Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.7.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään perusopetuksen ja lukion valinnaisen aineen opettajan kelpoisuutta koskevat säännökset sekä uskonnon opetusta antavan opettajan aineenhallintaa koskeva pykälä. Säännöstä, jossa määritellään opettajan pedagogiset opinnot, täsmennetään. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Ulla Taskinen 1607 7466)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta. Asetuksessa määritellään, millaisia ohjelmia pidetään eurooppalaisina ohjelmina. Määritelmä vastaa televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY ja sen muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/36/EY 6 artiklan säännöksiä. Asetuksella kumotaan televisio- ja radiotoiminnasta annettu asetus (14/1999). Asetus tulee voimaan 25.7.2003. (LVM neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola 1602 8348)

Valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista. Ehdotuksella toimeenpannaan kaksi EY-direktiiviä (2002/61/EY ja 2003/3/ EY), joilla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten atsovärien markkinoille luovuttamista ja käyttöä tekstiili- ja nahkatuotteissa. Tarkoitus on ehkäistä tiettyjen syöpävaarallisten ja vesiympäristölle vaarallisten aineiden tuloa maahamme tekstiili- ja nahkatuotteissa. Asetus tulee voimaan 15.7.2003. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.7.2003 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtion tiede- ja teknologianeuvoston jäseniksi ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, työministeri Tarja Filatov ja kulttuuriministeri Tanja Karpela. (OPM johtaja Sakari Karjalainen 1607 7353)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1- ja 2 -ohjelmat). Sisäasiainministeriön päätöksellä työministeriön käytettäväksi osoitettua valtion vuoden 2003 lisätalousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 990 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Valtion vuoden 2003 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 787 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Pauliina Porkka 1604 7974)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.7.2003 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Antti Koistinen ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, lähetystöneuvos Pekka Hyvönen ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Anu Laamanen-Ryter lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Jaana Teckenberg lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, ulkoasiainsihteeri Pasi Hellman lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve kehitysyhteistyöneuvoksen (A 27) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Katri Kaarniala kehitysyhteistyöneuvoksen (A 26) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Sinikka Antila kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan ja kehitysyhteistyösihteeri Kristiina Häikiö kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan 1.8.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuusela puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen (A 26) virkasuhteeseen 1.8.2003-30.6.2004, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka virkasuhteen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Yhteiskuntatieteiden maisteri, ylitarkastaja Tarja Riihimäki opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen (A 25) virkasuhteeseen 1.8.2003-31.12.2005, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran vakinainen haltija opetusneuvos Eija Alhojärvi on virkavapaana. (OPM koulutuspäällikkö Pirjo Kavetvuo 1607 7238)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio -työryhmä luovutti mietintönsä 3.7.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Esityksessä ehdotetaan rikoslakia, pakkokeinolakia ja järjestyslakia muutettavaksi niin, että mahdollisuudet torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota parantuisivat. Rikoslakiin lisättäisiin seksuaalipalvelujen ostamista koskeva rangaistussäännös. Seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevan rangaistussäännöksen mukaista enimmäisrangaistusta korotettaisiin. Paritusta koskevaa kriminalisointia laajennettaisiin ja uutena säädettäisiin törkeää paritusta koskeva rangaistussäännös. Rikoslakiin lisättäisiin ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa koskevat rangaistussäännökset. Pakkokeinolain muutoksella laajennettaisiin telekuuntelun käyttöalaa vakavimpiin ihmiskauppa- ja paritusrikoksiin. Järjestyslain muutoksella sovitettaisiin yhteen ehdotettu uusi rikoslain säännös seksuaalipalvelujen ostamisesta ja lokakuun 2003 alussa voimaan tuleva järjestyslain säännös yleisellä paikalla tapahtuvasta seksuaalipalvelujen ostamisesta ja maksullisesta tarjoamisesta. Osamietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.om.fi/20353.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, p. (09) 1606 7725.

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä -työryhmä luovutti mietintönsä 3.7.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Tavoitteena on lainsäädäntö, joka turvaa hallintotuomioistuinten päätösten ja niiden perustelujen julkisuuden mahdollisimman laajasti ja samalla ratkaisee julkisuuden ja yksityisyyden suojan välisen ristiriidan asianosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla. Asiakirjojen julkisuudessa on ehdotuksen mukaan lähtökohtana julkisuuslain soveltaminen. Ehdotuksissa on painotettu päätösten ja niiden perustelujen julkisuutta. Suullinen käsittely olisi julkinen. Se voitaisiin kuitenkin toimittaa kokonaan tai tarpeellisin osin suljetuin ovin, jos siinä esitetään asiakirja tai tieto, joka on julkisuuslain tai muun lain mukaan salassa pidettävä. Työryhmä ei ottanut kantaa lainsäädäntöteknisiin ratkaisuihin. Ehdotus löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.om.fi/20354.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Arja Manner, p. (09) 1606 7692 oikeusministeriöstä.

