Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.5.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 3/2003 vp) laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta. Työttömyysturvalain koulutuspäivärahan määrää koskevaa säännöstä muutetaan siten, että työmarkkinatuen määräisenä maksettavaan koulutuspäivärahaan ei sovelleta tarveharkintaa. Myös työmarkkinatuen osittaisuus suljetaan pois koulutuspäivärahaa koskevasta sääntelystä. Näin koulutuspäivärahan määrää koskevat säännökset vastaavat aiemmin voimassa olleita säännöksiä myös tarveharkinnan osalta. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 1607 4200)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.5.2003 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja laki rikoslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 190/2002 vp). Eräitä oikeudenkäymiskaaren todistelua ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi otetaan käyttöön mahdollisuus julistaa asia käsiteltäväksi kiireellisenä. Myös rikoslain perätöntä lausumaa koskevaa säännöstä muutetaan. Tavoitteena on parantaa todistelutarkoituksessa kuultavien suojaa oikeudenkäynnissä. Lakiin otetaan säännökset siitä, miten ja millä edellytyksillä henkilöä voidaan kuulla tuomioistuimen pääkäsittelyssä asianosaisen läsnä olematta. Lisäksi tietyin edellytyksin todistajaa, muuta todistelutarkoituksessa kuultavaa henkilöä tai asianomistajaa voidaan kuulla käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Tietyin edellytyksin kuulusteleminen voi tapahtua myös puhelimitse. Alle 15-vuotiaan lapsen tai henkilön, jonka henkinen toiminta on häiriintynyt, kuulemismenettelystä tuomioistuimessa otetaan lakiin tarkemmat säännökset. Lisäksi näiden henkilöiden esitutkinnassa antamaa kuva- ja äänitallennettua kertomusta voidaan käyttää tuomioistuimessa todisteena nykyistä laajemmin. Oikeudenkäymiskaareen otetaan säännökset niistä edellytyksistä ja siitä menettelystä, jonka avulla asianosainen voi saada asiansa julistettua käsiteltäväksi kiireellisenä. Lisäksi annetaan säännökset ylimääräisestä muutoksenhausta menettämisseuraamusta koskevaan tuomioon sekä rikosasian vastaajan vahingoksi että hänen edukseen. Lait tulevat voimaan 1.10.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 1606 7708)

Kansalaisuuslaki (HE 235/2002 vp). Kansalaisuuslaissa säädetään Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä. Viranomaisten tehtävät säännellään nykyistä tarkemmin. Kansalaisuuteen liittyvä keskeinen käsitteistö määritellään. Suomen kansalainen säilyttää kansalaisuutensa vaikka saisi hakemuksesta tai siihen verrattavalla tavalla vieraan valtion kansalaisuuden. Aikaisemman kansalaisuutensa menettäneelle ja hänen jälkeläiselleen varataan mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus takaisin ilmoitusmenettelyllä. Laki tulee voimaan 1.6.2003. (SM ylijohtaja Pentti Visanen 1604 2700)

Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 173/2002 vp). Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin tehdään eräistä kansainvälisessä terrorismin rahoituksen vastaisessa yleissopimuksessa asetetuista velvoitteista, Euroopan yhteisön rahanpesudirektiivin muutoksessa asetetuista velvoitteista sekä eräistä rahanpesun vastaisen kansainvälisen toimintaryhmän FATF:n rahanpesun vastaisissa suosituksissa ja terrorismin rahoituksen vastaisissa erityissuosituksissa asetetuista velvoitteista aiheutuvat muutokset. Rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmän soveltamisalaa ja ilmoitusvelvollisten piiriä laajennetaan. Laissa säädetään lisäksi tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta. Laki tulee voimaan 1.6.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.5.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Avoin taivas -sopimus on voimassa 10.2.2003 lähtien. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1018/2002) tulee voimaan 20.5.2003. Asetus tulee voimaan 20.5.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta annettu laki (1019/2002) tulee voimaan 20.5.2003. Asetus tulee voimaan 20.5.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta. Asetuksen (749/1999) 3 § kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.6.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 1606 7705)

Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista. Säädetään Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista. Liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkejä koskevat säännökset uudistetaan. Asetus tulee voimaan 1.6.2003. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen Tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen takaussopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille myöntämien lainojen takaamisesta ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM linjanjohtaja Juhani Toivonen 1605 6310) Va. valtiosihteeri Arto Mansalan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pertti Torstilan valtuuttaminen allekirjoittamaan puitesopimus monenvälisestä ydinalan ympäristöohjelmasta pöytäkirjoineen Venäjän Federaatiossa. (UM lähetystöneuvos Risto Rautiainen 1605 5589)

Osastopäällikkö Maria Sereniuksen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Malawin tasavallan hallituksen välinen SADC metsäopistohankkeen toteuttamista koskeva sopimus ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 11 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.5.2003 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Pentti Wilhelm Korhonen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.7.2003 lukien, hallinto-oikeussihteeri, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Riitta Maija Jokioinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2003 lukien, käräjätuomari Eva-Liisa Paul Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2003 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Airi Marjatta Jousila toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2003 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka Haapajärven käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.5.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä. Asetukseen tehdään valtioneuvostolain ja valtioneuvoston ohjesäännön uudistamisen edellyttämät muutokset. Asetukseen lisätään säännökset ministeriön tehtävistä ja asioiden ratkaisemisesta ilman esittelyä. Organisaatiota koskevia säännöksiä tarkennetaan. Teknisesti annetaan kokonaan uusi asetus. Asetus tulee voimaan 19.5.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. Uuden ammattikorkeakoululain ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain nojalla annetaan valtioneuvoston asetukset, jotka korvaavat vanhojen lakien myötä kumoutuvat vastaavat asetukset. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista säädetään ammattikorkeakoulujen koulutusaloista uudistettua koulutusalaluokitusta vastaavasti, määritellään tarkemmin ammattikorkeakoulun jäsenet ja säädetään ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista. Asetuksessa säädetään myös Euroopan yhteisön lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten huomioon ottamisesta ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Asetuksesta on siirretty lakiin yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset perustuslain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi eräisiin säännöksiin on tehty lähinnä sanontoja koskevia täsmennyksiä. Muutoin asetuksen säännökset vastaavat sisällöltään kumoutuvan asetuksen säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä. Uuden ammattikorkeakoululain ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain nojalla annetaan valtioneuvoston asetukset, jotka korvaavat vanhojen lakien myötä kumoutuvat vastaavat asetukset. Uusi asetus vastaa sisällöltään vastaavaa kumoutuvaa asetusta. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta. Uuden ammattikorkeakoululain ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain nojalla annetaan valtioneuvoston asetukset, jotka korvaavat vanhojen lakien myötä kumoutuvat vastaavat asetukset. Asetuksessa on uutena lehtorin kelpoisuusvaatimukset, minkä lisäksi eräisiin muihin säännöksiin on tehty uudesta laista johtuvia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta. Uuden ammattikorkeakoululain ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain nojalla annetaan valtioneuvoston asetukset, jotka korvaavat vanhojen lakien myötä kumoutuvat vastaavat asetukset. Uusi asetus vastaa sisällöltään vastaavaa kumoutuvaa asetusta. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista. Uuden ammattikorkeakoululain nojalla annetaan uusi valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista, joka korvaisi vanhan lain myötä kumoutuvan samannimisen opetusministeriön asetuksen. Uuden asetuksen säännökset vastaavat sisällöltään kumoutuvan asetuksen säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY aineelliset säännökset. Asetusta sovelletaan jätteen polttolaitoksiin sekä rinnakkaispolttolaitoksiin ja se koskee sekä ongelmajätteen polttoa että muun jätteen polttoa eräin erikseen mainituin poikkeuksin. Asetuksella säädetään laitosten toiminnan ympäristönsuojeluvaatimuksista, kuten poltettavan jätteen laadun selvittämisestä, poltto-olosuhteista, päästöjen raja-arvoista, mittausvelvoitteista, toiminnasta häiriötilanteiden aikana sekä polttojätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä. Kuten nykyisinkin, direktiivistä poiketen myös ongelmajätteen rinnakkaispoltossa sovelletaan polttolaitoksen vaatimuksia. Lisäksi asetuksessa on otettu huomioon polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidin, typenoksidin ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta (1017/2002) johtuvat päästöjen raja-arvot. Asetuksella kumotaan yhdyskuntajätettä polttavien laitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä annettu valtioneuvoston päätös (626/1994), ongelmajätteiden poltosta annettu valtioneuvoston päätös (842/1997) sekä öljyjätehuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (101/1997) 7 §. Asetus tulee voimaan 1.6.2003. (YM ympäristöneuvos Markku Hietamäki 1603 9703)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta liittyy jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY täytäntöönpanoon. Asetuksella säädetään direktiivin edellyttämästä luvanvaraisuudesta ja lupahakemuksen sekä lupapäätöksen sisällöstä. Asetuksella täsmennetään lisäksi jätteen polttolaitosten ja rinnakkaispolttolaitosten lupaviranomaisten toimivaltaa koskevia säännöksiä. Käytössä oleviin toimintoihin tulee hakea ympäristölupaa vuoden 2004 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 1.6.2003. (YM ympäristöneuvos Markku Hietamäki 1603 9703)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.5.2003 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Gertrude Tumpel-Gugerellin nimittäminen Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksaksi vuodeksi toimikaudelle 1.6.2003-31.5.2011. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 1602 2182)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston tiedonannon johdosta (VNT 1/2003 vp) pöytäkirjaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen, opetusministeri Tuula Haataisen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös asettaa Maailman terveysjärjestön (WHO) yleiskokouksen 56. istuntoon Genevessä 19.-28.5.2003 osallistuvan Suomen valtuuskunnan puheenjohtajaksi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Kimmo Leppo. (UM osastopäällikkö Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Päätös nimittää viidenteen Environment for Europe -ministerikonferenssiin Kiovassa 21.-23.5.2003, mukaan lukien sen yhteydessä kokoontuvien sopimuspuolten kokoukset, asetetun valtuuskunnan jäseniksi neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen ja puheenjohtaja Kaarin Taipale. (UM linjanjohtaja Pertti Harvola 1605 5732)

