Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.9.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 77/2003 vp) laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon. Oikeutta osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitorahaan myös silloin, kun lapsi osallistuu varsinaisen koulun aloittamista edeltävänä lukuvuotena oppivelvollisena esiopetukseen. Osittaista hoitorahaa on mahdollista maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle. Osittaisen hoitorahan korottamista koskevan lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004. Muutokset, jotka koskevat oikeutta osittaiseen hoitorahaan, on tarkoitettu voimaan 1.8.2004. Ns. budjettilaki. (STM lakimies Anne Kumpula 1607 2364)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 26.9.2003 seuraavat lait:

Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 40/2003 vp). Rikoslain säännöksiä terrorismirikoksista muutetaan niin, että eräät niissä viitattuihin rangaistussäännöksiin myöhemmin tehdyt muutokset otetaan huomioon. Lisäksi muutetaan rikoslain muuttamisesta 30.12.1998 annettuun lakiin sisältyvän pykälän numerointia. Muutos on tarpeen, jotta laki voidaan saattaa voimaan. Lait tulevat voimaan 1.10.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.9.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnia-Hertsegovinan hallituksen välillä yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehty sopimus tulee voimaan 4.10.2003. Asetus tulee voimaan 4.10.2003. (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentin asetus Itä-Niilin teknisen aluetoimiston kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Itä-Niilin teknisen aluetoimiston välillä tehty rahoitussopimus on voimassa 15.9.2003 lähtien. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Tasavallan presidentin asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Rikoslain muuttamisesta 30.12.1998 annettu laki tulee voimaan 1.10.2003. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 26.9.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti määräsi pääministeri Matti Vanhasen edustamaan Suomea hallitustenvälisen konferenssin avajaisistunnossa Roomassa 4.10.2003 avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. (VNK EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki 1602 2180)

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Taisto Turusen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi energiahankkeissa Itämeren alueella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Oikeusministeri Johannes Koskisen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Kirsti Rissasen valtuuttaminen allekirjoittamaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 26.9.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 23 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 26.9.2003 seuraavat nimitysasiat:

Hallinto-oikeustuomari, VT Jukka Antero Mattila korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.10.-31.12.2003. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenneuvos Heikki Antero Laakso Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, ma. hovioikeudenneuvos, asessori Auli Sylvia Vähätörmä Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Matti Juhani Anttila Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Pirjo Anneli Marela Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, vakuutusoikeustuomari Juha Kaleva Pystynen vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan ja vakuutusoikeustuomari Raimo Olli Antero Puustinen vakuutusoikeuden toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan sekä ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Mirja Anneli Lappeteläinen vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan ja ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Eira Sinikka Marianne Niinikoski vakuutusoikeuden toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.10.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Kauko Ilmari Kemppainen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2004 lukien sekä käräjätuomari Tuomo Tapio Seppänen Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Asko Erik Nurmi Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Ylijohtaja Ritva Viljanen sisäasiainministeriön kansliapäällikön (A 33) virkaan viideksi vuodeksi 1.10.2003 alkaen. (SM hallintojohtaja Reino Luhtavaara 1604 2788)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.9.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ään tehdään selventävä lisäys, jonka mukaan ilmavoimien esikunnan tehtäviin sotilasilmailuviranomaisena kuuluu myös lentopaikan ympäristöluvan lupamääräysten noudattaminen siltä osin kuin lupamääräykset koskevat puolustusvoimia. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 1608 8112)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2004. Keskimääräiset yksikköhinnat lasketaan vuodelle 2003 vahvistettujen keskimääräisten yksikköhintojen pohjalta. Keskimääräisissä yksikköhinnoissa otetaan huomioon kustannustason arvioitu muutos vuonna 2004 sekä samalle vuodelle arvioidut valtionosuustehtävien laadun ja laajuuden muutokset. Kustannustason arvioidusta muutoksesta on otettu huomioon kolmeneljäsosaa eli 1,8 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 tietyin ehdoin. (OPM lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen 1607 7262)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 32 a §:n muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön ajoneuvojen massoja ja mittoja koskevaa direktiiviä 97/27/EY muuttava direktiivi 2003/19/EY, joka muuttaa kyseessä olevan asetuksen osalta eräisiin ajoneuvoihin kytkettävien hinattavien ajoneuvojen suurimpia sallittuja kytkentämassoja. Asetus tulee voimaan 30.9.2003. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta. Varautumisella pyritään jo normaalioloissa varmistamaan se, että yrityksen toiminta voi jatkua myös poikkeusoloissa tai normaaliolojen häiriötilanteissa. Teleyrityksille asetetulla varautumisvelvollisuudella pyritään erityisesti varmistamaan viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen toimivuus ja turvallisuus. Teleyritysten varautumisvelvollisuutta säännellään viestintämarkkinalaissa (393/2003), Yleisradio Oy:stä annetussa laissa (1380/1993) sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998). Asetuksella säädetään tarkemmin teleyrityksen varautumisvelvollisuuden sisällöstä. Teleyritysten tulee muun muassa välittää hätätiedotteita ja muita viranomaistiedotteita asetuksessa säännellyllä tavalla. Liikenne- ja viestintäministeriön nimeämien teleyritysten tulee lisäksi laatia varautumissuunnitelma. Asetuksella kumotaan asetus sähköisen viestinnän varautumisesta (1297/1997) sekä asetus Yleisradio Oy:n velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia (871/1994). Asetus tulee voimaan 15.10.2003. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 1602 8391)

