Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.7.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 21 ja 33 §:n muuttamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialapykälää (VNOS 21 §) muutetaan siten, että ministeriön toimialasta poistetaan tuonti- ja vientipolitiikkaan sekä markkinoille pääsyyn liittyvät tehtävät. Ohjesäännön 33 §:n 2 momentti käsittelyn lykkäämisestä tarkistetaan vastaamaan käytäntöä, jota valtioneuvostossa on noudatettu vuodesta 1982 lähtien. Asetus tulee voimaan 7.7.2003. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Ministeriön tehtäväluetteloon lisätään kauppa- ja teollisuusministeriön ulkomaankaupparyhmästä ulkoasiainministeriöön siirtyvät tehtävät. Asetus tulee voimaan 7.7.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään 1.7.2003 voimaan tulleesta kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (581/2003) aiheutuneet muutokset viranomaisvastuisiin. Lainmuutoksen myötä kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosastolle kuuluneet vientivalvontatehtävät siirtyivät ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston vastuulle osana laajempaa kauppapoliittisten asioiden uudelleenorganisointia. Asetus tulee voimaan 9.7.2003. (UM ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen 1605 5596)

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä. Lailla ulosottolain muuttamisesta on ulosottomenettelyä uudistettu. Tämän lain nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vastaavan ulosottomiehen määräytymisperusteista, vähimmäistoimista omaisuuden etsinnässä ja olinpaikan selvittämisessä, eräistä ilmoituksista sekä eräistä rahamääristä. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 1606 7550)

Valtioneuvoston asetus eräiden ulosottoasetuksen säännösten kumoamisesta. Lailla ulosottolain muuttamisesta on ulosottomenettelyä uudistettu. Tämän lain muutoksen kanssa ristiriitaiset tai vanhentuneet säädökset ulosottoasetuksessa kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 1606 7550)

Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Lailla verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta on saamisten ulosottomenettelyä uudistettu. Tämän uudistuksen kanssa ristiriitaiset tai vanhentuneet säädökset kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2004. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 1606 7550)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta. Seuraamukset ovat asiallisesti samansisältöiset kuin vuonna 2002. Asetus tulee voimaan 9.7.2003. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2002/2003. Korvaus on 0,33 euroa/100 kg valkoista sokeria kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 9.7.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Tukikelpoisuuden edellytykset täyttäviksi lajikkeiksi on asetuksen (171/2003) antamisen jälkeen todettu myös kaksi uutta lajiketta (Luberon ohra sekä Amaretto kevätvehnä). Asetus tulee voimaan 9.7.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:n muuttamisesta. Diplomaattinen edustaja ja lähetetty konsuli sekä näihin rinnastettava henkilö saa CD-alkuisen rekisteritunnuksen ja sinipohjaiset kilvet muuhunkin ajoneuvoonsa kuin vain autoonsa. Myös ulkovallan edustuston muuhunkin henkilökuntaan kuuluva saa C-alkuisen rekisteritunnuksen ja sinipohjaiset kilvet muuhunkin ajoneuvoonsa kuin vain autoonsa. Asetus tulee voimaan 15.7.2003. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 1602 8639)

Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta. Viestintämarkkinalain (393/2003) 13 §:n 1 momentin mukaan yleisen teletoiminnan harjoittamisesta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Viestintävirastolle. Ilmoitusvelvollisuus ei koske merkitykseltään vähäistä teletoimintaa, jos se on väliaikaista, kohdistuu määrältään pieneen vastaanottajakuntaan tai on merkitykseltään muutoin vähäistä. Viestintämarkkinalain 13 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto voi antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä teletoimintaa voidaan pitää merkitykseltään vähäisenä. Asetuksessa säädetään siitä, mitä teletoimintaa on pidettävä merkitykseltään vähäisenä. Asetuksen mukaan vähäistä teletoimintaa on verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjonta viestintäverkossa, jossa on alle 500 liittymää sekä teletoiminta, jonka liikevaihto on alle 300 000 euroa vuodessa. Asetus tulee voimaan 25.7.2003. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 1602 8391)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.7.2003 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston tiedonannon johdosta (VNT 2/2003). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös kuntajaon muuttamisesta Ilmajoen ja Peräseinäjoen kuntien välillä. Ilmajoen kunnan Lehtimäen kyläseura r.y. ja joukko kyläläisiä sekä Ilmajoen kunnan Honkakylän kyläseura ja joukko Honkakylän ja Ojajärven kyläläisiä ovat esittäneet kyliensä alueiden siirtoa Ilmajoen kunnasta Peräseinäjoen kuntaan ja edelleen Peräseinäjoen ja Seinäjoen yhdistyessä muodostettavaan uuteen Seinäjoen kaupunkiin. Kyseessä on kaksi erillistä esitystä, mutta niillä on asiallinen yhteys sekä toisiinsa että esitykseen, joka koskee Peräseinäjoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin yhdistymistä. Alueiden kokonaispinta-ala on noin 2900 hehtaaria ja alueilla asuu 224 henkilöä. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi 1604 4568)

