Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2003

Liite I: Ministereiden lomat kesällä 2003

Liite II: Ministereiden sijaisuudet 28.5.2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.5.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Kumotaan asetus (680/1990), jolla Suomessa on saatettu voimaan Yhdistyneiden Kansakuntien asettamat, Irakiin kohdistuneet pakotteet. Asetus tulee voimaan 2.6.2003. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Asetuksella rajoitetaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin käyttöä ja markkinoille luovuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien mukaisesti. Niitä ei saa luovuttaa aineena taikka valmisteen aineosana markkinoille käytettäväksi nahan rasvausseoksissa tai metallintyöstössä yli yhden painoprosentin pitoisuuksina. Lisäksi rajoitukset koskisivat difenyylieetterin pentabromi- ja oktabromidijohdannaisia, joita ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää aineena tai valmisteen aineosana yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina. Tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille, jos ne tai niiden paloa estävät osat sisältävät näitä aineita yli 0,1 painoprosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 1603 9733)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.5.2003 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuoden 2003 vuosilomat (liite I). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite II). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös määrätä valtion edustajat valtiovarainministeriön alaisten valtionyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden vuonna 2003 pidettäviin yhtiökokouksiin. Anuukar Holding Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Edita Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Elisa Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, Hansel Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, Haus Kehittämiskeskus Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, HEX Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, Kapiteeli Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy: ministeri Ulla-Maj Wideroos varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, Rahapaja Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, Silta Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, Solidium Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, Suomen Vientiluotto Oyj: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja ja Tietokarhu Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja. (VM neuvotteleva virkamies Kari Iho 1603 3083)

Päätös määrätä valtion edustajaksi Sampo Oyj vuonna 2003 pidettäviin yhtiökokouksiin valtiovarainministeri Antti Kalliomäki varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja ja Sponda Oyj:n vuonna 2003 pidettäviin yhtiökokouksiin valtiovarainministeri Antti Kalliomäki varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja. (VM neuvotteleva virkamies Kari Iho 1603 3083)

Päätös määrätä valtion edustajaksi CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n vuonna 2003 pidettäviin yhtiökokouksiin kansliapäällikkö Markku Linna varamiehenään ylijohtaja Arvo Jäppinen. (OPM johtaja Sakari Karjalainen 1607 7353)

Päätös nimittää torjunta-ainelautakuntaan elintarvikeviraston edustajaksi varsinaisen jäsenen ylitarkastaja Pirkko Kostamon tilalle ylitarkastaja Arja Kaiponen. Lautakunnan toimikausi päättyy 28.2.2005. (MMM ylitarkastaja Sinikka Saari 1605 4291)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi seuraavasti: Borgåbladet 51 500, Hufvudstadsbladet 178 520, Kansan Uutiset 700 700, Karjalan Maa 224 360, Kristityn Vastuu 25 770, Lalli 260 690, Nya Åland 44 800, Nykypäivä 746 670, Satakunnan Työ 15 000, Suomenmaa 753 770, Tidningen Västra Nyland 48 300, Uudenkaupungin Sanomat 16 820, Uusi Aika 236 000, Uutispäivä Demari 1 410 100, Vihreä Lanka 37 300, Viikko Pohjois-Karjala 40 000, Åbo Underrättelser 155 000, Österbottningen 48 200, Östra Nyland 52 500 eli yhteensä 5 046 000. Samalla hylätään Iisalmen Sanomia, Itä-Savoa, Jakobstads Tidningia sekä Riihimäen Sanomia koskevat hakemukset. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös myöntää lakimies Janne Metsämäelle ero työttömyysturvalautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen tehtävästä ja nimetä hänen tilalleen sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen jäseneksi. Lakimies Kalle Räisänen nimitetään Kaija Kallisen tilalle varajäseneksi esittelypäivästä lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2005. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.5.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2003) eduskunnalle aloitteesta neuvoston direktiivin antamiseksi (liikenteenharjoittajien velvollisuus toimittaa tietoja). Direktiivin tavoitteena on tehostaa laittoman maahanmuuton torjuntaa. Liikenteenharjoittajille asetettaisiin velvollisuus toimittaa rajatarkastuksista vastaaville viranomaisille tiedot kuljetettavista henkilöistä lentokoneeseen noustaessa. Liikenteenharjoittajien tulisi myös toimittaa samoille viranomaisille tiedot ulkomaalaisista, jotka ne ovat kuljettaneet jäsenvaltioiden alueelle ja jotka eivät matkalippuun merkittynä päivänä ole palanneet lähtömaahan tai eivät ole jatkaneet matkaa kolmanteen maahan. Jos liikenteenharjoittaja laiminlöisi velvollisuuden ilmoittaa tietoja, määrättäisiin rahallisia seuraamuksia siten, että joko niiden enimmäismäärä on vähintään 5 000 euroa, tai niiden vähimmäismäärä on vähintään 3 000 euroa laskettuna kutakin toteutettua matkaa kohti, jolta ei ole ilmoitettu tietoja kuljetetuista henkilöistä tai ne on ilmoitettu virheellisesti. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 1604 3985)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien tariffikiintiöiden määrien korottamista, eräiden tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamista sekä eräiden uusien tariffikiintiöiden avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettavaksi tariffikiintiön tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei enää ole yhteisön etujen mukaista. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteenä on luettelo tuotteista, joille tulliedut on myönnetty. Luetteloa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään 42 uutta tuotetta, joille myönnetään tullittomuus ja kaksi tuotetta, joiden tullia alennetaan. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (merenkulun turvatoimia koskeva asetus). Euroopan yhteisöjen komissio antoi 2.5.2003 tiedonannon merenkulun turvatoimien parantamisesta. Tiedonantoon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten ja satamien turvatoimien parantamisesta. Tiedonannon ja asetusehdotuksen taustana ovat Yhdysvalloissa 11.9.2001 tapahtuneet terroriteot. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on hyväksynyt ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus) muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa kansainvälisen meriliikenteen alusten ja niiden toimintaan liittyvien satamarakenteiden turvatoimia. Asetusehdotuksen antamisella SOLAS-yleissopimuksen merenkulun turvatoimia koskevat kohdat siirrettäisiin EU-lainsäädäntöön. Uudet turvamääräykset asettavat velvollisuuksia jäsenvaltioille, yhtiöille, aluksille ja satamille. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.5.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi erivapauden vaadittavasta päteväksi toteamisesta kehitysyhteistyöneuvos, valtiotieteen kandidaatti Ritva Anneli Jolkkoselle ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Ritva Jolkkonen ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, lähetystöneuvos Christer Michelsson ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Pekka Metso lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Sakari Vuorensola lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, lähetystöneuvos Pertti Ikonen lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, lähetystöneuvos Timo Kantola lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, ulkoasiainsihteeri Vesa Vasara lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Päivi Laine lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Jan Wahlberg lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Mika Koskinen lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu kehitysyhteistyöneuvoksen (A 26) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Marja Luoto kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, tutkija Laura KansikasDebraise kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan ja kehitysyhteistyösihteeri Maria Söderlund kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan 1.6.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Valtiotieteen tohtori Martti Hetemäki valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin (A 32) virkaan 1.6.2003 lukien. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 1603 3000)

