Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 46/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.11.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 133/2003 vp) rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Rahoitusvastuulaki koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä vakuutena rahoitusmarkkinoilla ja yritysrahoituksessa. Lailla pannaan täytäntöön EY:n rahoitusvakuusdirektiivi. Laki ei koske yksityishenkilöiden antamia vakuuksia. Lailla tunnustetaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla käytössä olevien vakuusmuotojen pätevyys. Lisäksi vahvistetaan vakuusvelkojan asemaa maksukyvyttömyystilanteissa. Velkoja voi muun muassa realisoida vakuudet viipymättä taikka vedota nettoutusehtoon, jonka mukaan kaikki osapuolten väliset velvoitteet tai niiden arvot kuitataan keskenään. Esitykseen sisältyvät rahoitusvakuuslaki, laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta ja laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Esitys (HE 134/2003 vp) laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Pankista annettuun lakiin otetaan säännös Suomen Pankin oikeudesta antaa maksu- ja selvitysjärjestelmää ylläpitävälle tai siihen osallistuvalle yhteisölle sellaisia määräyksiä, joita EKP:n asiassa antamien suuntaviivojen tai ohjeiden taikka asetusten täytäntöönpano edellyttää. Pankille nyt kuuluva oikeus antaa rahan käsittelyä koskevia määräyksiä laajenee koskemaan kaikkia rahahuoltotehtävissä toimivia yhteisöjä. Suomen Pankin varauksia ja voiton käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne vastaavat pankin asemaa ja tehtäviä osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Pankin voitto tuloutetaan pääsääntöisesti valtiolle. Varauksia koskevia säännöksiä tarkistetaan siten, että varauksia voidaan tehdä vain tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi. Johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä muutetaan siten, että johtokunnan jäsenet nimittää pankkivaltuusto. Johtokunnan puheenjohtajan nimittää kuitenkin edelleen tasavallan presidentti. Johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksia täsmennetään. Myös Rahoitustarkastuksen johtajan nimittämisvalta siirtyy tasavallan presidentiltä pankkivaltuustolle. Esitykseen sisältyvät laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta, laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu voimaan viimeistään 31.12.2003. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

Esitys (HE 135/2003 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että käyttöön otetaan verovelvollisuuden alarajaan liittyvä veronhuojennus. Huojennus pienenee asteittain liikevaihdon kasvaessa, ja lopullinen tilitettävä vero nousee siten vähitellen täyteen määrään. Vero muuttuu täysimääräiseksi 20 000 euron vuosiliikevaihdon kohdalla. Huojennuksen ulkopuolelle rajataan muun muassa metsätalous ja eräät kiinteistön käyttöoikeuden luovutukset. Huojennus palautetaan kuukausitilitysmenettelyssä oleville verovelvollisille jälkikäteen tilikauden päätyttyä. Vuositilitysmenettelyssä olevat verovelvolliset vähentävät huojennuksen verokaudelta tilitettävästä verosta. Lisäksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat nostetaan 30 500 eurosta 35 000 euroon. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. Ns. budjettilaki. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Esitys (HE 136/2003 vp) autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Autoverolain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vuonna 2003 voimassa ollutta mahdollisuutta yksityishenkilön maahantuoman ajoneuvon käyttöön Tullin luvalla enintään kolmen kuukauden ajan ennen autoveropäätöksen vahvistamista jatketaan vuoden 2004 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 1603 3061)

Esitys (HE 137/2003 vp) laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden perusteella Euroopan unionin jäsenvaltioihin maksettavat korot ja rojaltit ovat eräissä tapauksissa lähdeverovapaita. Samalla poistetaan Suomen velvollisuus vähentää jäsenvaltioista Suomeen maksetuista koroista ja rojalteista kyseisessä valtiossa peritty lähdevero Suomen verosta, kun korko tai rojalti suoritetaan etuyhteydessä olevien yhtiöiden tai yhtiöillä toisessa jäsenvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan väillä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. Säästödirektiiviä koskevia ehdotuksia on tarkoitus soveltaa kuitenkin vasta vuoden 2005 alusta. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

Esitys (HE 138/2003 vp) laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettuun lakiin tehdään ns. virka-apudirektiivin edellyttämä muutos, jonka mukaan lain soveltamisalasta poistetaan arvonlisävero ja siihen lisätään vakuutusmaksuvero. Laki on tarkoitettu voimaan 31.12.2003. (VM ylitarkastaja Ilmari Mäkinen 1603 4735)

