinen 1607 7466)

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää, jossa säädetään koulutustoimikunnista, muutetaan siten, että pykälään lisätään kuvataiteen koulutustoimikunta. Toimikuntaa asetettaessa voidaan poiketa työntekijä- ja työnantajajäseniä koskevasta vaatimuksesta. Toimikuntien kokoonpanoa on mahdollista täydentää pysyvillä asiantuntijoilla. Lisäksi säädetään toimikuntien, jaostojen ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnan päätösvaltaisuudesta ja kokouspalkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM hallitusneuvos Tarja Lehtinen 1607 7469)

Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Kirkolliskokouksen valitsemien kirkon keskusrahaston tilintarkastajien toimikausi pidennetään nykyisestä yhdestä vuodesta kirkolliskokouksen koko toimikautta eli neljää vuotta koskevaksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Valtioneuvoston asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa mainittuja sivutoimipalkkioita, jotka peritään suoraan aluksilta, korotetaan noin 21 prosenttia 1.1.2004 lukien. Palkkioita on edellisen kerran korotettu 1.6.1999 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus alusten paineastioiden tarkastuksiin liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa mainittuja sivutoimipalkkioita, jotka peritään suoraan aluksilta, korotetaan noin 21 prosenttia 1.1.2004 lukien. Palkkioita on edellisen kerran korotettu 1.6.1999 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksessa mainittuja sivutoimipalkkioita, jotka peritään suoraan aluksilta, korotetaan noin 21 prosenttia 1.1.2004 lukien. Palkkioita on edellisen kerran korotettu 1.6.1999 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus alusten lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksessa mainittuja sivutoimipalkkioita, jotka peritään suoraan aluksilta, korotetaan noin 21 prosenttia 1.1.2004 lukien. Palkkioita on edellisen kerran korotettu 1.6.1999 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään lähinnä kansainvälisestä IMDG-säännöstöstä johtuvia muutoksia, joita olisivat asiakirjoja, ilmoituksia, pakkauksia sekä lastin ahtausta ja kiinnitystä koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista. Asetuksessa säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia tarkemmin rekisteriin talletettavista, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisista tiedoista kuten ajokorttia, ADR-ajolupaa, turvallisuusneuvonantajan tutkintoa, kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot. Asetuksessa määritellään myös rekisteriin talletettavat ajoneuvoon liittyvät tiedot. Lisäksi asetuksessa on säännökset ajoneuvoon liittyvistä tiedoista otantaperusteena sekä säännökset velvollisuudesta ilmoittaa rekisterissä havaituista virheistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että säännökset ajoneuvorekisteriin merkittävistä tiedoista kumotaan tarpeettomina. Autokiinnitykseen liittyviä säännöksiä tarkistetaan. Muutokset liittyvät samanaikaisesti annettavaan valtioneuvoston asetukseen ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista sekä vuoden 2004 alusta voimaan tulevaan lakiin ajoneuvoliikennerekisteristä. Lisäksi asetukseen lisätään säännös, että rekisteriin on mahdollista tehdä merkintä ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvojen rekisteröintivelvollisuutta koskeviin poikkeussäännöksiin lisätään uutena poikkeuksena sadon tuottamiseen varustetut moottorityökoneet. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että asetuksessa ei enää luetella ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ilmoitettavia tietoja. Niiden osalta viitataan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista samanaikaisesti annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että hyväksyntäviranomaisen suorittamaa ajoneuvojen tyyppitietojen ja katsastustoimipaikkojen suorittamaa rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastustietojen toimittamista ajoneuvoliikennerekisteriin koskevia säännöksiä tarkennetaan. Muutokset liittyvät samanaikaisesti annettavaan valtioneuvoston asetukseen ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 19 §:n kumoamisesta. Asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 19 § tarpeettomana. Asetus liittyy samanaikaisesti annettavaan valtioneuvoston asetukseen ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 48 §:n kumoamisesta. Asetuksella kumotaan ajokorttiasetuksen 48 § tarpeettomana. Asetus liittyy samanaikaisesti annettavaan valtioneuvoston asetukseen ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta. Radiolain (1015/2001) 6 §:n mukaista asetusta (1159/2002) taajuuksien käyttösuunnitelmasta muutetaan siten, että asetuksen liitteen analogisen radiotoiminnan toimiluvanvaraisen valtakunnallisen ja alueellisen sekä paikallisen käytön eräitä taajuuksia tarkistetaan taajuuksien käytön tehostamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten. Kansaneläkkeen maksamisessa sovellettavaa kuntaryhmitystä jatketaan vuoden 2005 loppuun. Kunnat jaetaan kahteen ryhmään valtioneuvoston vahvistaman kuntien yleisen kalleusluokituksen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten. Perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen maksamisessa sovellettavaa kuntaryhmitystä jatketaan vuoden 2005 loppuun. Kunnat jaetaan kahteen ryhmään valtioneuvoston vahvistaman kuntien yleisen kalleusluokituksen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866) Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista. Asetuksessa annetaan vuodelle 2004 tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä edellytetyt tarkemmat määräykset tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkaan luettavista työansioista. Tällaisina työansioina pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Ulkomaan työn osalta vastikkeena pidetään palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. Asetus vastaa sisällöltään voimassa olevaa asetusta, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2003 lopussa. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Työttömyysvakuutusrahaston johtokunnan nimi hallitukseksi. Rahaston hallintoneuvoston kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäviksi säädettyjä asioita ja rahaston hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintamenettelyä sekä rahaston hallituksen tehtäviä sekä rahaston nimenkirjoitusvaltuutusta täsmennetään. Lisäksi asetuksen 14 §:ään lisätään uusi 3 momentti, jossa säädetään Työttömyysvakuutusrahaston velvollisuudesta antaa valvonnassa tarpeellisia tietoja Vakuutusvalvontavirastolle. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain nojalla muutetaan valtioneuvoston asetusta työttömyyskassalain täytäntöönpanosta. Muutoksella täydennetään asetuksen 1-8 §:ää säännöksillä, jotka koskevat työttömyysvakuutusrahaston työttömyyskassoille julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvussa tarkoitettuun koulutustukeen maksamien rahoitusosuuksien rahoitusta ja rahoituksessa noudatettavaa menettelyä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 17 §:n muuttamisesta. Asetuksen 15 ja 17 §:ää täydennetään säännöksillä työministeriön Kansaneläkelaitokselle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvussa tarkoitettuun perustukena maksettavaan koulutustukeen maksamia rahoitusosuuksia koskevilla säännöksillä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvoston asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta. Euroopan yhteisöjen komissio on antanut 3.11.2003 direktiivin 2003/101/EY tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistuksesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ ETY muuttamisesta. Direktiivillä korvataan neuvoston direktiivin 92/ 109/ETY liitteet I ja II. Direktiivin 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1.1.2004 mennessä. Marraskuussa tehty direktiivin muutos perustuu YK:n yleissopimuksen liitteeseen tehtyyn muutokseen etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin siirtämisestä luettelosta II luetteloon I. Direktiiviin tehty muutos koskee kaliumpermanganaatin siirtoa luokasta 3 luokkaan 2 ja direktiiviin on lisäksi tehty ns. kynnysarvojen uudelleen määrittelyä. Direktiiviin tehtävät muutokset edellyttävät, että huumausaineasetusta on muutettava. Huumausaineasetukseen sisältyviä määräyksiä koskien eri ilmoitus- ja lupamenettelyjä sekä kynnysarvoja etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin osalta tulee tarkistaa. Muutokset tiukentavat mainittujen aineiden ilmoitus- ja vientilupamenettelyjä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 1607 4113)

