Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2003

Liite: Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.10.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 78/2003 vp) Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta. Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten, joihin Euroopan unioni perustuu, sopimuspuoleksi ja omaksuvat täten unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne näiden sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimus tulee voimaan 1.5.2004 edellyttäen, että kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat ratifioineet sopimuksen 30.4.2004 mennessä. Jos jokin liittyvistä maista ei ole ratifioinut sopimusta tuohon päivämäärään mennessä, liittymissopimus tulee voimaan 1.5.2004 niiden maiden osalta, jotka ovat ratifioineet sopimuksen. Liittymissopimus ei voi tulla voimaan ilman jokaisen nykyisen jäsenvaltion ratifiointia. Nykyisten jäsenvaltioiden ratifioinnit ovat siten ehdoton edellytys liittymissopimuksen voimaantulolle. (UM osastopäällikkö Jan Store 1605 5044)

Esitys (HE 79/2003 vp) eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin. Eräissä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan laeissa olevat viittaukset hallintolailla korvattuihin hallinnon yleislakeihin muutetaan viittauksiksi hallintolakiin. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Esitys (HE 80/2003 vp) laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Matkustajien toisesta jäsenvaltiosta mukanaan tuomien alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden määrälliset rajoitukset poistetaan. Samalla siirrytään noudattamaan sisämarkkinoiden yleisiä periaatteita, joiden mukaan yksityishenkilö saa tuoda Suomeen toisesta jäsenvaltiosta valmisteveron sisältämällä hinnalla hankkimiaan tuotteita joutumatta täällä maksamaan niistä uudelleen veroja edellyttäen, että hän tuo tuotteet mukanaan ja että tuotteet tulevat hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Euroopan unionin laajentumisen johdosta sisämarkkinasäännöksiä ryhdytään soveltamaan laajentumisen alusta alkaen uusiin jäsenvaltioihin. Poikkeuksena tästä yleisestä periaatteesta on, että Suomi säilyttää voimassa olevat eräitä tupakkatuotteita koskevat määrälliset rajoituksensa sellaisille matkustajille, jotka saapuvat Suomeen niistä uusista jäsenvaltioista, jotka ovat saaneet oikeuden pitää eräiden tupakkatuotteiden verotasonsa alle yhteisön yleisen vähimmäisverovaatimuksen. Lisäksi alkoholiveroa alennetaan keskimäärin 33 prosentilla tavoitteena sopeuttaa kuluttajahinnat tasolle, jolla kansalaisilla ei ole suurta kannustinta hankkia alkoholijuomia ulkomailta. Suurin alennus kohdistuu väkeviin alkoholijuomiin. Ns. budjettilakeja. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto tehostaa eri tavoin toimia alkoholihaittojen vähentämiseksi. Vuosille 2004-2007 laadittavan alkoholiohjelman valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten alkoholinkäytön ehkäisemiseen. Vanhempien kasvatustehtävää tuetaan koulujen, kotien ja terveyskeskusten sekä neuvoloiden yhteistyötä tehostamalla. Kuntien nuorisotoimen sekä nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistoiminnalla pyritään ehkäisemään sekä alkoholin kokeilun aloittamista että käyttöä. Elinkeinoelämän vastuuta korostetaan ja säännösten valvontaa tehostetaan. Ehkäisevän päihdetyön toimintaedellytyksiä parannetaan. Oluen verotusta koskevan päätöksen tavoitteena on ehkäistä matkustajatuonnin aiheuttamia uhkia kotimaiselle oluen tuotannolle ja kaupalle sekä estää harmaata taloutta. Valtioneuvosto seuraa tarkoin päätöksen vaikutuksia. Valtioneuvosto pyrkii sellaiseen EU:n valmisteverojärjestelmädirektiivin muutokseen tai poikkeukseen, joka mahdollistaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi välttämättömät alkoholijuomien tuontirajoitukset silloin, kun naapurimaiden välillä vallitsevat olennaisesti erilaiset hintatasot. Valtioneuvostossa selvitetään parhaillaan ilmoitusvelvollisuuden käyttöönottoa henkilökohtaisen kohtuullisen tarpeen ylittävistä tuontimääristä sekä muita pimeitä alkoholimarkkinoita ehkäiseviä toimia. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 1603 3065)