Esitys (HE 139/2003 vp) laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta. Painelaitelain 27 §:n 3 momentin siirtymäsäännöksen lopussa on säännös siitä, että puolustushallinnon toimialan painelaitteiden, alusten painelaitteiden sekä ilma-alusten ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluvien painelaitteiden osalta kyseisessä momentissa säädetty siirtymäaika on 31.12.2003. Siirtymäsäännöstä muutetaan siten, että edellä mainittu siirtymäaika on 31.12.2005. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Esitys (HE 140/2003 vp) pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, joka on allekirjoitettu elokuussa 2003. Sopimuksessa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston asetukseen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta tehdyt muutokset ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kaikki hallitukset ovat ilmoittaneet Tanskan hallitukselle hyväksyvänsä sopimuksen. (STM hallitusneuvos Katariina Alaviuhkola 1607 4200)

Esitys (HE 141/2003 vp) laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalakiin, työttömyyskassalakiin, aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin ja Koulutusrahastosta annettuun lakiin tehdään hallintolaista ja kielilaista johtuvat muutokset. Erityislaeissa säädetään hallintolaista poikkeavalla tavalla päätöksen tiedoksi antamisesta, joka voi aina tapahtua postitse tavallisella kirjeellä, ja asiavirheen korjaamisesta, mikä edellyttää aina asianosaisen suostumusta, jos virhe korjataan hänelle vahingoksi. Lisäksi tarkennetaan koulutuspäivärahan myöntämisen edellytyksiä siltä osin, kuin kyse on työttömän työnhakijan määritelmästä ja yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön sekä opintotuen saamisen vaikutuksesta koulutuspäivärahaoikeuteen. Myöntämisen edellytykset ovat yhtenäiset työttömyysaikaisten etuuksien myöntämisedellytyksien kanssa. Koulutuspäivärahakauden aikana täyttyvän työssäoloehdon vaikutuksesta säädetään työttömyysetuuksista eroavalla tavalla. Vastaava muutos tehdään myös julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain perusteella maksettavaan koulutustukeen. Päivärahan perusteena olevan palkan indeksitarkistusta tarkennetaan ja muutetaan siltä osin, kuin kyse on osa-aikaeläkkeen taikka osatyökyvyttömyyseläkkeen vuoksi poikkeuksellisesta palkanmäärittelyperusteesta. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain voimaantulosäännökseen tehdään tekninen korjaus. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Esitys (HE 142/2003 vp) laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annettu laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Lailla lakkautetaan työsuojelupiirien alaisuudessa toimivien työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostot ja niiden tehtävät siirretään työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle. Lisäksi työneuvoston asema, kokoonpano ja tehtävät määritellään voimassa olevaa lakia täsmällisemmin. Työneuvoston pääasiallisena tehtävänä on edelleen voimassa olevan lain mukaan antaa lausuntoja työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta. Myös poikkeuslupa-asioiden muutoksenhakumenettelyyn tehdään muutoksia. Työsuojelupiirin työsuojelutoimiston poikkeuslupapäätökseen voi vaatia ensisijassa oikaisua työneuvostolta, jonka päätökseen haetaan muutosta työtuomioistuimelta. Siten työneuvosto ei toimi enää hallintotuomioistuimeen rinnastettavana muutoksenhakuelimenä. Esitykseen sisältyvät laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista, laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta, laki työaikalain muuttamisesta ja laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.4.2004. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 1604 8935)

Esitys (HE 143/2003 vp) laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Lakeja muutetaan siten, että lakien mukaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset koskevat arava- tai korkotukivuokra-asuntoja omistavien asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita omistavien yhtiöiden osakkeiden luovutusta silloin, kun oikeustoimen tosiasiallisena tarkoituksena on rajoitusten alaisten asuntojen luovuttaminen. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.11.2003 seuraavat lait:

Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 72/2003 vp). Talousneuvosto siirretään valtiovarainministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Talousneuvoston sihteeristö on jo vuonna 1997 siirretty pääministerin alaisuuteen eli valtioneuvoston kansliaan. Siirto selkiyttää sihteeristön asemaa ja talousneuvostoa koskevaa valmistelua. Laki tulee voimaan 1.12.2003. (VNK hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 42/2003 vp). Kunnallisen eläkelain säännöksiä, jotka koskevat kuntoutusta ja kuntien eläkelautakunnan asemaa muutoksenhakuelimenä, muutetaan. Ammatillinen kuntoutus on laissa säädetyin edellytyksin työntekijän oikeus. Kuntien eläkelautakunta irrotetaan organisatorisesti ja taloudellisesti itsenäiseksi muutoksenhakuelimeksi eläkepäätöksiä valmistelevasta kunnallisesta eläkelaitoksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 1604 2805)