Päätös määrätä 15.5.2003 lukien toistaiseksi valtiovarainministeri Antti Kalliomäki Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallintoneuvostoon. (VM hallitusneuvos Kaarina Rautala 1603 3072)

Päätös määrätä 15.5.2003 lukien toistaiseksi ministeri Ulla-Maj Wideroos Suomen valtion edustajaksi Euroopan investointipankin valtuustoon. (VM hallitusneuvos Kaarina Rautala 1603 3072)

Päätös määrätä valtion tiede- ja teknologianeuvoston jäseniksi ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, työministeri Tarja Filatov ja kulttuuriministeri Tanja Karpela. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Päätös vahvistaa rajajokikomission 28.4.2003 tekemä päätös lohen ja taimenen kalastuksesta uistelemalla tai siihen verrattavalla pyyntivälineellä Tornionjoen kalastusalueella. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 28.4.2003 päättänyt neljännen kerran sallia lohen ja taimenen kalastuksen uistimella tai siihen verrattavalla pyyntivälineellä kalastuskortin perusteella Tornionjoen suusta Ruotsin Övertorneån ja Pajalan kuntien rajalle saakka valtakunnan rajasta riippumatta ja mainitun rajan pohjoispuolella Suomen puoleisella jokialueella. Sopimus tulee voimaan, kun Suomen ja Ruotsin hallitukset ovat sen vahvistaneet, ja on voimassa 10 vuotta vahvistamisesta lukien. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 1605 3372)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen vuoden 2002 tilinpäätös, joka osoittaa 12 142 700,89 euron voittoa. Voitosta tuloutetaan valtiolle 5 prosenttia peruspääomalle eli 866 000,00 euroa ja lisäksi ylimääräisenä tuloutuksena 6 000 000,00 euroa, joka kokonaisuudessaan ohjataan Tiehallinnolle tienpitoon hallitusohjelman mukaisesti, ja jäljelle jäävä 5 276 700,89 euroa siirretään voittovaroihin. Lisäksi päätetään, että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 1602 8469)