Esitys (HE 81/2003 vp) laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta. Eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentti kumotaan. Kumoamisen seurauksena maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) nojalla vuonna 1992 tehdyt viljelemättömyyssopimukset ja muut toimenpiteet raukeavat ilman erillistä viranomaispäätöstä sekä niiden kohteena olevat viljelysmaat ovat otettavissa ilman erillisiä viranomaistoimenpiteitä käyttöön. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Esitys (HE 82/2003 vp) metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta. Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain, puutavaranmittauslain, metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain sekä kiinteistöjen yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain viittaussäännökset muutetaan vastaamaan hallintolakia ja uutta kielilakia. Lisäksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennetään vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Esitys (HE 83/2003 vp) laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin tehdään eräitä yhteisön lainsäädännöstä ja uudesta hallintolaista johtuvia muutoksia sekä eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. Muutokset koskevat tukihakemuksen vireillepanotapaa sekä ajanjaksoa, jolta tuen saajan on suoritettava takaisinperittävälle määrälle korkoa. Tukihakemus on tehtävä kirjallisena. Lisäksi säädetään hakijan velvollisuudesta allekirjoittaa hakemus. Takaisinperittävälle määrälle maksettava korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu takaisinperintäpäätöksen tiedoksi saannin ja joko tuen tosiasiallisen palautuksen tai myöhemmin maksettavasta tuen erästä tehdyn vähennyksen välillä. (MMM hallitussihteeri Susanna Paakkola 1605 4245)

Esitys (HE 84/2003 vp) laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä säädetään. Laissa säädetään järjestelmän perustamisesta, ylläpitämisestä, kehittämisestä ja järjestelmän tietojen luovuttamisesta. Tarkoituksena on järjestää yleisiä ja yksityisiä teitä sekä katuja koskeva valtakunnallinen tietojärjestelmä ja tietopalvelu, jota hallinnoi Tiehallinto. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8609)

