Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 19/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.5.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 2/2003 vp) laiksi rikoslain muuttamisesta. Rikoslain eräitä säännöksiä muutetaan. Väärennyksen ja törkeän väärennyksen yritys säädetään rangaistavaksi. Sellaisen välineen tai tarvikkeen myyminen ja luovuttaminen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikoksen tekemiseen, lisätään väärennysaineiston hallussapitoa koskevaan säännökseen uusiksi tekotavoiksi. Rikoslain säännöstä niin sanotusta tietojenkäsittelypetoksesta muutetaan niin, että petostarkoituksessa tapahtuvan väärän tiedon syöttämisen sijasta rangaistavaa on datan syöttäminen sekä datan muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen, jolla saadaan aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristyminen ja aiheutetaan toiselle taloudellista vahinkoa. Säännöksestä poistetaan maininta tietojenkäsittelylaitteesta ja sen sijaan käytetään sanaa tietojärjestelmä. Maksuvälinepetoksen valmistelua koskevaa säännöstä muutetaan niin, että maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvaan välineeseen tai tarvikkeeseen taikka erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon kohdistuviin tekotapoihin lisätään myyminen ja luovuttaminen. Lisäksi mainitut teot ovat rangaistavia, jos ne kohdistuvat, paitsi erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon, myös tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin välineisiin tai tarvikkeisiin. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan väärennystä, törkeää väärennystä, väärennysaineiston hallussapitoa, maksuvälinepetosta, törkeää maksuvälinepetosta ja maksuvälinepetoksen valmistelua. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan myös petokseen ja törkeään petokseen, jos kyseiset teot tapahtuvat tietojenkäsittelypetossäännöksessä säädetyllä tavalla. Lainmuutoksilla pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 28.5.2001 hyväksymä puitepäätös muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta. Laki on tarkoitettu voimaan viimeistään 2.6.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 1606 7709)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.5.2003 seuraavat lait:

Laki Kainuun hallintokokeilusta (HE 198/2002 vp). Kainuun hallintokokeilun tarkoituksena on saada kokemusta maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuksista maakunnan kehittämiseen, peruspalveluiden järjestämiseen, kansalaisten osallistumiseen, maakunnan ja valtion keskushallinnon suhteeseen sekä kuntien ja valtion aluehallinnon toimintaan. Kokeilua sovelletaan Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vuolijoen kuntien alueella. Päätöksentekoa kootaan maakunnassa ja siirretään toimivaltaa keskushallinnosta ja kunnista maakuntatasolle. Kainuuseen perustetaan vaaleilla valittava maakuntavaltuusto, jonka alaisuuteen kootaan kokeilualueen julkiset terveyspalvelut, osa kuntien sosiaalipalveluista, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. Maakuntaan kuuluu sen tehtävien hoitamista varten Kainuun liitto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä sekä Kainuun koulutuskuntayhtymä. Maakuntavaltuusto saa toimivaltaa Kainuussa käytettävän valtion talousarviosta tulevan kehittämisrahoituksen suuntaamiseen. Laki tulee voimaan 1.6.2003. Laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kainuun hallintokokeilu alkaa 1.1.2005. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta (HE 1/2003 vp). Autoverolakia muutetaan siten, että verovelvollisen ajoneuvosta suorittama arvonlisävero jätetään lukematta autoveron veropohjaan vain silloin, kun ajoneuvo verotetaan verottomien tuontiarvojen perusteella. Verotettaessa ajoneuvoa sen yleisen kotimaisen vähittäismyyntiarvon perusteella arvonlisävero luetaan autoveron veropohjaan. Laki tulee voimaan 15.5.2003. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 1603 3148)

