Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.8.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 36/2003 vp) laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta. Pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä korotetaan vähennysten määrien perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä nousee kylvöalueilla 310 eurosta 340 euroon hehtaarilta ja istutusalueilla 590 eurosta 650 euroon hehtaarilta. Taimikkovähennyksen määrä nousee 160 eurosta 170 euroon hehtaarilta. Uusia määriä on tarkoitus soveltaa vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. (VM hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko 1603 3155)

Esitys (HE 37/2003 vp) laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta. Valtion liikelaitoksista annetun lain soveltamista Metsähallitukseen myöhennetään yhdellä vuodella vuoden 2005 alkuun. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Esitys (HE 38/2003 vp) laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta. Nykyisestä Merenkulkulaitoksesta siirretään valtion liikelaitoksiksi varustamotoiminnot ja luotsaus. Perustettavaan Varustamoliikelaitokseen siirtyvät jäänmurto ja monitoimimurtajien kaupallinen toiminta, raskaiden väyläalusten operointi, eräiden merenmittaus- ja tutkimusalusten hoito sekä yhteysalusliikenne erillisenä tulosyksikkönä. Perustettavaan Luotsausliikelaitokseen siirtyvät alusten luotsaukset. Merenkulkulaitos toimii edelleen talvimerenkulun avustamisesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, meriliikenteen ohjauksesta ja luotsauksesta, yhteysalusliikennepalveluista sekä alusturvallisuudesta ja merenkulun tuki- ja tietopalveluista vastaavana viranomaisena. Se hankkii valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäministeriön ja eduskunnan päätösten mukaiset merenkulun toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavat tuotteet ja palvelut perustettavilta liikelaitoksilta ja markkinoiden kehittymisen ja kilpailun avaamisen myötä myös toimialan yrityksiltä. Merenkulkulaitos tuottaa itse edelleen väylänpidon, merikartoituksen ja meriliikenteen ohjauksen tarvitsemia tuotteita ja palveluja. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2004. (LVM ylijohtaja Samuli Haapasalo 1602 8472)

Esitys (HE 39/2003 vp) luotsauslaiksi. Uusi luotsauslaki säädetään ja nykyinen luotsauslaki kumotaan. Luotsauspalvelujen tuottaminen annetaan perustettavalle Luotsausliikelaitokselle. Luotsausliikelaitoksen on tarjottava luotsauspalveluja kaikilla luotsattaviksi määritellyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Luotsinkäyttövelvollisuutta ei muuteta. Lisäksi luotsausta koskeva lainsäädäntö muutetaan vastaamaan perustuslain säännöksiä. Valtuudet lakia alemmanasteisten säännösten ja määräysten antamiseen muutetaan perustuslain vaatimusten mukaisiksi, ja osa nykyisessä luotsausasetuksessa olevista säännöksistä otetaan uuteen lakiin. Muun muassa luotsinkäyttövelvollisuuden ja luotsinkäytöstä vapautumisen perusteet sekä luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja luotsinkäyttövelvollisuutta koskevan erivapauden myöntämisen, uudistamisen sekä peruuttamisen perusteet otetaan lakiin. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.8.2003 seuraavat lait:

