Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.12.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 156/2003 vp) Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä sopimuksessa Suomi myöntää järjestölle, sen henkilöstölle, yleissopimuksen sopimusvaltioiden edustajille ja asiantuntijoille järjestön toiminnan kannalta tarpeelliset erioikeudet ja vapaudet. Esitykseen sisältyy laki Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lain voimaan tulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 157/2003 vp) tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta. Uusi tilastolaki on valtion tilastotointa koskeva yleislaki. Laissa otetaan huomioon perustuslaki sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki ja henkilötietolaki. Siinä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin ja kattavammin tilastotarkoituksiin kerättävistä tiedoista, niiden käyttötarkoituksesta ja luovuttamisesta. Tilastolain mukaan tilastotarkoituksiin saatujen tietojen salassapito ja julkisuus määräytyvät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tämän vuoksi myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan niin, että kaikki tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Esitys (HE 158/2003 vp) eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi. Toimeentuloturvaa koskevia takaisinperintäsäännöksiä täydennetään takaisinperittävän saatavan vanhentumista koskevilla säännöksillä. Lisäksi aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan, jos takaisinperintä jää ilmeisesti tuloksettomaksi tai perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttomat takaisinperittävään rahamäärään nähden. Muutokset koskevat Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan ja Koulutusrahaston toimeenpanemia etuuksia. Esitykseen sisältyvät laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta, laki sotilasavustuslain muuttamisesta, laki lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki kuntoutusrahalain muuttamisesta, laki äitiysavustuslain muuttamisesta, laki lapsilisälain muuttamisesta, laki maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 19 ja 21 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta, laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Esitys (HE 159/2003 vp) laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Tapaturmavakuutuslakia ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia tarkistetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulevan hallintolain vuoksi. Lisäksi mainittuja lakeja ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia tarkistetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulevan velan vanhentumisesta annetun lain vuoksi. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Esitys (HE 160/2003 vp) eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevia lakeja muutetaan hallintolain johdosta siltä osin kuin Kansaneläkelaitoksen toimialalla on tarpeellista poiketa hallintolain säännöksistä. Hallintolaista poikkeavasti erityislainsäädännössä säädetään päätösten tiedoksiannosta sekä virheen korjaamisesta Kansaneläkelaitoksen etuuksissa. Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevat päätökset voidaan edelleen postittaa tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä. Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevia päätöksiä ei voida korjata hakijan vahingoksi ilman hakijan suostumusta. Esitykseen sisältyvät laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta, laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 48 ja 56 a §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta, laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta, laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta ja laki lapsen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Esitys (HE 161/2003 vp) laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vakuutusyrityksiä koskevia toimintapääomavaatimuksia muutetaan siltä osin, kun Suomen nykyinen lainsäädäntö ei vastaa Euroopan parlamentin ja komission direktiiveissä esitettyjä vaatimuksia. Muutokset perustuvat pääasiassa direktiiveissä 2002/13/EY ja 2002/12/EY esitettyihin vaatimuksiin. Samalla vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen säännökset siirretään vakuutusyhtiölakiin osaksi toimintapääomasäännöksiä. Suuret vakuutusyhdistykset ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomen edustustot noudattavat vastaavia säännöksiä kuin vakuutusyhtiöt, jonka johdosta näiden osalta sääntely toteutetaan pääosin viittausteknisellä menettelyllä, viittauksilla sovellettaviin vakuutusyhtiölain 11 luvun säännöksiin. Vahinkovakuutusdirektiiviä ei tarvitse soveltaa pieniin vakuutusyhdistyksiin, joten näitä koskee vain kansallinen lainsäädäntö. Esitykseen sisältyvät laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 1607 3822)

Esitys (HE 162/2003 vp) laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin lisätään työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä, kameravalvontaa työpaikalla ja työntekijän sähköpostin hakemista ja avaamista koskevat säännökset. Lisäksi työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudeksi laatia yhteistyössä henkilöstön kanssa huumeiden vastainen ohjelma. Yhteistoimintalainsäädännössä säädetään siitä, että työtehtävät, joissa työnantaja pyytää työnhakijalta tai edellyttää työntekijältä huumausainetestitodistusta, on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Esitykseen sisältyvät laki yksityisyyden suojasta työelämässä, laki työterveyshuoltolain muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain 8b ja 19 §:n muuttamisesta ja laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 1604 8935)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.12.2003 seuraavat lait:

Laki uhkasakkolain 22 §:n muuttamisesta, laki saamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta, laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki vesilain 16 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki yrityskiinnityslain 26 ja 36 §:n muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 ja 84 §:n muuttamisesta, laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja laki kuntalain 52 ja 71 §:n muuttamisesta (HE 79/2003 vp). Laeissa olevat viittaukset hallintolailla korvattuihin hallinnon yleislakeihin muutetaan viittauksiksi hallintolakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Vuoden 2004 veroasteikkolaki (HE 48/2003 vp). Laki sisältää vuodelta 2004 sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon ja progressiivisen varallisuusveroasteikon. Tuloveroasteikon tulorajoihin tehdään 1 prosentin inflaatiotarkistus sekä kaikkia marginaaliveroprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Varallisuusveroasteikko ja yhteisön varallisuusveroprosentti säilyvät ennallaan. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM finanssineuvos Reino Niinivaara 1603 3173)

Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta ja laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta (HE 107/2003 vp). Veronkantolakia ja valmisteverotuslakia muutetaan siten, että verot maksetaan rahalaitoksiin, jolloin maksuvelvollinen vastaa maksamisesta mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Ilman palvelumaksua suorituksia vastaanottavista maksupaikoista säädetään valtiovarainministeriön asetuksella. Tarkoituksena on, että valtiovarainministeriön asetuksella nimettävät tullihallinnon toimipaikat voivat ottaa vastaan verojen, maksujen ja muiden suoritusten käteismaksuja palvelumaksutta. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 109/2003 vp). Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta on voimassa vuoden 2003 loppuun. Lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella, vuoden 2006 loppuun. Lain 3 §:ää tarkennetaan erään muun säädösmuutoksen vuoksi. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin sekä liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin sisältyvät viittaukset indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin saatetaan ajan tasalle. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta ja laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta (HE 50/2003 vp). Lait sisältävät verovuodesta 2004 sovellettavat yhteisöveron jako-osuudet. Valtion jako-osuus on 78,45 prosenttia, kuntien osuus 19,75 prosenttia ja seurakuntien osuus 1,80 prosenttia yhteisöveron tuotosta. Tuloverolakiin ja verontilityslakiin tehdään yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Lisäksi muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautukset vähennetään edelleen verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä. Seurakuntien jako-osuuden korottaminen 0,1 prosenttiyksiköllä lisää seurakuntien yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 5 miljoonalla eurolla. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 113/2003 vp). Luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei lueta veronalaisiksi tuloiksi verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa. Laki tulee voimaan 10.12.2003. (VM vanhempi hallitussihteeri Eija Kuivisto 1603 3166)

Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta (HE 114/2003 vp). Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muutokset koskevat sijoittajien korvausrahaston pääoman suuruutta ja pääoman kattamisen keinoja. Korvausrahastoon kuuluvien yritysten taloudellisia rasitteita kevennetään sallimalla rahaston pääoman kattamisessa sitovan luottolupauksen käyttäminen. Luottolupauksella on mahdollista kattaa pääoman ja pääomasta rahana maksettavan osuuden erotus. Korvausrahaston pääoma korotetaan vastaamaan sijoituspalvelumarkkinoilla tapahtunutta kehitystä. Pääoma korotetaan nykyisestä 8 409 396 eurosta vähintään 12 miljoonaan euroon. Pääomasta rahana maksettavan osuuden tulee olla vähintään rahastoon tähän mennessä kerätty määrä. Lisäksi lakiin tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 1603 3013)

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 59/2003 vp). Lailla korotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua 15 eurosta 20 euroon ja seitsemältä vuorokaudelta perittävää kalastuksenhoitomaksua viidestä eurosta kuuteen euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 1605 3372)

Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 123/2003 vp). Ajoneuvojen katsastusluvista annettuun lakiin tehdään vuoden 2004 alusta voimaan tulevista hallintolaista ja kielilaista johtuvat muutokset. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 124/2003 vp). Ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettuun lakiin tehdään vuoden 2004 alusta voimaan tulevasta hallintolaista johtuvat muutokset. Samalla laajennetaan rekisteröintitoiminnan määritelmää. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 69/2003 vp). Työmarkkinatukeen sovellettavaa tarveharkintaa lievennetään puolison tulojen osalta korottamalla vähennystä, joka tehdään puolison tuloista ennen tarveharkinnan suorittamista nykyisestä 236 eurosta kuukaudessa 536 euroon kuukaudessa. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.12.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Alec Aallon tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Heidi Pihlatien valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun tasavaltojen ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