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan nykyistä valtioneuvoston asetusta 1187/2001 siten, että pätevyysvaatimukset määritellään myös kulkuvälineiden ja työkoneiden jäähdytyslaitteiden huoltoa suorittavalle henkilöstölle. Samalla pidennetään pätevyyden osoittamisaikaa yhdellä vuodella eli 31.12.2004 saakka. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan osaksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa ja muutetaan alusjätteistä annettua asetusta muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi. Merenkulkulaitos voi myöntää poikkeuksia alusjätteiden jättöpakosta ja alusjätteistä ilmoittamisesta säännöllisessä liikenteessä oleville aluksille. Asetuksella säädetään sataman jätehuoltosuunnitelman sisällöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 1603 9710)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.12.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtokunta nelivuotiskaudeksi 2004-2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Ari Saarnilehto Turun yliopisto; varapuheenjohtaja: poliisiylitarkastaja Seppo Kolehmainen sisäasiainministeriö; jäsenet: tutkimuslaitoksen johtaja Tapio Lappi-Seppälä (viran puolesta), tutkija Kaijus Ervasti (henkilöstön edustaja), apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriö, professori Tarja Pösö Tampereen yliopisto, valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä Valtakunnansyyttäjänvirasto, käräjätuomari Elina Haapasalo Helsingin käräjäoikeus ja toiminnanjohtaja Pirkko Lahti Suomen Mielenterveysseura ry. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Päätös määrätä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet (suluissa) 1.1.2004 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Enontekiö: Minna Pirit Ellen Mäkitalo, Risten-Rauna Magga, Nils-Henrik Valkeapää (Heikki Klemetti Näkkäläjärvi); Inari: Erkki Lumisalmi, Anu Aino-Sisko Maarit Avaskari, Väinö Heikki Seurujärvi, (Outi Länsman); Sodankylä: Pekka Aikio, Petra Magga, Osmo Hirvasvuopio, (Inkermarja Hetta,); Utsjoki: Nilla Tapiola, Anne Nuorgam, Antti Katekeetta, (Vieno Länsman,); äänimäärän mukaan: Pekka Pekkala, Aarne Turunen, Pekka Pietari Fofonoff, Jouni-Ilmari Jomppanen, Matti Morottaja, Maria Sofia Aikio, Irja Seurujärvi-Kari, Oula Sara ja Raimo Esa Guttorm. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Päätös myöntää hovioikeuden presidentti Olli Huopaniemelle ero tuomarinvalintalautakunnan hovioikeuksien presidenttien keskuudesta tulevan jäsenen tehtävästä 1.1.2004 lukien ja nimittää hänen seuraajaksi hovioikeuden presidentti Jussi Kivinen ja Kivisen varajäseneksi hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen toimikaudeksi 1.1.2004-14.5.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön tekemän ehdotuksen mukaisesti vakuutusoikeuteen lääkärijäsenet seuraavasti: LKT, dosentti Arsi Harilainen, LT Kalevi Hietaniemi, LL Eero Hyvärinen, LT Nina Lindberg, LL Marita Pippingsköld, LL Jorma Nieminen ja LKT, professori Seppo Seitsalo toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2008; LKT, dosentti Olli Waltimo toimikaudeksi 1.1.2004-14.5.2004; LKT, dosentti Mervi Kotila toimikaudeksi 15.5.2004-31.12.2008 ja lääkärivarajäsenet seuraavasti: LL (väit.) Juha Halavaara, LKT, dosentti Kirsti Kalimo, LKT Ritva Kauppinen-Mäkelin, LKT, professori Christian Lindqvist, LKT, dosentti Henrik Malmberg, LKT, professori Pentti Sipponen ja LKT, dosentti Pentti Tukiainen toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2008. Akavan tekemän ehdotuksen mukaisesti vakuutusoikeuteen määrätään sivutoimisen jäsenen varajäseneksi lakimies Minna Helle toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2004, käsittelemään yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasioita. (OM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

Päätös muuttaa Fintoto Oy:lle totopelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2002-31.12.2006 myönnettyä rahapelilupaa. Yhtiö uudistaa pelitarjontaansa siten, että se voi ottaa käyttöön uudet head-to-head, triple head ja kansainvälinen troikka -nimiset pelit. Kansainvälisen troikan korkeampi pelaajien osuus maksetaan täysimääräisesti pelinjärjestäjän osuudesta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Päätös muuttaa Oy Veikkaus Ab:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2002-31.12.2006 annettua rahapelilupaa. Pelaajille kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä vuositasolla maksettavan osuuden vähimmäismäärä korotetaan 45 prosentista 55 prosenttiin ja enimmäismäärä 70 prosentista 85 prosenttiin. Päivittäin arvottavissa numeroveikkauksissa palautusprosentin enimmäismäärä korotetaan 55 prosentista 65 prosenttiin. Jos jossain yhtiön toimeenpanemassa pelissä on voittoina kalenterivuoden aikana maksettu enemmän kuin voittoina on keskimäärin maksettava, erotus maksetaan maksamattomista pelitoiminnan varoista. Yhtiön on maksettava totopelejä toimeenpanevalle rahapeliyhteisölle rahapeliluvassa jo määritelty niin sanottu kohdekorvaus vuositasolla ja lisäksi 35 prosenttia kansainvälisten raviveikkauskohteiden tuottajalle maksettavista korvauksista. Muutos tulee voimaan 1.1.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Tällaisiksi valtioiksi määritellään Myanmarin tasavalta ja Naurun tasavalta. Määrittely perustuu OECD:n yhteydessä toimivassa rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä toimintaryhmässä FATF:ssa tehtyihin päätöksiin. Päätöksellä kumotaan päätös (878/2003). Päätös tulee voimaan 1.1.2004. (SM poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen 1604 2998)