Varatuomari Roger Eriksson V piirin piirisovittelijaksi 1.6.2003 lukien seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.5.2003 seuraavia asioita:

Porin palvelualojen oppilaitoksen peruskorjaushankkeen laajuuden vahvistaminen 1-vaiheen osalta 3 611 hyötyneliömetriksi ja 2-vaiheen osalta 2<|>291 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2003 kustannustasossa on 1-vaiheen osalta 2 258 000 euroa ja 2-vaiheen osalta 3 067 000 euroa eli yhteensä 5 325 000 euroa. Hankkeen 1-vaihe on suunniteltu toteutettavaksi marraskuusta 2003 syyskuuhun 2004 ja 2-vaihe kesäkuusta elokuuhun 2004. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 23.5.2003

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu käynnistetään

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 23. toukokuuta valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa 2004 ja lähestyvää EU:n ja Venäjän huippukokousta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus arvioi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta laajemmin vuonna 2004 valmistuvassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa.

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua varten valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta asetti työryhmän, johon kuuluvat valtioneuvoston kansliasta valtiosihteeri Risto Volanen puheenjohtajana, tasavallan presidentin kansliasta kansliapäällikkö Jaakko Kalela, ulkoasiainministeriöstä alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ja puolustusministeriöstä osastopäällikkö Pauli Järvenpää.

Työryhmä toimii valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kiinteässä ohjauksessa.

Selonteon valmistelu jakautuu kahteen osaan:

1. turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintaympäristö sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja,

2. eri hallinnonalojen kehittäminen valitun toimintalinjan mukaisesti.

Selonteon 1. osan valmistelussa työryhmä käyttää kirjoitustyössä ulkoasiainministeriön voimavaroja ja 2. osan valmistelun kirjoitustyössä puolustusministeriön sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) voimavaroja.

Työryhmä työn 1. osa esitellään hyväksyttäväksi ulkoasiainministerin toimesta valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Työryhmän työn 2. osa esitellään hyväksyttäväksi puolustusministerin toimesta valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

EU:n ja Venäjän huippukokous

Ministerivaliokunta käsitteli Pietarissa 31. toukokuuta pidettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmistelua. Kokouksen asialistalla ovat EU:n ja Venäjän väliset suhteet. Suomen tavoitteena on, että kokouksessa käsitellään myös meriturvallisuus- ja muita ympäristökysymyksiä. Asiaa on käsitelty myös hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltiin Suomen rauhanturvatoiminnan tulevista suuntaviivoista.