Suurlähettiläs Alec Aallon tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Heidi Pihlatien valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.12.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka tulevat näin ollen voimaan: maakuntalaki maatalousyrittäjien lomitustoiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 5a §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 148/2003 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.12.2003 seuraavat nimitysasiat:

Kontra-amiraali Hans Holmström, kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka, eversti Heikki Lyytinen ja prikaatikenraali Jouko Alasjärvi korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2005. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenneuvos Marjatta Möller Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen (T 14) virkaan, ma. hallinto-oikeustuomari Janne Aer Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) virkaan, ma. hallinto-oikeustuomari Johan Emil Hagman Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin (T 11) virkaan ja ma. hallinto-oikeustuomari Maunu Iiro Yrjänä Honkavaara toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin (T 11) virkaan sekä ma. käräjätuomari, viskaali Riitta Savolainen Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.1.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.12.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 ja 6 §:ää muutetaan ulkoasiainministeriön organisaatiomuutosten johdosta. Vuoden 2004 alusta tapahtuvien muutosten yhteydessä lehdistö- ja kulttuuriosaston nimi muutetaan viestintä- ja kulttuuriosastoksi sekä valvonta- ja tarkastusyksikön nimi sisäisen tarkastuksen yksiköksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista. Asetuksella säädetään niistä ominaisuustiedoista, joita tallennetaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmään. Tällaisia tietoja olisivat muun muassa liikennejärjestelmää koskevat tiedot, kuten tien tai kadun nimi, toiminnallinen luokka, liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys sekä käyttörajoitusominaisuudet, kuten ajoneuvorajoitus ja kääntymisrajoitus. Lisäksi tallennettaisiin muun muassa kaistojen lukumäärä ja leveys sekä nopeusrajoitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta. Asetus liittyy Euroopan komission kanssa käytyihin neuvotteluihin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen mukauttamisesta Euroopan unionin yhteismarkkinoille ja vientitukea koskeviin säännöksiin. Asetuksella karsitaan tuen piiristä pois varsinaisen vientitoiminnan tukemiseen liittyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi myyntiorganisaation perustaminen ETA-alueen ulkopuolelle ja markkinointikampanjat. Tukea voisi edelleen myöntää yrityksen yleisten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen sekä uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille tarvittavaan yrityksen tutkimus- tai kehittämistyöhön. Lisäksi tukiohjelman rakennetta ja käyttöä selkeytetään kokoamalla tuettavia toimenpiteitä laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja karsimalla joitakin vähemmän merkittäviä menoja pois tuen piiristä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (KTM teollisuusneuvos Heikki Vesa 1606 3674)

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista. Asetuksella vakinaistetaan nykyiset alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat. Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan asema ja tehtävät eivät muutu. Asetuksella kumotaan voimassa oleva valtioneuvoston päätös romaniasiain neuvottelukunnasta (1058/1989). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM apulaisosastopäällikkö Olli Kerola 1607 3859)

Valtioneuvoston asetus poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Säännökset koskevat toimikunnan jaostoja, sihteereitä, koolle kutsumista, pöytäkirjaa ja työjärjestystä. Asetus tulee voimaan 15.12.2003. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 1607 4470)

Valtioneuvoston asetus työsuojelupiireistä. Maa jaetaan kahdeksaan työsuojelupiiriin aikaisemman yhdentoista piirin asemesta. Asetuksella kumotaan työsuojelupiireistä annettu valtioneuvoston päätös (781/1997). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM johtaja Leo Suomaa 1607 3102)

Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta. Asetuksella sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan alan viranomaisten, järjestöjen ja asiantuntijoiden muodostama työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta. Asetuksella kumotaan työturvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston päätös (1013/1990). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio (03) 2608 420)

