Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.10.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella lisätään rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annettuun asetukseen viittaus miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehtyyn muutettuun pöytäkirjaan. Lisäyksen mukaan kansainvälisenä rikoksena on pidettävä myös sellaista siviilien tahallista tappamista tai vakavien vammojen tuottamista, jota tarkoitetaan muutetussa miinapöytäkirjassa. Asetus tulee voimaan 22.10.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Ammattikorkeakouluissa on kolme koulutusohjelmaa, joissa tutkinnon suorittaneilta puuttuu tutkintonimike. Asetuksen ammattikorkeakoulututkintoja koskevaan 3 §:ään lisätään uusina tutkintonimikkeinä yhteisöpedagogi (AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaa varten, kulttuurituottaja (AMK) kulttuuripalvelujen koulutusohjelmaa varten ja estenomi (AMK) kauneudenhoitoalan koulutusohjelmaa varten. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (OPM johtaja Juha Arhinmäki 1607 7236)

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta. Avustuksen myöntämis- ja käyttöperusteista päätetään. Asetus tulee voimaan 22.10.2003. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 1605 4277)

Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että sillä pannaan pääosin täytäntöön alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY (luokituslaitosdirektiivi) muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105 EY. Luokituslaitosdirektiivin määritelmää täydennetään sisällyttämällä siihen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105/EY. Lisäksi asetuksessa täydennetään ja tarkennetaan säännöksiä, jotka koskevat Merenkulkulaitoksen ja hyväksytyn luokituslaitoksen välistä katsastusvaltuutuksesta tehtävää sopimusta. Myös katsastusvaltuutuksen peruuttamista koskevat säännökset muutetaan direktiivin 2001/105/EY mukaisiksi. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY (luokituslaitosdirektiivi) muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/105/EY 12 artikla. Merenkulkulaitoksen tiedonantovelvollisuutta koskevaa asetuksen 18 §:ää muutetaan direktiivimuutoksen mukaisesti siten, että satamavaltiotarkastuksissa havaituista luokituslaitoksen laiminlyönneistä on ilmoitettava komission lisäksi myös muille jäsenvaltioille ja aluksen lippuvaltiolle sekä luokituslaitokselle. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Laivavarusteista annetun asetuksen 2 § muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisöjen komission direktiivin 2002/75/EY säännöksiä. Komission direktiivin 2001/53/EY antamisen jälkeen eräät laivavarusteita koskevat kansainväliset yleissopimukset ja testausstandardit ovat muuttuneet. Tämän vuoksi komissio antoi 2.9.2002 direktiivin 2002/75/EY, jotta yhteisön lainsäädäntö vastaisi uusia vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa muutetaan. Tämä arvo perustuu kolmen edellisen porohoitovuoden aikana maksettuihin poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Tätä laskennallista arvoa tarkistetaan nyt vastaamaan vuosien 2000-2002 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuosittainen vaihtelu. Voimassa olevan asetuksen mukainen laskennallisen vahingon arvo on 559 euroa ja uusi arvo on 562 euroa. Asetus tulee voimaan 30.10.2003. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 1603 9495)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.10.2003 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin johdosta (EK 29/2003 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisesta lausunnosta aiheutuviin toimenpiteisiin. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös hyväksyä Konrad Schiemannin nimittäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2004-6.10.2006. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen syysistuntokaudelle 3.11.-8.11.2003 kansliapäällikkö Markku Linna sekä varaedustajiksi hallintojohtaja Håkan Mattlin ja vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1607 7318)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Joni Hiitola valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1607 7318)

