Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.8.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 34/2003 vp) Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella luodaan puitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle yhteisesti toteutettavilla hankkeilla sekä päästövähennysten ja sallittujen päästömääräyksiköiden luovuttamiselle ja hankkimiselle sopimuspuolten välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.8.2003 seuraavat lait:

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, laki tullilain 9 §:n muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta (HE 8/2003 vp). Valmisteverotuslakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista annettuun lakiin tehdään eräitä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevia muutoksia. Nykyistä verotuskäytäntöä tarkistetaan niin, että vesi- ja ilma-alukseen verottomaan käyttötarkoitukseen siirrettyjen tuotteiden hävikkiin sovelletaan samoja verottomuuden edellytyksiä kuin väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä tapahtuvaan hävikkiin. Vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevia menettely- ja valvontasäännöksiä täsmennetään ja täydennetään sellaisten tavaroiden toimitusten osalta, joihin sovelletaan muonitustarvikkeiden tullittomuutta ja verottomuutta koskevia säännöksiä. Lisäksi valmisteverotuslakiin tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2003. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 1603 3065)

Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta (HE 261/2002 vp). Yrittäjien eläkelakia muutetaan siten, että yrittäjäeläkkeen perusteena oleva työtulo ja vakuutusmaksun määrä voivat seurata nykyistä paremmin yrityksen taloudellista tilannetta ja yrittäjien maksukyvyn vaihtelua. Tavoitteena on, että YEL-yrittäjien lakisääteisen eläketurvan perusteena olevien työtulojen ja eläketurvan taso nousee nykyisestään. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa nyt hyväksyttävän lainmuutoksen vaikutuksia yrittäjien eläkevakuutusmaksun maksamiseen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos uudistus vaikuttaa yrittäjien eläketurvan tasoa alentavasti tai jos valtion osuus YEL-eläkemenoista tai kansaneläkemenoista uudistuksen johdosta kohtuuttomasti kasvaa. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Laki aravalain muuttamisesta, laki aravarajoituslain 23 §:n muuttamisesta ja laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 23/2003 vp). Vuokra-aravalainan vuosimaksujärjestelmän rinnalle luodaan kiinteälyhenteinen lainamalli. Vuokra-aravalainan lyhennykset ja korot voidaan periä erikseen tai, kuten nykyisin vuosimaksuna. Lyhennyksestä ja korosta säädetään asetuksella. Viranomaisten oikeus tehdä tarkastuksia aravalainoitetuissa asunnoissa poistetaan. Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain valvontaa koskeva säännös yhdenmukaistetaan aravasäännösten kanssa. Lait tulevat voimaan 1.9.2003. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, onko aravarajoituslakia (1190/1993) uudistettava aravavuokrataloja omistavien holding-yhtiöiden osakekannan myynnin osalta, jotta turvataan aravavuokratalojen säilyminen aravalain tarkoittamassa käytössä. Mahdolliset lainmuutosehdotukset tulee antaa pikaisesti eduskunnalle. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.8.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Malawin kanssa yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan hallituksen ja Malawin tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehty sopimus. Hankkeen tarkoituksena on kohentaa Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön alueella sijaitsevien metsäopistojen toimintamahdollisuuksia, jotta ne kykenisivät paremmin vastaamaan alueen koulutustarpeisiin. Hanke alkoi vuonna 1989 osana Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistojen vahvistamisprojektia. Hankkeen nyt alkavan viimeisen vaiheen aikana pyritään Malawissa (kuten Tansaniassa ja Sambiassakin) parantamaan metsäopistojen opetussuunnitelmia sekä lisäämään metsäopistojen opettajien ja henkilökunnan kykyä laatia ja kehittää opetussuunnitelmien sisältöä vastaamaan kestävän metsähoidon tarpeita. Sopimuksessa sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja vastuista hankkeen toteutuksessa. Asetus tulee voimaan 13.8.2003. (UM osastopäällikkö Maria Serenius 1605 6212)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.8.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen hyväksyminen. Hyväksyminen koskee Suomen ja Venäjän välillä Moskovassa 28.3.2003 tehtyä 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista entisen Neuvostoliiton velkoja koskevaa velkakonversiosopimusta. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 1606 3575)

