Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2003

Liite: Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ministereiden sijaisuudet 17.4.2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti teki 17.4.2003 seuraavat muutokset valtioneuvostossa:

1) Valtioneuvoston jäsenyydestä vapautettiin:

pääministeri Paavo Tapio Lipponen, pääministerin sijainen, sisäasiainministeri Ville Heimo Antero Itälä, ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomioja, ulkomaankauppaministeri Jari Pekka Olavi Vilén, oikeusministeri Hannu Erkki Johannes Koskinen, alue- ja kuntaministeri Martti Allan Korhonen, puolustusministeri Jan-Erik Enestam, valtiovarainministeri Sauli Väinämö Niinistö, ministeri Sini Maaria Suvi-Anne Siimes, opetusministeri Maija-Liisa Rask, kulttuuriministeri Ritva Kaarina Dromberg, maa- ja metsätalousministeri Jari Antero Koskinen, liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Kalevi Immeri Sasi, kauppa- ja teollisuusministeri Taru Sinikka Mönkäre, sosiaali- ja terveysministeri Maija Riitta Perho, peruspalveluministeri Eva Rita Katarina Biaudet, työministeri Tarja Katarina Filatov sekä ympäristöministeri Jouni Ensio Backman.

2) Valtioneuvoston jäseniksi nimitettiin:

pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, varatuomari, eduskunnan puhemies Anneli Tuulikki JÄÄTTEENMÄKI ja hänen ehdotuksestaan
- ulkoasiainministeriksi valtiotieteen tohtori, ekonomi, kansanedustaja Erkki Sakari TUOMIOJA,
- ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön ja ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona LEHTOMÄKI, - oikeusministeriksi varatuomari, kansanedustaja Hannu Erkki Johannes KOSKINEN,
- sisäasiainministeriksi hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja Kari Juhani RAJAMÄKI,
- alue- ja kuntaministeriksi sisäasiainministeriöön ja ministeriksi käsittelemään ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita kaupunginjohtaja, hallintotieteiden lisensiaatti, kansanedustaja Hannes MANNINEN,
- puolustusministeriksi lehtimies, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Matti Taneli VANHANEN,
- valtiovarainministeriksi liikunnanopettaja, kansanedustaja Antti Tapani KALLIOMÄKI,
- toiseksi valtiovarainministeriksi käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita kunnanjohtaja, merkonomi, kansanedustaja Cecilia Ulla-Maj WIDEROOS,
- opetusministeriksi sairaanhoitaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Tuula Irmeli HAATAINEN,
- kulttuuriministeriksi käsittelemään opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita sosionomi AMK, kansanedustaja Tanja Tellervo KARPELA,
- maa- ja metsätalousministeriksi agronomi, kansanedustaja Juha Sakari KORKEAOJA,
- liikenne- ja viestintäministeriksi opetusneuvos, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Leena Marjatta LUHTANEN,
- kauppa- ja teollisuusministeriksi yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Reijo Mauri Matias PEKKARINEN,
- sosiaali- ja terveysministeriksi apulaisylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja Taru Sinikka MÖNKÄRE,
- peruspalveluministeriksi käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita hammaslääketieteen tohtori, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Liisa Marja HYSSÄLÄ,
- työministeriksi tiedottaja, kansanedustaja Tarja Katarina FILATOV sekä
- ympäristöministeriksi ja ministeriksi käsittelemään ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jan-Erik ENESTAM. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.4.2003 seuraavat lait:

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 266/2002 vp). Arvonlisäverolakiin tehdään laskutusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Muutokset koskevat laskun antovelvollisuutta, laskun käsitettä, laskulta vaadittavaa tietosisältöä, sähköistä laskutusta sekä laskujen säilyttämistä. Direktiivi muun muassa yhdenmukaistaa laskuilta arvonlisäverotuksessa vaadittavan tietosisällön. Arvonlisäverolakiin sisällytetään direktiivin mukaiset laskujen tietosisältövaatimukset. Lasku voi muodostua erillisistä asiakirjoista. Lakiin lisätään nimenomaiset säännökset niistä edellytyksistä, joiden mukaan ostaja voi laatia laskun myyjän puolesta. Sähköiselle laskutukselle ei aseteta erityisiä edellytyksiä. Arvonlisäverolakiin otetaan säännökset tositteiden säilyttämisvelvollisuudesta, -paikasta ja -ajasta. Laskut voidaan tallentaa sähköisesti missä jäsenvaltiossa tahansa, jos tallennus on suoritettu siten, että se takaa täydellisen tosiaikaisen tietokoneyhteyden kyseisiin tietoihin. Yhdenmukaisuuden vuoksi kirjanpitolakia muutetaan vastaavasti. Arvonlisäverolain ostovähennyksen käyttämistä koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin säännöksiä. Ostovähennyksen edellytyksenä on lain vaatimukset täyttävän laskun hallussapito. Verovirasto voi kuitenkin hyväksyä vähennyksen myös muulloin. Muihinkin arvonlisäverolainsäädännön vähennysoikeuden toteennäyttämistä sekä kirjanpitovelvollisuutta koskeviin säännöksiin tehdään joitakin täydennyksiä. Arvonlisäverolakiin tehdään lisäksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Arvonlisäverolain 13 a §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.6.2003. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Sisäasiainministeri Kari Rajamäen tai oikeusministeri Johannes Koskisen tai heidän estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen puolesta pöytäkirja tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 1603 3077)

