Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.11.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen korotusperusteita tarkistetaan. Tarkistaminen perustuu ammattikorkeakoulujen kustannuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM vanhempi hallitussihteeri Marjatta Lindqvist 1607 7219)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2003. Maidon kuljetusavustusta myönnetään meijereille yhteensä enintään 1,65 miljoonaa euroa seuraavasti: Kainuun osuusmeijeri 0,527, Jk Juusto Kaira Oy 0,223 ja Osuuskunta Lapin maito 0,900 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Asetus tulee voimaan 12.11.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Uudeksi 100 %:n mukaan korvattavaksi lääkkeeksi lisätään darbepoetiini -niminen lääke sairaudessa "Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia". Asetus tulee voimaan 1.12.2003. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 6.11.2003 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään hallinnassaan oleva Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelissa 21674 sijaitseva tontti nro 4 Skanska Kodit Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 6,1 miljoonan euron kauppahinnasta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt ostamaan Kiinteistö Oy Altorin koko osakekanta Suomen Kansallisoopperan säätiöltä 4 miljoonan euron kauppahinnasta ja muuten Senaatti-kiinteistöjen päätettävin ehdoin. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Laura Hansén valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettävästä Etelä-Suomen kansallisten tukien tukiohjelmasta. Tukiohjelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi tukialueilla A ja B maksettavat tulotuet kotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille, maatalouden ympäristötuen kansallinen lisäosa sekä korotetut investointituet, nuorten viljelijöiden tuki ja tekninen tuki. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Päätös vapauttaa neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen Suomen lapseksiottamisasioiden lautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja määrätä hänen tilalleen lautakunnan varapuheenjohtajaksi neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen, neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen vapautetaan lautakunnan jäsenyydestä ja hänen varajäsenensä neuvotteleva virkamies Pekka Viljanen lautakunnan varajäsenyydestä, johtava sosiaalityöntekijä Tuula Eneberg vapautetaan lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen nimitetään ottolapsiasiainhoitaja Jari Meklin, ottolapsiasiainhoitaja Nina Keres vapautetaan lautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen nimitetään johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen sekä Karin Luther vapautetaan lautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen nimitetään adoptiovastaava Päivi Penttilän kaikki lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 30.4.2005. (STM sosiaalineuvos Martti Lähteinen 1607 4351)

Päätös asettaa sairausvakuutusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 15.11.2003-14.11.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Pekka Morri (osastopäällikkö Mikael Forss); varapuheenjohtaja: johtaja Helena Pesola (johtaja Asko Apukka); jäsenet: ylilääkäri Terhi Hermanson (hallitusneuvos Pekka Järvinen) sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylijohtaja Tarmo Pukkila (hallitusneuvos Anja Kairisalo) sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääketieteen lisensiaatti Heikki Pärnänen (toiminnanjohtaja Matti Pöyry) lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustavan järjestön edustajina, lääketieteen lisensiaatti Kari Kaukinen (sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari) työnantajien edustajina, sosiaalipoliittinen sihteeri Sinikka Näätsaari (sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavina, terveys- ja sosiaalipoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi (lakimies Jaana Meklin) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavina ja kansanedustaja Valto Koski (kansanedustaja Juha Rehula) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavina. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien Ilmastosopimuksen yhdeksänteen konferenssiin (COP 9) Milanossa 1.-12.12.2003. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Jan-Erik Enestam, varapuhteenjohtaja ylijohtaja Pekka Jalkanen ja jäsenet ovat eduskunnasta kansanedustaja Pentti Tiusanen, kansanedustaja Inkeri Kerola, kansanedustaja Kari Kärkkäinen, kansanedustaja Heikki A. Ollilla, kansanedustaja Satu Taiveaho ja valiokuntaneuvos Marja Ekroos, ympäristöministeriöstä neuvotteleva virkamies Outi Berghäll ja neuvotteleva virkamies Jukka Uosukainen, ulkoasiainministeriöstä apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo, valtiovarainministeriöstä finanssineuvos Heikki Sourama, maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöjohtaja Veikko Marttila ja kauppa- ja teollisuusministeriöstä neuvotteleva virkamies Päivi Janka. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 1603 9720)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.11.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (vuoden 1916 Yhdysvaltojen polkumyyntilain soveltamisen vaikutuksilta suojautuminen). Asetusehdotuksen tavoitteena on tukea EU:n yrityksiä, joihin on kohdistettu kanteita vuoden 1916 polkumyyntilain perusteella. Asetusehdotuksessa todetaan, että yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tai hallinnollisen viranomaisen päätöstä ei tunnusteta eikä panna täytäntöön. Asetusehdotus sallii vastakanteet, sillä toisen artiklan mukaan kaikilla yhteisön alueella asuvilla luonnollisilla tai yhteisöön sijoittautuneilla oikeushenkilöillä on oikeus saada täysimääräinen korvaus menoista, kustannuksista ja vahingonkorvauksista, jotka ovat aiheutuneet polkumyyntilain taikka siihen perustuvien tai siitä johtuvien toimien soveltamisesta. Korvaus voidaan myöntää takavarikoimalla tai myymällä syytteen alaisena olevan varoja, ml. yhteisössä rekisteröidyn osakkeita. Asetus tulee voimaan 20. päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Asetuksen oikeusperusta on EU:n perustamissopimuksen 133 artikla, joka edellyttää määräenemmistöä. (UM ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen 1605 5596)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on asetuksen saattaminen ajan tasalle ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottaminen sekä oikeudellisen tilanteen selventäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön huomioon ottamiseksi. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 1607 4200)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (synteettiset huumausaineet). Synteettisiä huumausaineita koskeva valvonta tehostuu. Aineet on saatettava jäsenvaltioissa niiden valvontatoimien ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyssä YK:n yleissopimuksessa määrättyjen, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien velvoitteiden mukaisessa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. (STM neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti 1607 3850)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.11.2003 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jorma Korhonen ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään osastopäällikön ensimmäisenä sijaisena sekä ulkoasiainneuvos Jari Gustafsson ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään osastopäällikön toisena sijaisena 7.11.2003 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Christer Michelsson 1605 5410)