Valtioneuvoston asetus kuntoutusasiain neuvottelukunnasta. Asetuksella annetaan kuntoutusasiain neuvottelukuntaa ja sen toimintaa koskevat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. (STM hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen 1607 4350)

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta. Vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen ehtoja muutetaan siten, että nykyisen vuosimaksujärjestelmän rinnalle luodaan taulukkolyhenteinen lainajärjestelmä. Vuosimaksulainojen pääomamenojen vuosittainen nousu rajataan vastaamaan inflaatiotasoa. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. Sen 35 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1.3.2004. Valtioneuvoston lausuma; Sosiaalisessa asuntotuotannossa korkotukilainoituksen asuntopoliittista toimivuutta parannetaan kehittämällä korkotukiehtoja. Samalla sen osuutta sosiaalisesta asuntotuotannosta voidaan asteittain nostaa aravajärjestelmän asema uustuotannossa säilyttäen. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) soveltamiseen liittyvistä poikkeuksista puolustusvoimien toiminnassa. Puolustusvoimia koskevat erityssäännökset kootaan asetuksen 4 b §:ään. Sotilasilmailua koskevia säännöksiä tarkennetaan ja samalla säädetään sotilasilma-alusten aiheuttaman melun huomioon ottamisesta ympäristölupaharkinnassa. Lisäksi ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 3 momenttiin lisätään lupaharkintaan liittyen lausunnon pyytämisvelvollisuus puolustusministeriöltä. Asetus tulee voimaan 1.10.2003. (YM hallitussihteeri Mika Seppälä 1603 9326)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.9.2003 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös hallituksen strategia-asiakirjasta 2003. Periaatepäätös käsittää pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan sisältyvät politiikkaohjelmat, joita ovat työllisyysohjelma, yrittäjyyden politiikkaohjelma, tietoyhteiskuntaohjelma ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Politiikkaohjelmien lisäksi periaatepäätös sisältää hallituksen erityisseurannassa olevat muut poikkihallinnolliset, hallitusohjelmaa toteuttavat politiikat. Periaatepäätös hallituksen strategia-asiakirjasta löytyy valtioneuvoston internetsivuilta www.valtioneuvosto.fi - Nykyinen hallitus- Hallitusohjelman seuranta- Hallituksen strategia-asiakirja. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Päätös asettaa valtuuskunta Pohjoismaiden energiaministerikokouksen yhteydessä Göteborgissa 29.9.2003 pidettävään Kioton mekanismien soveltamiseksi energiahankkeissa Itämeren alueella tehtyä sopimusta käsittelevään konferenssiin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä jäsenet ovat osastopäällikkö, ylijohtaja Taisto Turunen, neuvotteleva virkamies Olli Rehn, neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen, neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen, lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta ja lainsäädäntösihteeri Katja Keinänen. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös vahvistaa kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräiseksi euromääräksi vuodeksi 2004 27,64 euroa. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 1604 4522)

