Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 44/2003

Liite: Valtioneuvoston periaatepäätös elintarvikevalvonnan kehittämisestä

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.10.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vaalilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan laki vaalilain muuttamisesta (868/2003) tulemaan voimaan 1.11.2003. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 1606 7572)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.10.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa kehityspoliittinen toimikunta 31.5.2007 asti. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Gunvor Kronman; jäsenet (varajäsenet suluissa): fil. maist. Mirja Ryynänen (kotitalousopettaja Eija Viitanen), erikoistutkija Kalle Laaksonen (mm yo Eerikki Viljanen), kansanedustaja Jutta Urpilainen (kansanedustaja Reino Ojala), toiminnanjohtaja Helena Laukko (toiminnanjohtaja Janne Ronkainen), kehityspäällikkö Marcus Ademola (projektikoordinaattori Hanna Onwen), kansanedustaja Tuija Nurmi (kansanedustaja Jari Vilén), fil. yo Katja Syvärinen (poliittinen sihteeri Pekka Ristelä), tutkija Marko Ulvila (kansanedustaja Anni Sinnemäki), direktör Gunvor Kronman (socionom Lotta Österberg), toimittaja Kristiina Kunnas (lääkäri Pekka Reinikainen), tiedotuspäällikkö Rolf Sormo (projektisihteeri Vaili-Kaarina Jämsä), vs. toiminnanjohtaja Ville Luukkanen (kehityspoliittinen sihteeri Suvi Virkkunen), kauppapoliittinen asiamies Simo Karetie (kauppapoliittinen asiamies Minna Niemivirta), johtaja Risto E. J. Penttilä, toiminnanjohtaja Hannu Ohvo (projektipäällikkö Mirjam Korhonen), avustustoiminnan suunnittelija Maija Hakulinen (ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaa), professori Juhani Koponen (tutkija Outi Hakkarainen), johtaja Seppo Kallio ja kansainvälisten asioiden sihteeri Turo Bergman (kansainvälisten asioiden sihteeri Salla Kiilunen). (UM apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen 1605 6310)

Periaatepäätös elintarvikevalvonnan kehittämisestä (liite). Periaatepäätöksessä määritellään elintarvikevalvonnan lähivuosien kehittämisen suuntaviivat. Paikallinen, kuntien vastuulla oleva valvonta kootaan 50-85 seudulliseen toimintayksikköön. Ensisaapumispaikkavalvonnan järjestäminen siirretään kunnilta valtion vastuulle. Elintarvikevalvonnan ohjausta tehostetaan valtakunnallisella valvontaohjelmalla sekä lisäämällä paikallisen valvonnan suunnitelmallisuutta ja laatua. Valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta säädetään elintarvikealan toimijoille maksulliseksi. Elintarviketurvallisuuden tilasta annetaan selonteko eduskunnalle kerran vaalikaudessa. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 1605 2211)

Päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta. Määräaika asetetaan siten, että se päättyy 4.11.2003. Asetettava määräaika on tarpeen, koska mainitun pykälän 1 momentissa säädetyissä maataloustuottajien keskusjärjestöjen ja valtion välisissä neuvotteluissa ei ole päästy yhteiseen näkemykseen Euroopan yhteisöjen komissiolle tehtävästä kansallisia tukia koskevasta esityksestä. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö myymään enintään 3 miljoonaa kappaletta Suomen valtion omistamia Kone Oyj:n B-sarjan osakkeita kansainvälisessä tarjousmyynnissä, joka kohdistetaan suomalaisille ja ulkomaalaisille instituutiosijoittajille. (KTM johtaja Markku Tapio 1606 3598)