Päätös Suomen ehdotuksesta komissiolle rakennerahastojen suoritusvarauksesta saatavien lisävarojen kohdentamisesta Suomen tavoite 1 -ohjelmien välillä ja Manner-Suomen tavoite 2 -ohjelmien välillä. Komissiolle esitetään, että Suomen tavoitteen 1 rakennerahastojen suoritusvarauksesta saatava lisärahoitus 41 miljoonaa euroa kohdennetaan ohjelmien rahoituskehysten mukaisessa suhteessa siten, että Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmalle osoitetaan 27 100 000 euroa ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmalle 13 900 000 euroa. Edelleen komissiolle esitetään, että Suomen tavoitteen 2 rakennerahastojen suoritusvarauksesta saatava lisärahoitus 23 miljoonaa euroa kohdennetaan ohjelmien rahoituskehysten mukaisessa suhteessa siten, että Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmalle osoitetaan siirtymätuen alueet mukaan lukien yhteensä 9 786 000 euroa ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmalle siirtymätuen alueet mukaan lukien yhteensä 13 013 000 euroa. (SM ylitarkastaja Pasi Rantahalvari 1604 4682)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretyn valtion omaisuuden tarkentamisesta ja merkitsemisestä liikelaitoksen valtion lainaehdoin annetuksi vieraaksi pääomaksi sekä siirron muista järjestelyistä. Valtioneuvosto teki 6.2.2003 alustavan päätöksen, jolla Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin 1.1.2003 alkaen puolustusministeriön hallinnassa ollutta omaisuutta arvoltaan noin 1 009 miljoonaa euroa, ja jolla omaisuus määrättiin merkittäväksi lainaehdoin annetuksi vieraaksi pääomaksi. Päätöksellä tarkennetaan liikelaitoksen hallintaan siirretty omaisuus ja vahvistetaan sen arvo. Siirretty omaisuus merkitään liikelaitoksen taseeseen valtion lainaehdoin annetuksi vieraaksi pääomaksi 1 000,6 miljoonan euron arvolla 1.1.2003 lukien. Päätöksessä luetellaan siirretty omaisuus ja sen arvo omaisuuserittäin. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta ja sen merkitsemisestä Senaatti-kiinteistöjen muuhun omaan pääomaan. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään 1.1.2004 alkaen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnassa ja Raskone Oy:lle vuokrattuna olevat kaksi kiinteistöä. Omaisuus merkitään liikelaitoksen muuhun omaan pääomaan. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Päätös myöntää varatuomari Esko Kivirannalle ero keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja vapauttaa oikeustieteen lisensiaatti Ilkka Ojala keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.1.2004 lukien. Kivirannan tilalle lautakunnan jäseneksi samasta ajankohdasta määrätään oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen varatuomari Helena Ålgars lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varatuomari Tero Honkavaaran henkilökohtaiseksi varajäseneksi määrätään oikeustieteen kandidaatti Virpi Pasanen samoin 1.1.2004 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2004. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus ja päättää alistaa se eduskunnan hyväksyttäväksi. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 1603 4915)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 38/2003 vp) Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle toiminnastaan vuonna 2002 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös poistaa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n varainhankinnalle ja lainanotolle myönnetty voimassa oleva yhteensä 50 456 377 euron (300 000 000 markan) enimmäismääräinen valtion omavelkainen takaus. Takauksen poistaminen tulee voimaan 31.12.2003. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 1603 4947)

Päätös myöntää tanssija Anja Lapille pyynnöstä ero toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006 asetetun valtion tanssitaidetoimikunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen tanssitaiteilija Tuula Linnusmäki sekä myöntää professori Ulla Jokisalolle pyynnöstä ero toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006 asetetun valtion valokuvataidetoimikunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen yliopettaja Pauliina Pasanen. (OPM ylijohtaja Kalevi Kivistö 1607 7053)

Päätös määrätä säveltäjä, muusikko Kirmo Lintinen valtion säveltaidetoimikunnan jäseneksi toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. (OPM ylijohtaja Kalevi Kivistö 1607 7053)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden vuonna 2004 pidettäviin yhtiökokouksiin seuraavasti: 1. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, 2. TeliaSonera Ab: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo, hallitusneuvos Pekka Hurtola ja neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti, 3. Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja hallitusneuvos Pekka Hurtola, 4. Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, 5. Suomen Erillisverkot Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja hallitusneuvos Pekka Hurtola, 6. VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti, 7. Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään apulaisosastopäällikkö Liisa Ero ja viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö luovuttamaan Raskone Oy:lle Vaasan kaupungissa sijaitseva, pinta-alaltaan 22 148 m2 korjaamokiinteistö rakennuksineen käypää arvoa vastaavalla 538 202 euron kauppahinnalla, joka maksetaan valtiolle osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan ehdoin. Lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta ja korko on 12 kuukauden Euribor + 1,5 %. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 1602 8467)

Päätös muuttaa MTV Oy:lle ja Oy Ruutunelonen Ab:lle 23.6.1999 myönnettyjen toimilupien ehtoja siten, että yhtiöillä on oikeus lähettää yhden televisio-ohjelmiston lisäksi tätä täydentävää toista televisio-ohjelmistoa. Toimiluvan haltijan oikeudeksi saada käyttöönsä digitaalisen televisioverkon siirtokapasiteettia määrätään 6,5 Mbit/s. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös myöntää 1) hyläten hakemukset enemmälti Sisä-Suomen Kuvapäät Oy:lle, Tuotantoyhtiö Kuvaputki Oy:lle, Järviradio Oy:lle, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:lle, KPY Kaapelitelevisio Oy:lle, Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle ja Radio Pooki Oy:lle toimilupa digitaaliseen alueelliseen televisiotoimintaan. Toimilupien voimassaoloaika on 1.1.2004-31.8.2010. 2) Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle, Kristillinen Media Oy:lle ja Pro Radio Oy:lle toimilupa valtakunnalliseen radiotoimintaan digitaalisessa televisioverkossa. Toimilupien voimassaoloaika on 1.1.2004-31.8.2010. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi maaherra Rauno Saari sekä jäseneksi liikenneneuvos Matti Roine varajäsenenään vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio varajäsenenään ylikomisario Timo Ajaste sisäasiainministeriöstä vuosiksi 2004 ja 2005. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 1602 8571)