Laki tullilain muuttamisesta (HE 95/2002 vp). Henkilörekistereitä koskevia tullilain säännöksiä muutetaan ja täydennetään. Lakiin sisältyy myös säännökset uudesta rekisterikilpien ja konttien kuvaus- ja tunnistusjärjestelmästä. Tullilakiin otetaan lisäksi säännökset televalvonnasta ja teknisen tarkkailun edellytyksiä tarkennetaan. Samalla tehdään eräitä yksittäisiä muutoksia, jotka koskevat tietojen luovuttamista sekä tietojen saamista eräistä rekistereistä. Laki tulee voimaan 1.10.2003. (VM ylitarkastaja Marja Kartila 1603 4954)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.8.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Tunisissa 4.10.2001 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5.6.2002 annettu laki (473/2002) tulevat voimaan 4.9.2003. Asetus tulee voimaan 4.9.2003. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta. Marpol 73/78-yleissopimuksen IV liite, joka sisältää alusten käymäläjätevesien käsittelyä ja sallittua mereen päästämistä koskevat määräykset, tulee voimaan 27.9.2003. Asetus tulee voimaan 27.9.2003. (LVM hallitussihteeri Jaana Heikkinen 1602 8573)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.8.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten hyväksyminen. Yleissopimuksen (SopS 2/2000) muutoksen myötä desinfioitua käymäläjätettä voidaan päästää mereen aikaisemman 4 meripeninkulman sijasta 3 meripeninkulman etäisyydellä rannasta. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Itämeren rehevöitymiseen, vaikka se on periaatteessa lievennys nykyiseen sopimukseen. Jäsenvaltiot voivat myös myöntää vanhoille huviveneille poikkeuksia septitankkimääräyksistä teknis-taloudellisin syin, joskin ainoastaan omalla lainkäyttöalueellaan (aluevedet). Lisäksi tehdään lähinnä tekninen muutos liittyen alusten kokoluokitukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Juhani Korpelan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Nuijamaan maantieliikenteen rajanylityspaikan siirtämisestä ja maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Inger Hirvelä Lópezin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

MUUTA

Tasavallan presidentti määräsi maakuntalain Ahvenanmaan tupakkalain muuttamisesta 2 §:n 1 momentin raukeamaan ja päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain maatalouselinkeinojen rahoittamisesta osalta. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.8.2003 seuraavat nimitysasiat:

Alivaltiosihteeri Arto Olavi Mansala ulkoasiainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä (A 33) virkaan 1.9.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Määräaikainen hallintoneuvos, professori, oikeustieteen tohtori Ahti Juhani Vapaavuori korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.9.2003 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Markkinaoikeustuomari, varatuomari Irma Liisa Kristiina Telivuo korkeimman hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ja hallinto-oikeustuomari, varatuomari Heikki Elis Jukarainen toiseksi täytettävään määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.9.-31.12.2003 väliseksi ajaksi. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.8.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Lailla ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta (annettu 27.6.2003) säädetään nykyisen estemaksun korvaavasta porrastetusta käsittelymaksusta ja käsittelymaksun lisäosasta. Lisäksi käyttöön otetaan velkojalta perittävä tilitysmaksu. Käsittelymaksu on tavallisessa ulosotossa 6,80 euroa asialta ja suppeassa ulosotossa 3,40 euroa asialta. Käsittelymaksun lisäosa on 6,80 euroa asialta. Tilitysmaksu on 0,5 prosenttia kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 200 euroa tilityskerralta. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (OM hallitussihteeri Kari Liede 1606 9527)

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Uusiksi 100 %:n mukaan korvattavaksi lääkkeiksi lisätään glargininsuliini sairaudessa "Diabetes", natriumkloridi ja kaliumkloridi sairaudessa "Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt" sekä metotreksaatti sairaudessa "Yleinen erytrodermia". Lisäksi ylemmässä erityiskorvausluokasta poistetaan "vaikeahoitoinen" -määre glaukooman hoidossa korvattavan latanoprosti -nimisen lääkeaineen osalta. Uudeksi 75 %:n mukaan korvattavaksi lääkkeeksi lisätään leflunomidi- niminen lääkeaine sairaudessa "Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat". Lisäksi alemmassa erityiskorvausluokasta poistetaan "vaikeahoitoinen" -määre kroonisen verenpainetaudin hoidossa käytettävien angiotensiini II -estäjien eprosartaanin, kandesartaanin, losartaanin, telmisartaanin ja valsartaanin osalta. Asetus tulee voimaan 1.11.2003. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.8.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 47. yleiskokoukseen 15.-19.9.2003 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Tom Grönberg ja jäsenet ovat teollisuusneuvos Jussi Manninen, pääjohtaja Jukka Laaksonen, ulkoasiainsihteeri Anne Kemppainen ja määräaikainen avustaja Tarja Kangaskorte. (UM ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 1605 5580)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleiskokouksen 32. istuntoon Pariisissa 29.9.-17.10.2003 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuriministeri Tanja Karpela ja jäsenet ovat suurlähettiläs Esko Hamilo, kansliapäällikkö Markku Linna, pääsihteeri Tapio Markkanen, neuvotteleva virkamies Jaana Palojärvi, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, opetusneuvos Heidi Kuusi, johtaja Jukka Liedes, tekniikan tohtori Pekka Tarjanne ja yksikön päällikkö Riitta Resch. (UM lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpää 1605 6551)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 58. istuntokaudelle ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajat suurlähettiläs Marjatta Rasi ja suurlähettiläs Markku Reimaa sekä jäsenet ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, alivaltiosihteeri Pertti Majanen, osastopäällikkö Markus Lyra, osastopäällikkö Irma Ertman, yksikön päällikkö Riitta Resch ja yksikön päällikkö Kirsti Aarnio. (UM kehitysyhteistyöneuvos Kari Karanko 1605 5590)