Valtioneuvosto myönsi kauppa- ja teollisuusministeriön Sami Sunilalle palkatonta virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriön nuoremman hallitussihteerin virasta 1.1.-31.12.2004. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Minna Tukiainen kauppa- ja teollisuusministeriön nuoremman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2004-31.12.2004, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Sami Sunila on virkavapaana omasta virastaan. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Hallitussihteeri Lauri Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen (A 28) määräaikaiseen virkasuhteeseen 10.11.2003-31.12.2005, kuitenkin enintään ajaksi, jona viran vakinainen haltija Jouko Narikka on siirrettynä muihin tehtäviin. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.11.2003 seuraavia asioita:

Vuoden 2003 talousarvion momentin 36.09.21 (Palkkiot ja muut menot valtionvelasta) arviomäärärahan ylittäminen 4,6 miljoonalla eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 1603 3108)

Opetusministeriön tilojen vuokrasopimuksen uusiminen. Opetusministeriö uusii ministeriön 6 639 m2 laajuisten toimitilojen vuokrasopimuksen osoitteessa Meritullinkatu 10. Vuokra-aika alkaa tilojen peruskorjauksen valmistuttua kahdessa vaiheessa, Meritullinkatu 10/Kirkkokatu 3 osalta 1.10.2005 ja Meritullinkatu 10/Rauhankatu 4 osalta 1.10.2006. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 10 vuoden kuluttua. Peruskorjauksen yhteydessä tilat kalustetaan ja varustetaan ajanmukaisesti täyttämään näyttöpäätetyöskentelylle asetetut vähimmäisvaatimukset. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

Hartolan kunnan omistamaa Kuninkaankartanon avopalvelukeskusta koskeva valtionosuuden palauttaminen. Hartolan kunnalle annetaan ennakkotieto, jonka mukaan kuntaa ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle, jos kunta luovuttaa Kuninkaankartanon avopalvelukeskuksen kokonaan itse omistamalleen Hartolan Hoivakiinteistöt Oy:lle. Ehtona on, että omaisuus säilyy luovutuksen jälkeen ennakkotietopyyntöasiakirjojen mukaisesti kunnallisessa omistuksessa ja on jatkossakin entisen käyttötarkoituksensa mukaisessa vanhusten ja vammaisten avopalvelutoimintaan liittyvässä käytössä. Jos Hartolan Hoivakiinteistöt Oy:n omistus tai luovutetun omaisuuden käyttötarkoitus myöhemmin muuttuu, Hartolan kunnan tulee tehdä muutoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukainen ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriöön. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 1607 3186)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 4.11.2003

Suomi valmistautuu lähettämään upseereita Liberian YK-johtoiseen rauhanturvaoperaatioon

Suomi valmistautuu lähettämään kaksi esikuntaupseeria Liberian YK-johtoiseen rauhanturvaoperaatioon UNMIL:iin YK:n sihteeristön asiaa koskevan pyynnön pohjalta. Asiaa ovat käsitelleet tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

YK:n turvaneuvosto päätti syyskuussa 2003 perustaa rauhanturvaoperaatio UNMIL:in (United Nations Mission in Liberia) Liberiaan. Sen kokonaisvahvuus tulee olemaan yli 16 000 henkilöä, josta siviilikomponenttina 1 115 poliisia. UNMIL:ista tulee yksi kaikkien aikojen suurimmista YK-operaatioista.