Ammattikorkeakoululaki ja laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta (HE 206/2002 vp). Ammattikorkeakoululakiin otetaan nykyistä selkeämmät säännökset ammattikorkeakoulujen asemasta korkeakoulujärjestelmässä ja ammattikorkeakoulujen tehtävistä. Ammattikorkeakouluilla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjähallinnossa päätetään keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista asioista. Ammattikorkeakoulun hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori. Hallituksessa ovat edustettuina rehtorin lisäksi ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat. Ammattikorkeakoulukohtaisista tavoitteista sovitaan opetusministeriön sekä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän ja ammattikorkeakoulun edustajien kesken. Lait tulevat voimaan 1.8.2003. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi nykyistä kannustavammaksi niin, että ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet kehittyä korkeakoulutasoista opetustehtävää hoitaviksi turvataan ja että ne siten voivat menestyksellisesti hoitaa myös kansallista ja alueellista innovaatiotehtäväänsä. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien toiminnalle turvataan taloudelliset resurssit suuntaamalla opiskelijakunnille rahoitusta osana ammattikorkeakoulujen rahoitusta. 3) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ammattikorkeakouluopiskelijoille turvataan terveydenhuoltopalvelut opiskelupaikkakunnalla. 4) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asemaa koskeva hallituksen esitys annetaan pikaisesti niin, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema nostetaan yliopistojen ylioppilaskuntien tasolle. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.5.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Dohassa 12.11.2001 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Qatarin valtion hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus on voimassa 8.5.2003 lähtien. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5.6.2002 annettu laki (474/2002) tulee voimaan 9.5.2003. Asetus tulee voimaan 9.5.2003. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.5.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Marjatta Rasin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Jarmo Sarevan valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöpöytäkirja Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE). (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Laura Reinilän valtuuttaminen allekirjoittamaan tiedonsaannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehtyyn Århusin yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Laura Reinilän valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Laura Reinilän valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvien vaikutusten maasta toiseen ulottuvilla vesillä aiheuttamien vahinkojen siviilioikeudellisesta korvausvastuusta ja korvaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Alivaltiosihteeri Jaakko Laajavan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Suurlähettiläs Heikki Tuunasen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Thaimaan kuningaskunnan kanssa sopimus Suomen ja Thaimaan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen reittitaulukon muuttamisesta. (LVM vanhempi hallitussihteeri Rita Linna 1602 8556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.5.2003 seuraavat nimitysasiat:

Abu Dhabissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Rekolan sivuakkreditointi Bahrainiin ja Qatariin sekä Tunisissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kaija Ilanderin sivuakkreditointi Libyaan. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Lääkintäeversti Pentti Olavi Kuronen puolustusvoimien ylilääkärin virkaan (A 30) 1.9.2003 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

Professori Kari Raivio Helsingin yliopiston kansleriksi 1.6.2003 alkavaksi toimikaudeksi. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.5.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tullilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella säädetään, että 28.2.2003 annettu laki tullilain muuttamisesta (179/2003) tulee voimaan 15.5.2003. Asetus tulee voimaan 15.5.2003. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta. Korvauksen maksaminen ulotetaan myös kantasiementuotantoon. Korvausta voi hakea jalostajan ohella myös kantasiemenen tuottaja. Huoltovarmuuskeskus päättää yhä maa- ja metsätalousministeriöltä lausunnon pyydettyään korvauksen maksamisesta. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös (148/2000). Asetus tulee voimaan 1.6.2003. (MMM osastopäällikkö Matti Aho 1605 3380)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.5.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) yleiskokouksen 56. istuntoon Genevessä 19.B28.5.2003 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Puheenjohtaja on ylijohtaja Kimmo Leppo ja jäsenet ovat suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi, ylijohtaja Jarkko Eskola, apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros, neuvotteleva virkamies Liisa Ollila, johtaja Tapani Melkas, lääkintöneuvos Merja Saarinen, yksikön päällikkö Kirsti Aarnio, lähetystöneuvos Anneli Vuorinen ja kehitysyhteistyösihteeri Kristiina Häikiö. (UM osastopäällikkö Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Päätös asettaa valtuuskunta Kiovassa 21.-23.5.2003 järjestettävään viidenteen Environment for Europe -ministerikonferenssiin mukaan lukien sen yhteydessä kokoontuvien sopimuspuolten kokoukset. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Laura Reinilä ja jäsenet ovat kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela, yksikön päällikkö Kari Karanko, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Tiusanen, erityisavustaja Marcus Rantala, neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen, ympäristöneuvos Markku Hietamäki, neuvotteleva virkamies Martti Poutanen, kansainvälisten asiain päällikkö Sirkka Haunia, ulkoasiainsihteeri Pirkka Tapiola, ylitarkastaja Leena Voutilainen, tiedottaja Eija Tynnilä, puheenjohtaja Heikki Simola ja puheenjohtaja Tom Gullberg. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtion vakuusrahaston vaalista pöytäkirjaan (EK 4/2003 vp). Valituiksi ovat tulleet kansanedustajat Reijo Kallio, Mikko Kuoppa, Kyösti Karjula, Pekka Kuosmanen, Esko Kurvinen ja Erkki Pulliainen sekä talouspoliittinen sihteeri Tapio Hellstén, poliisimestari Kari Myllyniemi ja toimitusjohtaja Mauri Salo. (VM neuvotteleva virkamies Kari Iho 1603 3083)

