Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 47/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.11.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 144/2003 vp) laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta. Lähestymiskiellosta annettua lakia täydennetään niin sanotulla perheen sisäisellä lähestymiskiellolla, joka voidaan määrätä silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava asunnosta, jossa hän ja kiellolla suojattava henkilö asuvat yhdessä, eikä hän saa ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön. Perheen sisäisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset ovat tiukemmat kuin tavallisen lähestymiskiellon määräämisen edellytykset. Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Perheen sisäistä lähestymiskieltoa koskevat asiat on käsiteltävä kiireellisinä. Säännöksiä tavallisesta lähestymiskiellosta muutetaan siten, että kieltoa uudistettaessa lähestymiskielto voidaan määrätä vuoden sijasta enintään kahdeksi vuodeksi. Väliaikaista lähestymiskieltoa koskevia säännöksiä muutetaan. Rikoslain 21 luvun 17 §:n säännös toimenpiteistä luopumisesta pahoinpitelyssä kumotaan. Pykälä sisältää pahoinpitelyn perustekomuotoa koskevan säännöksen mahdollisuudesta jättää syyte nostamatta silloin, kun asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 1606 7708)

Esitys (HE 145/2003 vp) vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä. Tuloarvioiden nettovähennys on 90 milj. euroa. Määrärahojen vähennykset ovat nettomääräisesti 136 milj. euroa, joka koostuu hallinnonalojen määrärahojen 86 milj. euron nettomääräisestä vähennyksestä ja korkomenoarvion 50 milj. euron vähennyksestä. Talousarviota täydentävä esitys on 47 milj. euroa ylijäämäinen, mikä vähentää vuoden 2004 nettolainanottotarvetta. Uutta lainaa ehdotetaan otettavaksi vuodelle 2004 kokonaisuudessaan 1 174 milj. euroa. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Esitys (HE 146/2003 vp) Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella täsmennetään Pohjoismaisen kulttuurirahaston oikeudellista asemaa ja selkiytetään rahaston vastuuta hallinnollisista tehtävistä. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Esitys (HE 147/2003 vp) laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta. Vuosittain annettava julistus valmisteltaisiin ekumeenisesti. Ehdotus rukouspäiväjulistuksesta luovutettaisiin opetusministeriölle, ja julistus esiteltäisiin tasavallan presidentin annettavaksi ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Tarkoituksena on jatkaa vanhaa perinnettä, jonka mukaan valtion päämies on antanut vuosittain julistuksen kiitos-, katumus- ja rukouspäivistä. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Esitys (HE 148/2003 vp) elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan vuonna 2001 tehty elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva kansainvälinen sopimus sekä laki sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tavoitteena on elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivarojen suojelu ja kestävä käyttö sekä niiden käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen jaon toteuttaminen. Tarkoituksena on edistää kestävän maatalouden ja elintarviketurvallisuuden toteutumista. Sopimuksella perustetaan elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskeva monenvälinen järjestelmä, jonka lähtökohtana on taata näiden kasvigeenivarojen saatavuus kaikille sopimuspuolille sekä taata niiden käytöstä aiheutuvien hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen. Monenväliseen järjestelmään tulevat sisältymään sopimuksen liitteessä I luetellut kasvigeenivarat, joita sopimuspuolet hallinnoivat ja valvovat, ja jotka ovat julkisessa omistuksessa. Lisäksi muiden kuin julkisessa omistuksessa olevien, sopimuksen liitteessä I mainittujen kasvigeenivarojen haltijoita kehotetaan liittämään geenivaransa monenväliseen järjestelmään. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 1605 4298)

Esitys (HE 149/2003 vp) laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ja vakuutusyhdistyslakia muutetaan siten, että kyseiset lait sopeutetaan vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin sekä kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa tietojen vaihtoa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Ainoastaan vakuutusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat oikeutettuja päättämään vakuutusyritystä ja sen muissa jäsenvaltioissa sijaitsevia sivuliikkeitä koskevista tervehdyttämistoimenpiteistä ja likvidaatiomenettelyn aloittamisesta. Vakuutussaatavien etuoikeutta vakuutusyrityksen selvitystilassa ja konkurssissa täsmennetään direktiivin edellyttämällä tavalla. Lakeihin lisätään uudet säännökset, jotka sisältävät poikkeukset sovellettavasta kotijäsenvaltion laista. Vakuutusyritysten omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon asiasisältöä ja menettelytapasäännöksiä täsmennetään. Suomen viranomaisten oikeutta luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa muillekin kolmansien maiden viranomaisille kuin vakuutustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvoville viranomaisille laajennetaan. Esitykseen sisältyvät laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 1607 4470)