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta (HE 52/2003 vp). Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2004-2006 kehitysalueelle tekemiensä investointien hankintamenoista. Kolmena ensimmäisenä verovuonna tällaisen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä on säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyy pääosin ennallaan. Laki tulee voimaan 1.1.2004. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. Lain 2 a § tulee kuitenkin voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen 1603 3143)

Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004 (HE 54/2003 vp). Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi sille tilitetään vuonna 2004 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Kansaneläkelaitokselle vuonna 2004 arvonlisäveron tuotosta tuloutettava 1 000 miljoonaa euroa vähentää vastaavalla määrällä valtion takuusuoritusta ja valtiolle kertyvää arvonlisäveron tuottoa. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 51/2003 vp). Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain soveltamista jatketaan vuosina 2004-2007 alkaneeseen työskentelyyn. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 61/2003 vp). Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta pysytetään noin 7 prosentin tasolla. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 66/2003 vp). Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:ää muutetaan niin, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan arvioinnista syntyneet kustannukset korvataan valtion varoista. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii palvelut terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittämiseksi yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta alan koulutusta antavasta koulutusyksiköstä taikka terveydenhuollon toimintayksiköstä. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen 1607 4350)

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 67/2003 vp). Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain rahoitussäännöksiä selkeytetään ja saatetaan vastaamaan perusturvan etuuksissa tapahtuneita muutoksia. Myös rahoituksen perusturvaosuuden osalta siirrytään tulevan vastuun rahastointiin. Tähän liittyen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannusten laskutapaa tarkistetaan. Kokonaiskustannusten perusturvaosuus on 40,4 % ja lisäturvaosuus 59,6 %. Perusturvaosuuden rahoituksessa on Kansaneläkelaitoksen osuus 30,8 prosenttia ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuus 9,6 % kokonaiskustannuksista. Lisäturvaosuuden rahoituksessa valtion lisäturvaosuus on 27,8 % ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuilla katettava osuus 31,8 % kokonaiskustannuksista. Perusturvan rahastointiin siirtymiseksi Kansaneläkelaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksavat vuosina 2004-2018 vuosittaista korvausvastuun täydennysmaksua, jolla katetaan ennen vuotta 2004 perusturvan osalta syntynyttä kattamatonta vastuuta. Sen yhteismäärä on keskimäärin 2,8 milj. euroa vuosittain. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Laki tartuntatautilain muuttamisesta (HE 30/2003 vp). Tartuntatautilaissa säädetään voimassa olevia säännöksiä tarkemmin tartuntatauti-ilmoituksen tekemisestä, ilmoituksiin sisällytettävistä ja tartuntatautirekisteriin talletettavista tiedoista sekä rekistereihin talletettujen tietojen säilyttämisestä. Laissa mahdollistetaan lisäksi tunnistetietojen liittäminen ilmoituksiin nykyistä laajemmin siten, että tunnistetiedot liitetään myös laboratorioiden muita mikrobilöydöksiä kuin yleisvaarallisten ja ilmoitettavien tartuntatautien mikrobilöydöksiä koskeviin ilmoituksiin. Laboratorioiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä täydennetään siten, että laista ilmenee velvoite liittää ilmoituksiin eräissä tapauksissa paitsi näytteitä myös mikrobikantoja. Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi ylläpitää lääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobien ilmenemisen ja leviämisen estämiseksi mainittujen mikrobien kantajista erillistä rekisteriä. Näiden mikrobien kantajista ei enää pidetä tartuntatautirekisteristä erillistä valtakunnallista rekisteriä. Kunnassa tartuntatautien torjunnasta vastuussa oleva lääkäri voi saada tartuntatautien torjuntaa varten välttämättömät tiedot oman väestönsä tartuntatautitapauksista tartuntatautirekisteristä. Kansanterveyslaitoksella ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on entistä laajempi tiedonsaantioikeus tartuntatautiepidemian syyn selvittämistä varten. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3845)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 45/2003 vp). Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia muutetaan. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, eräisiin muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettava ylläpitokorvaus korotetaan nykyisestä 7 eurosta 8 euroon päivältä. Korotetun ylläpitokorvauksen taso tarkistetaan 16 euroon päivältä nykyisen 14 euron sijasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 1604 8067)