Päätös määrätä valtion edustajaksi Oy Veikkaus Ab:n vuosina 2003B2007 pidettäviin yhtiökokouksiin ministeri Tanja Karpela ja hänen varamiehekseen kansliapäällikkö Markku Linna. (OPM hallitusneuvos Riitta Kaivosoja 1607 7476)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen 1.4.B31.12.2003 seuraavasti (sulkeissa kansanedustajien lukumäärä): Kesk. (55) 1 560 900 euroa, SDP (53) 1 504 140 euroa, Kok. (40) 1 135 200 euroa, Vasemmistol. (19) 539 220 euroa, Vihreät (14) 397 320 euroa, RKP (8) 227 040 euroa, KD (7) 198 660 euroa, Perussuom. (3) 85 140 euroa ja Ahvenanmaa (1) 28 380 euroa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös määrätä valtion edustajat kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten valtionenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2003 pidettäviin yhtiökokouksiin: 1. Altia Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, 2. Finnvera Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, 3. Fortum Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, 4. Kemijoki Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, 5. Kemira Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Arto Honkaniemi ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, 6. Motiva Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, 7. Patria Industries Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, 8. Suomen Teollisuussijoitus Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi sekä 9. Vapo Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.5.2003 seuraavat nimitysasiat:

Opetusneuvos Kirsi Kangaspunta opetusministeriön opetusneuvoksen (A 27) määräaikaiseen virkasuhteeseen 5.6.2003B31.8.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Mirja Arajärvi ja Mari Pastila-Eklund ovat virkavapaana. (OPM hallitusneuvos Päivi Viippola 1607 7477)

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Eija Alhojärvelle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.6.2003B31.12.2005. (OPM hallitusneuvos Päivi Viippola 1607 7477)

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, agronomi Seppo Heinonen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtajan (A 30) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2003B31.8.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.5.2003 seuraavia asioita:

Geologian tutkimuskeskuksen Otaniemen toimitalon asiakaspalvelutilojen rakentaminen. Rakennushankkeella pyritään parantamaan asiakaspalvelua, tietoturvallisuutta ja kulunvalvontaa sekä palvelujen toiminnallisuutta. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 4 500 000 euroa, josta lisärakentamisen osuus 1 300 000 euroa ja muutostöiden osuus 3 200 000 euroa. Rakennushankkeen aiheuttama lisävuokra valmistushetkellä 1.12.2004 on 336 690 euroa vuodessa. Lisävuokra on tarkoitus kattaa tutkimuskeskuksen toimintamenoja uudelleen kohdentamalla keskukselle asetettujen budjettikehysten puitteissa. Rakennushanke toteutetaan 2003-2004. (KTM neuvotteleva virkamies Alpo Kuparinen 1606 3612)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys Suomen ja Viron suhteista "Suomi ja Viro Euroopan unionissa" luovutettiin 7.5.2003 pääministeri Anneli Jäätteenmäelle ja Viron pääministeri Juhan Partsille. Selvityksessä todetaan, että Viron EU-jäsenyys on suuri muutos maiden välisissä suhteissa, kun hallitukset saavat käsiteltäväkseen yhteiset unionia koskevat kysymykset. Hallituksia kehotetaan pitämään yllä tiivistä keskusteluyhteyttä muun muassa EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Selvitysmiehet korostavat niin poliittisen johdon kuin virkamiestenkin säännöllisiä tapaamisia samoin kuin nykyistä laajempaa virkamiesvaihtoa. Yhteistyölle nähdään tarvetta myös EU:n tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sekä Suomen että Viron kannalta tärkeää olisi jäsenmaiden tasavertaisuuden turvaaminen ja EU:n toimielinten tasapainon säilyttäminen. Lisäksi selvitysmiehet näkevät erityisiä yhteistyötarpeita ympäristökysymyksissä, etenkin Suomenlahden ja ilmaston suojelussa. He ehdottavat myös konkreettisia toimia, kuten Suomenlahden julistamista erityisen herkäksi merialueeksi ja talvioloihin sopimattomien öljytankkereiden liikennöinnin estämistä. Selvityksessä suositellaan yhteisen Suomenlahti-ohjelman laatimista. Selvityksessä käsitellään lisäksi muun muassa elinkeinoja, koulutusta ja vapaata liikkuvuutta. Selvityksen laatijoina olivat varatuomari Esko Ollila ja suurlähettiläs Jaak Jõerüüt. Selvitys on valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa www.vnk.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa ulkoasiainsihteeri Vesa Vasara, p. (09) 1605 5763 ulkoasiainministeriöstä.