Päätös myöntää Fortum Sähkönsiirto Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vehmaan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Heikola-Vinkkilä). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös nimetä suomalais-norjalainen rajavesikomission suomalaiset edustajat toimikaudeksi 15.5.2003-31.12.2006. Jäsenet: johtaja Kari Kinnunen Lapin ympäristökeskus, hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ympäristöministeriö ja emäntä Vieno Tellervo Länsman Utsjoen kunta; heidän henkilökohtaiset varajäsenet: apulaisjohtaja Olavi Parpala Lapin ympäristökeskus, neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos ympäristöministeriö ja kunnanjohtaja Reijo Timperi Inarin kunta. (YM ympäristöneuvos Into Kekkonen 1603 9725)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.5.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2003) eduskunnalle komission tiedonannosta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä neuvoston päätössuosituksesta (yhteisön kolmasmaasuhteet lentoliikenteen alalla). Komission mielestä yhteisön toimivalta lentoliikennealalla on yhteisön lainsäädännön kehittymisen myötä käynyt niin laajaksi, etteivät jäsenvaltiot enää voi aiempaan tapaan solmia kolmansien maiden kanssa lentoliikennesopimuksia joutumatta ristiriitaan yhteisövelvoitteidensa kanssa. Sen vuoksi komissio pitää välttämättömänä, että yhteisö ryhtyisi solmimaan lentoliikennesopimuksia jäsenvaltioiden puolesta aluksi lentoliikenteen kannalta keskeisimpien maiden ja asteittain myös muiden maiden kanssa. Päätössuosituksen mukaan komissio saisi yleisen valtuutuksen neuvotella lentoliikenteen harjoittajien omistusta ja määräysvaltaa koskevista kysymyksistä jo yhteisön toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä. Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat rajoitetusti jatkaa lentoliikennesopimusten solmimista ja täydentämistä, kunnes yhteisön solmimat sopimukset korvaisivat kahdenväliset sopimusjärjestelyt. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 1602 8473)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (huumausaineprekursorit). Asetusehdotus sisältää nykyisen direktiivin tavoin sääntöjä toiminnanharjoittamiseen liittyvistä lupamenettelyistä, asiakkaan antamista selvityksistä, pakkausten merkinnöistä sekä valvontamenettelyistä. Uutena säännöksenä esitetään, että 1. luokan aineen mukana tulee aina yhteisön sisällä kulkea jäljennös asiakkaan aineen käyttötarkoitusselvityksestä, jonka toimija on allekirjoittanut ja leimannut osoituksena siitä, että se vastaa alkuperäistä. Tämä asiakirja on esitettävä pyynnöstä kuljetuksen aikana ajoneuvon sisällön tarkastamisesta vastaaville viranomaisille. (STM neuvotteleva virkamies Tapani Sarvilahti 1607 3850)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.5.2003 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden tohtori Heikki Olavi Kaukonen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston neuvottelevan virkamiehen (A 28) virkaan 1.8.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Kaarina Rautalalle palkatonta virkavapautta 1.6.2003-31.5.2006. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

Teologian tohtori Jussi Pekka Nuorteva arkistolaitoksen pääjohtajan (A 31) virkaan 1.9.2003 lukien. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.5.2003 seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Wäinö Aaltosen museolle/Turun kaupunki museossa järjestettävälle taidenäyttelylle. Opetusministeriö myöntää valtiontakuun 18.6.-19.10.2003 järjestettävää "POP International" -näyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuun enimmäismäärä on 64 707 000 euroa ja se on voimassa 26.5.-5.11.2003. (OPM kulttuuriasiainneuvos Pekka Pekkonen 1607 7474)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2002 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2002 tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaisesti maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 on ollut 48 745 271,61 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 1 082 876 677,41 euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Liskola 1605 2192)

TEN-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuoden 2003 ns. perinteinen tuki sekä vuosien 2001-2006 hankeohjelman tarkistus). Perinteistä TEN-tukea haetaan 28,7 miljoonaa euroa vuodelle 2003 ja monivuotisen ohjelman (MIP) tarkistuksessa 69 miljoonaa euroa vuosille 2004-2006. (LVM rakennusneuvos Juhani Tervala 1602 8482)