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 33/2003 vp). Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia ja ympäristönsuojelulakia muutetaan siten, että niillä voidaan panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa. Aluksella syntyvät kiinteät jätteet ja käymäläjätevedet liitetään niin kutsutun ei erityismaksua -järjestelmän piiriin siten, että niistä perittävät maksut eivät riipu jätetyn jätteen määrästä. Ei erityismaksua -järjestelmää laajennetaan koskemaan kaikkia aluksia lukuun ottamatta kalastusaluksia ja huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa. Aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamissa on oltava jätehuoltosuunnitelma. Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin lisätään sataman määritelmä. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta kiirehtii alusjätelain kokonaisuudistusta lain saattamiseksi lakiteknisesti asianmukaiseksi ja merensuojelutavoitteiden kannalta tehokkaaksi ja toimivaksi. 2) Eduskunta kiirehtii erityisesti, että hallitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian lakiesityksen Suomen talousvyöhykkeen perustamiseksi ja lainsäädäntöehdotuksen aluksista aiheutuviin laittomiin öljypäästöihin sovellettavasta hallinnollisesta maksujärjestelmästä, jotta tahallisista öljypäästöistä mereen voitaisiin rangaista sakoilla tai muilla seuraamuksilla. (YM neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen 1603 9736)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.11.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen ja Puolan tasavaltojen hallituksien välillä yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa tehty sopimus tulee voimaan 20.11.2003. Asetus tulee voimaan 20.11.2003. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 1605 5713)

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta. Yleissopimukseen liittyviin sääntöihin vuonna 2001 tehdyt muutokset tulevat voimaan 29.11.2003. Sääntöihin sisällytetään uusi alustyyppi maaefektialus ja sille asetetaan valo-, väistämis- ja navigointivaatimuksia. Lisäksi muutokset koskevat pienten alusten merkinantovarusteita ja suurnopeusalusten kulkuvalomääräyksiä. Asetus tulee voimaan 29.11.2003. (LVM hallitussihteeri Jaana Heikkinen 1602 8573)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 82 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 100/2003 vp), hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 101/2003 vp), hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 99/2003 vp) sekä asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta (265/1983, SopS 15) ja tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta (880/2003). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.11.2003 seuraavat nimitysasiat:

Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Matti Kääriäisen sivuakkreditointi Etiopiaan ja Dar es Salaamissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jorma Paukun sivuakkreditointi Ruandaan. (UM ulkoasiainneuvos Christer Michelsson 1605 5410)

Käräjätuomari Ilkka Veikko Oskari Ryynänen Lappeenrannan käräjäoikeuden laamannin (T 17) virkaan 1.12.2003 lukien, käräjätuomari Jorma Juhani Korvuo Kouvolan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.1.2004 lukien, käräjätuomari Hannu Pekka Lindgren Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.12.2003 lukien ja viskaali Jukka Olavi Turunen Imatran käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.1.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Erja Hynninen 1606 7610)

Prikaatikenraali Paavo Kalevi Kiljuselle monikansallisen Keskisen prikaatin (KFOR, Multinational Brigade Center) komentajan tehtävään annetun määräyksen peruuttaminen 17.11.2003 lukien ja hänen määrääminen erityistehtävään Pääesikunnassa samasta ajankohdasta lukien sekä prikaatikenraali Olli-Matti Multamäen määrääminen apulaissotilasedustajaksi 1.12.2003 lukien virkapaikkana Suomen Brysselissä sijaitseva edustusto Pohjois-Atlantin liitossa (NATO). (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.11.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta. Metsäveroasetuksen 13 ja 14 §:n metsäveroluvut ja verokuutiometrin rakenneluvut sisältävät Etelä-Suomen ja Oulun lääniä koskevat kohdat muutetaan vuoden 2003 alusta voimaan tulleiden kuntajaotuksen muutosten johdosta. Vehkalahti poistetaan Etelä-Suomen läänin kuntaluetteloista ja Pattijoki Oulun läänin kuntaluetteloista. Haminan kunnan metsäveroluvut on laskettu uudelleen. Metsäveroasetuksen 15 §:n keskimääräisiä vähennysprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä Pirkanmaan, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskuksen toiminta-alueella sekä Ahvenanmaalla. Asetus tulee voimaan 19.11.2003. (VM hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko 1603 3155)

Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen liitteenä on luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Luettelon I osaa muutetaan siten, että Turun yliopiston koulutusvastuun piiriin lisätään maisemantutkimuksen oppiaineen syventävät opinnot ja Åbo Akademin koulutusvastuun piiristä poistetaan klassisten kielten ja antiikin kulttuurien ala. Asetus tulee voimaan 1.12.2003. (OPM ylitarkastaja Laura Hansn 1607 7029)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista. Asetuksella rajoitetaan ilmailua eraissä osissa Suomen aluetta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä maanpuolustuksen ja aluevalvonnan välttämättömien tarpeiden turvaamiseksi. Ilmailulta rajoitettuja alueita ovat kieltoalueet, rajoitusalueet, vaara-alueet, tunnistusvyöhykkeet ja teollisuuden suoja-alueet. Asetuksessa siirrytään käyttämään kansainvälistä WGS84-koordinaatistoa sekä täsmennetään alueiden rajojen määrittämistä. Ilmailulta rajoitettujen alueiden sijaintia on tarkistettu vastaamaan paremmin yleisen ilmaliikenteen ja puolustusvoimien tarpeita. Asetukseen sisältyy uutena ilmailulta rajoitetun alueen tyyppinä teollisuuden suoja-alueet ja siinä otetaan huomioon kansainvälisen Avoin taivas -sopimuksen määräykset. Asetukseen on sisällytetty määritelmät ja tehty sanamuodollisia täsmennyksiä. Asetuksella kumotaan ilmailulta rajoitetuista alueista annettu asetus (1227/1995). Asetus tulee voimaan 27.11.2003. (LVM vanhempi hallitussihteeri Rita Linna 1602 8556)

Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella laajennetaan rintamaveteraanien aviopuolisoiden mahdollisuuksia osallistua laitoskuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Päivi Kaartamo 1607 4353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.11.2003 seuraavat päätökset:

Päätös valtuuttaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kosonen allekirjoittamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus Euroopan unionin sotilasesikunnan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen sotilas- ja siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön asettamien sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta (EU SOFA). (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta merkittäväksi pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatetuksi. Eduskunta on päättänyt, ettei asetusta ole kumottava. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatetuksi. Eduskunta on päättänyt, ettei asetusta ole kumottava. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n teollistamisjärjestön (UNIDO) 10. yleiskokoukseen Wienissä 1.-5.12.2003. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Tom Grönberg Wienin suurlähetystöstä, varapuheenjohtaja kehitysyhteistyöneuvos Matti Jaskari ulkoasiainministeriöstä (GLO-52) ja jäsenet ovat erikoistutkija Eero Auvinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja ulkoasiainsihteeri Anne Kemppainen Wienin suurlähetystöstä. (UM kehitysyhteistyöneuvos Kirsti Aarnio 1605 6320)

Päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta. Turvallisuusselvityksistä annetun lain 14 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää, että nimetyssä valtion viranomaisessa tai sen yksilöidyssä osassa otetaan käyttöön tehtävien turvallisuusluokitus (ensimmäinen ja toinen turvallisuusluokka), jos se on välttämätöntä lain tarkoituksen toteuttamiseksi. Tämän jälkeen ensimmäiseen ja toiseen turvallisuusluokkaan kuuluvat tehtävät yksilöidään sen ministeriön päätöksellä, jonka hallinnonalaan nimetty viranomainen tai sen yksilöity osa kuuluu. Ensimmäiseen turvallisuusluokkaan kuuluvaan tehtävään hakevasta tai määrättävästä taikka tällaista tehtävää hoitavasta voidaan tehdä laaja turvallisuusselvitys. Päätös tulee voimaan 1.12.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa 1604 2330)