Valtioneuvoston asetus työministeriöstä. Työministeriöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen tehdään valtioneuvostolain ja valtioneuvoston ohjesäännön uudistamisen edellyttämät muutokset. Asetukseen lisätään säännös ministeriön tehtävistä. Teknisesti annetaan kokonaan uusi asetus, joka vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa työministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta. Asetuksella kumotaan työministeriöstä annettu asetus (1093/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.12.2003 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 12.-13.12.2003. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Lisäksi kokoukseen osallistuu valtiovarainministeri Antti Kalliomäki talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä. Eurooppa-neuvoston pääteemoja ovat taloudelliseen kasvuun ja kilpailukykyyn tähtäävät toimet, mukaan lukien kasvualoitteen pikaohjelma, laajentuminen sekä maahanmuuttovirtojen hallinta. Eurooppa-neuvosto keskustelee myös ajankohtaisista ulkosuhdekysymyksistä. Esillä ovat todennäköisesti ainakin Irakin tilanne sekä Lähi-idän rauhanprosessi. (VNK neuvotteleva virkamies Markku Keinänen 1602 2184)

Päätös myöntää rikosoikeuden professori Ari-Matti Nuutilalle ero rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen puheenjohtajaksi neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginjohtaja Timo Kvist. Samalla myönnetään ero ylitarkastaja Elsi Veijolalle ja neuvottelevalle lakimiehelle Antero Jaakkolalle rikoksentorjuntaneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätään heidän tilalleen varsinaisiksi jäseniksi hallitusneuvos Ulla Taskinen ja kehittämispäällikkö Markku Haikko neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 14.5.2005. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Päätös nimetä alueet aluekeskusohjelmaan vuosiksi 2004-2006. Aluekeskusohjelmaan nimetään seuraavat alueet: Rovaniemen seutu, KemiTornion alue, Koillis-Suomi, Oulun seutu, Raahen seutukunta, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat yhdessä, Kajaanin kaupunkiseutu, Kokkolan seutukunta, Pietarsaaren seutu, Vaasan seutu, Seinäjoen seutu, Jyväskylän kaupunkiseutu, Jämsän seutu, Ylä-Savon talousalue, Kuopion seutu, Varkauden talousalue, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu, Etelä-Karjala, Joensuun seutu, Kouvolan kaupunkiseutu, Kotkan-Haminan seutu, Etelä-Pirkanmaan seutukunta, Tampereen seutukunta, Lahden alue, Hämeenlinnan seutu, Forssan seutu, Porin kaupunkiseutu, Rauman seutu, Turun seutu, Salon seutu, Vakka-Suomen seutukunta, Hyvinkään ja Riihimäen talousalue ja Itä-Uusimaa. Porin ja Rauman seutujen ja Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen edellytetään jatkavan tiivistä yhteistyötään ohjelmien toteutuksessa. Kauhajoen seudun verkostopilotin toteutukseen osoitetaan ohjelman perusrahoitusta vuoden 2006 loppuun saakka. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkainen takaus Suomen Vientiluotto Oyj:n enintään 35 miljoonan euron määräisen lyhytaikaisen lainan maksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot sekä oikeus antaa Suomen Vientiluotto Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Periaatepäätös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2003-2008. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä suunnitelman hyväksymisvuotta ja viittä seuraavaa vuotta varten. Kehittämissuunnitelma sisältää koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset laadulliset, rakenteelliset ja määrälliset kehittämistavoitteet sekä opintotuen kehittämisen periaatteet. Periaatepäätös löytyy internetosoitteesta http://www.minedu.fi/opm/koulutus/asiakirjat/kehittamissuunnitelma041203.pdf. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220) Päätös tieteellisistä keskuskirjastoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Päätöksellä kumotaan valtioneuvoston päätös tieteellisistä keskuskirjastoista (719/1972), jonka pääasiallinen tavoite oli koordinoida tieteellisten kirjastojen kirjallisuudenhankintoja. Päätös ei enää vastaa muuttuneita olosuhteita ja on käytännössä menettänyt merkityksensä. Päätös tulee voimaan 1.1.2004. (OPM johtaja Sakari Karjalainen 1607 7353)