Esitys (HE 150/2003 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan vähäisiä täsmennyksiä vuoden 2004 alusta voimaan tuleviin ulkomailla olevien henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskeviin säännöksiin ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuperusteisiin tehdään vähäisiä täsmennyksiä. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Esitys (HE 151/2003 vp) ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä. Kesäkuussa 2003 eduskunnalle annettua ulkomaalaislakiesitystä täydennetään ja rikoslakia, työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettua lakia ja työsopimuslakia muutetaan ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteissa noudatettavien ehtojen valvontaedellytysten parantamiseksi. Työsuhde- ja työlupavalvonnan tehostamiseen pyritään lisäämällä työsuojeluviranomaisen oikeuksia ja mahdollisuuksia valvoa myös työntekijän oleskeluluvan olemassaoloa. Ulkomaalaislakiin lisätään työnantajalle uusi velvollisuus säilyttää määräajan tiedot ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan tulee säilyttää edellä mainitut tiedot neljä vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Ulkomaalaislaissa säädetään siitä, että myös työsuojeluviranomaiset valvovat työntekijöiden oleskelulupien noudattamista. Työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettua lakia vastaavasti täydennetään. Sisäasiainministeriöön perustetaan ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunta edistämään yhteistyötä ja tiedonkulkua eri viranomaisten välillä. Työsopimuslakiin lisätään säännös, jonka mukaan palkkalaskelman antamatta jättäminen työntekijälle säädetään rangaistavaksi teoksi. Rikoslain työsyrjintäperusteeksi lisätään kansalaisuus. Rikoslakiin otetaan myös uusi rangaistussäännös kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, jossa ulkomaalaisten tietämättömyyttä tai asemaa on ilmeisesti käytetty hyväksi työsuhteen ehtoja sovittaessa. Esitykseen sisältyvät ulkomaalaislaki, laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta ja laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.5.2004. (TM vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen 1604 8951)

Esitys (HE 152/2003 vp) laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Jätelakiin lisätään tuottajavastuuta koskevat säännökset eräiden tuotteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä. Muutokset ovat tarpeen, jotta EY:n direktiivit romuajoneuvoista ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta voidaan panna kansallisesti täytäntöön. Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:ään tehdään romuajoneuvoja koskevista jätelain uusista säännöksistä johtuva muutos. Samalla muutetaan jätelain säännöksiä jätteen keräilystä ja kunnan jätemaksuista erityisesti haja- ja loma-asutusalueilla. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.11.2003 seuraavat lait:

Laki Varustamoliikelaitoksesta, laki Luotsausliikelaitoksesta ja laki Merenkulkulaitoksesta (HE 38/2003 vp). Nykyisestä Merenkulkulaitoksesta siirretään valtion liikelaitoksiksi varustamotoiminnot ja luotsaus. Perustettavaan Varustamoliikelaitokseen siirtyvät jäänmurto ja monitoimimurtajien kaupallinen toiminta, raskaiden väyläalusten operointi, eräiden merenmittaus- ja tutkimusalusten hoito sekä yhteysalusliikenne erillisenä tulosyksikkönä. Perustettavaan Luotsausliikelaitokseen siirtyvät alusten luotsaukset. Merenkulkulaitos toimii edelleen talvimerenkulun avustamisesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, meriliikenteen ohjauksesta ja luotsauksesta, yhteysalusliikennepalveluista sekä alusturvallisuudesta ja merenkulun tuki- ja tietopalveluista vastaavana viranomaisena. Se hankkii valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäministeriön ja eduskunnan päätösten mukaiset merenkulun toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavat tuotteet ja palvelut perustettavilta liikelaitoksilta ja markkinoiden kehittymisen ja kilpailun avaamisen myötä myös toimialan yrityksiltä. Merenkulkulaitos tuottaa itse edelleen väylänpidon, merikartoituksen ja meriliikenteen ohjauksen tarvitsemia tuotteita ja palveluja. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valvoo, että väylämaksuepäselvyydet selvitetään ennen merenkulkulaitosuudistuksen toteuttamista, ja ryhtyy myös selvitystyössä ilmenevien lainsäädännön muutostarpeiden vaatimiin toimenpiteisiin. (LVM ylijohtaja Samuli Haapasalo 1602 8472)