Esitys (HE 85/2003 vp) viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmä ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmä liitetään viimeistä eläkelaitosta koskevaan järjestelyyn muuttamalla järjestelyä koskevia jo vahvistettuja säännöksiä ja mainittuja eläkejärjestelmiä koskevia säännöksiä tältä osin. Samalla viimeistä eläkelaitosta koskevia säännöksiä tarkistetaan eräiltä muiltakin osin. KELAn henkilöstön eläketurva määräytyy jatkossa eräin täsmennyksin valtion eläkejärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti ja KELAn henkilöstön eläkeasioiden käsittelyssä ja muutoksenhaussa noudatetaan soveltuvin osin VEL:ia. Tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien väliaikaislakien 646, 647 ja 649-654/2002 säännökset säädetään eräin teknisin tarkistuksin pysyviksi säännöksiksi ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevat säännökset tarkistetaan soveltuvin osin vastaamaan VEL:n säännöksiä. Lisäksi tehdään eräitä pieniä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia ansioeläkejärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Esitys (HE 86/2003 vp) laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalain soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ikääntyneellä etuudensaajalla on oikeus saada soviteltua työttömyysetuutta sen enimmäisajan täyttymisestä huolimatta. Enimmäisajan alusta alkaminen mahdollistetaan myös yrittäjän työssäoloehdon täyttämisellä. Sovitellun etuuden enimmäisaikaa koskevaa voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että se mahdollistaa sovitellun etuuden maksamisen 31 päivään joulukuuta 2004 saakka enimmäisajan täyttymisen estämättä. Sovittelun piiristä suljetaan pois ne tilanteet, joissa työnteko on rakennus- taikka metsätyöalalla estynyt sääesteen vuoksi. Näissä tilanteissa etuus maksetaan sen suuruisena, minä se maksettaisiin henkilön ollessa kokonaan työtön. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, ettei valtionosuutta makseta ansiopäivärahaan, joka maksetaan sääesteen ajalta. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta on tarkoitettu voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jaakko Blombergin tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Roberto Tanzi-Albin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen hankesopimus Paiden bioenergiaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta ja kyseisen hankesopimuksen hyväksyminen. Paiden bioenergiaa koskeva projektisopimus koskee päästövähennysten myyntiä, hankintaa, luovuttamista sekä päästövähennysten todentamista. Lisäksi sopimus sisältää määräykset sopimuspuolten yhteistyöstä ja tiedottamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Suurlähettiläs Jaakko Blombergin tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Roberto Tanzi-Albin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen hankesopimus Pakrin tuulipuistoa koskevasta yhteistoteutushankkeesta ja kyseisen sopimuksen hyväksyminen. Pakrin tuulipuistoa koskeva projektisopimus koskee päästövähennysten myyntiä, hankintaa, luovuttamista sekä päästövähennysten todentamista. Lisäksi sopimus sisältää määräykset sopimuspuolten yhteistyöstä ja tiedottamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.10.2003 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Eero Pyötsiä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin (A 25) virkaan kolmen vuoden määräajaksi 1.11.2003 lähtien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.10.2003 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkoasiainhallinnon kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi valtioneuvoston esittelijäksi. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Päätös myöntää FY-Composites Oy:lle maastavientilupa Jordaniaan. FY-Composites Oy saa viedä maasta 30.6.2005 mennessä Jordaniaan 10 000 kappaletta komposiittikypäriä. Lisäksi FY-Composites Oy saa viedä Jordaniaan komposiittikypärien valmistuslisenssin, valmistukseen tarvittavat koneet ja laitteet sekä tarvittavan koulutuspaketin Jordaniassa tapahtuvaa kypärien valmistusta varten (lisenssi kattaa valmistuksen Jordanian puolustusvoimille). Asiakas on Swesco Jordan, P.O.B. 922759 Amman, 11190 Jordania. Loppukäyttäjä on Jordanian puolustusvoimat. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Päätös asettaa tekijänoikeusneuvosto toimikaudeksi 15.10.2003-14.10.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruun (vanhempi hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti Jorma Waldén); varapuheenjohtaja: oikeustieteen lisensiaatti Katariina Sorvari (oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg); jäsenet: erityisasiantuntija, varatuomari Pekka Pulkkinen, tekijänoikeuteen perehtynyt jäsen (oikeustieteen tohtori Rainer Oesch), toiminnanjohtaja Marit Hohtokari, elokuva- ja videoala (toiminnanjohtaja, taiteiden kandidaatti Miia Haavisto), oikeustieteen kandidaatti Ahti Vänttinen, esittävä taide (toiminnanjohtaja Raimo Söder), oikeustieteen lisensiaatti, diplomiekonomi Stig Henriksson, kauppa (lakimies Paula Paloranta), toiminnanjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Päivi Liedes, kirjallisuus (pääsihteeri, oikeustieteen lisensiaatti Eila Hyppönen, toimittajat), johtaja, varatuomari Valtteri Niiranen, kustannustoiminta (johtaja, varatuomari Pirjo Aalto, lehdistö), tekniikan tohtori Anne Stenros, rakennustaide ja muotoilu (säveltäjä, toiminnanjohtaja Martti Heikkilä, luova säveltaide), lakimies Tuula Hämäläinen, museoala (oikeustieteen kandidaatti Marja Lahtinen, kirjastoala), lakiasiainpäällikkö, varatuomari Kirsi-Marja Okkonen, radio ja televisio (oikeustieteen lisensiaatti Juha Vilanka), asianajaja Risto Ryti, tekijöiden yhteisvalvontajärjestöt (lakimies Risto Salminen), lainopillinen asiamies Pekka Salomaa, teollisuus (toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, mainosala), oikeustieteen kandidaatti Markku Uotila, ATK-ala (varatuomari Saara Laine), valokuvaaja Kai Nordberg, valokuvaajat (oikeustieteen kandidaatti Maria E. Rehbinder, kuvataide) ja tekijänoikeuspäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Hanna Nuortila, musiikinkustannusala (toiminnanjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää, ääni- ja kuvatallenneala). (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Päätös olla peruuttamatta Digita Oy:n verkkotoimilupia. Omistajanvaihdos vastaa pääosin jo toimilupahakemuksessa ilmoitettua arviota. Omistajanvaihdokseen ei sisälly sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aiheen toimilupien peruuttamiseen. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 1602 8611)

Periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi (liite). Päätöksellä vahvistetaan periaatteet, joilla sosiaalialaa tulevina vuosina kehitetään. Sosiaalialan lähitulevaisuuden haasteet ovat erityisesti syrjäytymisen ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, ikääntyvän väestön lisääntyviin palvelutarpeisiin vastaaminen sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edellytysten parantaminen. Sosiaalialan tulevaisuuden turvaamisessa tavoitteena on palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen uudistaminen sekä henkilöstön osaamisen ja työolojen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa sosiaalialan pitkän aikavälin kehittäminen ja ennakoida muuttuvan toimintaympäristön asettamia lisääntyviä vaatimuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

Päätös asettaa kuntoutusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 2.10.2003-1.10.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto (osastopäällikkö Kimmo Leppo) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Anja Kairisalo (hallitussihteeri Lauri Pelkonen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Matti Lamberg (apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Terttu Jääskeläinen (suunnittelija Kari Koivumäki) opetusministeriö, ylitarkastaja Pentti Lehmijoki (ylitarkastaja Teija Felt) työministeriö, ylilääkäri Juhani Wikström (apulaisylilääkäri Anne Lamminpää) Valtiokonttori, johtaja Esko Hänninen (erikoistutkija Vappu Karjalainen) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, kuntoutuspäällikkö Jouko Waal (hankintapäällikkö Helena Ahponen) Kansaneläkelaitos, kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen (erityisasiantuntija Sinikka Huhtala) Suomen Kuntaliitto, johtaja Riitta Korpiluoma (osastopäällikkö Mikko Pellinen) Eläketurvakeskus, jaostopäällikkö Maire Lumiaho (jaostopäällikkö Ilpo Mattila) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, toimitusjohtaja Veijo Notkola (tutkimusjohtaja Aila Järvikoski) Kuntoutussäätiö, järjestösihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry (kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen Näkövammaisten Keskusliitto ry), säätiönjohtaja Leena Välimäki (pääsihteeri Jouko Vasama) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, asiantuntijalääkäri Kari Kaukinen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (asiamies Mikko Räsänen Palvelutyönantajat ry), toimitusjohtaja Jukka Kivekäs Vakuutuskuntoutus VKK ry (toimitusjohtaja Tapani Miettinen Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry), johtaja Pekka Piispanen (lakimies Marja-Liisa Pelander) Työeläkevakuuttajat TELA, sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (asiamies Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK), ylilääkäri Tapani Kallanranta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (johtava lääkäri Helena Kemppinen Varkauden kaupunki) ja johtava ylilääkäri Stig-Eyrik Björkqvist Kårkullan kuntayhtymä (toiminnanjohtaja Sonja Londen Förbundet Finlands svenska hörselskadade r.f.). (STM hallitussihteeri Päivi Kaartamo 1607 4353)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.10.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (emo- ja tytäryhtiöiden verojärjestelmä). Euroopan yhteisöjen komissio on 29.7.2003 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin uusiin yhtiötyyppeihin. Siinä esitetään myös säännöksiä, joilla on tarkoitus poistaa jaettuihin voittoihin liittyvää kansainvälistä kaksinkertaista verotusta nykyistä tehokkaammin. (VM vanhempi hallitussihteeri Eija Kuivisto 1603 3166)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (virka-apudirektiivin muuttaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 28.7.2003 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.10.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Markku Keinäselle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.11.2003-30.6.2007 työskennelläkseen määräaikaisen neuvottelevan virkamiehen tehtävässä valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristössä. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Varatuomari Pasi Koskinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen (A 27) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2003-31.12.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Hannu Hakkolan virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.10.2003 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2003 käyttösuunnitelman muuttamiseksi. Rahaston tulojen arvioidaan vuonna 2003 olevan 12,67 miljoonaa euroa suuremmat kuin käyttösuunnitelmaa hyväksyttäessä ennakoitiin eli yhteensä 286,47 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoihin esitetään lisäystä rahaston sidotuista varoista sitomattomiin siirretyn määrärahan verran eli 12,60 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin 3,40 miljoonaa euroa, jolloin sijoitusmenojen yhteismääräksi muodostuu 139,50 miljoonaa euroa ja kulutusmenojen 77,27 miljoonaa euroa. Tuotannon ohjaamiseen esitetään väliaikaisen käyttösuunnitelman mukaisesti 7,50 miljoonaa euroa. Koko käyttösuunnitelman yhteismääräksi muodostuu muutoksen jälkeen 224,27 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Työhallinnon tietoliikenne- ja puhelinpalvelujärjestelmän hankkiminen. (TM hallitusneuvos Matti Ilonen 1604 9003)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 26.9.2003

Irakin jälleenrakentaminen

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 26. syyskuuta yhteisessä kokouksessaan Irakin ajankohtaista tilannetta, Suomen osallistumista maan jälleenrakentamiseen ja YK:n turvallisuusneuvoston piirissä käytävää keskustelua.