Lisätietoja antaa osastopäällikkö Markus Lyra, p. (09) 1605 5032 ulkoasiainministeriöstä

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 27.5.2003

Ministerityöryhmä linjaamaan väyläpolitiikkaa

Hallitus asettaa ministerityöryhmän valmistelemaan liikenneväyläpolitiikan linjauksia. Työryhmä tekee ehdotuksen liikenneverkoston ylläpidosta ja kehittämisestä. Se laatii kaikkien liikennemuotojen monivuotisen investointiohjelman, joka sisältää sekä uudet kehittämishankkeet että ehdotukset perustienpidon tason turvaamisesta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 27. toukokuuta työryhmän asettamista.

Työryhmän perustamisen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan hallitus pyrkii pitkäjänteiseen liikenneväylien ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tarkoitus on, että ryhmässä syntyvät linjaukset ja painopisteet kattavat kymmenen seuraavaa vuotta.

Työryhmän tulee ottaa kantaa väylätoiminnan ohjelmoinnin uudistukseen, perusväyläpidon tasoon sekä vuosien 2004-2007 investointiohjelmaan ja mahdollisesti vuosina 2008-2013 aloitettaviin ajankohtaisiin hankkeisiin. Työryhmän tulee tehdä ehdotukset myös perustienpidon tason turvaamisesta.

Työryhmän tulee arvioida eri rahoituskeinoja ja tehdä ehdotus investointiohjelman rahoittamiseksi. Työryhmän tulee laatia ehdotukset valtioneuvoston 22.5.2003 liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoittamien määrärahakehysten puitteissa. Uusien rahoitusmuotojen osalta valtiolle myöhemmin aiheutuvat kustannukset on tällöin otettava huomioon.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. Jäseninä ovat alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, sisäministeri Kari Rajamäki ja maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Ryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsutaan valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä sekä Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen pääjohtajat.

Ministerien on määrä saada työnsä valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa liikenneväyläyksikön päällikkö Juhani Tervala, p. (09) 1602 8482 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 28.5.2003

Ministerityöryhmistä sovittu

Hallitusryhmät ovat sopineet seuraavien ministerityöryhmien perustamisesta:

- Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (puheenjohtaja alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen)
- Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä (sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre)
- KIOTO-ministerityöryhmä (kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen)
- Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä (opetusministeri Tuula Haatainen)
- Natura 2000-verkoston täydentämistä valmisteleva ministerityöryhmä (ympäristöministeri Jan-Erik Enestam)

Koordinaatioministereiden kesken on alustavasti sovittu, että kullekin politiikkaohjelmalle nimetään seurantaministerityöryhmät.

Politiikkaohjelmat ja niiden koordinaatioministerit ovat:

- Työllisyysohjelma (työministeri Tarja Filatov)
- Yrittäjyyden politiikkaohjelma (kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen)
- Tietoyhteiskuntaohjelma (pääministeri Anneli Jäätteenmäki)
- Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (oikeusministeri Johannes Koskinen)

Ministerityöryhmien kokoonpanot sovitaan myöhemmin.

Lisätietoja: erityisavustaja Timo Laaninen, p. (09) 1602 2009, valtioneuvoston kansliasta

Hallituksen lakisääteiset ministerivaliokunnat löytyvät osoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/ base.lsp?r=700&k=fi

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Alueellistamismahdollisuuksia pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 26.5.2003 pääministeri Anneli Jäätteenmäelle. Työryhmän mukaan valtaosa valtionhallinnon tukitehtävistä sopii alueellistettaviksi. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut, tietopalvelut, tietotekniset palvelut, kielipalvelut sekä neuvonta- ja puhelinpalvelut. Sen sijaan tehtäviä, jotka liittyvät kiinteästi organisaation strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen sekä sen ydintoimintoihin, ei ole mielekästä alueellistaa. Valtion keskushallinnon tukitehtävien uudelleen järjestämiseksi ja alueellistamiseksi voidaan harkita ministeriöiden tai hallinnonalojen yhteisiä palvelukeskuksia, hallinnonalojen toimintojen tai yksiköiden palvelukeskuksia sekä aluehallinnon erikoistumista. Palvelukeskus voidaan toteuttaa virasto-organisaation, liikelaitoksen tai osakeyhtiön pohjalta. Edellytyksenä on kuitenkin palveluprosessien ja niihin liittyvien tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen. Tukitehtävien alueellistamisessa on noudatettava huolellista ja riittävän pitkäjänteistä suunnittelua. Henkilöstön on oltava asianmukaisella tavalla edustettuna valmistelussa. Lisäksi tukitehtävien alueellistamistoimenpiteitä varten ehdotetaan asetettavaksi poikkihallinnollisia työryhmiä alueellistamisen koordinaatioryhmän alaisuuteen. Raportti löytyy valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta osoitteesta www.vnk.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Reijo Luhtavaara p.(09) 1604 2788, sisäasiainministeriöstä.