Luotsauslaki (HE 39/2003 vp). Uusi luotsauslaki säädetään ja nykyinen luotsauslaki kumotaan. Luotsauspalvelujen tuottaminen annetaan perustettavalle Luotsausliikelaitokselle. Luotsausliikelaitoksen on tarjottava luotsauspalveluja kaikilla luotsattaviksi määritellyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Luotsinkäyttövelvollisuutta ei muuteta. Lisäksi luotsausta koskeva lainsäädäntö muutetaan vastaamaan perustuslain säännöksiä. Valtuudet lakia alemmanasteisten säännösten ja määräysten antamiseen muutetaan perustuslain vaatimusten mukaisiksi, ja osa nykyisessä luotsausasetuksessa olevista säännöksistä otetaan uuteen lakiin. Muun muassa luotsinkäyttövelvollisuuden ja luotsinkäytöstä vapautumisen perusteet sekä luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja luotsinkäyttövelvollisuutta koskevan erivapauden myöntämisen, uudistamisen sekä peruuttamisen perusteet otetaan lakiin. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 43/2003 vp). Valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annettua lakia muutetaan. Määräaikaa, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on katettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut noin 84,1 miljoonan euron suuruinen rahoitusvaje jatketaan vuoden 2005 loppuun. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta (HE 68/2003 vp). Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselta peritään vuonna 2004 yhteensä 51 600 000 euron suuruinen maksu. Maksusta on tapaturmavakuutuslaitosten osuus 27 100 000 euroa, liikennevakuutuslaitosten 21 700 000 euroa ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen 2 800 000 euroa. Lailla toteutetaan vuoden 2004 osalta tapaturma- ja liikennevakuutusjärjestelmän täyskustannusvastuu tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidosta julkiselle terveydenhuollolle aiheutuvista kustannuksista. Valtiontaloudellisista syistä maksu ohjataan Kansaneläkelaitokselle pienentämään sairausvakuutuslain 59 §:n 1 momentissa säädettyä valtion takuusuoritusta. Maksun määrä perustuu tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidosta julkiselle terveydenhuollolle aiheutuviksi arvioituihin sairaanhoitokustannuksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki työttömyyskassalain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 98/2003 vp). Julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin, työttömyyskassalakiin ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin otetaan säännökset työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perustuen ja ylläpitokorvausten rahoituksesta. Säännökset korvaavat julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa olevan määräaikaisen siirtymäsäännöksen. Lisäksi työllisyysmäärärahojen maksamista sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen keskeyttämiseen liittyvää päätöksentekomenettelyä joustavoitetaan eräissä tilanteissa. Ansiotukena maksettavan koulutustuen valtionosuusmenettely muutetaan vastaamaan työttömyysturvassa jo toteutettua uudistusta. Työministeriön sijasta työttömyysvakuutusrahasto vahvistaa ja maksaa työttömyyskassoille kuukausiennakot. Ministeriö vahvistaa ja maksaa valtionosuuden kuukausiennakon työttömyysvakuutusrahastolle. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 1604 8067)

Tasavallan presidentti hyväksyi Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 18/2003 vp). Suomen tasavallan ja Azerbaidzhanin tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Bakussa 26.2.2003. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Azerbaidzhanin tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 25/2003 vp). Suomen tasavallan ja Kirgisian tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 3.4.2003. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Kirgisian tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 89/2003 vp) sekä esityksestä vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä (HE 106/2003) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on 14.11.2003 päättänyt, että vuotta 2003 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 20.11.2003 alkaen. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Tasavallan presidentti hyväksyi Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2003 vp). Slovenian kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 91/2003 vp). Kirgistanin kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen (HE 97/2003 vp). Sopimus koskee Pohjoiskalotin antamaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta vuosina 2003, 2004, 2005 ja 2006. Sopimus on koulutuspaikkojen lukumäärää ja sopimuksen voimassaoloaikaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen aiemman, vuosia 2000-2002 koskevan sopimuksen kanssa. (TM neuvotteleva virkamies Sirkka Potila 1604 8016)