Päätös myöntää Nammo Lapua Oy:lle maastavientilupa Arabiemiraattikuntien liittoon. Maastavientiluvan perusteella Nammo Lapua Oy saa viedä maasta 31.12.2004 mennessä Arabiemiraattikuntien liittoon kiväärin patruunoita. Vastaanottaja on International Golden Group, P.O. Box 43999, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Loppukäyttäjä on Arabiemiraattikuntien liiton puolustusvoimat. (PLM nuorempi hallitussihteeri Marita Väänänen 1608 8254)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta. Periaatepäätös on valtioneuvoston internetsivuilla www.valtioneuvosto.fi >> Hallituksen toiminta >> Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.11.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kaivannaisteollisuuden jätehuolto). Direktiivi täydentäisi ja täsmentäisi kaivannaisteollisuuden osalta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY yleisiä vaatimuksia vastuullisen jätehuollon järjestämisestä. Tavoitteena olisi myös kaivannaistoiminnan jätealueiden onnettomuusvaaran vähentäminen. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 1603 9712)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ilmanlaadun metallidirektiivi). Ehdotus sisältää säännökset arseenin, kadmiumin, nikkelin ja PAH-yhdisteiden aiheuttaman syöpäriskin merkkiaineena käytetyn bentso(a)pyreenin arviointikynnyksistä sekä bentso(a)pyreenin tavoitearvosta. Lisäksi ehdotus sisältää säännökset bentso(a)pyreenin tavoitearvon ylittymisen ehkäisemisestä, edellä mainittujen aineiden sekä elohopean pitoisuuksien ja laskeuman seurannasta sekä tietojen antamisesta kansalaisille ja asianomaisille järjestöille. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.11.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori Sampo Tapio Lappi-Seppälä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan (A 30) virkaan 1.1.2004 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaaralle palkatonta virkavapautta opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.12.2003-31.3.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän on nimitettynä Länsi-Suomen lääninhallituksen osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Ympäristölupapäällikkö, Master of Science Ilpo Hiltunen Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen (A 28) virkaan 1.12.2003 lukien. (YM ylitarkastaja Henna Ketola 1603 9415)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.11.2003 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen ulkoasiainneuvos Hannu Himasen kanssa. Sopimuspalkka on 7 134 euroa kuukaudessa 1.11.2003 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Maarit Jalava 1605 5416)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian opettajankoulutukselle vuosina 2003-2006. Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään vuoden 2003 määrärahasta 3 363 758 euroa ja Etiopialle kohdistetuista kuluvan vuoden valtuuksista 7 636 242 euroa opettajankoulutusohjelman tukemiseen. Ohjelmalla pyritään parantamaan opetuksen laatua kehittämällä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2004 vahvistetaan siten, että maksu on palkkasumman 840 940 euron osalta 0,6 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 2,5 prosenttia. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistetaan 0,25 prosentiksi. Työnantajan keskimääräinen maksu ja palkansaajan maksu nousevat 0,05 prosenttiyksikköä vuodesta 2003. Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia palkkasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,7 prosenttia. Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu yrityksen osaomistajista maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistetaan 0,6 prosentiksi ja yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu 0,09 prosentiksi vuonna 2004. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Yrittäjien eläkelain mukaisen valtion ennakon vahvistaminen vuodelle 2004 63,4 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Toimikunnan asettaminen valmistelemaan kansallista ohjelmaa kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansleri Kari Raivio Helsingin yliopisto, varapuheenjohtajat: ympäristöneuvos Antero Honkasalo ympäristöministeriö ja teollisuusneuvos Risto Ranki kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: lähetystöneuvos Marit Huhta ulkoasiainministeriö, finanssineuvos Heikki Sourama valtiovarainministeriö, opetusneuvos Monica Mlen-Paaso opetusministerik, ympäristöjohtaja Veikko Marttila maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriö, kaupallinen neuvos Ilkka Cantell kauppa- ja teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Aila Tommola-Kruse työministeriö, yliarkkitehti Aila Korpivaara ympäristöministeriö, kansanedustaja Pekka Vilkuna eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, kansanedustaja Pentti Tiusanen eduskunnan ympäristövaliokunta, ympäristöpäällikkö Maija Hakanen Suomen Kuntaliitto, erikoissuunnittelija Riitta Jalkanen kuluttajavirasto, pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen Kuluttajaliitto ry, kuluttajasihteeri Kaisa Pannimaa-Pätsi Kuluttajat-Konsumenterna ry, asiamies Matti Räisänen Kaupan Keskusliitto, johtaja Markku Tornberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, toiminnanjohtaja Tage Ginström Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f, lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori Suomen Yrittäjät ry, ympäristönsuojeluasiamies Benny Hasenson Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, johtaja Pertti Laine Metsäteollisuus ry, johtaja Timo Airaksinen Teknologiateollisuus ry, elinkeinopoliittinen sihteeri Outi Ervasti AKAVA ry, apulaisjohtaja Matti Viialainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, tutkija Eija Koski Suomen Luonnonsuojeluliitto, liittosihteeri Lotta Nummelin Natur och Miljö r.f., pääsihteeri Timo Tanninen Maailman luonnonsäätiö (WWF/Suomi) ja johtaja Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskus; pysyvät asiantuntijat: kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela ympäristöministeriö, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ympäristöministeriö (Kestävän kehityksen pääsihteeri); toimikunnan sihteerit: projektipäällikkö Salla Koivusalo Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus, asiamies Päivi Luoma Metsäteollisuus ry, ylitarkastaja Taina Nikula ympäristöministeriö ja ylitarkastaja Miika Tommila kauppa- ja teollisuusministeriö. (YM ylijohtaja Pekka Jalkanen 1603 9100)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 13.11.2003