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle tai hänen estyneenä ollessaan johtaja Helena Purolle myönnetään valtuudet allekirjoittaa pohjoismainen sosiaaliturvasopimus. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 1607 3877)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.8.2003 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää maastavientilupa Patria Aviation Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Patria Aviation Oy saa viedä maasta vuoden 2005 loppuun mennessä Sveitsiin F-18 Hornet -hävittäjän tutkan lähettimen testilaitteen. Asiakas on RUAG Aerospace, Seetalstrasse, CH-6032 Emmen. Loppukäyttäjä on Sveitsin puolustusministeriö. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jari Takanen 1608 8258)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004-2007 (EK 23/2003 vp). Eduskunta on ilmoittanut käsitelleensä valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004-2007. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon ja lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Päätös talousneuvoston kokoonpanon muuttamisesta 7.5.2004 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto määräsi 7.8.2003 lukien talousneuvoston puheenjohtajaksi pääministeri Matti Vanhasen ja jäseniksi ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin, työministeri Tarja Filatovin, valtiovarainministeri Antti Kalliomäen, alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen, sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen 7.5.2004 asti, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja sitä vastaavien valtion myöntämisvaltuuksien jaosta käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin tavoite 2-ohjelmien (Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi sekä Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen siirtymäkauden alueet) mukaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin hankkeisiin. Uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta jaetaan vuoden 2003 lisätalousarviolla muutetulta momentilta 26.98.61.4 Euroopan aluekehitysrahaston osuutena yhteensä 680 000 euroa ja momentilta 32.30.62.1 sitä vastaavaa valtion kansallista osuutta yhteensä 910 000 euroa käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 2 Länsi-Suomen -ohjelman hankkeisiin. Länsi-Suomen siirtymäkauden hankkeisiin jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston osuutta 276 000 euroa ja vastaavaa valtion kansallista osuutta 353 000 euroa. Lisäksi jaetaan uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta vuoden 2003 lisätalousarviolla muutetulta momentilta 26.98.61.3 Euroopan aluekehitysrahaston osuutena yhteensä 821 000 euroa ja momentilta 32.30.62.1 sitä vastaavaa valtion kansallista osuutta yhteensä 1 031 000 euroa käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 2 Etelä-Suomen -ohjelman hankkeisiin. Etelä-Suomen siirtymäkauden hankkeisiin jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston osuutta 92 000 euroa ja vastaavaa valtion kansallista osuutta 117 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 1606 2089)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja sitä vastaavien valtion myöntämisvaltuuksien jaosta käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin tavoite 1-ohjelmien (Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) mukaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin hankkeisiin. Uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta jaetaan vuoden 2003 lisätalousarviolla muutetulta momentilta 26.98.61.1 Euroopan aluekehitysrahaston osuutena yhteensä 3 672 000 euroa ja momentilta 32.30.62.1 sitä vastaavaa valtion kansallista osuutta yhteensä 3 636 000 euroa käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1 Itä-Suomen -ohjelman hankkeisiin. Lisäksi jaetaan uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta vuoden 2003 lisätalousarviolla muutetulta momentilta 26.98.61.2 Euroopan aluekehitysrahaston osuutena yhteensä 935 000 euroa ja momentilta 32.30.62.1 sitä vastaavaa kansallista osuutta yhteensä 949 000 euroa käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1 Pohjois-Suomen -ohjelman hankkeisiin. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 1606 2089)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.8.2003 seuraavia asioita:

Ohjausryhmän asettaminen lainsäädäntö- ja kehittämishankkeelle, joka valmistelee ja tukee valtion tilivelvollisuus- ja tulosohjausuudistuksen toteuttamista. Hankkeen tehtävänä on tukea arvioinneillaan ja selvityksillään valtion tilivelvollisuus- ja tulosohjausuudistuksen edellyttämien lainsäädännön muutosten valmistelua ja laatia yksityiskohtaiset ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi ja ohjeiksi sekä muuksi informaatio-ohjaukseksi. Ohjausryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti valtiovarainministeriöstä. Jäsenet ovat talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriöstä, talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Raija Isotalo valtiovarainministeriöstä, budjettineuvos Vesa Jatkola valtiovarainministeriöstä, finanssineuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Joustie valtiovarainministeriöstä, toimialajohtaja Mikko Kangaspunta valtiokonttorista, hallitusneuvos Veikko Liuksia valtiovarainministeriöstä, tarkastusneuvos Erkki Mäki-Ranta valtiontalouden tarkastusvirastosta, finanssineuvos Immo Pohjola valtiovarainministeriöstä ja hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta. Hankkeen määräaika on 7.8.2003-31.12.2004. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 28.39.40 (Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle) arviomäärärahan ylittäminen. Talousarviossa myönnettyä 1 750 000 euron suuruista arviomäärärahaa ylitetään 521 000 eurolla. Määräraha käytetään vuoden 2002 arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös rahoituksesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille kuluvan vuoden lisätalousarvion mukaisesti kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin valtion tukea ja myöntämisvaltuutta 9,0 miljoonaa euroa momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen). Momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetaan 15 000 euroa Häme-Uusimaa metsäkeskukselle. Lisätalousarvioesityksen mukaan vuonna 2003 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on yhteensä enintään 74 736 000 euroa, josta saa aiheutua vuoden 2003 jälkeen valtiolle menoja enintään 23 842 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

HALLITUKSEN NEUVOTTELU

MUSIIKKITALO ESILLÄ HALLITUKSEN NEUVOTTELUSSA

Helsingin Musiikkitalo oli esillä hallituksen neuvottelussa torstaina 7.8.2003. Musiikkitalohankkeesta keskusteltiin myönteisessä hengessä. Hallitus päätti jatkaa hankkeen valmistelua. Lisätietoa pyydettiin vielä yliopistolaitoksen rahoituksesta ja muista hankkeeseen liittyvistä yksityiskohdista.

Musiikkitalohanke lähti liikkeelle Sibelius-Akatemian tilatarpeista, muina osapuolina hankkeessa ovat Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri. Musiikkitalolle varattu tonttialue sijaitsee Töölönlahden alueella, jonka toteutusta säätelee valtion ja Helsingin kaupungin välinen maapoliittinen sopimus. Vuonna 2000 järjestettiin musiikkitalon suunnittelukilpailu, jonka tulos on otettu huomioon alueen asemakaavan laadinnassa ja jonka perusteella osapuolet ovat jatkaneet asian valmistelua. Helsingin kaupunki on varautunut suunnitelmissaan osuutensa rahoittamiseen ja Yleisradio on varautunut selvittämään rahoitusvaihtoehtonsa, mikäli toteutuksesta tehdään periaatepäätökset.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.