UNMIL:in tehtäviin kuuluvat tulitaukosopimuksen toimeenpaneminen, humanitaarisen avustustyön, ihmisoikeuksien, turvallisuussektorin reformin ja rauhanprosessin tukeminen sekä YK:n henkilöstön, rakennusten ja kaluston sekä siviilien suojelu.

YK:n sihteeristö esitti Suomelle lokakuun alussa pyynnön asettaa kaksi upseeria UNMIL-operaatioon Liberiaan. Ensimmäiseksi on tarkoitus lähettää pyynnössä yksilöity viestintään ja tietohallintoon erikoistunut upseeri ja sopivan tehtävän identifioinnin jälkeen toinen esikuntaupseeri.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5032

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 5.11.2003

Etelä-Suomen kansallista tukiohjelmaa koskevissa neuvotteluissa sopimus

Valtio ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ovat päässeet sopimukseen Etelä-Suomen kansallista tukiohjelmaa koskevissa neuvotteluissa. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa tänään 5.11. ja puolsi tukiohjelmaesityksen tekemistä Euroopan komissiolle. Torstaina 6.11. asia on esillä raha-asiainvaliokunnassa ja samana päivänä valtioneuvoston on tarkoitus päättää tukiohjelmaesityksen tekemisestä.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja pitää MTK:n kanssa saavutettua yhteisymmärrystä tärkeänä. Sen pohjalta voidaan jatkaa sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen että artikla 141-ratkaisun toimeenpanon valmistelua tiiviissä yhteistyössä tuottajajärjestön kanssa. Muun muassa investointituen kohteita käsitellään vielä erikseen hallituksen ja tuottajajärjestöjen kesken. "Tähän ison uudistuksen kokonaisuuteen sisältyy monia yksityiskohtia, joiden arvioimisessa viljelijäjärjestön asiantuntemus on erittäin tärkeää", Korkeaoja toteaa.

"141-ratkaisu on sillä tavalla hyvä, että Etelä-Suomen kansallisen tuen taso kokonaisuutena on jatkossa aiempaa vakaampi ja tuen määrä säilyy nykyisellään tai hiukan kasvaa. Myös jatko vuoden 2007 jälkeen on nyt aikaisempia kausia selkeämmällä pohjalla", Korkeaoja sanoo.

Neuvottelut koskevat kotieläintalouden, kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteiden varastoinnin tukia sekä ympäristötuen kansallista lisäosaa A- ja B-tukialueilla. Kaikkiaan tuen piirissä on noin 33 000 tilaa. Ratkaisuun sisältyy myös luonnonhaittakorvauksen (LFA) kansallinen korotus, mikä lisää alustavien arvioiden mukaan vuodesta 2005 alkaen LFA-tuen määrää koko Suomessa yhteensä 116 miljoonaa euroa ja Etelä-Suomen osalta + 48-50 miljoonaa euroa. Tästä tehdään erillinen tarkempi esitys komissiolle vuonna 2004.

Nykyinen tuki on voimassa vuoden 2003 loppuun. Käsittelyaikataulun mukaan virallinen komission päätös on odotettavissa joulukuussa. MTK:n ja valtion neuvottelutuloksessa todetaan, että tukiohjelmaesityksen käsittely komissio pyritään varmistamaan siten, että tukien maksatus vuonna 2004 voi jatkua häiriöttä, ja että viljelijät voivat olla varmoja tukijärjestelmän jatkosta myös vuoden 2007 jälkeen.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Jari Heiniluoma, p. (09) 160 53302 ja ylitarkastaja Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 2657

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Hovioikeuksien oikeudenkäyntimenettelyn seurannan kehittäminen -mietintö luovutettiin 30.10.2003 oikeusministeriölle. Hovioikeuksien ATK-pohjainen asiankäsittelyjärjestelmä tuottaa merkittävän määrän tietoa hovioikeusmenettelystä. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen menettelystä kerättävistä tiedoista, ehdotuksen uusiksi ohjeiksi sekä ehdotukset raportoinnin kehittämiseksi ja tietojärjestelmämuutoksiksi. Työryhmän mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/21999.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Sakari Laukkanen, p. 050 354 7169 Turun yliopistosta.

Hätäkeskusten ja viranomaisten hälytystehtäviä koskevaa tiedottamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 6.11.2003 sisäasiainministeriölle. Työryhmä esittää uuden mediapalvelujärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa joukkotiedotusvälineiden ja viranomaisten välisen tiedonsaannin parantamiseksi. Mediapalvelujärjestelmä perustuisi mahdollisimman pitkälle automatisoituun tiedonsiirtoon, joka tarjoaisi maksuttoman, tapahtuman perustiedot esittelevän ja mahdollisimman nopealla rytmillä päivittyvän internet-sivun sekä sähköpostin lähettämisen joukkotiedotusvälineille. Työryhmän raportti on kokonaisuudessaan osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/haketiedotus. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, koulutusjohtaja Juhani Seppä, p. (09) 1604 2980 sisäasiainministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.