Päätös asettaa Ilmailulaitoksen tilintarkastajiksi vuodeksi 2004 KHTtilintarkastaja Jorma Tuominen varamiehenään KHT-tilintarkastaja Hannu Koskinen Deloitte & Touche Oy:stä ja VTM, JHTT Seppo Akselinmäki varamiehenään KTM, JHTT Jari Sanaskoski. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.-31.12.2004. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja käytetään varainhoitovuonna 2004 Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 390 380 000 euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain valvonnasta aiheutuvia kustannuksia yhteensä 11 667 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 1602 8150)

Päätös asettaa kirjanpitolautakunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori, KTT Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulu; varapuheenjohtaja: professori Anders Tallberg Svenska handelshögskolan (professori Markku Koskela Helsingin yliopisto); jäsenet: KHT Arto Kuusiola HTM-tilintarkastajat ry (HTM Sirpa Koponen HTM-tilintarkastajat ry), KTM Hanna Kattainen Keskuskauppakamari (johtaja Mika Björklund Hex Oyj), KHT Eija Niemi-Nikkola Ernst & Young Oy (KHT Hannu T. Koskinen, Deloitte & Touche), KTL Virpi Virkkunen Rahoitustarkastus (Group Chief Accountant Heikki Järvi-Eskola Nordea AB), ylitarkastaja Pirjo Saarelainen Vakuutusvalvontavirasto (laskentatoimen asiantuntija Marja-Liisa Kahola Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto), KTM Päivi Räty Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (johtaja Tero Honkavaara Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto), laskentajohtaja Jussi Siitonen Stora-Enso Oyj (talousjohtaja Maj-Len Ek Wärtsilä Oyj Abp), lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen valtiovarainministeriö (ylijohtaja Ahti Leoska Konserniverokeskus), ylitarkastaja Kari Lehtinen sisäasiainministeriö (kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus Suomen kuntaliitto) ja KLT, KHT, toimitusjohtaja Jouko Karttunen Tiliaktiiva Oy (KLT, ekonomi, toimitusjohtaja Leena Rekola-Nieminen Kirjanpitotoimisto Rekola-Nieminen Oy). (KTM nuorempi hallitussihteeri Sanna Salonen 1606 3719)

Päätös asettaa valtion tilintarkastuslautakunta toimikaudelle 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Juhani Kyläkallio; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriö (hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriö); jäsenet: varatuomari Raimo Immonen Asianajotoimisto Brander & Manner Oy (professori Matti J. Sillanpää Turun kauppakorkeakoulu), professori, KTT Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulu (professori, KTT Kalervo Virtanen Helsingin kauppakorkeakoulu), tilintarkastaja Tom Turja Tilintarkastusrengas Oy (talouspäällikkö Pirjo Terilehto Toimihenkilöunioni TU ry), talousjohtaja Raija Arasjärvi Kemira Oyj (johtaja Tero Honkavaara Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto), KHT-tilintarkastaja Hannele Selesvuo PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-tilintarkastaja Tomi Englund Ernst & Young Oy) ja HTM-tilintarkastaja Seppo Penttinen Hooteem Oy (KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila HTMtilintarkastajat ry). (KTM nuorempi hallitussihteeri Sanna Salonen 1606 3719)

Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudelle 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Kalle J. Korhonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (teollisuusneuvos Matti Pietarinen); jäsenet: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriö (neuvotteleva virkamies Tarja Arajärvi), budjettineuvos Elina Selinheimo valtiovarainministeriö (budjettineuvos Esko Tainio), ylitarkastaja Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö (maatalousneuvos Carl-Gustav Mikander), talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriö (ylitarkastaja Marcus Merin), apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa kauppa- ja teollisuusministeriö (neuvotteleva virkamies Auli Korhonen) ja neuvotteleva virkamies Jarmo Palm työministeriö (erikoissuunnittelija Riitta Martikainen). (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Päätös asettaa Säteilyturvakeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Raimo Salonen (yli-insinööri Leena Hiisvirta) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Jussi Manninen (teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo) kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: pelastusylijohtaja Pentti Partanen (hallitusneuvos Tarja Oksanen) sisäasiainministeriö, johtaja Leo Suomaa (lääkintöneuvos Asko Aalto) sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöneuvos Olli Pahkala (neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä) ympäristöministeriö. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

Päätös asettaa eläkelautakunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Outi Antila; varapuheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen, varatuomari Heikki T. Hämäläinen ja oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia; jäsenet: filosofian kandidaatti Matti Toiviainen (filosofian kandidaatti Heikki Peltola), varatuomari Ulla Miettinen (oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Seppälä); lääkärijäsenet: sisätautiopin dosentti Heikki Takkunen (lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Torstila), lääketieteen ja kirurgian tohtori Pentti Ristola (sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila), psykiatrian erikoislääkäri Anna Savela (lääketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppävuori), ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja (kirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Sari Salminen); työnantajajärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: varatuomari Markus Äimälä (diplomi-insinööri Rauno Toivonen), varatuomari Mikko Nyyssölä (oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen), oikeustieteen kandidaatti Johan Åström (varatuomari Hannu Rautiainen), hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari (varatuomari Riitta Wärn); työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: erikoissairaanhoitaja Vuokko Väänänen (valtiotieteen ylioppilas Mirja Janrus), merimiesammattitutkinnon suorittanut Jari Vaänänen (yhteiskuntatieteiden maisteri Saana Siekkinen), oikeustieteen kandidaatti (väit.), varatuomari Irma Pahlman (varatuomari Jarmo Pätäri), oikeustieteen kandidaatti Kalle Räisänen (valtiotieteen ylioppilas Seppo Niininen); yrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala-Leino (varatuomari Pekka Kähkönen), varatuomari Risto Tuominen (ylioppilasmerkonomi Tauno Jalonen); maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: agronomi Ilpo Mattila (agronomi Bjarne Westerlund), maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Simo Tiainen (valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti), maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Juha Lappalainen (oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä), agronomi Virpi Siitonen (agrologi Tage Ginström). (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Päätös määrätä Raha-automaattiyhdistyksen hallitus 1.1.2004 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Jukka Vihriälä; I varapuheenjohtaja: kanslianeuvos Maunu Ihalainen; jäsenet: apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, kehitysjohtaja Klaus Halla, ylijohtaja Pekka Järviö, kansanedustaja Outi Ojala ja kansanedustaja Suvi Lindn. (STM ylitarkastaja Janne Pernkylä 1607 3873)