Työsuojelun valvontalain uudistamista selvittävän toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 14.5.2003-30.6.2004. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: johtaja Jaakko Itäkannas sosiaali- ja terveysministeriö, piiripäällikkö Päivi Suorsa Vaasan työsuojelupiiri, lainsäädäntöneuvos Arja Manner oikeusministeriö, hallitusneuvos Raila Kangasperko työministeriö, asiamies Tapio Kuikko Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT, asiamies Antti Mähönen Palvelutyönantajat, neuvottelupäällikkö Jukka Sädevirta Kunnallinen työmarkkinalaitos, ylitarkastaja Päivi Lanttola valtion työmarkkinalaitos, lakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, työympäristötoimitsija Anne Mironen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, lakimies Markku Salomaa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja lakimies Jaana Meklin Akava; pysyvät asiantuntijat: lainopillinen asiamies Risto Tuominen Suomen Yrittäjät ja työmarkkina-asiamies Kaija Korolainen Kirkon sopimusvaltuuskunta. Toimikunnan pääsihteeri on neuvotteleva virkamies Pertti Siiki sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM ylitarkastaja Matti Kajantie 1607 3105)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys sakon muuntorangaistuksen järjestämisestä luovutettiin 15.5.2003 oikeusministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Ehdotuksen mukaan maksamatonta sakkoa ei muunnettaisi vankeudeksi, jos sakotettu on ulosotossa todettu varattomaksi eikä yleinen etu vaadi muuntamista. Alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista saatuja sakkoja ei myöskään muunnettaisi vankeudeksi. Päätöksen toimenpiteistä luopumisesta tekisi ulosottomies. Lisäksi selvitysmiehet ehdottavat, että päiväsakkojen muuntosuhdetta vankeuspäiviksi muutettaisiin siten, että kolme päiväsakkoa vastaisi yhtä päivää vankeutta. Muuntorangaistuksen vähimmäispituudeksi ehdotetaan kymmentä päivää ja enimmäispituudeksi 60 päivää. Usean muuntorangaistuksen täytäntöönpanon enimmäispituus olisi 90 päivää. Selvitysmiesten mukaan enimmäispituuksia lyhentämällä voidaan nykyistä paremmin osoittaa ero sakon muuntorangaistuksen ja vankeusrangaistuksen välillä. Esityksen mukaan muuntorangaistukseen tuomitut päihdeongelmaiset suorittaisivat pääosan rangaistuksestaan päihdehuollon yksikössä. Esitys löytyy kokonaisuudessaan oikeusministeriön verkkosivuilta http://www.om.fi/19616.htm. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Kari Haavisto, p. (09) 1607 4177 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Kirsti Kuivajärvi, p. (09) 1606 7642 oikeusministeriöstä.

Osaamisen siirtämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 9.5.2003 valtiovarainministeriölle. Muistion mukaan noin puolet valtionhallinnon nykyisestä henkilöstöstä poistuu lähimmän kymmenen vuoden aikana joko eläkkeelle tai muille työmarkkinasektoreille. Poistuvan henkilöstön tilalle on kyettävä rekrytoimaan ja valmentamaan uusia henkilöitä. Tällöin on tärkeätä varmistaa, että tulokkaat pystyvät hyödyntämään riittävästi lähtevien kokemusta ja osaamista. Työryhmä suosittaa, että henkilöstöresurssien suunnitelmallinen hallinta ja kehittäminen otetaan valtion organisaatioiden arvioinnin yhdeksi tekijäksi. Organisaatioiden tulee myös selvittää nykyisissä ja tulevissa tehtävissä tarvittava osaaminen. Osaamistarpeita voidaan selvittää riskianalyysien, osaamiskartoitusten, henkilöstötilinpäätöksen sekä tulos- ja kehityskeskustelujen avulla. Työryhmä ehdottaa myös, että osaamisen turvaaminen otetaan osaksi hallinnonalojen tuottavuusohjelmia, joita valtionhallinnon kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen -hanke esittää. Sen mukaan tuottavuusohjelmiin liitetään henkilöstöstrategiat ja -suunnitelmat, joihin sisältyvät henkilöstön määrää, rakennetta ja osaamistarpeita koskevat ennusteet ja suunnitelmat. Muistio "Haasteena tuleva osaaminen" on valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/36726.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Tuija Wilska, p. (09) 1603 4919.

