Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 42/2003 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallisen eläkelain säännöksiä, jotka koskevat kuntoutusta ja kuntien eläkelautakunnan asemaa muutoksenhakuelimenä, muutetaan. Ammatillinen kuntoutus on laissa säädetyin edellytyksin työntekijän oikeus. Kuntien eläkelautakunta irrotetaan organisatorisesti ja taloudellisesti itsenäiseksi muutoksenhakuelimeksi eläkepäätöksiä valmistelevasta kunnallisesta eläkelaitoksesta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 1604 2805)

Esitys (HE 43/2003 vp) laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annettua lakia muutetaan. Määräaikaa, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on katettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut noin 84,1 miljoonan euron suuruinen rahoitusvaje jatketaan vuoden 2005 loppuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Esitys (HE 44/2003 vp) laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta säädetään. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä kieltää ikään, alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuva syrjintä. Lailla ja siihen liittyvillä eräiden muiden lakien muutoksilla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Lain soveltamisala vastaa mainittujen direktiivien soveltamisalasäännöksiä. Laissa säädetään syrjinnän käsitteestä, menettelystä, jota ei ole pidettävä syrjintänä, vastatoimen kiellosta, kielletyn syrjinnän seurauksista sekä todistustaakasta syrjintäasioita käsiteltäessä tuomioistuimessa tai asianomaisessa viranomaisessa. Lain soveltamisalaan kuuluva työn, irtaimen tai kiinteän omaisuuden, palvelujen, koulutuksen tai etuisuuksien tarjoaja, joka rikkoo etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjinnän kieltoa tai vastatoimen kieltoa, voidaan määrätä maksamaan loukatulle kärsimyksestä hyvitystä, jonka enimmäismäärä on 15 000 euroa. Lain valvonta jakautuu kahden viranomaisen kesken. Työ- ja palvelussuhteissa valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille. Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kiellon valvonta kuuluu vähemmistövaltuutetulle ja syrjintälautakunnalle. Näistä viranomaisista ja niiden toimivallasta säädetään vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetussa laissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen. Esitykseen sisältyvät laki yhdenvertaisuuden turvaamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki merimieslain muuttamisesta, laki valtion virkamieslain 11 §:n muuttamisesta ja laki kunnallisesta viranhaltiasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 1604 8932)

Esitys (HE 45/2003 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia muutetaan. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, eräisiin muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettava ylläpitokorvaus korotetaan nykyisestä 7 eurosta 8 euroon päivältä. Korotetun ylläpitokorvauksen taso tarkistetaan 16 euroon päivältä nykyisen 14 euron sijasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2004. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 1604 8067)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.9.2003 seuraavat lait:

Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta (LA 56/2003 vp). Eduskunnassa on vuoden 2003 valtiopäivillä tehty lakialoite, joka sisältää ehdotuksen laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta on antanut mietintönsä, on hyväksynyt lakiehdotuksen. Lain mukaan poliisi voi erityisestä syystä päätöksellään vahvistaa yksittäisen luvan voimassaoloa ja sisältöä koskevan tiedon, jos tiedon pyytäjän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Laki tulee voimaan 1.10.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 1604 2883)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pertti Torstilan tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Ruotsin kanssa väliaikainen sopimus Euroopan unionin vesipuitedirektiivin vaatimusten täyttämiseksi. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Suomen Etiopian suurlähetystön va. asiainhoitajan Kari Toiviaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Itä-Niilin teknisen aluetoimiston (ENTRO) välinen rahoitussopimus ja kyseisen sopimuksen hyväksyminen. Sopimus koskee Suomen rahoitusta ENTRO:lle Itä-Niilin integroidussa kehitysohjelmassa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa ENTRO. Suomi sitoutuu maksamaan ENTRO:lle enintään kaksi miljoonaa euroa. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Lasse Arvelan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Slovenian tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toiviainen 1603 3167)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.9.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Ukrainan kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén. (UM apulaisosastopäällikkö Rauno Viemerö 1605 5503)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Ville Salonen valtioneuvoston esittelijäksi. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Periaatepäätös vuoden 2003 seuraavaan lisätalousarvioesitykseen sisällytettävästä kauppa- ja teollisuusministeriölle myönnettävästä valtuudesta luopua perimästä takaisin Finnvera Oyj:ltä enintään 15,1 miljoonaa euroa valtionapuja. (KTM hallitusneuvos Sakari Arkio 1606 3567)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.9.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (alennetut arvonlisäverokannat). Ehdotuksen tarkoituksena on järkeistää ja yksinkertaistaa direktiivin 77/388/ETY alennettuja verokantoja koskevia sääntöjä. Mahdollisuutta soveltaa alennettua verokantaa ei laajennettaisi koskemaan sellaisia uusia hyödykeryhmiä, joihin nykyisin sovelletaan yleistä verokantaa koko yhteisössä. Kaikille jäsenvaltioille annettaisiin oikeus soveltaa alennettua verokantaa eräisiin sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joihin vain tietyt jäsenvaltiot saavat nykyisin soveltaa alennettua verokantaa poikkeussäännösten perusteella. Tietyille jäsenvaltioille myönnetyt poikkeukset, kuten niin sanottu nollaverokanta, säilytettäisiin vain siltä osin kuin ne koskevat hyödykkeitä, joihin kaikki jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua verokantaa. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajoneuvojen tyyppihyväksyntä). Ehdotuksella laajennettaisiin ajoneuvojen tyyppihyväksyntämenettely henkilöautoista kaikkiin hyötyajoneuvoluokkiin. Kansallinen tyyppihyväksyntä säilyisi yksittäin ja piensarjoina valmistetuille ajoneuvoille. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.9.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen kandidaatti Ilkka Kajaste valtiovarainministeriön finanssineuvoksen apulaisosastopäällikkönä virkaan 15.9.2003 lukien. (VM osastopäällikkö Anne Brunila 1603 3191)

Kasvatustieteiden lisensiaatti, ylitarkastaja Jari Rajanen opetusministeriön opetusneuvoksen (A 26) virkaan 1.10.2003 lukien. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Valtioneuvosto myönsi ympäristöministeriön lähialuejohtaja Jaakko Henttoselle palkatonta virkavapautta 1.11.2003-31.10.2005. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.9.2003 seuraavia asioita:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskevan valtionosuuden palauttaminen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle annetaan päätös, jonka mukaan kuntayhtymää ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että kuntayhtymä ei ole tehnyt Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kiinteistöjen Sairaalanrinne 1, 3, 4, 5, 7, 9 ja 11:n rakennusten sekä Psykiatrian klinikan Peltolantie 8:n A2-A5 rakennusten luovuttamista koskevaa ilmoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain mukaisessa kuuden kuukauden määräajassa. Lisäksi kuntayhtymälle annetaan päätös, jonka mukaan kuntayhtymää ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että kuntayhtymä on luovuttanut edellä mainitun omaisuuden kokonaan omistamalleen Oulun Medikiinteistöt Oy:lle. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 1607 3186)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden valvontaa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 4.9.2003 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmän mielestä ulkomaiseen työvoimaan kohdistuvien väärinkäytösten valvontaan ja tutkintaan tulisi EU:n laajentumisvaiheessa panostaa riittävän voimakkaasti. Työryhmä esittää, että sisäasiainministeriön alaisuuteen perustettaisiin määräaikainen projektiyksikkö, joka keskittyisi ulkomaista työvoimaa käyttävien kohteiden kenttävalvontaan ja väärinkäytösten esitutkintaan. Yksikön esitutkintavastuu kattaisi sekä työlupiin että työsuhdeasioihin liittyvät väärinkäytökset samoin kuin vero- ja muut talousrikokset. Se toimisi kiinteässä yhteistyössä työvoimaviranomaisten, työsuojelu- ja veroviranomaisten, rajavartiolaitoksen, ulkomaalaisviraston, laittoman maahantulon valvonnasta vastaavan ryhmän sekä muiden poliisin yksiköiden kanssa. Mietintö on ositteessa www.intermin.fi/julkaisu/ulkomaalaistentyovalvonta. Lisätietoja antaa ylikomisario Per Ehrstén, p. (09) 1604 2233 sisäasiainministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.