Päätös määrätä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission suomalaiset jäsenet ja varajäsenet sekä komission suomalainen puheenjohtaja ajaksi 1.1.2004-31.12.2006, kuitenkin enintään siihen saakka kun uusi rajajokisopimus astuu voimaan. 1) jäsen, joka on lainoppinut ja omaa kokemusta tuomarin tehtävissä: johtaja, OTL Matti Hepola (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto) varamiehinään: esittelijä, VT Ulla Hantunen (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto) ja ympäristöneuvos, VT Jukka Sihvomaa (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto) 2) jäsen, joka on teknillinen asiantuntija: johtaja, MMT Kari Kinnunen (Lapin ympäristökeskus) varamiehinään: ympäristölupapäällikkö, ins. VT Matti Hyvönen (Lapin ympäristökeskus) ja tutkimuspäällikkö, FK Pekka Räinä (Lapin ympäristökeskus) 3) jäsen, joka on rajaseudun oloihin hyvin perehtynyt henkilö: lehtori Matti Myllykangas varamiehinään: apulaisrehtori Pekka Pelttari ja toimitusjohtaja Kaarina Aho. Komission suomalaiseksi puheenjohtajaksi määrätään johtaja Matti Hepola. (MMM ylitarkastaja Sakari Ervola 1605 2186)

Päätös asettaa Merenkulkulaitoksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: vuorineuvos Mikko Kivimäki; varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Seija Petrow; jäsenet: pääjohtaja Lea Kauppi, toimitusjohtaja Hans Ahlström, kunnanjohtaja Bengt Backman, toimitusjohtaja Matti Aura, toimitusjohtaja Helena Jaatinen ja toimistosihteeri Ritva Punta (henkilöstön edustaja). (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Päätös asettaa Varustamoliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; jäsenet: Claims Executive Ulrika Larpes, diplomi-insinööri, ekonomi Jukka Suominen, professori Lauri Ojala, hallituksen varapuheenjohtaja Kirsti Piponius, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, pääluottamusmies, sähkömies Tapio Nurminen, henkilöstöjäsen (Suomen Merimies-Unioni), varajäsen: merikapteeni Teemu Alstela (Suomen laivanpäällystöliitto). (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

Päätös asettaa Tieliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Mikko Talvitie; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Raimo Taivalkoski; jäsenet: kauppaneuvos Soili Suonoja, sijoituspäällikkö Johanna Haavisto, toimitusjohtaja Reijo Svento, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, luottamusmies Raimo Pakarinen (henkilöstön edustaja) ja diplomi-insinööri Tiina Erkkilä (henkilöstön edustaja). (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

Päätös asettaa Luotsausliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Matti Puhakka; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Pekka Hurtola; jäsenet: talousjohtaja Ari Haapanen, lakiasiainjohtaja Pekka Leskinen, apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, merikapteeni Päivi Söderholm, talousjohtaja Birgitta Olsson ja luotsi Hannu Lukkari (henkilöstöjäsen). (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö ostamaan TeliaSonera Ab:lta sen omistamat Suomen Erillisverkot Oy:n osakkeet 6,9 miljoonan euron kauppahinnasta. Suomen Erillisverkot Oy siirtyy kokonaan valtion omistukseen. (LVM osastopäällikkö Samuli Haapasalo 1602 8472)

Päätös asettaa Ratahallintokeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Timo Poranen; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti; jäsenet: puheenjohtaja Hannele Luukkainen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Veikko Vaikkinen, ylitarkastaja Markku Pyy (henkilöstön edustaja). (LVM osastopäällikkö Harri Cavn 1602 8500)

Paätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kokkolan ja Kannuksen kaupungeissa sekä Kälviän ja Lohtajan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kaustari-Retulampi). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vantaan kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Vantaan putkimuutos). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Elimäen ja Valkealan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Valkeala-Elimäki). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2003 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Valtion vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa lisättiin momentin 32.30.45 myöntämisvaltuutta 2 000 000 euroa. Päätöksellä kiintiöidään työvoima- ja elinkeinokeskuksille vuoden 2003 toisen lisätalousarvion mukainen momentin 32.30.45 puhtaasti kansallinen lisämyöntämisvaltuus 2 000 000 euroa käytettäväksi yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin yritystukiin. Myöntämisvaltuudesta pääosa on kohdennettu Itä-Lapin ja Uudenkaupungin alueiden yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tehdä muutoksia TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 1606 3684)