Päätös antaa komissiolle Suomen esitys EU:n tavoite 3 -ohjelman ohjelma-asiakirjan muuttamisesta sekä hyväksyä yleisasetuksen 1260/1999 artiklassa 7 mainittu suoritusvarauksen kohdentaminen. Ehdotus koskee tavoite 3 -ohjelman ohjelma-asiakirjan muuttamista ja Euroopan yhteisön säännösten mukaisen suoritusvarauksen kohdentamista ohjelman toimenpidekokonaisuuksiin rakennerahasto-ohjelmien puolivälitarkistuksen yhteydessä. Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettava tavoite 3 -ohjelma liittyy inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja työllisyyden edistämiseen. Ehdotus on valmisteltu yhteistyössä tavoite 3 -ohjelman toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden ja muiden tahojen kanssa. Ehdotus on tarkoitus toimittaa komissiolle 31.12.2003 mennessä. Komissio tekee ehdotuksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. (TM johtaja Pertti Toivonen 1604 7983)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.12.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puitteiden säätämisestä energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamista varten ja neuvoston direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta (EuP-puitedirektiivi). Kyseessä on ehdotus puitedirektiiviksi. Sen säätämisen jälkeen komissio antaisi sääntelykomitean avustamana ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevia erityisiä täytäntöönpanosäädöksiä. Niissä säädettäisiin ekologisen suunnittelun vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä ja täytäntöönpanon aikatauluista. Kuhunkin täytäntöönpanosäädökseen liittyisi perusteluosa, vaikutusten arviointi ja siitä järjestettäisiin kuulemismenettely. (KTM teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen 1606 2697)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.12.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Jarmo Viinaselle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.1.2004-28.2.2006 tasavallan presidentin kansliassa työskentelyä varten. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Varatuomari, neuvotteleva virkamies Matti Haln valtiovarainministerijn hallitusneuvoksen virkaan 1.1.2004 lukien. (VM osastopäällikkö Lasse Arvela 1603 3150)

Johtaja Jaakko Itäkannas sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan (A 28) virkaan 1.1.2004 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

Valtioneuvosto myönsi johtaja Jukka Kalliolle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virasta 1.1.-31.12.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Liisa Perttula 1607 3797)

Oikeustieteen kandidaatti Jouni Lemola työministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-20.4.2004, kuitenkin enintään vanhempi hallitussihteeri Ulla Liukkusen virkavapauden ajaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Päivi Kantanen työministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-20.4.2004, kuitenkin enintään neuvotteleva virkamies Jouni Lemolan virkavapauden ajaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

Oikeustieteen kandidaatti Seija Pohjolainen työministeriön hallitussihteerin (A 24) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-20.4.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Päivi Kantasen virkavapauden ajaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.12.2003 seuraavia asioita:

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista. Asetus uusitaan, koska nykyisen asetuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2003. Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön Euroopan unionin neuvoston päätöksen 2003/454/EY 2 artiklan mukainen, yhtenäinen 35 euron viisumimaksu 1.1.2004 lukien. Lisäksi tehdään eräitä teknisluontoisia tarkistuksia ja tarkistetaan maksuja vastaamaan paremmin maksuperustelain mukaista hinnoittelua. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 saakka. (UM talousjohtaja Pekka Mattila 1605 5850)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Namibian paikallishallinnon tuen jatkohankkeelle "Support to the Namibian Decentralisation Process" vuosina 2004-2007. Hanke tukee Namibian desentralisaatioprosessia maan omien kehitystavoitteiden, prioriteettien ja lainsäädännön puitteissa. Sen päämääränä on kehittää alue- ja paikallishallintoa sekä parantaa palvelujen saatavuutta kouluttamalla viranomaisia ottamaan vastaan uudet desentralisoidut tehtävänsä ja tukemalla koordinoidusti eri linjaministeriöiden desentralisaatiosuunnitelmien täytäntöönpanoa monisektorillisen lähestymistavan avulla. Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään vuoden 2003 määrärahasta 6 miljoonaa euroa Namibialle kohdistetuista kuluvan vuoden valtuuksista paikallishallinnon tuen jatkohankkeeseen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etelä-Afrikan korkeakouluopetuksen yhteistyöohjelmaan vuosina 2004-2007. Ohjelma tukee Etelä-Afrikan korkeakoulujärjestelmän transformaatiota maan korkeakoulupolitiikan mukaisesti. Transformaatiossa on kyse apartheidin aikaisen kaksijakoisuuden poistamisesta ja uuden, yhtenäisen järjestelmän luomisesta. Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään Etelä-Afrikalle kohdistetuista kuluvan vuoden valtuuksista 8,5 miljoonaa euroa Etelä-Afrikan korkeakouluopetuksen yhteistyöohjelman tukemiseen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin yleiseen budjettitukeen vuosina 2004-2005. Suomen tarkoituksena on jatkaa Mosambikin kansallisen köyhyyden vähentämisstrategian PARPAn toimeenpanon tukemista myöntämällä Mosambikin hallitukselle yleistä budjettitukea 8 miljoonaa euroa vuosina 2004-2005. Budjettituen avulla tuetaan PARPAssa määriteltyjen prioriteettisektoreiden ohjelmien toteuttamista. PARPAn prioriteettialueet ovat opetus, terveys, infrastruktuuri, maaseutukehitys, hyvä hallinto ja makrotalous. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Toimikunnan asettaminen uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Kokoonpano: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen puolustusministeriö; jäsenet: alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kanslia, apulaisosastopäällikkö Aapo Pölhö ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä Esko Koskinen sisäasiainministeriö, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen valtiovarainministeriö, vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne opetusministeriö, hallitusneuvos Timo Tolvi maa- ja metsätalousministeriö, hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriö, vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen kauppa- ja teollisuusministeriö, hallitusneuvos toimistopäällikkönä Jaana Koski sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Matti Pukkio työministeriö ja hallitusneuvos Klaus Frösn ympiristöministeriö. Toimikunnan sivutoimisina sihteereinä toimivat tutkija Liisa Vanhala oikeusministeriöstä ja hallitussihteeri Marko Hasari puolustusministeriöstä. Toimikunnan määräaika päättyy 31.5.2005 ja sen on jätettävä väliraportti 15.5.2004 mennessä. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista. Aikaisempaan asetukseen verrattuna matkustusasiakirjojen maksuja tarkistetaan vähäisessä määrin. Viisumia koskeva maksu yhtenäistetään Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisesti. Kansalaisuusilmoituksia koskevia maksuja tarkistetaan siten, että 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta maksu alennetaan 300 eurosta 250 euroon ja vuosina 1939-1945 sotalapsina olleiden henkilöiden osalta 100 euroon. Asetuksella kumotaan sisäasiainministeriön asetus (1123/2002). Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2004 saakka. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 1604 3985)