VALTUUSKUNNAT

Tasavallan presidentti asetti 25.4.2003 seuraavat valtuuskunnat:

Valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vuosittaiseen ministerikokoukseen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs Jorma Julin. Jäsenet ovat osastopäällikkö Antti Kuosmanen, osastopäällikön toinen sijainen Rauno Viemerö, finanssineuvos Kari Varis, yksikön päällikkö Jorma Korhonen, lähetystöneuvos Riitta Swan ja lähetystöneuvos Paula Parviainen. Ulkoasiainministeriö oikeutettiin määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2003 seuraavat nimitysasiat:

Vanhempi vakuutustuomari Pekka Martti Ihalainen Vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään laamannin virkaan, vanhempi vakuutustuomari Ingeborg Johanna Palmn toiseksi teytettävään laamannin virkaan ja vanhempi vakuutustuomari Erkki Juhani Noronen kolmanneksi täytettävään laamannin virkaan, kaikki 1.5.2003 lukien. (VM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.4.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta. Laki väestötietolain muuttamisesta vahvistettiin 11.4.2003. Lakia muutettiin siten, että siinä on otettu huomioon uusi laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Väestötietolakiin on tehty tästä laista aiheutuvat välttämättömät muutokset. Samalla on tarkistettu eräitä lakiin sisältyviä, lähinnä asetuksenantovaltuutta koskevia säännöksiä siten, että ne vastaavat uuden perustuslain vaatimuksia. Asetukseen on tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia väestötietolain muutoksen johdosta. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (SM hallitusneuvos Tarja Hyvönen 1604 2835)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Talousarvioasetuksen säännöksiä valtion talousarvioesityksen valmistelun vaiheista muutetaan siten, että kehysmenettelyssä tehtävän päätöksen nimi olisi valtiontalouden kehykset. Valtioneuvoston kehyspäätös mainitaan erikseen yhtenä talousarvioesityksen valmistelun vaiheena. Säännösten uudistaminen antaa oikeudelliset edellytykset ja perusteet valtiontalouden kehysmenettelyn ja kehyspäätöksen sisällön kehittämiseen hallitusohjelmassa sovitulla tavalla talousarvioasetuksen nojalla annettavissa valtioneuvoston määräyksissä ja käytännössä. Talousarvioasetukseen otetaan säännökset siitä, että talousarvioasetuksen nojalla annetuissa valtioneuvoston määräyksissä tarkemmin määritellyllä tavalla voidaan tehdä myös muita kuin hallinnonaloittaisia kehys- ja talousarvioehdotuksia. Talousarvioasetusta muutetaan lisäksi siten, että talousarviossa eduskunnan pääluokka on ennen tasavallan presidentin pääluokkaa. Muutettu pääluokkajärjestys vastaa sitä järjestystä, jossa ylimmät valtioelimet mainitaan perustuslaissa. Asetus tulee voimaan 24.4.2003. Tasavallan presidentin ja eduskunnan pääluokkien järjestys muutetaan varainhoitovuoden 2004 talousarviosta lähtien. (VM neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti 1603 3025)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Yleisvaarallisten tartuntatautien listaan lisätään SARS-niminen aiemmin tuntematon tauti. Toistaiseksi SARSille ei ole pystytty kehittämään parantavaa hoitoa. Tauti on levinnyt nopeasti laajalle alueelle matkustajien välityksellä. Tautikuolleisuus on noin 4 prosenttia tautiin sairastuneista. Muutos mahdollistaa tartuntatautilain mukaisten tahdosta riippumattomien rajoitustoimenpiteiden kohdistamisen SARS-tautiin sairastuneisiin tai sairastuneiksi epäiltyihin. Asetus tulee voimaan 25.4.2003. (STM lääkintöneuvos Merja Saarinen 1607 4030)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta muutettiin 1.4.2003 lukien niin, että siitä poistettiin pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen määräytymisperusteet, jotka siirtyivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 1.4.2003 lukien. Lasten päivähoidon maksuperusteet olivat jo ennestään laissa. Tulosidonnaisista maksuista vain kotihoidon maksuperusteet jäivät edelleen asetukseen. Asetuksen 29 §:ssä säädetään, mitä tuloja ei oteta huomioon kotihoidon maksuja määrättäessä. Päivähoito- ja laitoshoitomaksuja koskevat tulokäsitteet yhdenmukaistuivat tältä osin, kun pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteet siirtyivät lakiin. Kotihoidon maksujen tulokäsite muutettiin asetuksen muutoksen yhteydessä vastaamaan päivähoito- ja laitoshoitomaksujen tulokäsitettä. Niinpä muun ohessa eläkkeen saajien hoitotuki säädettiin tuloksi, jota ei enää saanut ottaa huomioon kotihoidon maksua määrättäessä. Jos hoitotukea koskeva muutos jäisi pysyväksi, kuntien maksutulot vähenisivät merkittävästi. Asetuksen muutoksella ei tavoiteltu tällaista vaikutusta eikä sitä ollut asian valmistelun yhteydessä ennakoitu, vaan asetukseen oli tarkoitus tehdä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetuksen 29 § palautetaan aikaisempaan muotoonsa siltä osin, kuin kysymys on eläkkeensaajien hoitotuen ottamisesta tulona huomioon kotihoidon maksua määrättäessä. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. Siirtymäsäännöksellä varataan kunnille aikaa muuttaa maksut uusien säännösten mukaisiksi viimeistään 1.9.2003. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 1607 4360)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.4.2003 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös vahvistaa ministereiden väliset työnjaot ministeriöissä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ulkoasiainministeriössä virkanimitys- ja henkilöstöasiat käsittelee ulkoasiainministeri.

