Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 33/2003

Oikaisu: Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 32/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.8.2003 seuraavat lait:

Laki velan vanhentumisesta, laki julkisesta haasteesta, laki holhoustoimesta annetun lain 37 ja 61 §:n muuttamisesta, laki avioliittolain muuttamisesta, laki perintökaaren 21 luvun muuttamisesta, laki vahingonkorvauslain 7 luvun 2 §:n kumoamisesta, laki kauppakaaren 18 luvun 9 §:n kumoamisesta, laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 19 ja 33 §:n muuttamisesta, laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta, laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta, laki maanvuokralain muuttamisesta, laki osakeyhtiölain 12 ja 13 luvun muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 e §:n kumoamisesta, laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9 c §:n kumoamisesta, laki työsopimuslain 13 luvun 9 §:n muuttamisesta, laki opintotukilain 36 §:n muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 ja 79 a §:n muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 99 ja 99 a §:n muuttamisesta ja laki osuuskuntalain 8 luvun 6 §:n ja 19 luvun 10 §:n muuttamisesta (HE 187/2002 vp). Velan yleinen vanhentumisaika lyhenee kymmenestä vuodesta kolmeen vuoteen. Vanhentumisajan alkamisajankohta siirtyy samalla selvästi nykyistä myöhemmäksi. Vanhentuminen alkaa, kun velka sopimuksen mukaan erääntyy tai kun velkoja voi muutoin esittää maksuvaatimuksen. Sopimuksella ei voida rajoittaa velallisen oikeutta vedota velan vanhentumiseen. Velan vanhentuminen voidaan katkaista paitsi viranomaismenettelyn yhteydessä myös vapaamuotoisesti joko tunnustamisella tai muistuttamalla velasta. Katkaisusta alkaa kulua uusi samanpituinen vanhentumisaika. Maksutuomion hankkimisen jälkeen vanhentuminen tulee katkaista viiden vuoden välein. Velkoja voi aina halutessaan estää velan lakkaamisen vanhentumisen perusteella. Yleisimpiä velkatyyppejä koskevat vanhentumissäännökset kootaan yleislakiin ja eräitä muita erityissäännöksiä yhdenmukaistetaan. Muutoksia tehdään muun muassa vahingonkorvauslakiin, kuluttajansuojalakiin, kauppakaareen, työsopimuslakiin, eri vuokrasuhteita koskeviin lakeihin sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annettuun lakiin. Vanhentumislain ulkopuolelle jäävät muun muassa verot ja muut sellaiset saatavat, joiden perintä erityisen lainsäädännön perusteella on sidottu kiinteään määräaikaan. Julkista haastetta koskeva laki sisältää säännökset tuomioistuinmenettelystä, jossa velallisen tuntemattomia velkojia kutsutaan ilmoittamaan velkansa esimerkiksi kuolinpesän tai purkautuvan yhteisön vastuiden selvittämiseksi. Haastemenettelyä tehostetaan lyhentämällä kuulutusaikaa ja perustamalla erilaisia kuulutustilanteita varten yhteinen atk-käyttöinen rekisteri. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, johtaako ulosottoperusteen määräaikaisuus, ilman että samalla säädettäisiin velan lopullisesta vanhentumisesta, epäasianmukaisiin menettelyihin tai kohtuuttomiin tilanteisiin velkasuhteissa, ja arvioi sen jälkeen, onko aihetta säätää velan lopullisesta vanhentumisesta, sekä antaa selvityksen ja tarvittaessa lakiesityksen seuraavan vaalikauden aikana. (OM lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela 1606 7703)

Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 21/2003 vp). Vakuutuksenottaja voi siirtää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutuslaitoksesta toiseen kalenterivuosineljänneksittäin. Vakuutuksen siirto ei kuitenkaan voi tapahtua ennen ensimmäisen vakuutuskauden päätymistä. Niissä tapauksissa, joissa vakuutus päättyy siirtomenettelyn mukaisesti kesken vakuutuskauden, tasoitusvakuutusmaksun suoritusaikaa koskevaksi määräajaksi säädetään vuosi vakuutuksen päättymisestä. Laki tulee voimaan 1.10.2003. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.8.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän federaation välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tulee voimaan 8.8.2003. Asetus tulee voimaan 20.8.2003. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 1606 3575)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.8.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Aarne Reunalan tai hänen estyneenä ollessaan metsäneuvos Anders Portinin valtuuttaminen allekirjoittamaan yleissopimus Euroopan metsäinstituutista. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.8.2003 seuraavat nimitysasiat:

Professori Pertti Vesa Eloranta, professori Janne Ilmari Hukkinen ja tutkimusjohtaja Juha Kalevi Kämärä korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi ajalle 15.8.2003 - 14.8.2007. (OM osastopäällikkö Risto Jalli 1606 7530)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.8.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätöksen voimassaoloa jatketaan 31.5.2004 asti. Lisäksi päätöksen 16-19 pykälät kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2003. (KTM nuorempi hallitussihteeri Tuomo Hiltunen 1606 2059)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Kunnan omarahoitusosuus on 1 522,61 euroa kunnan asukasta kohden. Asetus tulee voimaan 1.9.2003. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.8.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Euroopan metsäinstituuttia koskevaa sopimusta käsittelevään konferenssiin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on osastopäällikkö Aarne Reunala ja jäsenet ovat linjanjohtaja Pertti Harvola, metsäneuvos Anders Portin, neuvotteleva virkamies Leena Karjalainen-Balk, lainsäädäntösihteeri Katja Keinänen ja professori Jan Klabbers. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osuuden ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jaosta rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite 1 ja 2 -ohjelmien toteuttamiseen. Lääninhallituksille osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 26.98.61 EAKR:n osuutena myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 6 000 euroa sekä Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 19 000 euroa. Lääninhallituksille osoitetaan myöntämisvaltuutta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 122 000 euroa sekä Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen 201 000 euroa ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden alueiden tukena 1 000 euroa. Lääninhallituksille osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 kansallista myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 4 000 euroa sekä Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 15 000 euroa. Lääninhallituksille osoitetaan myöntämisvaltuutta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 107 000 euroa sekä Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen 232 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston osuuden ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jaosta rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmien toteuttamiseen. Lääninhallituksille osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 34.05.61 ESR:n osuutena myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 34 000 euroa, Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 44 000 euroa, Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 90 000 euroa ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen 60 000 euroa. Opetushallitukselle ja lääninhallituksille osoitetaan myöntämisvaltuutta tavoite 3 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 213 000 euroa. Lääninhallituksille osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 kansallista myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 29 000 euroa, Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 28 000 euroa, Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 94 000 euroa ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen 87 000 euroa. Edelleen Opetushallitukselle ja lääninhallituksille osoitetaan myöntämisvaltuutta tavoite 3 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 275 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston osuutta vastaavan kansallisen rahoitusosuuden peruuttamisesta Opetushallitukselta ja lääninhallituksilta. Myöntämisvaltuuksien peruutus aiheutuu viranomaisten välisen jaon korjaamisesta ja ohjelma-asiakirjan mukaisten rahoitussuhteiden oikaisemiseksi tehdystä valtuuden määrän pienentämisestä vuoden 2003 lisätalousarviossa momentilla 29.01.62. Opetushallitukselta ja lääninhallituksilta peruutetaan kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 valtioneuvoston 30.1.2003 tekemällä päätöksellä (10/220/2003) osoitettua myöntämisvaltuutta yhteensä 5 653 000 euroa tavoite 3 -ohjelman toteutuksesta, Opetushallitukselta 2 398 000 euroa, Etelä-Suomen lääninhallitukselta 1 019 000 euroa, Länsi-Suomen lääninhallitukselta 1 964 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselta 272 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, kauppatieteiden maisteri Anne Kuoppala valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös myöntää varatuomari Markku Sorvarille ero tapaturmalautakunnan varapuheenjohtajan varamiehen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Pia Jokinen 15.8.2003 lukien tapaturmalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.8.2003 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari, esittelijä Marjo-Riitta Kaikkonen Itä-Suomen ympäristölupaviraston johtajan (A 29) virkaan 1.9.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 12.8.2003

Merenkulkulaitoksen uudistus eduskuntaan alkusyksystä

Eduskunta saa heti syysistuntokauden alussa käsiteltäväkseen Merenkulkulaitoksen uudistamista koskevan ehdotuksen. Tarkoitus on erottaa viranomaistoiminnat ja liiketoiminnot. Perusteilla on kaksi uutta liikelaitosta, Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi 12. elokuuta uudistuksen viemisestä eduskuntaan. Uusittu organisaatio halutaan voimaan jo ensi vuoden alusta.

Valiokunta käsitteli myös uudistuksen aluepoliittisia vaikutuksia. Merenkulkulaitoksen toiminnot hajautuvat jo nykyisellään eri puolille maata, mutta perustettavat organisaatiot selvittävät jatkossa vielä mahdollisuuksia siirtää lisää toimintoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Esimerkiksi jäänmurtajat on nyt sijoitettu Helsingin Katajanokalle kaupungilta vuokratulle satama-alueelle. Vuokrasopimus päättyy vuonna 2005, jonka jälkeen Varustamoliikelaitos kilpailuttaa sopimuksen sijoitussatamasta. Valittavat ratkaisut viedään etukäteen alueellisen koordinaation työryhmän käsittelyyn.

Varustamoliikelaitos tuottaisi jäänmurtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja, yhteysalusliikennepalveluja sekä väylänhoito- ja öljyntorjuntapalveluja. Se myös harjoittaisi alusten hoito- ja rahtaustoimintaa.

Luotsausliikelaitos tarjoaisi luotsauspalveluja, luotsiveneiden kuljetuspalveluja ja luotsaukseen liittyviä tietopalveluja.

Viranomaistoiminnot jäisivät Merenkulkulaitokselle, joka tilaisi palvelut ja hoitaisi viranomaistehtävät.

Henkilöstön asema ja edut turvataan uudistuksessa. Henkilöstöstä 390 siirtyisi Luotsausliikelaitokseen ja 615 Varustamoliikelaitokseen. Merenkulkulaitokseen jäisi 790 henkilöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua yhdessä Merenkulkulaitoksen kanssa.

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Juhani Korpela, p. (09) 1602 8322, ylijohtaja Samuli Haapasalo, p. (09) 1602 8472 ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, p. (09) 1602 8624 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.