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista. Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määräytyvät rekisterihallinnon suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti ja koska nykyinen asetus on voimassa vuoden 2003 loppuun saakka, tulee vuodelle 2004 antaa uusi asetus. Uuteen maksuasetukseen tehdään vain vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Väestörekisterikeskuksen maksujen osalta ei ole yleisempää hintojen tarkistamistarvetta. Kyselypalvelujen tunnistuskyselyn ja asiakkaan rekisterin ylläpitopalvelujen tunnistuspalvelun hinnoittelua voidaan alentaa palvelun kustannusrakenteeseen ja kysyntään liittyvillä perusteilla. Maistraattien erinäisten erillispalvelujen sekä asiakirjapalvelujen maksuja korotetaan yleistä kustannusten nousua vastaavasti. Muut muutokset ovat lähinnä sanamuotojen ja määrittelyjen tarkentamista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta. Korvausperustetta muutetaan siten, että ensisijaisesta asukaslukupohjaisesta perusteesta luovutaan ja korvausperusteena käytetään edunvalvontakohtaisesti määräytyvää korvausta, jolloin edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, vähintään kuitenkin 135 euroa ja enintään 201 euroa edunvalvontaa kohti valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Korvaus maksetaan syyskuussa 2004. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista. Asetus uudistetaan, koska nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy 31.12.2003. Asetuksessa säädettäviä maksuja korotetaan maksujen tason tarkistuksen ja kustannusten nousun johdosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Sisäasiainministeriön tilojen Kirkkokatu 12 vuokrasopimuksen uusiminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Sisäasiainministeriö uusii ministeriön 8 268 m2 laajuisten toimitilojen vuokrasopimuksen osoitteessa Kirkkokatu 12. Vuokra-aika alkaa 1.1.2004. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. (SM suunnittelupäällikkö Jukka Aalto 1604 4847)

Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uudistetaan, koska nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2003. Maksuasetukseen lisätään uusina suoritteina verohallinnon toimipisteissä tuotetut yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksulliset suoritteet. Niistä on nyt säädetty kuluvan vuoden loppuun asti voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista. Asetuksen maksutaulukkoon tehdään kustannustason noususta johtuvia hinnantarkistuksia. Myös eräitä muita julkisoikeudellista suoritteista perittäviä kiinteitä maksuja tarkistetaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuspäätösten hinnoittelussa otetaan käyttöön valmistelutyön määrään perustuva luokitus ja sen mukainen hintaporrastus, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon käsittelyn vaatiman työajan ja kustannukset tapauskohtaisesti. Useista suoritteista peritään vuonna 2004 tämän hetkistä omakustannusarvoa huomattavasti alhaisempi maksu. Tarkistettuja maksuja sovelletaan päätöksiin, joita koskevat hakemukset tehdään 1.1.2004 tai sen jälkeen. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen. Päätöksellä varataan 62 215 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä tehtäviin hankkeisiin. (MMM ylitarkastaja Marja Hiska-Aaltonen 1605 2415)

Liikenne- ja viestintäministeriön tilojen Eteläesplanadi 16 vuokrasopimuksen uusiminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö uusii ministeriön 4 177 m2 laajuisten toimitilojen vuokrasopimuksen osoitteessa Eteläesplanadi 16. Vuokra-aika alkaa 1.1.2004. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta. Muutoksista suurin osa on teknisiä. Euromääräisesti merkittäviä muutoksia ovat UMTS-matkaviestinverkkojen taajuusmaksun alentaminen (7 § 5 momentti) ja viestintämarkkinalain (393/2003) 49 §:ään perustuvaan numerointimaksuun tehtävät muutokset (16 §). Asiallisesti merkittävää on myös varmennemaksun lisääminen asetukseen (uusi 17 c §). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM erityisasiantuntija Kirsi Miettinen 1602 8305)