Osakeyhtiölakityöryhmä luovutti mietintönsä 6.5.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Tavoitteena on nykyistä joustavampi laki, jonka avulla yhtiöt voivat järjestää toimintansa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Uudistettu osakeyhtiölaki voisi työryhmän mukaan lisätä Suomen houkuttelevuutta yhtiöiden sijoittumispaikkana ja helpottaa yrittäjyyttä. Mietinnössä ehdotetaan useiden nykyisten rajoitusten ja muotomääräysten keventämistä tai poistamista. Yhtiön ei esimerkiksi tarvitsisi laatia lainkaan yhtiöjärjestystä, tilintarkastajien lausuntoja poistettaisiin ja kokouskutsumuodollisuuksia kevennettäisiin. Joustavuuden lisäämisen vastapainona vähemmistöosakkaiden ja velkojien asemaa turvattaisiin useilla tavoilla. Osakeyhtiön varoja ei saisi jakaa, jos tämän seurauksena yhtiötä uhkaisi maksukyvyttömyys. Oikeussuojakeinoja tehostettaisiin esimerkiksi kehittämällä lunastussäännöksiä. Lisäksi nykyistä selkeämpi sääntely parantaisi muun muassa pienosakkaiden mahdollisuuksia saada tietoa oikeuksistaan. Osakeyhtiön pääomajärjestelmään ehdotetaan kahta merkittävää uudistusta eli luopumista osakkeiden nimellisarvosta ja pääomasijoitusten vapauttamista. Yhtiön omien osakkeiden lunastamista ja hankkimista koskevia käsitteitä ehdotetaan myös muutettaviksi. Hankkimisella tarkoitettaisiin yhtiölle vapaaehtoisesti luovutettavia osakkeita ja lunastamisella sitä, että osakkeet otetaan yhtiölle pakolla. Osakeyhtiöiden omistuksen julkisuutta rajoitettaisiin. Ehdotuksen mukaan vain muilla osakkeenomistajilla olisi oikeus tutustua yksityisten osakeyhtiöiden omistajaluetteloon. Julkisissa osakeyhtiöissä, jotka ovat lähes aina pörssiyhtiöitä, julkisia olisivat tiedot sellaisista osakkeenomistajista, joilla on vähintään tuhannesosa yhtiön kokonaisäänimäärästä. Mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/19380.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen, p. (09) 1606 7661 oikeusministeriöstä.

AluekeskuksetBkoko kuva Braportti julkistettiin 7.5.2003 sisäasianministeriössä. Julkaisussa on esitetty keskeisimpiä muuttujia käyttäen laskelma aluekeskusten asemasta toisiinsa verrattuna. Aluekeskuksen paremmuuteen toisiin aluekeskuksiin verrattuna vaikuttavat aluekeskuksen koko, etäisyys pääkaupunkiseudusta ja muista suurista kaupunkiseuduista. Lisätietoja antaa erikoistutkija Janne Antikainen, p. 040 764 1829.

Suomen Pankki -lain tarkistustyöryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2003 toiselle valtiovarainministerille Ulla-Maija Wideroosille. Työryhmä ehdottaa Suomen Pankin oman pääoman määrää, varauksia ja voiton käyttöä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että ne vastaavat pankin asemaa ja tehtäviä osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Ehdotuksen mukaan pankin voitto tuloutettaisiin valtiolle. Pankkivaltuusto voisi kuitenkin erityisestä syystä päättää voiton käyttämisestä toisinkin. Varauksia koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tilinpäätöksessä voitaisiin tehdä varauksia tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi. Samalla täsmennettäisiin näiden varausten tekemiselle säädettyjä edellytyksiä. Rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi ei varauksia enää voitaisi tehdä. Suomen Pankin kantarahaston suuruudeksi ehdotetaan 100 miljoonaa euroa ja vararahaston vähimmäismääräksi 200 miljoonaa euroa. Määrä, jolla kantarahasto ylittää mainitun määrän ja vararahasto sille säädetyn vähimmäismäärän, tuloutettaisiin kertaluonteisesti valtiolle. Työryhmän muistio löytyy valtiovarainministeriön internetsivulta www.vm.fi kohdasta Julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot 2003. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, p. (09) 1603 3040 valtiovarainministeriöstä.

Valtion mailla sijaitsevien luonnonsuojelualueiden metsien ja soiden ennallistamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 6.5.2003 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että Metsähallitus ennallistaisi hallinnassaan olevilla suojelualueilla 29 000 hehtaaria metsiä ja 20 000 hehtaaria ojitettuja soita vuoteen 2012 mennessä. Etelä-Suomen ja Pohjanmaan suojelualueiden metsien keskimääräinen lahopuun määrä tulisi nostaa noin 30 kuutiometriin hehtaarilla seuraavan 20 vuoden kuluessa. Työryhmä ehdottaa myös, että Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos muodostaisivat suojelualueilleen paloalueiden verkoston. Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden ennallistamistarpeet olisi selvitettävä yhteistyössä maanomistajien kanssa vuoteen 2007 mennessä. Ennallistaminen on toimintaa, jolla pyritään nopeuttamaan ihmisen muuttaman ekosysteemin palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Lyhyellä aikavälillä pyritään parantamaan uhanalaisten ja taantuneiden eliölajien elinmahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on sellaisen kehitysvaihe- ja elinympäristömosaiikin luominen, joka säilyttää alueella luontaisesti esiintyvien lajien kannat elinvoimaisina. Mietintö on ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy618/sy618.htm. Lisätietoja antaa ympäristöneuvos Pertti Rassi, p. (09) 1603 9337 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.