Päätös jakaa 20 kunnalle yhteensä 9 598 000 euroa harkinnanvaraista rahoitusavustusta tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Loppuosa avustuksesta 37 494 000 euroa jaetaan myöhemmin. (SM ylitarkastaja Ville Salonen 1604 4645)

Päätös 1) hyväksyä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä ja oikeuttaa valtiovarainministeriön ja Valtion vakuusrahaston ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin yhtiöiden vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamiseksi 2) antaa selvitystilan loppuun saakka sitoumus siitä, että Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy täyttävät kaikki velvoitteensa ajallaan ja sopimusten mukaisesti. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 1603 4947)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.9.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (Ateenan pöytäkirjan hyväksyminen). Euroopan yhteisön komissio on 26.6.2003 antanut ehdotuksen vuoden 2002 Ateenan pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta. Pöytäkirja kuuluu jaetun toimivallan alaan. Pääosa pöytäkirjan artikloista kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 1602 8493)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2003) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä neuvoston päätöksiksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen ja ECE:n pöytäkirjan ratifioimisesta yhteisön puolesta (POPs-asetus). Asetuksella pantaisiin täytäntöön Tukholman yleissopimuksen ja ECE:n pöytäkirjan tärkeimmät määräykset tarkoituksellisesti tuotetuista pysyvistä orgaanisista yhdisteistä kieltämällä pääsääntöisesti sopimuksissa tarkoitettujen aineiden tuotanto, käyttö ja markkinoille saattaminen. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 1603 9733)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.9.2003 seuraavia asioita:

Suostumus pääesikunnan ja Kruunuasunnot Oy:n välisen vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Pääesikunta vuokralaisena allekirjoittaa Kruunuasunnot Oy:n kanssa ryhmävuokrasopimuksen koskien puolustusvoimien henkilöstön työsuhdeasuntoja. Vuokrasopimuksessa kohteet on vuokra-aikojen perusteella jaettu ryhmiin A, B ja C. Ryhmässä A vuokra-aika on alkanut 1.1.2003 ja kohteesta riippuen päättyy vuosien 2008, 2013 ja 2018 lopussa, ryhmässä B vuoden 2007 lopussa ja ryhmässä C vuoden 2003 lopussa. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin kunnille maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärän vuonna 2004 vahvistaminen 13 400 000 euroksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 1607 4360)

Espoon kaupungille annetaan ennakkotieto, että kaupunkia ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle, jos kaupunki ostopalvelusopimuksiin perustuen luovuttaa Eestinmetsän päiväkodin ryhmätyötilan sekä Pihlajarinteen, Kyyhkysmäen, Mankkaan, Leppäsillan, Iivisniemen, Westendin, Laaksolahden, Tontunmäen, Lehtikasken, Lippajärven ja Muonamiehen päiväkodin yksityisille päivähoitopalvelujen tuottajille. Ennakkotiedon ehtona on mm., että päivähoitopalvelujen saajat ovat sopimussuhteessa Espoon kaupunkiin, joka jakaa hoitopaikat kunnallisen päivähoidon jako- ja maksuperusteiden mukaisesti. Jos omaisuuden käyttöä koskevia ehtoja merkittävästi muutetaan, Espoon kaupungin tulee saattaa valtionosuuden palauttamista koskeva asia uudelleen valtionosuusviranomaisen ratkaistavaksi. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 1607 3186)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.