Palkkaussopimuksen tekeminen geologian tutkimuskeskuksen ylijohtajan Simo Elias Ekdahlin kanssa. Sopimuspalkka on 6 886 euroa kuukaudessa 1.1.2004 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta. Maksutaulukkoa muutetaan siten, että kaupparekisterimaksuja tarkistetaan rekisterikustannusten nousun johdosta. Korotukset ovat keskimäärin 15 prosenttia. Maksutaulukkoon lisätään samalla maksut yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annettavista otteista ja todistuksista. Kyseisistä maksuista on nykyisin säädetty erillisellä valtioneuvoston asetuksella, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2003. Asetus tulee voimaan viimeksi mainittujen maksujen osalta 1.1.2004 ja kaupparekisterimaksujen osalta 1.2.2004. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta. 2 §:ään tehdään OECD:n uuden laivaluottosopimuksen edellyttämät muutokset luoton takaisinmaksun ja koron osalta sekä 11 §:ään asetuksen voimassaoloa ja soveltamista koskevat muutokset. OECD:n uuden laivaluottosopimuksen ehtojen mukaan myös alusviennin rahoituksessa sovelletaan kaupallista viitekorkoa eli ns. CIRR-korkoa ja luottojen enimmäistakaisinmaksuaikaa pidennetään 8,5 vuodesta 12 vuoteen. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös luopua perimästä takaisin Finnvera Oyj:ltä enintään 15,1 milj. euroa valtionapuja. Finnvera Oyj on myynyt omistamansa osuudet Start Fund of Kera Oy:ssä ja kommandiittiyhtiömuotoisissa alueellisissa pääomarahastoissa. Näiden kauppojen johdosta Finnvera Oyj:n saama valtionavun palautusehdon alainen määrä on yhteensä 13 856 211 euroa. Saamansa kauppahinnan Finnvera Oyj on käyttänyt alueellista pääomasijoitustoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä Veraventure Oy:n osakepääoman korottamiseen. Lisäksi Start Fund of Kera Oy:n osakkeiden kauppaan liittyen Finnvera Oyj:lle maksetaan osinko-osuutta vuonna 2004 arviolta 1 000 000 euroa. Mainitun valtionavun palautusehdon alaisen määrän osalta eduskunta on kuluvan vuoden toisen lisätalousarvion 32.30 luvussa antanut kauppa- ja teollisuusministeriölle valtuudet luopua perimästä takaisin valtionapua. Sen johdosta, että Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy tarvitsee alueellisen pääomasijoitustoiminnan uuden työnjaon mukaisesti rahoitusta toimintansa käynnistämiseen, on katsottava olevan erityisiä syitä luopua valtionavun palauttamisesta nyt tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen johdosta. Päätös tehtäisiin ehdolla, että Finnvera Oyj:n edellä mainittu Veraventure Oy:n toiminnan rahoittamiseen kohdistettava enintään 15,1 milj. euroa on Finnvera Oyj:tä sitovan valtionavun palautusehdon alainen siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkemmin määrätään. Valtionavustuksen palautusvelvollisuudesta luopuminen koskee tässä vaiheessa vain Finnvera Oyj:n jo tekemiä kauppoja mukaan lukien kauppaan liittyvä osinko-osuus. Osakeyhtiömuotoisten pääomarahastojen sekä EAKR-rahoja sisältävien pääomarahastojen siirrot Finnvera Oyj:stä Veraventure Oy:öön käsitellään erikseen. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten. Päätös sotilasvammalaissa sovellettavasta paikkakuntien kalleusluokituksesta on voimassa vuoden 2003 loppuun. Asetuksen mukaan nykyistä paikkakuntien kalleusluokitusta sovelletaan edelleen 2004-2005 maksettaessa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä ja täydennyskorkoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 saakka. (STM hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 1607 4355)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistamaa Kiljavan sairaalaa koskeva valtionosuuden palauttaminen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille annetaan päätös, että sairaanhoitopiiriä ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että erikoissairaanhoito Kiljavan sairaalassa on päättynyt ja sairaalatilat ovat jääneet tyhjilleen eikä sairaanhoitopiiri ole tehnyt asiaa koskevaa ilmoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaisessa kuuden kuukauden määräajassa. Sairaanhoitopiirille annetaan myös päätös, että sairaanhoitopiiriä ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että Kiljavan sairaalan tiloja on luovutettu Nurmijärven kunnalle terveyskeskuskäyttöön eikä sairaanhoitopiiri ole tehnyt asiaa koskevaa ilmoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaisessa kuuden kuukauden määräajassa. Sairaanhoitopiirille lisäksi annetaan ennakkotieto, että sairaanhoitopiiriä ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle, jos sairaanhoitopiiri luovuttaa Kiljavan sairaalan yhden vuodeosaston tiloja Rinnekoti-Säätiölle kehitysvammaisten ja liikuntavammaisten henkilöiden väliaikaiseksi sijoittamiseksi. Sairaanhoitopiirille ilmoitetaan myös, että sairaanhoitopiirin tulee tehdä Kiljavan sairaalan mahdollisesta luovutuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukainen ilmoitus sairaalassa suoritettujen hallien muutostöiden sekä leikkausosaston laajennustöiden johdosta. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 1607 3186)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 33.18.60 (Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 27 651 000 eurolla. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiuden hoitaminen joulukuussa 2003. Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiuden turvaamiseksi 19.12. kansaneläkelaitokselle maksetaan 30 miljoonaa euroa, jonka kansaneläkelaitos palauttaa 29.12. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen vahvistaminen vuodelle 2004 98,2 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Valtion sairausvakuutusrahaston takuusuorituksen vahvistaminen vuodelle 2004 739,7 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Valtion osuuden vahvistaminen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen sekä erityishoitorahojen kustannuksista vuodelle 2004 40 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista. Nykyisen asetuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2003. Asetus sisältää pääosin samat suoritteet kuin voimassaoleva asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 saakka. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetus uudistetaan. Maksut on saatettu vastaamaan paremmin aiheutuneita kustannuksia korottamalla niitä palkkaustason ja muun kustannustason nousua vastaavasti. Kustannusvastaavuuden parantamiseksi jätteiden kansainvälisiin siirtoihin sekä ympäristöasioiden hallinta- ja audiointijärjestelmään (EMAS) liittyviin maksuihin on tehty uusia maksuluokkia ja eräitä kemikaalilain mukaisia maksuja on tarkistettu. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten maksut pysyvät ennallaan, koska hakemusten puuttumisen johdosta ei toistaiseksi ole riittävästi tietoa niiden tarkistamiseksi. Liiketaloudellisesti hinnoiteltaviin suoritteisiin on lisätty laitetestaukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. (YM talousjohtaja Oili Hintsala)

Määrärahan siirto öljysuojarahastoon. Ympäristöministeriö siirtää valtion vuoden 2002 talousarvion momentille 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) myönnetyn 1 261 000 euron ja valtion vuoden 2003 talousarvion vastaavalle momentille myönnetyn 1 682 000 euron määrärahat öljysuojarahastoon. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa vuoden 2003 loppuun voimassa olevan asetuksen. Maksuihin tehdään palkkakustannusten nousua vastaavat noin 15 prosentin korotukset, minkä lisäksi eläinsuojien ja turkistarhojen sekä turvetuotannon ja kalankasvatuksen ympäristölupamaksuja tarkistetaan vastaamaan paremmin lupien käsittelyn vaatimaa työmäärää. Asetuksella kumotaan ympäristöministeriön asetus (1415/2001). Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista. Asetus korvaa vuoden 2003 loppuun voimassa olevan asetuksen. Maksuihin tehdään palkkakustannusten nousua vastaavat noin 15 prosentin korotukset, minkä lisäksi eläinsuojien ja turkistarhojen sekä turvetuotannon ja kalankasvatuksen ympäristölupamaksuja tarkistetaan vastaamaan paremmin lupien käsittelyn vaatimaa työmäärää. Asetuksella kumotaan ympäristöministeriön asetus (1416/2001). Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 16.12.2003

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusuudistus

Talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi tiistaina 16. joulukuuta, että yhteisöveron mahdollinen siirto valtiolle on selvitetty hallitusohjelman mukaisesti ja päätti, että yhteisövero säilytetään kuntien tulona ja valtionosuusuudistusta jatketaan hallitusohjelman mukaisesti.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea luovutti mietintönsä 16.12.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Komitea toteaa, että tuomioistuinten perustehtävä on oikeusriitojen ja konfliktien ratkaiseminen. Käräjäoikeuksien ja hallinto-oikeuksien asemaa pitää vahvistaa. Tuomarien ja oikeudenkäyntiavustajien monipuolinen osaaminen ja ammattitaito tulee taata. Tuomarinuraa pitää ryhtyä toden teolla avaamaan myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisille hakijoille ja oikeudenkäyntiavustajien toiminta säätää luvanvaraiseksi. Oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi ja oikeudenkäyntikulujen hillitsemiseksi ehdotetaan uudistuksia. Oikeudenkäyntien avoimuutta tulisi lisätä. Lautamiesjärjestelmä säilyisi, mutta lautamiesten osallistumisen laajuuteen, äänioikeuteen ja valintatapaan ehdotetaan muutoksia. Tuomioistuinten keskushallinnon komitean jäsenten niukka enemmistö siirtäisi oikeusministeriöstä uuteen tuomioistuinten keskushallintoyksikköön. Tuomioistuinten johtamiselta komitea odottaa nykyistä ammattimaisempaa otetta. Komitean loppumietintö on osoitteessa www.om.fi/23391.htm. Lisätietoja antavat komitean puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti Markku Arponen, p (017) 243 200 sekä komitean sihteerit hallintopäällikkö Antti Savela, p (08) 313 7515 ja vanhempi hallintosihteeri Anne Niemi, p. (09) 1606 9316.