Päätös määrätä varapuheenjohtajat ja jäsenet sekä heidän varamiehet kuluttajavalituslautakunnan täysistuntoihin ja jaostoihin eduskunnan jäljellä olevaa vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kokoonpano: (suluissa esittäneet tahot ja varamiehet)

YLEINEN OSASTO

Täysistunto: varapuheenjohtaja: esittelijäneuvos Jukka Sippo Korkein oikeus (VT Juha Tarkka KOK), varatuomari Pekka Salomaa TT (toimitusjohtaja Jukka Malila Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y.), OTK Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitto KOK (yrittäjä, opiskelija Tommi Kytölä Suomen Keskusta), varatuomari Jorma Rusanen SAK, STTK, sosiaalineuvos Antti Helenius SAK, STTK, käräjätuomari Tuula Ruikka Helsingin Käräjäoikeus (korvauspäällikkö Maarit Jormakka Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto), VT Helena Ålgars Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf. (toimittaja Eero Ollikainen SDP, Kuluttajat-Konsumenterna), toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino KKL (toimitusjohtaja Pekka Puputti KKL, Kodintekniikkaliitto), VT Heikki Saipio SDP (lakimies Markku Nieminen Akava)
I jaosto, tekstiili, vaatetus, pesula-ala: puheenjohtaja: lehtori Merja Huovinen SDP (kirjanpitäjä Terttu Malin SDP, Suomen Kuluttajaliitto); jäsenet: pääluottamusmies Eila Ahonen SAK, SDP (kotitalousopettaja Solveig Backström Finlands svenska Marthaförbund), toiminnanjohtaja Auli Pylsy TT (johtaja Veli-Matti Kankaanpää TT), toimitusjohtaja Antti Aartela KKL, Kodintekniikkaliitto (toimitusjohtaja Yrjö Gorski KKL, Kodintekniikkaliitto, Suomen Yrittäjät), MMM Teija Jerkku Marttaliitto (varatuomari Jarmo Pätäri, AKAVA)
II jaosto, jalkineet, turkikset, nahka-ala: puheenjohtaja: lehtori Merja Huovinen SDP (tiedottaja Jaana Reijonaho Vihreä Liitto); jäsenet: JK Thomas Bergman RKP (kauppias Sari Kapulainen Suomen Yrittäjät, Kodintekniikkaliitto, KKL), kauppias Paula Laine Suomen Yrittäjät, Kodintekniikkaliitto, KKL (OTK Sari Vannela TT), turkkuri Sanna Tourunen Suomen Yrittäjät (asiamies Heidi Hännikäinen AKAVA/Agronomiliitto), toimistosihteeri Lea Heino Suomen Kuluttajaliitto, SDP (toimitusjohtaja Yrjö Gorski KKL)
III jaosto, huonekalut, kodinkoneet ja laitteet: puheenjohtaja: käräjätuomari Timo Salminen Hesingin Käräjäoikeus (kirjastonhoitaja Ulla Boije af Gennäs Suomen Kristillisdemokraatit); jäsenet: toimitusjohtaja Kalevi Aro Kodintekniikkaliitto, KKL, (yrittäjä Jan Strandholm Suomen Yrittäjät), hallituksen puheenjohtaja Jorma Kaari Kodinteknikkaliitto, KKL (toimitusjohtaja Erkki Mäkikoski Kodintekniikkaliitto, KKL), toimittaja Eero Ollikainen SDP, Kuluttajat-Konsumenterna (palvelupäällikkö Anneli Roine SAK), kuluttajaneuvoja Anitta Ahlholm Suomen Kuluttajaliitto SAK (lehtori Jari Isotalo Vihreä Liitto)
IV jaosto, moottoreiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden kauppa: puheenjohtaja: käräjätuomari Kari Lappi Helsingin Käräjäoikeus (käräjätuomari Markku Saalasti Helsingin Käräjäoikeus); jäsenet: henkilöstösuunnittelija Maili Mustonen SDP, Kuluttajat-Konsumenterna (sosiaalineuvos Antti Helenius SAK, SDP), huoltopäällikkö Rami Katajisto Vasemmistoliitto, SAK (ekonomisti Martti Luukko Suomen Kuluttajaliitto SDP, toimitusjohtaja Pekka Puputti KKL, Kodintekniikkaliitto (kehityspäällikkö Jouko Peipinen Autoliitto), ekonomi Eva Kyllönen Autoalan Keskusliitto (asianajaja Panu Voutilainen Autoliitto)