Tasavallan presidentti ratifioi työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan ja vahvisti lain Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 75/2003 vp). Työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan tarkoituksena on työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamis- ja ilmoittamismenettelyn harmonisoiminen sekä niitä koskevien tilastojen vertailukelpoisuuden parantaminen. Pöytäkirjaan liittyy suositus, jonka tavoitteena on myös mainittujen seikkojen yhdenmukaistaminen. Niin ikään osuustoiminnan edistämistä koskeva suositus pyrkii parantamaan osuuskuntien kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.11.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Laosin välillä kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välinen kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehty sopimus on voimassa 3.8.2003 alkaen. Hankkeella tuetaan Laosin hallituksen pyrkimyksiä metsäpinta-alan säilyttämisessä, metsähallinnon kehittämisessä sekä metsätalouden ja maaseudun kehittämisessä. Yhteistyön tavoitteina ovat köyhyyden lieventäminen, ympäristön parantaminen, tasa-arvon ja demokratian lisääminen, hallinnon parantaminen sekä osallistuva yhteistyö. Asetus tulee voimaan 26.11.2003. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 1605 5658)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjaan toukokuussa 2002 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2004. Muutokset koskevat todistuskirjojen laivaluokituksien tarkentamista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Suuntaviivoihin toukokuussa 2002 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2004. Muutokset koskevat irtolastialusten tehostettua tarkastusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.123(75) tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2004. Muutokset koskevat pääosin pakattujen vaarallisten aineiden kuljettamista aluksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.11.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Irma Ertmanin tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla sopimus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2006 loppuun. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Valtiosihteeri Arto Mansalan määrääminen Suomalais-venäläisen lähialueyhteistyön kehittämisryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajan tehtävään ja kansliapäällikkö Ritva Viljasen määrääminen varapuheenjohtajan tehtävään. (UM lähetystöneuvos Ari Heikkinen 1605 6092)

Oikeusministeri Johannes Koskisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Ilkka Heiskasen valtuuttaminen allekirjoittamaan korruption vastainen Yhdistyneitten Kansakuntien yleissopimus ja valtuuskunnan asettaminen yleissopimuksen hyväksymistä koskevaan korkean poliittisen tason konferenssiin Meridassa Meksikossa 9.-11.12.2003. Valtuuskunnan puheenjohtaja on oikeusministeri Johannes Koskinen ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs Ilkka Heiskanen. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 1606 7724)

Sisäasiainministeri Kari Rajamäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutospöytäkirja. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuksen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutoksien hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitea MSC hyväksyi 76. istunnossaan joulukuussa 2002 muutoksia SOLAS-yleissopimukseen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön. Muutokset ovat teknisiä ja koskevat mm. turvallista pääsyä öljysäiliö- ja irtolastialusten lastitiloihin niiden tarkastamiseksi, roro-matkustaja-alusten pelastuslauttojen varustamista tutkatranspondereilla sekä irtolastialusten lastitilojen vedenpinnan ilmaisia ja tyhjennysjärjestelmiä. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.11.2003 seuraavat asiat:

Työtuomioistuimen jäsenien nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Jäsenet (varajäsenet suluissa), jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja: hovioikeudenneuvos Risto Jalanko ja lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger (hallitusneuvos Esa Lonka, professori Matti Mikkola, esittelijäneuvos Marina Äimä ja oikeustieteen tohtori Outi Suviranta); työsuhteisiin perehtyneet, työnantajaetuja edustavat jäsenet: varatuomari Martti Niskanen, varatuomari Hannu Rautiainen, varatuomari Juha Sutela ja oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen (oikeustieteen kandidaatti Peter Forsström, varatuomari Jussi Kallio, varatuomari Tapio Kari, varatuomari Rauno Lindahl, varatuomari Kauko Rautiainen, oikeustieteen kandidaatti Merru Tuliara, oikeustieteen kandidaatti Sari Vannela ja toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola); työsuhteisiin perehtyneet, työntekijäetuja edustavat jäsenet: lakimies Heli Ahokas, lakimies Olavi Sulkunen, vastaava lakimies Timo K. Vertanen ja 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio (yksikönjohtaja Ralf Forsén, puheenjohtaja Pekka Hynönen, varatuomari Anu-Tuija Lehto, johtaja Kirsti Palanko-Laaka, puheenjohtaja Pertti Raitoharju, lakimies Juhani Rantinoja, lakimies Pekka Reinamo ja lakimies Annemarje Salonen); virkasuhteisiin perehtyneet, työnantajaetuja edustavat jäsenet: hallitusneuvos Tuomo Vainio ja varatuomari Heikki Saipio (lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren, hallitusneuvos Tuija Wilska, varatuomari Ulla-Riitta Parikka ja varatuomari Risto Voipio); virkasuhteisiin perehtyneet, työntekijäetuja edustavat jäsenet: sopimussihteeri Keijo Kaleva ja lakimies Marjo Lounasmaa (neuvottelupäällikkö Markku Kojo, lakimies Matti Koskinen, neuvottelupäällikkö Kauko Passi ja apulaisosastopäällikkö Markku Poutala). (OM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi: eduskunnan kirjelmä Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (EK 26/2003 vp - LJL 1/2003 vp). (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Tasavallan presidentti ratkaisi 19 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.11.2003 seuraavat nimitysasiat:

Laamanni Lauri Mikko Olavi Melander Helsingin hovioikeuden presidentin (D 19) virkaan 1.1.2004 lukien, työtuomioistuimen presidentti, käräjätuomari Pekka Johannes Orasmaa työtuomioistuimen presidentin (D 18) virkaan ajaksi 1.1.2004-31.12.2006 ja työtuomioistuinneuvos, oikeustieteen tohtori Jorma Oskari Saloheimo työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvoksen (T 15) virkaan ajaksi 1.1.2004-31.12.2006. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenlaamanni Martti Juhani Kurri Kouvolan käräjäoikeuden laamannin (T 17) virkaan 1.1.2004 lukien, käräjätuomari Timo Tapio Martikainen Forssan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.2.2004 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Marja Helena Lehtimäki Kotkan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.1.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Professori Raimo Väyrynen Suomen Akatemian pääjohtajan (A 32) virkaan 1.3.2004-28.2.2007 väliseksi määräajaksi. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.11.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Kaupanvahvistuksesta perittävää maksua korotetaan kustannuskehityksen edellyttämällä tavalla 10 prosenttia eli 77 euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 1606 7547)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Palkkaustoimivaltaan ja työnantajavirkamiesten piiriin tehdään muutoksia ja teknisiä tarkistuksia eräiden organisaatiomuutosten johdosta. Asetus tulee voimaan 1.12.2003. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 1603 4919)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta. Talousarvioasetuksen säännöksiä tulojen ja menojen kohdentamisesta valtion talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi muutetaan siten, että korkomeno kohdennetaan siihen varainhoitovuoteen, jolta ne kertyvät. Samalla tavoin kohdennetaan myös valtionvelan korkoon liittyvistä johdannaisista saatava tulo ja niistä aiheutuva meno. Muutos liittyy vuoden 2003 II lisätalousarvioon. Muutoksella mahdollistetaan lisätalousarviossa päätetty valtionvelan korkojen budjetointiperusteen muuttaminen. Lisäksi täsmennetään talousarvioasetuksen säännöksiä loma-ajan palkkojen ja lomarahojen sekä lain tai sitoumuksen perusteella kertyvien erien kohdentamisesta. Asetus tulee voimaan 20.11.2003. (VM neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti 1603 3025)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 7 §:n 2 ja 3 momentin tuenmaksurajoitteet kumotaan. Asetus tulee voimaan 26.11.2003. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 13 §:n 2 ja 3 momentin tuenmaksurajoitteet kumotaan. Asetus tulee voimaan 26.11.2003. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.11.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Tunisian kanssa yhteistyöstä siviilioikeudellisissa asioissa käytäviin sopimusneuvotteluihin ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on yksikön päällikkö Pekka Hyvönen ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Katri Silfverberg ja lainsäädäntösihteeri Hanna Rantala. (UM linjanjohtaja Marcus Laurent 1605 5701)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen ensimmäiseen vaiheeseen Genevessä 10.-12.12.2003 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Tarja Halonen, valtuuskunnan varapuheenjohtajat ovat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ja liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen sekä jäsenet ovat suurlähettiläs Vesa Himanen Suomen pysyvä edustusto (Geneve), osastopäällikkö Yrjö Länsipuro ulkoasiainministeriö, osastopäällikkö Hannu Kyröläinen ulkoasiainministeriö, ulkoasiainneuvos Asko Numminen ulkoasiainministeriö, ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja valtioneuvoston kanslia, viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriö ja lähetystöneuvos Anneli Vuorinen Suomen pysyvä edustusto (Geneve). (UM lähetystöneuvos Pia Hillo 1605 6204)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta. Selonteko löytyy valtioneuvoston internetsivuilta www.valtioneuvosto.fi - Hallituksen toiminta - Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätös muutetaan vastaamaan maakunnallisen ja kunnallisen jaotuksen muutoksia. Hätäkeskusaluejaossa on tavoitteena noudattaa maakunnallista jakoa, jossa Punkalaitumen kunta siirtyy 1.1.2005 lukien Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Pirkanmaan hätäkeskus aloittaa toimintansa 14.12.2004. On tarkoituksenmukaista siirtää Punkalaidun Pirkanmaan hätäkeskusalueeseen sen toiminnan alusta alkaen. Samalla päätös muutetaan vastaamaan kunnallista jaotusta. Kunnallista jaotusta on muutettu 1.1.2004 alkaen siten, että Jäppilän kunta, Pieksämäen maalaiskunta ja Virtasalmen kunta on lakkautettu ja näiden sijaan on perustettu Pieksänmaan kunta. Lisäksi alueiden kielellinen jaotus on muutettu vastaamaan uuden kielilain (423/2003) vaatimuksia. Päätös tulee voimaan vuoteen 2006 mennessä siten kuin sisäasiainministeriö asiasta hätäkeskuslain 11 §:n 2 momentin nojalla tarkemmin määrää. (SM valmiusjohtaja Timo Viitanen 1604 4575)

Päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätös muutetaan vastaamaan maakunnallisen ja kunnallisen jaotuksen muutoksia. Pelastustoimen aluejaossa on tavoitteena noudattaa maakunnallista jakoa. Punkalaitumen kunta on valtioneuvoston 31.10.2002 tekemällä päätöksellä siirretty Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Maakuntajaon muutos tulee voimaan 1.1.2005. Koska pelastustoimen alueet aloittavat toimintansa 1.1.2004, on tarkoituksenmukaista siirtää Punkalaidun pelastustoimen aluejaossa Pirkanmaan pelastustoimen alueeseen heti toiminnan käynnistyessä 1.1.2004. Kunnallista jaotusta on muutettu siten, että 1.1.2003 lukien Pattijoen ja Vehkalahden kunnat on lakkautettu. Kunnallista jaotusta on muutettu myös 1.1.2004 lukien siten, että Jäppilän kunta, Pieksämäen maalaiskunta ja Virtasalmen kunta on lakkautettu ja näiden sijaan on perustettu Pieksänmaan kunta. Alueiden kielellinen jaotus on muutettu vastaamaan uuden kielilain (423/2003) vaatimuksia. Päätös tulee voimaan 1.1.2004. (SM valmiusjohtaja Timo Viitanen 1604 4575)

Päätös määrätä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan kolmannen jäsenen, varatuomari Kari Kyttälän sijaisiksi varatuomari Leena Uusikylän ohella agronomi, varatuomari Pekka Salomaa sekä oikeustieteen kandidaatti Ari Vesikkala lautakunnan 31.12.2007 päättyväksi toimikaudeksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marit Ilveskero 1605 2389)