Aluekeskusten ja valtionhallinnon neuvottelumenettelyn kehittämistä pohtineet kaksi työryhmää luovuttivat 28.5.2003 raporttinsa alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Aluekeskuksilla tulee olla keskeinen sija alueiden kehittämislain mukaisessa alueiden kehittämisen kokonaisuudessa. Valtioneuvoston tulee määritellä alueiden kehittämisen tavoitteita koskevassa päätöksessään aluekeskusten ja niiden verkoston sekä suurten kaupunkikeskusten kehittämisen tavoitteet. Maakuntatasolla maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnan tulee perustua kansallisen alue- ja kaupunkipolitiikan ja maakuntasuunnitelman määrittelemiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä maakunnan seutujen kehitysmahdollisuuksiin, -tarpeisiin ja seudullisiin kehittämisstrategioihin. Aluekeskusten tasolla tulee kehittää seudullista yhteistyötä ja päätöksentekomenettelyjä aluekeskusseutujen yhteisen tahdon muodostamiseksi ja seudun kehittämisen kannalta keskeisten hankkeiden priorisoimiseksi. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilta www.intermin.fi/alue/aky (kohdassa ajankohtaista). Lisätietoja antavat projektijohtaja Ulla-Maija Laiho p. (09) 1604 3430 sekä ylitarkastaja Mari Kortesoja p. (09) 1604 4503 sisäasiainministeriöstä.

Paikallisen elintarvikevalvonnan järjestämisen toteuttamistapoja pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 28.5.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä päätyi siihen näkemykseen, että elintarvikevalvonta kuuluu edelleen kuntien hoidettaviin peruspalveluihin ja sillä on läheisiä yhtymäkohtia muun muassa ympäristö- ja muuhun terveydenhoitoon. Elintarvikevalvonnan kokoaminen seudullisiin, kuntapohjaisiin yksiköihin antaa mahdollisuuden selkeyttää valtion ja kuntien tehtäväjakoa. Koska paikallinen elintarvikevalvonta on kiinteä osa ympäristöterveydenhuoltoa, periaatepäätös tulisi käytännössä sovellettavaksi myös muuhun ympäristöterveydenhuoltoon liittyvään paikallisen viranomaisen toiminnan kehittämiseen. Seudulliset elintarvikevalvontayksiköt tulisi muodostaa kolmen vuoden kuluessa kuntien vapaaehtoisin päätöksin. Tämän jälkeen asiasta tulisi tarvittaessa säätää lailla. Työryhmä esittää, että paikallisen elintarvikevalvonnan ohjausta tehostetaan vuosittaisen Elintarvikeviraston antaman elintarvikevalvontaohjelman avulla. Valtion ja kuntien välistä työnjakoa ehdotetaan myös tarkistettavaksi elintarvikevalvonnassa siten, että eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumispaikkojen valvonta siirrettäisiin valtiolle. Muistio löytyy kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.mmm.fi/julkaisut/ tyoryhmamuistiot/tr2003_13.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 1605 3380 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Luonnonsuojelubiologisia kriteereitä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 27.5.2003 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (ns. Metso) kokeiluhankkeiden kohteiden valinnan tueksi on määritelty luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Metso-ohjelmassa luetellaan metsien harvinaisia tai harvinaistuvia elinympäristöjä, jotka ovat keskeisiä metsien monimuotoisuuden turvaamiselle. Kriteerityöryhmä on määritellyt kullekin harvinaiselle tai harvinaistuneelle elinympäristölle ensisijaiset kriteerit, joita käytetään kohteiden tunnistamiseen. Yleissääntönä voidaan esittää, että pinta-alaltaan laajat kohteet ovat monimuotoisuuden kannalta pieniä kohteita arvokkaampia. Ensisijaisia kriteereitä tukemaan on määritetty joukko täydentäviä kriteereitä, jotka voivat liittyä suoraan elinympäristön laatuun tai kuvaavat välillisesti sen luontoarvoja. Luonteeltaan kriteerit ovat mieluummin ohjeellisia apuvälineitä monimuotoisia metsäkohteita valittaessa kuin tiukkoja normeja. Niitä on jatkossa tarkoitus täydentää ja kehittää mm. Metso-ohjelman kokeiluhankkeista saatujen kokemusten ja kriteereistä kerättyjen lausuntojen perusteella. Kriteerit löytyvät ympäristöministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/ sy634/sy634.htm. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Mikko Kuusinen, p.(09) 1603 9350, ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.