V jaosto, moottoreiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja korjauspalvelu: puheenjohtaja: varatuomari Pekka Jantunen Helsingin Käräjäoikeus (varatuomari Pekka Niemi Autoalan Keskusliitto); jäsenet: tekninen asiantuntija Pasi Montonen Autoliitto (DI Panu Sainio Autoliitto), yrittäjä Marjatta Vatn Suomen Yrittajät (toimitusjohtaja Pekka Kaarilahti Suomen yrittäjät), rehtori Kauko Vaari Suomen Kuluttajaliitto KOK (jaostopäällikkö Ilpo Mattila MTK), KKT, autoteknikko Kari Rohkea Autoalan Keskusliitto, työehtosihteeri Mauri A. Nieminen SAK, SDP
VI jaosto, matka-ala: puheenjohtaja: erityisasiantuntija Jussi Heiskanen oikeusministeriö (toimistopäällikkö Anneli Roine SDP); jäsenet: toimittaja Anne Paalo Kuluttajat-Konsumenterna (matkatoimistovirkailija Nina Laine-Tuominen Vasemmistoliitto, SAK), myyntipäällikkö Tuomo Meretniemi SMAL (markkinointipäällikkö Matti Palermaa SMAL), asiamies Merja Söderström KOK (merkonomi Christina Yrjölä-Lindgrn RKP), Erton alueasiamies, merkonomi Katja Koivukoski Suomen Keskusta (kehityspsällikkö Tarja Jutila, Maa- ja kotitalousnaiset)
VII jaosto, muut kuin muiden jaostojen käsiteltävät asiat: puheenjohtaja: esittelijäneuvos Jukka Sippo Korkein oikeus (elintarviketeknikko Jari Tulonen Suomen Kristillisdemokraatit); jäsenet: velkaneuvoja Hannele Karlin Suomen Kuluttajaliitto (toimittaja Sinikka Salonen-Saxn SDP, SAK), varatuomari Risto Tuominen Suomen Yrittdjät (lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori Suomen Yrittäjät), optikko Ilkka Liukkonen TT, Kodintekniikkaliitto (toimitusjohtaja Tom Roos Suomen Yrittäjät), MMM Eija Wirmiala Kuluttajat-Konsumenterna (verksamhetsledare Tage Ginström Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC )
VIII jaosto, asuntojen ja kiinteistöjen huoltoon ja korjaukseen liittyvät asiat: puheenjohtaja: puheenjohtaja Pauli Ståhlberg (toistaiseksi) (yli-insinööri Anja Leinonen ympäristöministeriö); jäsenet: maalarimestari Eero Laeslehto SAK, SDP, Kuluttajat-Konsumenterna (järjestelmäasiantuntija Maria Ikävalko Vihreä Liitto), toiminnanjohtaja Paavo Laitakangas TT, Rakennusteollisuus (toimitusjohtaja Veikko Kivi Suomen Yrittäjät), arkkitehti Anja Wahlberg Suomen Kuluttajaliitto (pääsihteeri Anne Viita Vuokralaisten Keskusliitto), projektipäällikkö Bo Nyman LVI-Tekniset Urakoitsijat (LVI-teknikko Pertti Aaltonen LVI-Tekniset Urakoitsisjat)
IX jaosto, vakuutukset ja terveydenhoitopalvelut: puheenjohtaja: vanhempi oikeussihteeri Tuomo Antila Korkein oikeus (osastopäällikkö Maija Anttila SDP); jäsenet: korvauspäällikkö Maarit Jormakka Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (yrittäjä Tuula Tirkkonen Suomen Yrittäjät), lakimies Tero Leino Suomen Kuluttajaliitto (ammattiasiain sihteeri Sh Raija Moilanen Suomen keskusta), varatuomari Harri Isokoski SAK (VT Vesa Malila MTK), HLL Ulla Hautanen Akava/Hammaslääkäriliitto (LL Esa Kauppila Vihreä Liitto)
X jaosto, muut palvelut: puheenjohtaja: varatuomari Arto Rajala kauppa- ja teollisuusministeriö, lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen oikeusministeriö; jäsenet: varatuomari Elli Myllylä Suomen Pankkiyhdistys (KTM Reima Letto Suomen Pankkiyhdistys), lakimies Joel Salminen SDP (asianajaja Hilkka Salmenkylä Suomen Asianajajaliitto), MMK Paula Viertola-Jern Suomen Keskusta, MTK (lakimies Tuula Gottleben, Energiamarkkinavirasto), lakimies Tero Leino Suomen Kuluttajaliitto, yli-insinööri Pekka Koskenheimo Viestintävirasto

ASUNTOKAUPPAOSASTO

Täysistunto: varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio ympäristöministeriö (järjestelmäasiantuntija Maria Ikävalko Vihreä Liitto); jäsenet: asianajaja Timo A. Järvinen Suomen Yrittäjät, VT Juha Tarkka KOK, varatuomari Tapio Nevala Suomen Yrittäjät (toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi Kuluttajat-Konsumenterna), OTT Tapio Määttä Joensuun yliopisto (kehitysjohtaja Essi Rikalainen Suomen Yrittäjät), OTK Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitto, KOK (OTK Johanna Ojala-Niemelä SDP), OTK Kirsi Palviainen TT, Rakennusteollisuus, varatuomari Markus Heino TT, Rakennusteollisuus, varatuomari Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto (toiminnanjohtaja Paavo Laitakangas TT), päälakimies Risto Airikkala MTK (aravahallintapäällikkö Hannu Rossilahti Suomen Keskusta)