Suomi osallistuu Madridissa 23.-24.10.2003 järjestettävään Irakin jälleenrakennukseen keskittyvään kansainväliseen maksulupauskonferenssiin. Suomen maksulupausta valmistellaan. Konferenssia varten on Irakin jälleenrakennukseen liittyviä keskeisiä tarpeita kartoitettu eri sektoreilla. Selvitysten on tarkoitus luoda pohja konferenssissa annettaville maksulupauksille.

Suomen osallistumisen kannalta kiinnostavimpia ovat sektorit, joilla maallamme on kansallista osaamista. Näitä ovat mm. instituutioiden rakentaminen ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen, naisten ja lasten aseman parantaminen, sekä terveys-, koulutus- ja vesisektorit. Useat suomalaisyritykset ovat kiinnostuneet Irakin jälleenrakennusurakoista ja monilla niistä on aikaisempaa kokemusta työskentelystä Irakissa. Suomesta Madridin konferenssiin osallistuu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki.

Lisätietoja: osastopäällikkö Maria Serenius, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6212

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa saatiin perjantaina 26. syyskuuta tilannekatsaus valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelusta.

Selonteko on määrä antaa eduskunnalle vuonna 2004.

Selontekoa valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana on valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Volanen. Työryhmän jäseniä ovat kansliapäällikkö Jaakko Kalela tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä ja osastopäällikkö Pauli Järvenpää puolustusministeriöstä. Työryhmän työskentelyyn osallistuu pysyvänä asiantuntijana osastopäällikkö Markus Lyra ulkoasiainministeriöstä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2006

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kalaterveys 2008 -työryhmä luovutti kalatautien torjuntastrategian 1.10.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä ehdottaa viljellyn kalan terveydenhuoltojärjestelmän sekä laitoskohtaisten toiminta- ja omavalvontajärjestelmien kehittämistä tautien hallitsemiseksi. Työryhmä pitää erityisen tärkeänä, että toimialalla sovitaan yhteiset pelisäännöt elävien kalojen tuonnin ja siirtojen menettelytavoista. Muistio on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2003/tr2003_19.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, vesiviljelyjohtaja Unto Eskelinen, p. 0205 751 513 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta ja työryhmän sihteeri, eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen, p. (09) 1605 3280 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntien menoihin -tutkimus luovutettiin 1.10.2003 sisäasiainministeriölle. Tutkimuksessa arvioidaan vuoden 1970 jälkeen toteutettujen kuntien yhdistymisten vaikutuksia kuntien menoihin pitkällä aikavälillä. Tutkimus rajattiin koskemaan vain kuntien menokehitystä. Siinä ei vertailtu esimerkiksi kuntien palvelutasoa tai tulopohjan muutoksia. Tutkimuksen perusteella näyttöä tapahtuneiden yhdistymisten menoja säästävistä vaikutuksista ei yleishallintokustannuksia lukuun ottamatta saatu. Tämän vuoksi ei ole itsestään selvää, että yhdistymisillä voitaisiin tulevaisuudessa saada merkittäviä taloudellisia säästöjä. Vaikka yhdistymisten vaikutus ei tutkimuksessa näkynyt menosäästöinä, voivat ne silti olla tulevaisuudessa hyödyllisiä kunnille. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuntien valtionosuusjärjestelmä on 1990 -luvulla muuttunut menoperusteisesta laskennalliseksi, jolloin myös yhdistymisen tehokkuutta ja taloudellisuutta lisäävät kannustimet ovat olemassa. Tutkimus on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/kuntienyhdistyminen. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Vesa Lappalainen, p. (09) 1604 4596 sisäasiainministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.