Hallituksen kannanotto

Yritys- ja pääomatuloverotuksen uudistaminen

Hallitus uudistaa yritysverotusta Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudistukset edistävät yritysten investointeja, kasvua ja kykyä työllistää sekä kannustavat yrittäjyyttä. Yhteisöverokantaa alennetaan tuntuvasti. Pääomaverokannan ja osinkoverotuksen huojennuksilla turvataan pk-yritysten ja niiden maksamien osinkojen taso.

1. Yhteisö- ja pääomaverokanta

Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi
- yhteisöverokantaa lasketaan 3 prosenttiyksiköllä, jolloin yhteisöverokannaksi tulee 26 prosenttia;
- pääomaverokantaa alennetaan 1 prosenttiyksiköllä, jolloin pääomaverokannaksi tulee 28 prosenttia;

Henkilöyhtiöiden (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ja yksityisten elinkeinonharjoittajien suhteellinen asema osakeyhtiöihin verrattuna turvataan korjaamalla henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien pääomatulo-osuuden mitoitusta.

2. Osinkoverotus

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä (avoir fiscal) luovutaan ja siirrytään osinkojen osittaiseen kahdenkertaiseen verotukseen. Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien saamia osinkoja verotetaan eri tavoin riippuen siitä, onko osingon maksanut pörssiyhtiö (mukaan lukien ns. sivulistoilla noteerattu) vai muu yhtiö.

Pörssiyhtiöiden maksamista osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen veronalaiseksi pääomatuloksi. Muiden osakeyhtiöiden maksamat osingot ovat saajalleen verovapaita siltä osin kuin ne alittavat osakkeen matemaattiselle arvolle laskettavan (nettovarallisuuden) 9 prosentin tuoton. Nettovarallisuuden 9 prosentin tuoton ylittävältä osalta listaamattomien osakeyhtiöiden osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen ansiotuloina verotettavaksi. Verovapaiden osinkojen vuotuinen enimmäismäärä on verovelvollisella 90 000 euroa. Tämän rajan ylittävältä osalta osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen pääomatuloina verotettavaksi.

Käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset hyvitetään järjestelmän voimaantulon jälkeenkin. Uudistuksen voimaantullessa käyttämättömiä veroylijäämiä ei hyvitetä.

Yhteisöjen saamien osinkotulojen ketjuverotus poistetaan kuitenkin niin, että mahdollisuudet kiertää yksityishenkilöiden osinkotuloihin kohdistuvaa verotusta osakeyhtiöomistusta käyttämällä estetään.

3. Veropohja

Poistojärjestelmää arvioidaan erikseen myöhemmin vuoden 2004 aikana, kun verotuksen suhdetta kirjanpitoon joudutaan pohtimaan uudelleen nk. IAS-käytännön tullessa EU-säädösten myötä pörssiyhtiöiden käyttöön vuoden 2005 alusta.

4. Muut yritysmuodot

Osuuskuntien voitonjaon verotusta valmistellaan erikseen pitäen lähtökohtana tavanomaisten osuuskuntien voitonjaon säilyttämistä yhdenkertaisen verotuksen piirissä.

5. Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen verotus

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa siirrytään ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Maksujen vähentämisen verovaikutus määräytyy pääomaverokannan mukaan ja eläke verotetaan pääomatulona. Vähimmäiseläkeikää korotetaan 62 vuoteen.

Uusia säännöksiä sovelletaan kaikkiin voimaantulon jälkeen maksettuihin maksuihin. Eläkettä, joka kertyy uudistuksen voimaantulon jälkeen pääomaverokannalla vähennetyistä maksuista ja niiden tuotosta, voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 62 vuotta ja sitä verotetaan pääomatulona. Voimaantuloa edeltäneeltä ajalta kertyneistä maksuista ja niiden tuotoista eläkettä voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 60 vuotta ja maksettua eläkettä verotetaan ansiotulona.