Päätös myöntää lakimies Pentti Itkoselle ero työneuvoston varajäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Minna Helle työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2006. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Päätös asettaa Suomen ympäristökeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2004-30.10.2004. Suomen ympäristökeskuksen tehtävien linjaukset ja johtokunnan korvaaminen neuvottelukunnalla on selvitettävänä. Tämän vuoksi johtokunta asetetaan uudelleen yhtä jäsentä suppeampana ja muuten aikaisemmassa kokoonpanossa. Kokoonpano: puheenjohtaja: Kuopion yliopiston professori Terttu Vartiainen (vesiensuojelu ja vesivarat); varapuheenjohtaja: Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Pekka Kansanen (yhdyskuntien ympäristökysymykset); jäsenet: Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo (ilmastokysymykset), M-real Oyj:n ympäristöpäällikkö Armi Temmes (teollisen toiminnan ympäristökysymykset), filosofian tohtori, dosentti Marja Simonsuuri-Sorsa (tiedepolitiikka), Tampereen yliopiston professori Yrjö Haila (ympäristötalous), yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimuspäällikkö Rauno Sairinen (ympäristöpolitiikka), ympäristöjohtaja Veikko Marttila (maa- ja metsätalousministeriö), Pirkanmaan ympäristökeskuksen johtaja Ulla Koivusaari (alueelliset ympäristökeskukset) ja kehitysinsinööri Heikki Pajula henkilökohtainen varajäsen ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto (Suomen ympäristökeskuksen henkilöstö). Lisäksi johtokuntaan kuuluu jäsenenä Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.12.2003 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen valtionsyyttäjä, varatuomari Leena Eila Aulikki Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen (A 28) virkasuhteeseen 1.1.-31.12.2004. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 1606 7624)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Lauri Hollmnille palkatonta virkavapautta sisiasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.2.2004-31.1.2005. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Filosofian maisteri, opetusneuvos Heikki Blom opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen (A 27) virkasuhteeseen 1.1.2004-31.12.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Varatuomari Marja-Leena Rinkineva kauppa- ja teollisuusministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-31.8.2004, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Tuomas Aho on virkavapaana omasta virastaan. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Oikeustieteen maisteri Sanna Salonen kauppa- ja teollisuusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-31.8.2004, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Marja-Leena Rinkineva on virkavapaana omasta virastaan. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Diplomi-insinööri Hannu-Tuomas Kokko Vaasan työsuojelupiirin piiripäällikön (A 27) virkaan 15.12.2003 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.12.2003 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nicaraguan desentralisaation ja kuntahallinnon kehittämiselle vuosina 2004-2007. Suomen ja Nicaraguan välisissä yhteistyöneuvotteluissa vuonna 2002 sovittiin avun keskittämisestä kolmelle toimintasektorille. Desentralisaatio ja kuntahallinnon kehittäminen valittiin yhdeksi yhteistyön päätoimialaksi. Nicaraguan desentralisaation ja kuntahallinnon kehittämiselle myönnetään yhteensä 7,5 miljoonaa euroa vuosille 2004-2007. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nicaraguan maaseudun kehittämishankkeelle vuosina 2004-2007. Suomen ja Nicaraguan välisissä yhteistyöneuvotteluissa vuonna 2002 sovittiin avun keskittämisestä kolmelle toimintasektorille. Maaseudun ja metsätalouden kehittäminen valittiin yhdeksi yhteistyön päätoimialaksi. Nicaraguan maaseudun kehittämishankkeelle myönnetään yhteensä 7,8 miljoonaa euroa vuosille 2004-2007. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

Suostumus oikeusministeriön ja Elisa Oyj:n ja oikeusministeriön ja Song Networks Oy:n välisiin palvelusopimuksiin. (OM tietohallintojohtaja Kari Kujanen 1606 7552)

Panssarintorjuntaohjusjärjestelmien lisähankinta puolustusvoimille. Puolustusministeriö tekee päätöksen koskien keskitorjunnan panssarintorjuntaohjusten lisähankintaa. Hankintasopimuksen tekee puolustusvoimien materiaalilaitos. Sopimus perustuu vuonna 2000 tehdyn puolustusvoimien panssarintorjuntaohjusjärjestelmiä (Euro-Spike) koskevan hankintasopimuksen lisähankintavaraukseen. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Maksutaso keskimäärin hieman alenee verrattuna kuluvaan vuoteen. Eräitä maksuja korotetaan kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi ja toisia lasketaan samasta syystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 asti. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 31.40.87 (Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 300 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käyttämisestä annetun lain mukaista toimintaa varten hankittavien maa-alueiden ja korvausten sekä kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain mukaisten kiinteistötoimitusmaksujen maksamiseen. Määrärahaa käytetään pääasiassa Kerava-Lahti -oikoradan lunastamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.12.2003