Päätös vapauttaa toimitusjohtaja Anja Hurme puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenyydestä. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten typenoksidipäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta. Päätöksen tavoitteena on rajoittaa suunnitelmaan kuuluvien olemassa olevien, polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen 1.7.1987, typenoksidipäästöjen kokonaismäärää ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2008 alusta ja toisessa vaiheessa vuoden 2016 alusta lukien kansallisen päästöjen vähennyssuunnitelman avulla. (YM ylitarkastaja Anneli Karjalainen 1603 9690)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.11.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (postipalvelujen arvonlisäverotus). Ehdotuksen tarkoituksena on kilpailuvääristymien poistamiseksi saattaa julkiset postipalvelut arvonlisäverotuksen piiriin. Ehdotuksen tarkoituksena on myös minimoida muutoksen vaikutus lopullisiin kuluttajiin mahdollistamalla alennetun verokannan soveltaminen enintään 2 kiloa painaviin osoitteellisiin tavanomaisiin postilähetyksiin, ja verottamalla tällaisia EU:n ulkopuolelle meneviä postilähetyksiä samalla tavoin kuin EU:n sisäisiä lähetyksiä. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirroista (jätteensiirto). Ehdotus kattaa periaatteessa kaikki jätteiden siirrot riippumatta siitä siirretäänkö jätettä jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden välillä vai jäsenvaltion ja muun valtion välillä. Ehdotus koskee myös kaikenlaisia jätteitä, ongelmajätteitä ja muita jätteitä. Asetus koskisi sekä hyödynnettäviä että käsiteltäviä jätteitä. Sääntelyn tiukkuus vaihtelisi kuitenkin sen mukaan kuinka haitallisesta jätteestä on kysymys. Hyödynnettävien jätteiden sääntely olisi vähemmän tiukkaa kuin käsiteltävien jätteiden, ja osa hyödynnettävistä jätteistä jäisi kokonaan kirjallisen ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyn ulkopuolelle. Jäsenvaltion sisällä tapahtuvien jätesiirtojen sääntely jätettäisiin lähes kokonaan kyseisen valtion harkintaan. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 1603 9710)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.11.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Tapio Kosuselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.1.2004-31.12.2008. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Diplomi-insinööri Arvo Kokkonen maa- ja metsätalousministeriön maanmittausneuvoksen (A 28) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2003-31.8.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikön (A 29) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2003-31.1.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Päätös myöntää hallitussihteeri Jaana Norio-Timoselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virasta 1.1.-31.12.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Liisa Perttula 1607 3797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.11.2003 seuraavia asioita:

Vuoden 2003 talousarvion momentin 25.01.29 (Erityismenot) olevan 1 460 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 500 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää muun muassa onnettomuustutkintaa varten asetetuista tutkintalautakunnista sekä valtioneuvoston päättämässä laajuudessa kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. (OM apulaisosastopäällikkö Simo Ojanen 1606 7570)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Maksuttomia suoritteita ovat kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille, kansainvälisten sitoumusten mukaiset tilastotiedot ja -raportit, tavanomainen tiedotus tiedotusvälineille, vähäiset opastus- ja tietopalvelut, tieteellisen keskuskirjaston lainauspalvelut (pl. kaukolainat) sekä vaihtojulkaisut ja muut niihin verrattavat suoritteet. Myös tilastolain (62/1994) 9 §:n 2 momentin mukainen palautetieto on annettava tiedonantajille maksutta. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoitellaan maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Anja Simola 1603 3260)

Kotieläinjalostuksen neuvottelukunnan jäsenten kutsuminen 1.12.2003-31.11.2006 kestävälle toimikaudelle. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: maatalousneuvos Leena Hömmö maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Markku Himanen maa- ja metsätalousministeriö); jäsenet: eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen maa- ja metsätalousministeriö (eläinlääkintöylitarkastaja Jessica Eriksson maa- ja metsätalousministeriö), professori Asko Mäki-Tanila Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (erikoistutkija Esa Mäntysaari Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT), professori Matti Ojala Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos (yliopiston lehtori Kari Elo Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos), johtaja Jaana Kiljunen Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta (johtaja Matti Puonti Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta), toimitusjohtaja Mikko Kommeri Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta (johtaja Valvatti Remes-Siik Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta), kehityspäällikkö Ulla Savolainen Maaseutukeskusten Liitto ry (kehityspäällikkö Kyllikki Lampinen Maaseutukeskusten Liitto ry), jalostusosaston johtaja Terttu Peltonen Suomen Hippos ry (osastopäällikkö Mari Suontama Suomen Hippos ry) ja kotieläinasiamies Jukka Markkanen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (maitoasiamies Sami Kilpeläinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry). (MMM vanhempi hallitussihteeri Sven Lindqvist 1605 4259)