Kansallista mikrobilääkkeiden käyttöä eläinten hoidossa ohjaavat mikrobilääkesuositukset valmistellut työryhmä luovutti muistionsa 15.5.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen on yksi lähivuosien suurimpia lääketieteen ja eläinlääketieteen haasteita. Ongelmana ovat resistentit mikrobit, eli mikrobit jotka ovat vastustuskykyisiä mikrobilääkeaineille. Työryhmä on miettinyt tehokkaita keinoja ongelman ratkaisemiseksi; niitä ovat esimerkiksi mikrobilääkkeiden hallittu käyttö sekä infektioita ehkäisevät toimenpiteet. Kansainvälisessä vertailussa eläinperäisten mikrobien resistenssitilanne on Suomessa varsin hyvä. Hyvän tilanteen säilyttäminen myös jatkossa vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä ja ennen kaikkea kansallista panostusta. Hyvä resistenssitilanteemme on eläintuotannossa kansallinen vahvuustekijä ja kilpailuvaltti. Myös seuraeläimet tarvitsevat tulevaisuudessa hyvin tehonsa säilyttäneitä mikrobilääkkeitä terveytensä vakuudeksi. Seuraeläimissä esiintyvien bakteerien resistenssin merkitystä lisää se, että kyseiset eläimet ovat jatkuvasti läheisessä kontaktissa ihmisiin. Työryhmän muistio löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/tr2003_9.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kotieläinten lisääntymistieteen dosentti Olli Peltoniemi, p. 040 538 1621 Helsingin yliopistosta ja työryhmän sihteeri, eläinlääkintötarkastaja Henriette Helin, p. (09) 1605 2721 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vähäliikenteisten lentoreittien turvaamista pohtinut työryhmä luovutti 14.5.2003 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Mietinnön mukaan kannattamattoman lentoreitin turvaaminen julkisin varoin voi olla perusteltua, jos lentoyhteydelle on olemassa aitoa tarvetta. Lentoliikenteen tarpeen arvioisivat kuntien ja valtion viranomaiset yhdessä. Päätös lentoliikenteen turvaamisesta tulee kuitenkin aina tehdä tapauskohtaisesti. Työryhmän mielestä vähäliikenteiset lentoliikennepaikkakunnat on saatava sitoutumaan ostopalveluihin. Tämän varmistamiseksi työryhmä esittää, että liikennepaikkakuntien on osallistuttava merkittävällä panoksella rahoitukseen. Tällä hetkellä säännöllisen lentoliikenteen turvaamisessa on kyse Mikkelin ja Savonlinnan lentoliikenteen ostamisesta. EU-säädösten mukainen tuettu lentoliikenne voisi kuitenkin alkaa aikaisintaan vuoden 2004 loppupuolella. Työryhmä ei keskustellut Ilmailulaitoksen lentokenttäverkostosta tai sen hinnoittelusta. Julkaisu on kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilla http://www.mintc.fi kohdassa Julkaisut, tutkimus. Lisätietoja antavat ylijohtaja Harri Cavén, p. (09) 1602 8500 ja ylitarkastaja Marcus Merin, p. (09) 1602 8374 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitys "Rahoituksen vaikutus joukkoliikennestrategian toteuttamiseen" julkistettiin 12.5.2003 liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvityksessä arvioidaan, millaiset vaikutukset joukkoliikenteen palveluihin on joukkoliikennerahoituksen nykytasolla pysymisellä. Selvityksessä arvioidaan myös, mitkä ovat ministeriön mahdollisuudet toteuttaa joukkoliikennettä koskevat tavoitteensa lähivuosien alustavissa budjettikehyksissä. Parhaan hyödyn saavuttamiseksi nykyisen suuruiset määrärahat olisi kohdennettava vaikuttavimpiin ja jatkuvuuden turvaaviin kohteisiin. Maaseudun joukkoliikenteen rahoitusta jouduttaisiin karsimaan. Läänien tulisi varautua ostoliikennemäärärahojen leikkauksiin. Kannattamattomiksi muuttuvia vuoroja voidaan myös joutua lakkauttamaan. Työmatka-, seutu- ja kaupunkilippuja tai erityislippuja kuten nuorisolippuja ei pystytä nykytasoisilla määrärahoilla tukemaan entiseen tapaan. Pääkaupunkiseudun kehyskunnista tapahtuva työmatkaliikenteen lipputuki tulee vähenemään ja työmatkaliput kallistumaan. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisen junaliikenteen rahoitus joutuu uuteen tarkasteluun. Selvitys on kokonaisuudessaan internetissä http://www.mintc.fi/ kohdassa Julkaisut, tutkimus. Lisätietoja antaa liikenneneuvos Petri Jalasto, p. (09) 1602 8509 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.