I jaosto, taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Sama kokoonpano kuin yleisen osaston VIII jaostolla
II jaosto, asuntojen kauppa ja kiinteistönvälitys: puheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio ympäristöministeriö (yli-insinööri Seppo Mauramo ympäristöministeriö); jäsenet: varatuomari Tapio Nevala Suomen Yrittäjät (neuvontalakimies Virpi Hienonen Suomen Yrittäjät, Suomen Kiinteistöliitto), arkkitehti Jaakko Vainionpää Suomen Kuluttajaliitto (yhteiskuntasuhteiden sihteeri Kalervo Haverinen SDP), OTK Kirsi Palviainen TT, Rakennusteollisuus (varatuomari Markus Heino TT, Rakennusteollisuus), yli-insinööri Anja Leinonen ympäristöministeriö (varanotaari Aulikki Muikku Suomen Keskusta)
III jaosto, yksityishenkilöiden väliset asuntokaupat: puheenjohtaja: varatuomari Tapio Nevala Suomen Yrittäjät (asianajaja Timo A. Järvinen Suomen Yrittäjät); jäsenet: aravahallintapäällikkö Hannu Rossilahti Suomen Keskusta (yrittäjä, opiskelija Tommi Kytölä Suomen Keskusta), yli-insinööri Anja Leinonen ympäristöministeriö, yli-insinööri Seppo Mauramo ympäristöministeriö, insinööri Heikki Mustonen Kuluttajat-Konsumenterna (OTK Perttu Puro SDP), myyntikonsultti Sallamaari Muhonen Vihreä Liitto (KTM Lea Sarkameri Suomen Kuluttajaliitto). (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Päätös myöntää varatuomari Ilkka Ojalalle ero tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen agronomi Marjatta Boman 15.10.2003 lukien tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Päätös myöntää maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Juha Lappalaiselle ero tapaturmalautakunnan jäsenen varamiehen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä 15.10.2003 lukien tapaturmalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.10.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2003) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö). Euroopan yhteisöjen komission edustaja teki Euroopan arvopaperikomitealle 9.7.2003 ehdotuksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2003) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (markkinoiden väärinkäyttö). Euroopan yhteisöjen komission edustaja teki Euroopan arvopaperikomitealle 9.7.2003 ehdotuksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2003) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (markkinoiden väärinkäyttö). Euroopan yhteisöjen komission edustaja teki Euroopan arvopaperikomitealle 9.7.2003 ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille myönnettävien poikkeuksien ja rahoitusvälineiden vakauttamisen osalta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta (tullimenettelyt). Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa eräitä tullikoodeksin määritelmiä ja tulli-ilmoituksen tekemiseen liittyviä säännöksiä lähinnä maailmanpoliittiseen tilanteeseen (terrorismin uhka) liittyvien turvallisuustekijöiden huomioon ottamiseksi. Ehdotus liittyy myös tullimenettelyjen sähköistämisen kehittämiseen. Tullitarkastuksia on tarkoitus järkeistää siten, että tavaroihin liittyviin riskeihin sovellettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäistä toimintamallia ja että tulli ja muut tuontitapahtumaan osalliset viranomaiset saisivat käyttöönsä yhtenäiset keinot torjua kaikenlaisia turvallisuusriskejä. Taloudelliset toimijat velvoitettaisiin antamaan sekä tuonnissa että viennissä tulliviranomaiselle sähköisessä muodossa tavaroita koskeva yleisilmoitus etukäteen, jotta tulliviranomaiselle jäisi riittävästi aikaa analysoida tavaroihin mahdollisesti liittyvät riskitekijät ja tarvittaessa tarkastaa ne. (VM