Ministerivaliokunnalta tuki väylien elinkaarimallin hiomiseen

Liikenneväylien rahoittamiseen käytettävän elinkaarimallin työstämistä jatketaan. Lainsäädäntöä ja hallinnollisia menettelyjä kehitetään niin, että rahoitusmuotoa olisi mahdollista käyttää jo joissakin tällä hallituskaudella aloitettavissa tie- ja ratahankkeissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi elinkaarimallin valmistelua 2. joulukuuta.

Mallia on käsitelty liikenneväyläpolitiikkaa valmistelevassa ministeriryhmässä, jonka työstä valiokunta sai tilannekatsauksen. Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen johdolla toimivan ministerityöryhmän tehtävänä on laatia liikenneväylien investointiohjelma ja miettiä sen rahoitusta. Työryhmältä odotetaan esitystä myös siitä, mitä hankkeita voitaisiin toteuttaa elinkaarimallilla.

Hankelistan laadinta on meneillään työryhmässä. Työn tulokset julkistetaan tammikuun lopulla.

Elinkaarimallin tyyppistä rahoitusta on jo käytetty Lahdentien toteutuksessa. Jatkossa käytössä olisi siitä saatujen kokemusten perusteella kehitetty malli.

Elinkaarimallia käytettäessä valtio ostaa kokonaispalvelun, joka sisältää väylän rakentamisen lisäksi sen kunnossapidon ja rahoituksen. Valtio maksaa hankkeen valmistettua sen toteuttajalle vuotuisia palvelumaksuja 25 vuotta kestävän sopimuskauden ajan.

Lisätietoja: liikenneväyläyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, liikenne- ja viestintäministeriö

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 3.12.2003

EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 3. joulukuuta EU:n perustuslaillisen sopimuksen yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsitteleviä artikloja.

Suomen tavoitteena on EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen yhteisenä koko unionia koskevana.

Suomen tavoitteena neuvotteluissa on keskinäistä avustusvelvoitetta koskeva sanamuoto, jonka mukaisesti avun antamisesta ja sen muodoista päättäisi kukin jäsenmaa itse. Apu voisi olla luonteeltaan muutakin kuin sotilaallista ja sen antaminen perustuisi vastaanottavan maan suostumukseen ja myötävaikutukseen.

Sotilaallisen kriisinhallinnan voimavarojen kehittämistä eli rakenneyhteistyötä koskevat artiklat ja pöytäkirja ovat periaatteessa Suomen hyväksyttävissä vaikkakin niiden muotoilua tulisi edelleen kehittää yhteistyön avoimuutta lisäävään suuntaan.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, p. (09) 1605 5032. ulkoasiainministeriö

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 4.12.2003

Ministerityöryhmä puoltaa esitystä joukkoliikenteen aseman parantamisesta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esittämiä viittä erilaista toimenpidettä, joilla joukkoliikenteen asemaa parannettaisiin hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.

Toimien tarkoituksena on turvata joukkoliikenteen peruspalvelutaso. Tavoitteena on myös kasvattaa joukkoliikenteen markkinaosuutta.

Ministerityöryhmä käsitteli joukkoliikenteen edistämistä torstaina 4. joulukuuta.

Maaseudun joukkoliikennepalvelujen parantamiseksi jatketaan kutsuohjauksen ja palveluliikenteen kehittämistä ja laajentamista.

Yhteiskunnan maksamissa kuljetuksissa hyödynnetään joukkoliikennettä. Matkojen yhdistelystä tehdään pysyvä käytäntö, jonka organisointia aletaan suunnitella poikkihallinnollisessa työryhmässä. Työryhmältä odotetaan ehdotuksia huhtikuun puoliväliin mennessä.

Julkiselle liikenteelle määritellään valtakunnallisesti yhtenäinen peruspalvelutaso. Tätä varten liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän, jossa ovat mukana valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, läänien, maakuntaliittojen ja Suomen Kuntaliiton edustajat.

Keinoja joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi kaupungeissa haetaan ensi vaiheessa Helsingin seudulle. Toimenpiteitä pohtimaan asetetaan niin ikään työryhmä.