Päätös asettaa öljysuojarahaston johtokunta toimikaudeksi 1.11.2003-31.10.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja professori Vesa Majamaa, ympäristöministeriön edustaja ja varapuheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio (ympäristöneuvos Olli Pahkala), sisäasiainministeriön edustaja hallitusneuvos Tarja Oksanen (neuvotteleva virkamies Johanna Hakala), valtiovarainministeriön edustaja budjettineuvos Pekka Pelkonen (neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen), luonnonsuojelujärjestöjen edustaja meriasiantuntija Anita Mäkinen WWF Suomen rahasto (toimittaja Antti Halkka Suomen Luonnonsuojeluliitto), öljyalan edustaja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto), Suomen Kuntaliiton edustaja ympäristöinsinööri Seija Paajanen (ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo) ja Suomen Kuntaliiton toinen edustaja kehittämispäällikkö Markku Haiko (ympäristölakimies Leena Eränkö-Pohjanraito). (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 1603 9710)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.10.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (polkumyynti- ja tasoitustulliperusasetusten muutokset). Komissio esittää, että päätöksentekomenettelyä lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien asettamisessa muutetaan siten, että neuvoston sijaan lopulliset tullit asettaa komissio. Jos kuitenkin joku jäsenvaltioista vastustaa komission ehdotusta, asia viedään neuvostoon ja tullit asetetaan, ellei neuvosto yksinkertaisella enemmistöllä päätä toisin. Yhdenmukaistaakseen menettelyjä komissio ehdottaa, että vastaavaa päätöksentekomenettelyä noudatetaan päätöksiin, joissa menettely on sama kuin lopullisten toimenpiteiden käyttöönoton yhteydessä eli toimenpiteiden tarkastelujen, uudelleen tutkintojen, kiertämisen ja soveltamatta jättämisen osalta. (UM kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi 1605 6174)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (siviili-ilmailun turvaamista koskevien sääntöjen muuttaminen). Asetusta muutettaisiin siten, että lentoaseman yleisilmailuun varatulla alueella voitaisiin soveltaa erilaisia turvajärjestelyjä kuin matkustajaliikenteeseen varatulla alueella. Lisäksi asetukseen tehtäisiin muutamia soveltamista helpottavia ja täsmentäviä teknisluonteisia muutoksia. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 1602 8473)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (fluoratut kasvihuonekaasut). Asetuksella annettaisiin rajoituksia tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöille sekä eräiden niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattamiselle. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.10.2003 seuraavat nimitysasiat:

Ylitarkastaja, OTK Heli Backman sisäasiainministeriön hallitusneuvoksen (vaativuustaso 9) virkaan 1.12.2003 lukien. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 1604 2805)

Oikeustieteen kandidaatti Vesa Mansikkala puolustusministeriön tarkastusjohtajan (A 28) virkaan 1.11.2003 lukien. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

Oikeustieteen kandidaatti Kyösti Helin maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.11.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Filosofian tohtori Simo Elias Ekdahl geologian tutkimuskeskuksen ylijohtajan (A 31) virkaan 1.1.2004 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.10.2003 seuraavia asioita:

Kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten yksikköhintojen määrääminen vuodelle 2004. Varainhoitovuoden 2004 yksikköhinnat määrätään kunkin oppilaitosmuodon osalta vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n 1 ja 10 momentin ja 12 §:n sekä kuntien valtionosuuslain 3 §:n nojalla. Yksikköhintojen määräämisen pohjana käytetään vuoden 2003 yksikköhintoja. Yksikköhinnoissa otetaan huomioon kustannustason arvioidusta muutoksesta vuonna 2004 kolmeneljäsosaa eli 1,8 prosenttia. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, joista kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 a §:n nojalla yksityisen ylläpitäjän yksikköhintaa korotetaan siten, että korotus vastaa niiden maksamien arvonlisäverojen osuutta yksityisille ylläpitäjille aiheutuneista arvonlisäverottomista kustannuksista mainitussa koulutuksessa. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 1607 7271)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista. Vuoden 2004 TEL:n indeksiluku on alle 65-vuotiaille 2151 ja yli 65-vuotiaille 2028. Indeksiluvuista ensimmäinen merkitsee noin 2,3 %:n ja jälkimmäinen noin 1,3 %:n eläketurvan nousua vuoteen 2003 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

Valtion sairausvakuutusrahaston takuusuorituksen tarkistaminen 683,8 miljoonaksi euroksi vuodelle 2003. Summasta maksetaan Kansaneläkelaitokselle marraskuussa 50,8 ja joulukuussa 75,8 miljoonaa euroa ennakkona. Lisäys vahvistettuun 639,1 miljoonan euron ennakkoon on 44,7 miljoonaa euroa. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 33.18.60 (Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 31 miljoonalla eurolla. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm 1607 4479)