Päätös asettaa poliisiasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2003-30.4.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Aulis Ranta-Muotio; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Heli Paasio; jäsenet (varajäsenet suluissa): kansanedustaja Maija-Liisa Lindqvist (kansanedustaja Inkeri Kerola), kansanedustaja Arto Seppälä (toimitusjohtaja Mika Stepanoff), kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (lainsäädäntösihteeri Anna Manner-Raappana), kansanedustaja Reijo Paajanen (toiminnanjohtaja Anssi Kujala), kansanedustaja Minna Sirnö (eduskuntaryhmän sihteeri Erkki Snellman), rehtori Märta-Lisa Westman (insinööri Gustav Åberg), kansanedustaja Tarja Cronberg (oikeussosiologian ja oikeustieteen assistentti Timo Ahonen), kansanedustaja Kari Kärkkäinen (osastonhoitaja Marja-Leena Kemppainen), kansanedustaja Raimo Vistbacka (kansanedustaja Timo Soini), hallitusneuvos Jussi Pajuoja (neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen), hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen (erikoistutkija Marikaisa Tiilikainen), neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo (budjettineuvos Pertti Tuhkanen), valiokuntaneuvos Ossi Lantto (valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo) ja johtava lakimies Antero Oksanen (kehityspäällikkö Sirkka Perttu). (SM lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa 1604 2330)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Miettinen valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Seija Petrow 1602 8776)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.8.2003 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitustenväliseen konferenssiin. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.8.2003 seuraavat nimitysasiat:

Pääsihteeri, FK Seppo Vilho Niemelä kansalaisvaikuttamisen ohjelmajohtajan virkasuhteeseen (A 32) 1.10.2003-31.3.2007, enintään kuitenkin hallituksen toimikaudeksi. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Pekka Aallolle palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.9.2003-30.9.2006 toisen tehtävän hoitamista varten. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Oikeustieteen kandidaatti Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.9.2003 lukien. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 1602 8500)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Järvilohityöryhmä luovutti järvilohistrategian 22.8.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Strategiaan on koottu toimenpiteet, joiden avulla järvilohikanta säilytetään perinnöllisesti monimuotoisena, elinkelpoisena ja kalastettavana. Järvilohen säilyttämisen kannalta keskeistä on huolehtia laadukkaasta ja luotettavasta kalanviljelystä, aikaansaada luonnon pienpoikastuotantoa koskialueilla sekä järjestää kalastus kestävällä tavalla, jotta poikasvaellus- ja järvivaiheen elinkierto varmistuu ja kudulle nousu onnistuu. Pitkän aikavälin tavoitteena on järvilohen palautuminen luontaiseen elinkiertoon. Strategian toteutus vaatii muun muassa ajanmukaistettuja velvoitemaksuja voimayhtiöiltä hoitokuluihin ja virtaaman lisäyksen aiheuttamiin kustannuksiin. Viranomaisten ja kalastusalueiden tulee parantaa emokalapyynnin tuloksellisuutta kalanviljelyssä sekä kalastuksen valvontaa. Strategia on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/kalastus/MMMkrojulkaisu2003_66.pdf. Lisätietoja antaa kalastusneuvos Pentti Munne, p. (09) 1605 3372 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ympäristöhaittojen vähentämisen kustannuksia liikenneväylähankkeissa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 25.8.2003 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmän tutkimissa tapauksissa ympäristökustannukset vaihtelivat pääosin 4-20 prosentin välillä liikenneväylän rakentamisen kokonaiskustannuksista. Työryhmä tarkasteli neljää moottoritiehanketta (E18 Muurla-Lohjanharju, E18 Paimio-Muurla, Kehä II ja valtatie 5 JoroinenVarkaus), kahta ratahanketta (oikorata Kerava-Lahti ja kaupunkirata Helsinki-Leppävaara) sekä Vuosaaren sataman liikenneyhteyksiä. Ympäristökustannusten osuus on suurin eli noin 20 prosenttia hankkeessa (E18) Muurla-Lohjanharju. Työryhmä toteaa, että ympäristöhaittojen lieventämisestä aiheutuvat menot kuuluvat liikenneväylähankkeen normaaleihin kustannuksiin. Tässä mielessä ympäristökustannuksia ei tule pitää ylimääräisinä kustannuksina tai lisäkustannuksina. Raportti on osoitteessa www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a372003.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, yli-insinööri Mikko Ojajärvi, p. (09) 1602 8574 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikennehankkeiden hallinnollisia menettelyjä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 25.8.2003 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmän mukaan liikennehankkeiden käsittelyä hallinnossa ja tuomioistuimissa pitäisi tehostaa, jotta hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen välinen aika lyhenisi. Keinoina ovat mm. riittävä vuorovaikutus sekä viranomaisten sisäisen toiminnan ja yhteistyön kehittäminen. Hallintotuomioistuinten menettelyjä tulee tehostaa ja hallinto-oikeuksien resursseja lisätä. Työryhmän mielestä valitusten määrä ei sinänsä ole ongelma vaan valitusten pitkä käsittelyaika. Keinoina nopeuttaa hankkeiden etenemistä työryhmä esittää mm. mahdollisuutta käsitellä kiireellisinä valituksia tärkeistä liikenneväylähankkeista ja valituslupajärjestelmän kehittämistä. Raportti on osoitteessa www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a362003.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. (09) 1602 8483 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Sisäilmavuosi 2002 -kampanjan loppuraportti luovutettiin 26.8.2003 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Raportin mukaan sisäilmakysymykset nousivat selvästi aiempaa laajemmin julkisuuteen vuonna 2002, joka oli nimetty Sisäilmavuodeksi. Sisäilmavuosi 2002 -koulutus- ja viestintäkampanja onnistui tavoittamaan kuluttajien lisäksi kiinteistö-, rakennus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Sisäilmaan huomiota kiinnittäneen kampanjan toteuttajat katsovat, että sisäilmaa koskevan tiedon levittämistä tulee jatkaa ja välitettävän tiedon tasoa syventää. Sisäilman ja terveysvaikutusten syy-yhteyksien selvittämiseen on panostettava nykyistä enemmän. Rakennusalan ammattilaisille tarvitaan lisää tietoa siitä, miten sisäilmasto vaikuttaa rakennusten käyttäjien viihtyvyyteen ja tuottavuuteen. Terveyshaittojen ennaltaehkäisyä ja poistamista kannattaa tukea myös taloudellisesti. Sisäilmayhdistyksen arvion mukaan sisäilmaongelmat maksavat kansantaloudelle arviolta kolme miljardia euroa vuodessa. Lisätietoja antaa yli-insinööri Kaisa Kauko, p. (09) 1603 9621 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.