Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.7.2003 seuraavat lait:

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (LA 45/2003 vp). Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2003 valtiopäivillä tehdyn lakialoitteen pohjalta lain edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Eduskunnan palkkiotoimikunta tekee lopullisen päätöksen kansanedustajalle eduskuntatyöstä maksettavan palkkion määrästä, eikä asiaa enää tuoda kansliatoimikunnan päätettäväksi. Laki tulee voimaan 1.8.2003. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Laki valmiuslain muuttamisesta (HE 200/2002 vp). Hallituksen esitykseen laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältynyt eduskunnassa lepäämään jätetty laki valmiuslain muuttamisesta vahvistetaan. Valmiuslakia muutetaan vastaamaan rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan sekä niitä koskevan lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia tarpeita ja vaatimuksia. Huomioon on otettu myös Suomen euroalueeseen osallistumisesta aiheutuvat vaatimukset. Valmiuslakiin lisätään valtioneuvostolle toimivaltuudet säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa poikkeusoloissa sekä säännökset poikkeusolojen vakuutustakuusta ja poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta. Luottolaitokselle, eräille rahoituslaitoksille, rahastoyhtiöille, arvopaperikeskukselle, vakuutus- ja eläkelaitoksille sekä eläketurvakeskukselle asetetaan velvollisuus varautua rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toimivuuden kannalta välttämättömimpien toimintojen ylläpitämiseen poikkeusoloissa. Laki tulee voimaan 1.8.2003. (VM osastopäällikkö Peter Nyberg 1603 3055)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta (HE 99/2002). Laki ajanmukaistetaan huomioiden myös perustuslakiuudistuksesta johtuvat muutokset koskien säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä. Lisäksi tarkennetaan valvontaviranomaisia ja valvontajärjestelmää, rangaistuksia sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Lakia sovelletaan toimenpiteisiin, joilla pyritään säilyttämään hyvä kasvinterveyden tila. Laissa säädetään kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tarvittavista toiminnanharjoittajien velvoitteista, torjuntatoimenpiteistä, valvonnasta, pakkokeinoista, rangaistuksista ja korvauksista. Lailla korvataan nykyinen kasvinsuojelulaki (1203/1994). Laki tulee voimaan 1.1.2004. (MMM maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi 1605 2692)

Laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille (HE 16/2003 vp). Lain perusteella voidaan myöntää kertaluonteinen korvaus sairauden johdosta eräille vuosina 1939-1945 Neuvostoliiton partisaaniosastojen tai muiden vastaavien aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutuneille henkilöille, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy mainitun hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Korvaus maksetaan tasasummana ja sen suuruus on 1 500 euroa. Laki tulee voimaan 1.9.2003. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Viljanen 1607 4489)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta (HE 244/2002 vp). Ulkomaantyössä vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sosiaaliturvamaksun uudeksi maksuperusteeksi tulee se palkka, jota tällaisessa työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksujen perusteena. Uutta maksuperustetta sovelletaan, kun ulkomailla työskentelevä henkilö on yksityisen sektorin työeläkelakien mukaan vakuutettu ja saa verovapaata ulkomaantyötuloa tai on rajoitetusti verovelvollinen. Sama palkka on ulkomailla työskentelyn ajalta myös sairausvakuutuksen päivärahan perusteena. Suomessa rajoitetusti verovelvollisena työskentelevän henkilön sairausvakuutusmaksu määräytyy lähdeveron alaisen palkan perusteella. Rajoitetusti verovelvolliselle eläkkeensaajalle määrätään vakuutetun sairausvakuutusmaksu hänelle maksetun eläkkeen perusteella. Velvollisuus suorittaa vakuutetun sairausvakuutusmaksu koskee myös sellaisia ulkomailla asuvia eläkkeensaajia, jotka eivät kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, mutta joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi Euroopan yhteisön säännösten perusteella vastaa. Jos eläkkeensaaja kuitenkin maksaa Suomessa 35 prosentin suuruisen lähdeveron, häneltä ei peritä erillistä sairausvakuutusmaksua. Verohallinto tilittää tällöin lähdeveron tuotosta sairausvakuutusmaksun osuutta vastaavan osan Kansaneläkelaitokselle. Säännös, jonka mukaan kunta on voinut myöntää vapautuksen vakuutetun sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, kumotaan. Lisäksi työntekijän ulkomaille lähettävä suomalainen työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun samaan konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen puolesta. Palkan maksava suomalainen lähettävä työnantaja pidättää myös vakuutetun sairausvakuutusmaksun. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Sairausvakuutuksen päivärahan perustetta koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tulisiko nyt hyväksyttävien lakiehdotusten johdosta muuttaa elinkeinoverolain vähennyskelpoisia menoja koskevia säännöksiä, jotta vähennysoikeus ulottuisi kattavasti tilanteisiin, joissa työnantaja on maksanut lakisääteisiä työnantajamaksuja ulkomaille lähetetyistä työntekijöistä. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.7.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraaviin Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymiin maakuntalakeihin, jotka näin tulevat voimaan: maakuntalaki aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa, maakuntalaki maakunnan metsänhoitolain 10 ja 11 §:n kumoamisesta, maakuntalaki metsänviljelysaineita koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki eräiden valtion eläkkeitä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 ja 4 §:n muuttamisesta sekä maakuntalaki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.7.2003 seuraavat nimitysasiat:

Suurlähettiläs Alec Aallon sivuakkreditointi Maltaan ja San Marinoon sekä suurlähettiläs Markku Niiniojan sivuakkreditointi Itä-Timoriin. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Hallinnollisen ulkoasiainsihteerin Helena Lappalaisen määrääminen Göteborgissa olevan konsulaatin päällikön tehtävään 1.11.2003 lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Laamanni Leena Marjatta Tokola Kokkolan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.11.2003 lukien, käräjätuomari, maaoikeustuomari Pekka Antero Palomäki Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2003 lukien, hallinto-oikeustuomari Maija Helena Vesala Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2003 lukien, hallinto-oikeustuomari Pasi Juhani Salasto Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2003 lukien, hallinto-oikeustuomari Raija Josefiina Myllykoski Vaasan hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.9.2003 lukien, asianajaja Fred Daniel Allén Mustasaaren käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2003 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari Maija-Liisa Hannele Marttila Oulun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2003 lukien ja käräjätuomari Marja Riitta Helena Makkonen Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2003 lukien. (OM hallitussihteeri Merja Väisänen 1606 7555)

Kenraalimajuri Ari Tapani Puheloisen määrääminen Itäisen Maanpuolustusalueen komentajaksi 1.1.2004 lukien sekä eversti Heikki Ilmari Lyytisen nimittäminen puolustusvoimien kenraalin virkaan (A 30) 1.1.2004 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määrääminen samasta ajankohdasta valmiuspäälliköksi. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.7.2003 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden sekä julkisasiamiehien nimittämisen toimikaudelle 7.10.2003-6.10.2009. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella on tarkoitus nimittää Claus Gulmann, Koen Lenaerts, Fidelma Macken, Allan Rosas, Romain Schingten, Rosario Silva de Lapuerta ja Vassilios Skouris Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiksi sekä Francis Jacobs, Juliane Kokott, Luis Miguel Poiares Pessoa Maduro ja Dmaso Ruiz-Jarabo Colomer Euroopan yhteiskjen tuomioistuimen julkisasiamiehiksi. (VNK neuvotteleva virkamies Petri Helander 1602 2190)