Ministerityöryhmä pitää välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan edellyttämät tarpeelliset ehdotukset joukkoliikenteen ostoon ja kehittämiseen tarvittavista voimavaroista.

Lisätietoja: liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509, liikenne- ja viestintäministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Eurooppayhtiölakityöryhmän mietintö luovutettiin 2.12.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmä ehdottaa, että EU:n eurooppayhtiöasetusta täydentämään säädettäisiin eurooppayhtiölaki. EU:n eurooppayhtiöasetuksessa säännellään yksityiskohtaisesti lähinnä eurooppayhtiön perustamista, yhtiön kotipaikan siirtämistä toiseen valtioon sekä eurooppayhtiön muuttamista sen kotipaikan kansallisen lain mukaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi. Muilta osin eurooppayhtiöön sovelletaan yleensä sen kotipaikan julkisia osakeyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä. Kotipaikan kansallinen laki täydentää asetusta myös silloin, kun jotakin seikkaa ei säännellä kattavasti asetuksella. EU-asetuksen mukaan eurooppayhtiötä kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista julkista osakeyhtiötä. Eurooppayhtiöön sovelletaan siten esimerkiksi verotusta, työsuhteita ja työoloja, kilpailuolosuhteita, kuluttajansuojaa, ympäristösuojelua, immateriaalioikeuksia ja yhtiön maksukyvyttömyyttä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä vastaavalla tavalla kuin muihin yhtiöihin. Mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/23111.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. (09) 1606 7664 oikeusministeriöstä.

Aserikosten siirtämistä rikoslakiin selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 3.12.2003 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että rikoslakiin koottaisiin nykyiset ampuma-aselain ja järjestyslain aserikoksia koskevat säännökset. Rangaistussäännöksiin ei ehdoteta asiallisia muutoksia, vaan ne ovat lähinnä teknisiä. Myös rangaistusasteikkojen on tarkoitus säilyä ennallaan. Työryhmän ehdotus on oikeusministeriön verkkosivulla osoitteessa www.om.fi/23119.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, p. (09) 1606 7724 oikeusministeriöstä.

Maistraattien eräät henkilörekisterit ja siviilivihkimispalvelujen kehittäminen -mietintö luovutettiin 3.12.2003 oikeusministeriölle. Mietinnön valmistellut työryhmä ehdottaa toimenpiteitä, joilla siviilivihkimisiä voitaisiin toimittaa nykyistä joustavammin myös virka-ajan ja -paikan ulkopuolella. Lisäksi ehdotetaan, että testamenttia koskevia tietoja voitaisiin rekisteröidä maistraattien ylläpitämään rekisteriin. Työryhmä ehdottaa myös avioehto- ja lahjoitusasioiden rekisterien siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalta sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Työryhmän ehdotus on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/23128.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisjohtaja Tauno Aalto, p. (03) 622 3729 ja hallitussihteeri Maaria Leskelä, p. (09) 1606 9381 oikeusministeriöstä.

Hallituksen laajakaistastrategiaa valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa 3.12.2003 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmän mukaan Suomen olisi otettava tavoitteeksi miljoona laajakaistaliittymää vuoden 2005 loppuun mennessä. Siihen mennessä kaikkien halukkaiden on mahdollista saada nopea, vaivaton ja kohtuuhintainen tiedonsiirtoyhteys. Kiinteää laajakaistayhteyttä ei työryhmän mukaan ole mahdollista kohtuullisin kustannuksin järjestää syrjäisimmille alueille, joilla sijaitsee noin 2-5 prosenttia puhelinkotitalouksista. Niille tietoyhteydet saadaan satelliittipalveluina tai digitaalisen television avulla. Ehdotuksen lähtökohtana on, että laajakaistayhteydet toteutetaan pääosin kaupallisena toimintana. Rahoitus olisi näin suurimmaksi osaksi markkinaehtoista. Alueilla, joille yhteystarjontaa ei synny kaupalliselta pohjalta, tarvitaan kuitenkin yhteiskunnan erityistoimia ja jonkin verran myös julkista rahaa. Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi on osoitteessa www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a502003.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Harri Pursiainen, p. (09) 1602 8389 ja työryhmän sihteeri, erikoistutkija Tatu Tuominen, p. (09) 1602 8585 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.