Pääministeri Jäätteenmäen ja ministeri Lehtomäen välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Ministeri Lehtomäki käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.
Pääministeri Jäätteenmäki käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.

Ulkoasiainministeri Tuomiojan, kauppa- ja kehitysministeri Lehtomäen ja ministeri Enestamin välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lehtomäki käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat.
Ministeri Enestam käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sisäasiainministeri Rajamäen ja alue- ja kuntaministeri Mannisen välinen työnjako sisäasiainministeriössä:
Alue- ja kuntaministeri Manninen käsittelee kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvat asiat.
Sisäasiainministeri Rajamäki käsittelee muut sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Valtiovarainministeri Kalliomäen ja toisen valtiovarainministerin Wideroosin välinen työnjako valtiovarainministeriössä:
Toinen valtiovarainministeri Wideroos käsittelee hallinnon kehittämisosastolle ja rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita lukuun ottamatta Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaisia investointipankkeja eikä valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita, sekä muut kuin fiskaalisesti merkittävät verotukseen ja tulleihin liittyvät asiat ja henkilöstöosastolle kuuluvat asiat sekä EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Kalliomäki käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetusministeri Haataisen ja kulttuuriministeri Karpelan välinen työnjako opetusministeriössä:
Kulttuuriministeri Karpela käsittelee ministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle, hallintoyksikölle, talousyksikölle, kansainvälisten asiain sihteeristölle ja tietopalveluyksikölle kuuluvat asiat sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat ja kansainvälisen henkilövaihdon keskusta koskevat asiat.
Opetusministeri Haatainen käsittelee muut opetusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarisen ja ministeri Lehtomäen välinen työnjako kauppa- ja teollisuusministeriössä:
Ministeri Lehtomäki käsittelee markkinaosaston ulkomaankaupparyhmälle kuuluvat asiat.
Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen käsittelee muut kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Mönkäreen ja peruspalveluministeri Hyssälän välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri Hyssälä käsittelee terveysosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita sekä perhe- ja sosiaaliosastolle kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Mönkäre käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Ympäristöministeri Enestamin ja ministeri Mannisen välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Ministeri Manninen käsittelee asuntoasiat
Ympäristöministeri Enestam käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Anneli Jäätteenmäki; jäsenet: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Matti Vanhanen, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, valtiovarainministeri Antti Kalliomäki ja oikeusministeri Johannes Koskinen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Anneli Jäätteenmäki; jäsenet: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, oikeusministeri Johannes Koskinen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Anneli Jäätteenmäki; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, sisäasiainministeri Kari Rajamäki ja alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös määrätä talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Anneli Jäätteenmäki; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, työministeri Tarja Filatov, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen, sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre, puolustusministeri Matti Vanhanen ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto 17.4.2003 nimitetyn pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelmasta. Hallitusohjelma löytyy internetosoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/36117.pdf. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.4.2003 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksistaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös valtiontalouden kehysehdotusten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista. Päätös sisältää valtion talousarviosta annetussa asetuksessa tarkoitetut määräykset valtiontalouden kehysehdotusten ja talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnasta. Päätös korvaa 8.3.2001 annetun päätöksen. Päätökseen lisätään määräykset hallitusohjelmassa sovittua finanssipoliittista linjausta täsmentävistä vaalikaudelle annettavista valtiontalouden kehyksistä. Hallitusohjelman finanssipoliittista linjaa toteuttava, vaalikauden valtiontalouden kehyksiä koskevassa päätöksessä tarkemmin määriteltävä menosääntö mainittaisiin määräyksessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä vuosittaiset kehysehdotukset ja talousarvioehdotukset laaditaan menosäännön ja valtioneuvoston antamien muiden valtion taloutta ja toimintaa vaalikaudella koskevien kannanottojen mukaisesti. Vuosittain seuraavalle toiminta- ja taloussuunnittelun nelivuotiselle suunnittelukaudelle annettavat valtiontalouden kehykset laadittaisiin menosäännön ja muiden vaalikautta koskevien valtioneuvoston kannanottojen puitteissa. Valtiontalouden kehyksiin sisällytetään hallitusohjelmassa sovittujen politiikkaohjelmien määrärahavaraukset. Politiikkaohjelmien kehys- ja talousarvioehdotusten valmistelusta ja käsittelystä otetaan päätökseen yleiset periaatteet. Valtioneuvoston nimeämä politiikkaohjelmaa koordinoiva ministeri voi laatia politiikkaohjelman toteuttamiseen osallistuvien ministeriöiden kanssa yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden ehdotuksia täydentävän ja niille rinnakkaisen ehdotuksen politiikkaohjelman kehyksiksi ja politiikkaohjelman talousarvioehdotuksen. Tarkoituksena on, että koordinoivan ministerin ehdotus olisi etukäteen tarpeen mukaan neuvoteltu politiikkaohjelman toteuttamiseen osallistuvien ministeriöiden ehdotuksen kanssa. Päätös tulee voimaan 24.4.2003. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös asettaa satovahinkoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2003-30.4.2006. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriö); jäsenet: ylitarkastaja Pia Lehmusvuori maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriö), budjettineuvos Kati Suihkonen valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriö), johtaja Markku Suojanen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (tutkimuspäällikkö Simo Tiainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), asiamies Minna Oravuo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (puutarha-asiamies Mika Virtanen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry) ja toiminnanjohtaja Tage Ginström Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (asiamies Rikard Korkman Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC). (MMM hallitusneuvos Timo Tolvi 1605 2445)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön diplomaattikonferenssiin Lontoossa 12.-16.5.2003, jossa käsitellään lisärahaston perustamista öljyvahinkovastuuta koskevan vuoden 1992 rahastoyleissopimuksen yhteyteen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallitusneuvos Lolan Eriksson ja jäsenet ovat pääsihteeri Merja Huhtala ja lähetystöneuvos Kimmo Lähdevirta. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.4.2003 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin (A 33) virkaan 17.4.2003 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.4.2003 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetun määräyksen muuttamisesta. Toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annettua valtiovarainministeriön määräystä (TM0206) muutetaan siten, että siihen lisätään hallitusohjelmassa sovittujen politiikkaohjelmien budjetointia sekä hallitusohjelmassa sovittujen finanssipoliittisten linjausten ja niiden perusteella valtioneuvoston vahvistettavaksi tulevan menosäännön ottamista huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnassa koskevat määräykset. Lisäksi määräykseen otetaan peruspalvelubudjettitarkastelun sisällyttämiseksi talousarvioesityksen yleisperusteluihin tarvittavat määräykset. Tulojen ja menojen kohdentamista koskevat määräykset tarkistetaan teknisesti vastaamaan varainhoitovuodesta 2003 lähtien sovellettavia valtion talousarviosta annetun asetuksen uusia säännöksiä. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä tarkistuksia. Määräys tulee voimaan 24.4.2003. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.