6. Yritysten sukupolvenvaihdokset

Perintö- ja lahjaverolain 55 § 1:n momentin sukupolvenvaihdoshuojennusta muutetaan siten, että yritysvarallisuus arvostetaan 40 prosentiksi varallisuuden verotusarvosta.

7. Varallisuusverotus

Varallisuusverokanta alennetaan 0,8 prosenttiin ja verotettavan varallisuuden alaraja nostetaan 250 000 euroon.

8. Myyntivoittojen verotus

Yksityishenkilöiden yli 10 vuotta omistaman omaisuuden luovutusvoittoverotuksessa hankintameno-olettama alennetaan 40 prosenttiin.

9. Kuntien rahoitusasema

Yhteisö- ja pääomaverotuksen uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen selvitetään ja kompensoidaan täysimääräisesti ottaen huomioon vuonna 2005 voimaan tuleva laaja valtionosuusjärjestelmän uudistus.

Kannanoton liite

Hallituksen kannanotto

Yritys- ja pääomatuloverotuksen uudistaminen

Alustavia arvioita verotuottovaikutuksista (kaikki laskelmat perustuvat ns. staattisiin arvioihin)

Yhteisö- ja pääomaverokanta: Vähennystä 585 miljoonaa euroa, josta yhteisverokannan muutos 555 miljoonaa euroa ja pääomaverokannan muutos 30 miljoonaa euroa.

Osinkoverotus: Lisäystä 130-180 miljoonaa euroa, josta pörssiyhtiöiden osinkojen verotuotot 100-150 miljoonaa euroa ja muiden yhtiöiden osinkojen verotuotot 30 miljoonaa euroa. [Luvut suuntaa-antavia]

Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen verotus: Lisäystä 100 miljoonaa euroa.

Sukupolvenvaihdokset: Vähennystä 25 miljoonaa euroa.

Varallisuusverotus: Vähennystä 28 miljoonaa euroa, josta verotettavan varallisuuden alarajan nostaminen 17 miljoonaa euroa ja verokannan alentaminen 11 miljoonaa euroa.

Yhteensä vähennystä 300-350 miljoonaa euroa. Uudistuksen eri osien päällekkäisyydestä johtuen yhteisvaikutus ei ole suoraan osien summa.

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.11.2003

Suomen osallistuminen irakilaispoliisien koulutukseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 14. marraskuuta Suomen osallistumista irakilaispoliisien kouluttamiseen Jordaniassa. Tarkoituksena on lähettää Iso-Britannian koordinoimaan koulutushankkeeseen viisi poliisia lähinnä liikenne-, huume- ja rikostutkintakoulutustehtäviin.

YK:n turvallisuusneuvoston 16.10.2003 yksimielisesti hyväksymässä päätöslauselmassa 1511 jäsenmaita sekä kansainvälisiä ja alueellisia järjestöjä pyydetään osallistumaan Irakin poliisin ja turvallisuusjoukkojen koulutukseen ja varustamiseen.

Kokouksessa oli esillä myös EU:n tuleva puolustusmateriaali-, tutkimus- ja voimavaravirasto, jonka perustamista käsitellään unionin yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa 17. marraskuuta.

Lisätietoja: poliisien koulutuksesta yksikön päällikkö Anu Laamanen-Ryter, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5357, puolustusmateriaalivirastosta yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5580 ja neuvotteleva virkamies Heikki Savola, puolustusministeriö, p. (09) 160 88175

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tilintarkastuslain muutostarpeita pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 12.11.2003 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmän mukaan pienimpien yritysten tilintarkastusvelvollisuudesta ei olisi tarpeen säätää laissa. Nämä yritykset saisivat itse päättää, valitaanko yritykselle tilintarkastaja. Työryhmä pitää perusteltuna niin sanotusta maallikkotilintarkastuksesta luopumista ja korostaa hyväksyttyjen tilintarkastajien suorittaman tilintarkastuksen merkitystä. Samoja sääntöjä voisi soveltaa kaikkiin kirjanpitovelvollisiin yhteisöihin, ellei erityislaeissa toisin säädetä. Lisäksi työryhmä ehdottaa tilintarkastajan riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevien säännösten muuttamista Euroopan komission riippumattomuutta koskevan suosituksen mukaisiksi sekä tilintarkastajan raportoinnin kehittämistä. Työryhmän esitys on verkkosivuilla osoitteesta www.ktm.fi/ajankohtaista. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, professori Risto Nuolimaa, p. 050 556 2059 Tampereen yliopistosta ja työryhmän varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, p. (09) 1606 2098 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.