neuvotteleva virkamies Harri Seeskari 1603 4771)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rekisterin vaihtoa koskeva asetus). Asetus korvaa voimassa olevan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91, joka koski ainoastaan lastialuksia. Asetuksessa (ETY) N:o 613/91 on otettu huomioon sekä sisämarkkinakysymykset (alusten siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen koskevien teknisten esteiden poistaminen) että meriturvallisuusvaatimukset (korkeatasoinen alusturvallisuus ja ympäristönsuojelu). Asetuksella jäsenvaltiot luopuivat oikeudestaan evätä rekisteröinti eräisiin IMO:n yleissopimuksiin perustuvien teknisten syiden vuoksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyltä lastialukselta, joka on po. yleissopimusten vaatimusten mukainen ja jolla on voimassa olevat todistukset ja jonka varusteet on hyväksytty. Uusi asetusehdotus sisältää kolmenlaisia muutoksia voimassa olevaan asetukseen. Ensiksi asetuksen soveltamisala ulotettaisiin myös matkustaja-aluksiin. Toiseksi asetus liitettäisiin paremmin muihin meriturvallisuutta koskeviin yhteisön säännöksiin ja kolmanneksi asetuksen tarkoituksena on kansallisten meriturvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vinjettidirektiivin muutokset). Muutosehdotukset koskevat tietulleja, tullitie- ja tiemaksutieverkkoa sekä kertyneiden varojen käyttöä. Lisäksi käyttäjämaksut ja tietullit ulotetaan koskemaan kaikkia kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin tavarankuljetusajoneuvoja. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 1602 8497)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.10.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi erivapauden vaadittavasta päteväksi toteamisesta kaupallinen neuvos, valtiotieteen maisteri Jari Gustafssonille ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Osastonjohtaja, filosofian tohtori Paula Purhonen Museoviraston pääjohtajan (A 30) virkaan 1.11.2003 lukien. (OPM ylijohtaja Kalevi Kivistö 1607 7053)

Valtioneuvosto myönsi vanhempi hallitussihteeri Tanja Viljaselle palkallista virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virasta 1.11.2003-31.10.2004. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Oikeustieteen kandidaatti Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2003-31.10.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Aho maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön (A 31) määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.10.2003-31.1.2004, kuitenkin enintään niin kauan kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys Palermon yleissopimusta täydentävän ihmiskauppalisäpöytäkirjan vaikutuksesta sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan luovutettiin 16.10.2003 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Selvityshenkilö Sami Mahkonen ehdottaa harkittavaksi, että Suomessa toteutettaisiin edunvalvojan tai tukihenkilön määrääminen ihmiskaupan uhriksi joutuneelle. Mahkonen ehdottaa myös erityisen palveluohjauksen toteuttamista, eli moniammatillisen yhteistyön järjestämistä ja uhrin tukemista erityispalveluin. Lisäksi hän ehdottaa, että julkisen vallan tulee ottaa päävastuu kohdennetun rahoituksen järjestämisestä. Selvityksen päätavoitteena oli tutkia missä määrin sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat säädökset voivat turvata ihmiskaupan uhrien suojeluun ja auttamiseen tarvittavat palvelut. Tehtävänä oli seuloa esiin sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollollisia ulottuvuuksia, jotka tulee ottaa YK:n ja EU:n ihmiskauppasopimusten hyväksymisen ja täytäntöönpanon (ratifioinnin ja implementoinnin) yhteydessä huomioon. Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla www.stm.fi, julkaisut. Lisätietoja antaa selvityshenkilö, OTT Sami Mahkonen p. 041 505 6039.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.