Päätös asettaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta 1.8.2003 alkaen eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): Puheenjohtaja: kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Suomen Keskusta rp; Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Arto Seppälä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp.; Jäsenet: valtiotieteen lisensiaatti Sole Molander (järjestövastaava Helena Pakarinen) Suomen Keskusta rp., yrittäjä Mauri Salo (tiedotussihteeri Olli Riikonen) Suomen Keskusta rp., kansanedustaja Mika Lintilä (järjestösihteeri Antti Korteniemi) Suomen Keskusta rp., kansanedustaja Susanna Rahkonen (pääsihteeri Raija Rimpiläinen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp., tasa-arvosihteeri Marja Erkkilä (pääsihteeri Inari Juntumaa) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp., tiedotussihteeri Tapio Pekkola (asiamies Tom Holmroos) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp., järjestöpäällikkö Mikko Kortelainen (pääsihteeri Taru Tujunen) Kansallinen Kokoomus rp., kansanedustaja Paula Risikko (kansanedustaja Raija Vahasalo) Kansallinen Kokoomus rp., kansanedustaja Eva Biaudet (erityisavustaja Rurik Ahlberg) Ruotsalainen Kansanpuolue rp., naispoliittinen sihteeri Lena Paju (tutkija Ralf Sund) Vasemmistoliitto rp. ja valtiotieteiden maisteri Panu Laturi (kansanedustaja Rosa Meriläinen) Vihreä liitto rp.; Pysyvät asiantuntijat: puheenjohtaja Päivi Varpasuo (pääsihteeri Eija Hiitiö) Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry ja pääsihteeri Taina Riski (hallituksen varajäsen Anna Mäkelä) Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry. (STM hallitussihteeri Carita Heinänen 1607 4154)

Päätös määrätä ylitarkastaja, oikeustieteen maisteri Tuuli Lovén ja ylitarkastaja, hallintotieteiden maisteri Henna Ketola valtioneuvoston esittelijöiksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.7.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Markku Keinänen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen (A 27) virkaan 1.11.2003-30.6.2007 väliseksi ajaksi. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Ulkoasiainneuvos Irma Ertman ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2003 lukien, ulkoasiainneuvos Matti Pullinen ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.8.2003 lukien, kehitysyhteistyöneuvos Lauri Kangas ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.8.2003 lukien, ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.8.2003 lukien sekä kehitysyhteistyöneuvos Taisto Huimasalo ulkoasiainministeriön globaaliasioiden osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.8.2003 lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtiotieteen tohtori Juho Saari sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2003-31.7.2005 väliseksi ajaksi, kuitenkin enintään -viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Tanja Sippola-Alholle palkatonta virkavapautta 12.8.2003-15.8.2004 väliseksi ajaksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Varatuomari Tuula Lundén ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 13.8.2003-15.8.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Valtioneuvosto myönsi samalla Tuula Lundénille vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta hallitussihteerin virastaan. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Oikeustieteen kandidaatti Tapani Kajamaa ympäristöministeriön hallitussihteerin (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 13.8.2003- 15.8.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapaan ajaksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.7.2003 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Volasen kanssa. Sopimuspalkka on 8 925 euroa kuukaudessa 24.6.2003 alkaen. Sopimus tehdään pääministeri Vanhasen toimikaudeksi tai enintään niin pitkäksi aikaa kuin Risto Volanen hoitaa valtiosihteerin virkaa. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vanginkuljetustyöryhmä luovutti mietintönsä 11.7.2003 oikeus- ja sisäasiainministeriölle. Ehdotetun vanginkuljetuslain tarkoituksena on luoda nykyistä tehokkaampi vanginkuljetusjärjestelmä. Tämä toteutettaisiin järjestämällä kuljetusviranomaisten eli vankeinhoitolaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtäväjako mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sekä tekemällä mahdolliseksi se, että tuomioistuimet voitaisiin määrätä osallistumaan kuljetettavien henkilöiden vartiointiin tuomioistuimissa. Lisäksi ehdotuksessa täsmennettäisiin lain tasolla olevia säännöksiä kuljetettavan henkilön kohtelusta ja olosuhteista sekä valvonnasta kuljetuksen ja sen keskeytyksen aikana. Työryhmän ehdotus löytyy oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/20358.htm. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, p. (09) 1604 2875 sisäasiainministeriöstä sekä hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. (09) 1606 7578 oikeusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.