Keys to Futures: Societal Reflections on Developing Key Technologies and Their Impacts on Human Qualifications -tutkimus julkaistiin 9.7.2003. Tutkimus tehtiin kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön toimeksiannosta ja sen toteutti Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus. Tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset näkökulmat pitäisi kytkeä nykyistä tiiviimmin teknologian kehitykseen. Yhteiskuntatieteilijöiden ja teknologia-asiantuntijoiden tulisi yhdessä keskustella teknologian kehityslinjoista sekä teknologioiden yhteiskunnallisista, koulutuksellisista ja ammatillisista vaikutuksista. Avainteknologioiden kehitys ja hyödyntäminen vaikuttavat eri ammatteihin eri tavoin, ja nykyistä koulutus- ja ammattirakennetta tulisikin tarkastella kriittisesti teknologisen kehityksen valossa. Lisätietoja antavat tutkija Toni Ahlqvist, p. (02) 333 6055 Turun yliopistosta sekä erikoistutkija Petri Honkanen, p. (09) 1606 3848 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Suomalainen köyhyys 1990-luvun lopulla - väliaikaista vai pysyvää? -raportti julkaistiin 9.7.2003 sosiaali- ja terveysministeriössä. Vaikka tuloerot 1990-luvun laman jälkeisenä aikana ovatkin kasvaneet, Suomi kuuluu eurooppalaisessa vertailussa edelleen matalan köyhyyden maihin sekä lyhyt- että pitkäkestoisen köyhyyden osalta. Vuosituhannen vaihteessa runsaat kuusi prosenttia suomalaisista eli noin 340 000 henkilöä lukeutui pitkäaikaisköyhiin. Sekä lyhyt- että pitkäaikainen köyhyys keskittyy Suomessa samoihin väestöryhmiin. Suurin köyhyysriski on työttömillä ja opiskelijoilla. Työmarkkina-aseman muutoksilla on merkittävä vaikutus köyhyyteen ja sieltä pois siirtymiseen. Sama pätee opiskelijoihin ja sairastuneisiin. Muilla elämänmuutoksilla ei ole yhtä selvää yhteyttä. Raportti on kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilla osoitteesta http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm. Lisätietoja antaa erikoistutkija Irmeli Penttilä, p. 050-592 5500.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden torjuntatyö -raportti julkaistiin 3.7.2003 sosiaali- ja terveysministeriössä. Raporttiin on koottu tietoja erilaisten tapaturmien kehityksestä Suomessa. Lisäksi raportissa on koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön tavoitteita ja ehkäisyä käsittelevä yhteenveto. Raportin liitteenä on yksityiskohtainen laskelma koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kustannuksista. Tapaturmat ovat viime vuosikymmeninä nousseet keskeiseksi kansanterveysongelmaksi useimmissa teollistuneissa maissa. Viime vuosina tapaturmiin on kuollut vuosittain noin 2 700 suomalaista. Sosiaali- ja terveysministeriö on kiinnittänyt huomiota koti- ja vapaa-ajan tapaturmien suureen määrään ja se on perustanut koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön vahvistamista suunnittelevan työryhmän. Julkaisu on ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi kohdassa julkaisut/verkossa julkaistua/selvityksiä. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Merja Söderholm, p. (09) 1607 4028 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi -selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä luovutettiin 10.7.2003 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle sekä asuntoministeri Hannes Manniselle. Asiakaslähtöisyys, asuntojen esteettömyys, kotipalvelujen hyvä laatu ja saatavuus sekä hallintokuntien välisen yhteistyön parantaminen ovat selvityksen keskeisiä teemoja. Toimivat palvelut edellyttävät hallintokuntien välisen yhteistyön parantamista ja viranomaisten asiakaslähtöistä asennetta. Tutkimus nostaa johtavaksi periaatteeksi mm. esteettömyyden asumisessa ja esittää, että hissirakentamista tehostetaan, olemassa olevaa tietoa asuinympäristön esteettömyydestä kootaan ja esteettömyyden kartoitusmenetelmiä kehitetään kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Myös toimiva kotipalvelu on keskeinen edellytys kotona asumiselle ja itsenäiselle selviytymiselle. Julkaisu löytyy ministeriön kotisivuilta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/asuminen/sy646.htm. Lisätietoja antaa arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, p. 044 703 2616 sekä ylitarkastaja Viveca Arrhenius, p. 050 561 3833 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.