Komitean asettaminen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain kokonaisuudistusta 31.1.2006 päättyväksi määräajaksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Kari-Pekka Tiitinen Helsingin yliopisto; jäsenet: hallitusneuvos Raila Kangasperko työministeriö, lainopillinen asiamies Hannu Rautiainen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, asiamies Markus Äimälä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, johtaja Jussi Kallio Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto/Teknologiateollisuus r.y., neuvottelupäällikkö Rauno Lindahl Palvelutyönantajat r.y., asiamies Mirja-Maija Tossavainen Palvelutyönantajat r.y., työmarkkina-asiamies Merja Berglund Suomen Yrittäjät r.y., johtaja Kirsti Palanko-Laaka Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y., puheenjohtaja Pekka Hynönen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y./Rakennusliitto r.y., vastaava lakimies Timo Vertanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y./Metallityöväenliitto r.y., lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK r.y., lakimies Harri Kolula Toimihenkilökeskusjärjestö STTK r.y./Toimihenkilöunioni ja lakimies Minna Helle Akava r.y.; pysyvät asiantuntijat: neuvotteleva virkamies Jouni Lemola työministeriö, professori Niklas Bruun Svenska handelshögskolan ja professori Martti Kairinen Turun yliopisto. Komitean pääsihteeri on hallitusneuvos Raila Kangasperko työministeriöstä. (TM johtaja Matti Salmenperä 1604 8937)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA

Valtio myy omistamansa Koneen osakkeet

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä myydä valtion omistamat 3 miljoonaa Kone Oyj:n B-sarjan osaketta.

Osakkeet myydään ns. nopeutetulla tarjousmyynnillä, joka kohdistetaan koti- ja ulkomaisille instituutiosijoittajille. Tarjouskirjan pitäminen aloitetaan välittömästi. Myynnin järjestäjä ja ns. book runner on UBS Investment Bank. Tarjousmyynnin loppuun saattaminen edellyttää, että myynti hyväksytään tänään valtioneuvoston istunnossa.

Suomen valtio omistaa 4,7 % Koneen osakekannasta. Myynnin jälkeen valtio on luopunut omistuksestaan yhtiössä. (KTM:n tiedote 30.10.2003)

Lisätiedot: johtaja Markku Tapio, puh. (09) 1606 3598, kauppa- ja teollisuusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Mielentilatutkimuksessa olevien tutkintavankien ja vankien oikeudellista asemaa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 20.10.2003 oikeusministeriölle. Työryhmän mukaan mielentilatutkimuksessa olevien tutkintavankien ja vankien oikeudellista asemaa olisi selkeytettävä. Tarkistamisen tarpeessa ovat erityisesti mielentilatutkittaviin kohdistuvat tarkastus- ja valvontasäännökset sekä yhteydenpitoa koskevat säännökset. Mielentilatutkimuksessa olevaan tutkintavankiin ja vankiin sovelletaan useita lakeja rinnakkain. Heitä koskevia säännöksiä on mielenterveyslaissa, tutkintavankeudesta annetussa laissa sekä rangaistusten täytäntöönpanosta annetussa laissa. Soveltamisongelmia lisää se, että mielentilatutkimuksia tehdään erilaisissa laitoksissa, joihin on sijoitettu myös muita potilaita. Rinnakkaisen säätelyn ala laajenee entisestään, kun valmisteltavana olevat tutkintavankeuslaki, vankeuslaki ja laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta tulevat voimaan. Työryhmä ehdottaakin, että näissä uudistuksissa säädetään tarkemmin lakien soveltamisesta mielentilatutkimuksessa oleviin tutkintavankeihin ja vankeihin. Ehdotus on oikeusministeriön verkkosivulla osoitteessa www.om.fi/21893.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p. (09) 1606 7892 oikeusministeriöstä.

Merentutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen meren tilaa koskevan seurannan ja tutkimuksen järjestämistä tehty selvitys luovutettiin 29.10.2003 liikenne- ja viestintäministeriölle sekä ympäristöministeriölle. Selvitysmies, Geodeettisen laitoksen ylijohtaja Risto Kuittinen ehdottaa nykyisestä maantieteellisestä tehtäväjaosta luopumista. Uusi tehtäväjako määriteltäisiin tutkimusaiheiden ja -toimintojen mukaan. Näin voitaisiin poistaa monet päällekkäisyydet, tehostaa Itämeren tutkimusta ja seurantaa sekä parantaa kustannustehokkuutta. Tällä hetkellä rannikkovedet ovat pääosin SYKE:n ja avomerialueet puolestaan MTL:n vastuulla. Selvitys on osoitteessa www.mintc.fi/www/sivut/suomi/julkaisut_tutkimus/mtlsykemerentila.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja, professori Risto Kuittinen, p. (09) 2955 5307 Geodeettiselta laitokselta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.