Päätös Seinäjoen kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Seinäjoen kaupungin ja Peräseinäjoen kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Esityksellä on asiayhteys toiseen kuntajaonmuutosesitykseen, joka koskee kolmen Ilmajoen kylän siirtämistä Peräseinäjoen kuntaan ja edelleen sen osana uuteen Seinäjoen kaupunkiin. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (SM neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi 1604 4568)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö ja ympäristöministeriö suunnittelemaan hallinnonalansa toimintaa alueellisesti. Alueiden kehittämislain (602/2002) 8 §:n mukaan valtioneuvoston päätöksellä määrätyt ministeriöt määrittelevät määräajaksi alueiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä periaatteet toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta ja rahoituksesta ottaen huomioon maakuntien kehittämisen tavoitteet. Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä (1224/2002) on tarkemmat säännökset suunnittelun sisällöstä, toteutuksesta ja ajoituksesta. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 1604 4525)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Euroopan unionin kalatalouden rahoitusosuutena jaetaan 720 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 540 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan tekemään vuosina 2001-2003 rahoitusosuuden jakoa koskevia vähäisiä muutoksia ilman valtioneuvoston ja raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 1605 3373)

Päätös asettaa luonnonvarainneuvosto toimikaudeksi 1.8.2003-31.7.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: Kansanedustaja Kimmo Tiilikainen (KESK) (kansanedustaja Tuomo Hänninen (KESK)); varapuheenjohtaja: kansanedustaja Lauri Kähkönen (SDP) (kansanedustaja Satu Taiveaho (SDP)); jäsenet (14): KESK (3 ): toiminnanjohtaja Jukka Aula (FM Harriet Lonka), ympäristönsuojelupäällikkö Pirkko Selin (kansanedustaja Susanna Haapoja), johtaja Pirjo Siiskonen (MML Patrick Hackman), SDP (3): ympäristöinsinööri Pentti Forstén (alueasiamies Jaana Leppäkorpi), työehtosihteeri Sirpa Save (KTM, VTK Taina Lackman), toiminnanjohtaja Sanna Vallinen (toimitusjohtaja Tytti Tuppurainen), KOK (3): professori Martti Esala (maanviljelijä Vesa Ali-Sippola), kansanedustaja Pertti Hemmilä (maanviljelijä Timo Jaakkola), eduskuntasihteeri Elina Ussa (metsänhoitaja Pertti Mäki-Hakola), VAS (2): lehtori Simo Isoaho (dosentti Martin Lodenius), ylitarkastaja Seija Savo (kansanedustaja Matti Kauppila), VIHR (1): kauppat. yo Tuuli Kaskinen (toimittaja Ismo Tuormaa), RKP (1): maanviljelijä Hans Hällfors (päätoimittaja Mikael Jern), KD (1): lehtori Simo Korpela (osastonhoitaja Marja-Leena Kemppainen). Neuvoston pääsihteeri on ympäristöjohtaja Veikko Marttila maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Päätös myöntää Omya Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kemiön ja Särkisalon kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa/kaapelia varten (Kemiö-Förby). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman uudelleenkohdennetun valtion myöntämisvaltuuden sekä uudelleenbudjetoitujen tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmien Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavien valtion myöntämisvaltuuksien jakamisesta kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan hankkeisiin. Vuoden 2003 lisätalousarvion momentilta 32.30.62.2 jaetaan kertaluonteisena uudelleenkohdennuksena valtion kansallista myöntämisvaltuutta yhteensä 5 368 000 euroa käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 3-ohjelman hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman hankkeisiin jaetaan uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta valtion talousarvion momentilta 34.05.61 Euroopan sosiaalirahaston osuutena yhteensä 46 000 euroa sekä momentilta 32.30.62.2 em. osuutta vastaavaa valtion kansallista myöntämisvaltuutta yhteensä 64 000 euroa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelman hankkeisiin jaetaan uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta valtion talousarvion momentilta 34.05.61 Euroopan sosiaalirahaston osuutena yhteensä 21 000 euroa sekä momentilta 32.30.62.2 em. osuutta vastaavaa valtion kansallista myöntämisvaltuutta yhteensä 31 000 euroa. Lisäksi jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 3-ohjelman hankkeisiin uudelleenbudjetoitua myöntämisvaltuutta valtion talousarvion momentilta 34.05.61 Euroopan sosiaalirahaston osuutena yhteensä 49 000 euroa sekä momentilta 32.30.62.2 em. osuutta vastaavaa valtion kansallista myöntämisvaltuutta yhteensä 103 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Sirpa Alitalo 1606 3680)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.7.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (avoimuusdirektiivi). Direktiivillä yhdenmukaistettaisiin listattujen yhtiöiden avoimuus- ja tiedonantovaatimusten sääntelyä. Direktiivissä uudistettaisiin vaatimuksia, jotka koskevat liikkeeseenlaskijasta tiettynä ajankohtana säännöllisesti annettavia vakiomuotoisia tietoja tai jatkuvasti annettavia tietoja. Liikkeeseenlaskijayhteisöjen omistusosuuksissa tapahtuneita muutoksia koskevaa raportointia tiukennettaisiin lisäämällä liputusrajoja ja yhtenäistämällä ilmoittamismenettelyjä. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 1603 3082)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettely ja täytäntöönpanovallan siirtäminen arvonlisäverotuksessa). Komission ehdotuksen mukaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388/ETY 27 ja 30 artiklassa säädettyä poikkeuslupamenettelyä, jossa jäsenvaltioille voidaan myöntää oikeus soveltaa direktiivistä poikkeavia erityistoimenpiteitä, uudistettaisiin. Menettelyssä luovuttaisiin niin sanotusta hiljaisesta päätöksentekomenettelystä, jossa neuvoston päätös syntyy ilman komission virallista ehdotusta. Lisäksi komissio ehdottaa uutta menettelyä, jolla voidaan antaa arvonlisäverodirektiivin soveltamista koskevia sääntöjä yhteisössä. Neuvosto toteuttaisi tarvittavat toimenpiteet yksimielisesti komission ehdotuksesta. Menettely perustuisi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 202 artiklaan, jonka mukaan neuvosto voi varata itselleen oikeuden käyttää antamiensa sääntöjen välitöntä täytäntöönpanovaltaa. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2003) eduskunnalle Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välistä lentoliikennettä koskevien kilpailusääntöjen muuttamiseksi (EY:n kilpailusäännöt koskien lentoliikennettä yhteisön ja kolmansien maiden välillä). Asetusehdotuksen mukaan komissio saisi valtuudet yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon ja ryhmäpoikkeusten antamiseen yhteisön ja kolmansien maiden lentoliikenteessä. (KTM ylitarkastaja Johanna Rihto-Kekkonen 1606 3271)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.7.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Susanna Paakkola maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.8.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.7.2003 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Pekka Kilven kanssa. Pekka Kilvelle maksetaan palkkaa 8 200 euroa kuukaudessa 21.5.2003 alkaen, kuitenkin enintään niin kauan kuin hän hoitaa sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkaa. (SM hallintojohtaja Reija Luhtavaara 1604 2788)