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Metsäkeskuksille siirretään puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin vuonna 2003 metsäviestintään momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetusta määrärahasta 28 000 euroa ja samalle momentille aikaisemmilta vuosilta siirtynyttä metsäviestintään tarkoitettua määrärahaa 125 863 euroa. Samalla muutetaan ministeriön 12.2.2003 ja 7.8.2003 antamia päätöksiä valtiontuen ja lainan sekä myöntämisvaltuuden jakautumisesta metsäkeskuksille siten, että puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi käytettävissä olevat määrärahat ja myöntämisvaltuus tulevat käytettyä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 21.11.2003

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 21. marraskuuta periaatepäätöstä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa periaatepäätös ensi viikolla.

Lisätietoja: pääsihteeri Tapani Hyötyläinen, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8210

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta luovutti kolmivuotisen toimikautensa viimeisen vuosiraportin 13.11.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Neuvottelukunta kaipaa lisää yhtenäisyyttä tuomioistuinten menettelytapoihin ja selkeää säädösperustaa tuomioistuinten asiakaspalvelulle ja sen kehittämiselle. Lisäksi neuvottelukunta on sitä mieltä, että viranomaisten tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ongelmiin, joita ilmenee velkasovinto-ohjelman käytännön toteutuksessa. Neuvottelukunnan raportti on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/22303.htm. Lisätietoja antavat neuvottelukunnan puheenjohtaja, Joensuun yliopiston vararehtori Teuvo Pohjolainen, p. (013) 251 3699 ja neuvottelukunnan sihteeri, hallitussihteeri Merja Muilu, p. (09) 1606 7564 oikeusministeriöstä.

Rahoituspalvelujen etämyynti -työryhmän mietintö luovutettiin 19.11.2003 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa kuluttajien suojan parantamista rahoituspalvelujen etämyynnissä. Rahoituspalvelujen etämyyntiä on esimerkiksi talletustilien, maksujenvälityspalvelujen, luottojen, vakuutusten ja arvopaperien myynti puhelimen, postin tai tietoverkon välityksellä siten, että myös sopimus tehdään viestimen avulla. Rahoituspalvelujen etämyynnistä säädettäisiin kuluttajansuojalaissa. Uusilla säännöksillä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoituspalvelujen etämyynnistä. Säännöksillä pyritään helpottamaan rahoituspalvelujen tarjoamista rajojen yli sekä lisäämään kuluttajien luottamusta rajat ylittävään palvelujen tarjontaan. Rahoituspalvelut ovat luonteensa vuoksi erityisen sopivia tarjottavaksi etämyyntinä. Erityisesti pankkipalvelujen tarjoaminen verkossa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/22487.htm. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. (09) 1606 7514 ja lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, p. (09) 1606 7672 oikeusministeriöstä.

Mietintö lentoasemien ympäristölupien erityispiirteistä luovutettiin 14.11.2003 ympäristöministeriölle. Työryhmä suosittelee nykyistä tiiviimpää yhteistyötä lentopaikan pitäjän ja viranomaisten välille. Ympäristönsuojelun kannalta on keskeistä, että ilmailutoimintaa harjoittavat raportoivat toiminnastaan ja toiminnan ympäristövaikutuksista sekä osoittavat myös siten torjuvansa haittoja asianmukaisesti. Työryhmä pitää perusteltuna, että raporttien esitystapa olisi kaikilla lentoasemilla samanlainen. Mietintö on ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.vyh.fi/ympsuo/melu/moniste118.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Raisa Valli, p. (09) 1602 8560 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Anni Rimpiläinen, p. (09) 1603 9384 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.