EU:n laajentumisen taloudellisia vaikutuksia arvioinut työryhmä luovutti raporttinsa 17.12.2003 valtiovarainministeriölle. Työryhmä on arvioinut EU:n laajentumisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä Suomen että unionin kannalta. Lisäksi työryhmä on arvioinut hakijamaiden taloudellisia valmiuksia EU-jäsenyyteen. Raportissa on koottu yhteen kolme erillistä itsenäisesti laadittua selvitystä: "Yhteisen maatalouspolitiikan sekä alue- ja rakennetukien vaikutuksia uusien jäsenmaiden kansantalouksiin", "Tulevat jäsenmaat ja ERM II" ja "Suomi ja Baltian maiden tulo unionin jäseniksi". Raportti on osoitteesta www.vm.fi - Julkaisut - Julkaisusarjat - Työryhmämuistiot.

Väliraportti yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämisestä luovutettiin 12.12.2003 opetusministeri Tuula Haataiselle. Yliopistojen opiskelijavalintojen yhteisvalintamallia pohtinut selvitysmies, dosentti Sakari Ahola esittää, että yliopistoille luodaan valtakunnallinen kaikki yliopistokoulutukset kattava yhteishakujärjestelmä. Yhteishakuorganisaatio rakennettaisiin Opetushallituksen ylläpitämän hakijarekisterin (HAREK) yhteyteen. Samalla esitetään toteutettavaksi järjestelmä, joka mahdollistaisi sähköisen hakemisen yliopistoihin. Lisäksi selvitetään erikseen, miten kaksivaiheiseen tutkintojärjestelmään siirtyminen auttaisi opiskelijavalintojen yksinkertaistamisessa ja mahdollisessa yhteistyön lisäämisessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Selvitysmiehen lähtökohtana on, että yhteishakujärjestelmän rakentamisen kautta voidaan luoda tulevaisuudessa mahdollisuudet toteuttaa yliopistoissa laajempaa valintayhteistyötä tai yhteisvalintoja. Yhteishakujärjestelmän suunnittelun yhteydessä tulee käynnistää koulutusalakohtaisia hankkeita valintayhteistyön alakohtaiseksi lisäämiseksi. Yhteishakujärjestelmä tulisi yliopistoissa ottaa käyttöön kevään 2007 opiskelijavalinnoissa. Uusien ylioppilaiden ja muiden ensimmäistä koulutuspaikkaansa hakevien asemaa esitetään parannettavaksi harkiten - lähinnä lisäpisteiden kautta. Selvitysmies ei kannata uusien ylioppilaiden kiintiötä. Raportti on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2003/tr29/tr29.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies, dosentti Sakari Ahola, p. (02) 333 5877 Turun yliopistosta ja ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 1607 7220 opetusministeriöstä.

Valtion omistajapolitiikan selvitysmies, varatuomari Matti Vuoria luovutti raporttinsa 18.12.2003 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmiesraportissa ehdotetaan valtion omistajapolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmän perustamista sekä omistajapolitiikkaa koskevan lainsäädännön tarkistamista. Vuoria pitää perusteltuna, että valtio tekee omat peruslinjauksensa pörssilistattujen intressiyhtiöittensä palkkio- ja kannustinjärjestelmistä ja että yhtiöt noudattaisivat pörssin uutta corporate governace -suositusta sen voimaantulosta lähtien. Selvitysmies näkee ensisijaisen tärkeäksi, että omistajaohjaus erotetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti elinkeinotoiminnan säätelystä ja muista yhtiöille merkityksellisistä viranomaistoiminnoista. Lisäksi hän painottaa valtio-omistajan edustautumisen tarpeellisuutta yhtiöiden hallituksissa. Hallintoneuvostoista tulisi luopua kaikissa noteeratuissa yhtiöissä. Raporttiin sisältyy ehdotus valtion omistajapolitiikkaa koskevaksi periaatepäätökseksi. Lisätietoja antavat johtaja Markku Tapio, p. (09) 1606 3598 ja teollisuusneuvos Ilkka Puro, p. (09) 1606 3634 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Omistajaohjaustyöryhmä luovutti mietintönsä 18.12.2003 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Omistajaohjaustyöryhmä on luokitellut valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt markkinaehtoisesti toimiviin ja erityistehtäviä hoitaviin yhtiöihin. Työryhmä esittää, että valtioneuvosto päättäisi perustaa erityisen omistajaohjausyksikön, jolle siirretään kaikkien markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden omistajaohjaus ja joka vastaa yleisestä omistajapoliittisesta valmistelusta ja koordinoinnista. Yksikkö osallistuisi kaikkien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden omistajaohjaukseen siltä osin kuin kysymys on keskeisistä corporate governance -periaatteista ja niiden noudattamisesta. Regulaatio-ongelmien ratkaisemisen kannalta valtioneuvoston kanslia olisi työryhmän mukaan paras omistajaohjausyksikön sijoituspaikka. Työryhmä esittää, että omistajaohjausyksikkö aloittaisi toimintansa viimeistään 1.1.2007. Koska omistajaohjausta tulee yhdenmukaistaa mahdollisimman nopeasti, olisi siirtymäkaudeksi mahdollisimman nopeasti käynnistettävää yhteistyöjärjestely, jossa omistajapoliittisten asioiden valmistelusta kaikilta osin vastaisi KTM:n, LVM:n ja VM:n edustajista muodostettava virkamiestyöryhmä. Lisätietoja antavat johtaja Markku Tapio, p. (09) 1606 3598 ja teollisuusneuvos Ilkka Puro, p. (09) 1606 3634 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.