Palkkaussopimuksen tekeminen Geodeettisen laitoksen ylijohtaja Risto Kuittisen kanssa. Sopimuspalkka on 6 030 euroa kuukaudessa 1.6.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Palkkaussopimuksen tekeminen Elintarvikeviraston ylijohtaja Jorma Hirnin kanssa. Sopimuspalkka on 6 030 euroa kuukaudessa 1.6.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Palkkaussopimuksen tekeminen kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ylijohtaja Maria Teirikon kanssa. Sopimuspalkka on 6 030 euroa kuukaudessa 1.6.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Palkkaussopimuksen tekeminen Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalskin kanssa. Sopimuspalkka on 6 030 euroa kuukaudessa 1.6.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Palkkaussopimuksen tekeminen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtaja Seppo Heinosen kanssa. Sopimuspalkka on 6 030 euroa kuukaudessa 1.6.2003 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ylä-Lapin metsä- ja porotalouden yhteensovittamista pohtinut selvitysmies luovutti mietintönsä 2.7.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Selvitysmies katsoo, että metsä- ja porotalous ovat YläLapissa neuvotellen ja päällekkäiskäytön periaatteella hyvin yhteen sovitettavissa. Lisäksi hän esittää, että eräitä valtion metsätalousalueiden rajauksia tarkennetaan siten, että porotaloudelle turvataan kriittisimmät talvilaidunalueet. Hakkuusuunnitteita tarkennettaessa Ylä-Lapin alueen puunjalostusteollisuutta ei pidä vaarantaa. Valtion metsätalouden ja porotalouden keskinäistä neuvottelumenettelyä tulee kehittää. Lisäksi selvitysmiehen ehdotuksessa pidetään suositeltavana jatkaa ja kehittää luonnonläheisiä metsien hoito- ja hakkuutapoja. Tarpeellisena pidetään myös käynnistää tutkimuksia poro- ja metsätalouden yhteensovittamisesta. Selvitysmies arvioi, että ehdotus on toimenpidekokonaisuus, jossa kummankin tahon edut ja perustellut näkemykset tulevat otetuiksi huomioon mahdollisimman hyvin. Selvitysmiehen raportti on ministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/tr2003_15.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Pirkko Saarela, p.(016) 368 7001 tai 040-553 3930 Lapin TEkeskuksesta sekä ylitarkastaja Sinikka Jalasjoki, p. (09) 1605 2414 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ahvenanmaan merenkulkua pohtinut työryhmä luovutti 2.7.2003 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmän mielestä on tärkeää, että Ahvenanmaan erityisasema huomioitaisiin muotoiltaessa merenkulkupoliittisia ratkaisuja valtakunnan tasolla. Työryhmä ehdottaa, että komission suuntaviivat merenkulun valtiontuille hyödynnettäisiin täysimääräisinä. Tonnistoverolakia on muutettava heti niin, että se paremmin kannustaisi uusiin investointeihin. Matkustaja-alusten miehistökustannuksia on alennettava. Lisäksi olisi selvitettävä mitä mahdollisuuksia olisi ottaa käyttöön investointituki, jolla kannustettaisiin rakentamaan ympäristöystävällisiä ja hyvin talviolosuhteisiin soveltuvia aluksia. Jos Suomessa ei ole mahdollista parantaa merenkulun kilpailukykyä riittävästi, esittää työryhmä oman alusrekisterin perustamista Ahvenanmaalle. Työryhmän mielestä tukijärjestelmät vääristävät aina kilpailutilannetta. Koska useimmat EU:n merenkulkumaat ovat kuitenkin ottaneet erilaisia tukijärjestelmiä käyttöön, on Suomenkin ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta merenkulkuelinkeino saa tasavertaiset kilpailuedellytykset lähimpien kilpailijamaiden kanssa. Mietintö on ruotsiksi ministeriön verkkosivujen ruotsinkielisessä osiossa osoitteessa www.mintc.fi Raportti ilmestyy suomeksi myöhemmin. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Harry Favorin, p. (09) 1602 8492 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Asumisperusteista sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä julkaisi 25.6.2003 loppuraporttinsa. Työryhmä kartoitti asumisperusteista sosiaaliturvaa koskevan kansallisen ja EY-lainsäädännön keskeisen sisällön ja laati luonnoksen hallituksen esitykseksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisalasta annetun lain (soveltamisalalain) ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Työryhmä ehdottaa useiden muiden lainsäädännöllisten uudistushankkeiden käynnistämistä. Sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevassa kansallisessa lainvalmistelussa tulisi myös kiinnittää nykyistä enemmän huomiota yhteisölainsäädäntöön ja sen kehitykseen. Esitys käsittelee lisäksi sosiaaliturvan rahoitusta, viranomaisten välistä yhteistyötä sekä kansainvälistä sosiaaliturvaa koskevaa tiedotusta ja koulutusta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.stm.fi/suomi/vao/julkaisut/solmu3/solmu3loppu.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Anne Neimala, p. (09) 1607 3870 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Aloittavan yrityksen tuki ja näkökulmia itsensä työllistämisen lisäämiseksi Suomessa -raportti julkaistiin 30.6.2003. Aloittavan yrittäjän neuvonta- ja rahoituspalveluja tulee keskittää ja starttirahoitusta laajentaa. Palkkatyössä oleville tulee luoda väyliä kokeilla itsensä työllistämistä. Lisäksi nuorten yritysten selviytymisen ja kasvun edellytysten parantamiseksi ehdotetaan nuorille yrityksille suunnattujen palvelujen tehostamista. Palveluyrittäjyyden vauhdittamiseksi julkisia neuvonta- ja rahoituspalveluja ehdotetaan suunnattavaksi nykyistä vahvemmin palveluyrittäjyyteen. Uusia yritysmuotoja ja tuotannon organisointitapoja edistetään muun muassa sosiaalista yrittäjyyttä koskevalla lainsäädännöllä, jolla edistetään vajaakuntoisten osallistumista työelämään. Arvonlisäveron alentamisella ja veron alarajan asettamisella liukuvaksi voidaan tukea uusien yritysten syntyä. Lisäksi raportissa painotetaan esimerkiksi asennekasvatuksen ja koulutuksen merkitystä yrittäjyyden lisäämiseksi sekä koulujen ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä. Raportti löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mol.fi/julkaisut/yrittajyysraportti.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Jarmo Palm, p. (09) 1604 8073 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.