Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.4.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 § muutetaan siten, että myös Turun yliopistossa voidaan suorittaa teknillistieteellisiä tutkintoja. Asetus tulee voimaan 1.8.2004. (OPM opetusneuvos Ari Saarinen 1607 7312)

Valtioneuvoston asetus hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että hammaslääketieteellisiä perustutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston lisäksi myös Turun yliopistossa. Peruskoulutuksen laajentamisen tavoitteena on vastata edessä olevaan merkittävään hammaslääkäritarpeen kasvuun. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (OPM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 1607 7398)

Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta. Uudessa tutkintoasetuksessa otetaan huomioon koulutuksen kehittämisestä tehdyt ehdotukset sekä valtioneuvoston terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi tekemän periaatepäätöksen velvoitteet koulutuksen suorittamisesta terveyskeskuksessa ja yliopistosairaalan ulkopuolella. Koulutusohjelmien määrä ja koulutuksen pituus pysyvät ennallaan. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetty moniammatillinen johtamiskoulutus valmistellaan niin, että se on käytettävissä vuonna 2005. Asetuksella kumotaan erikoishammaslääkärin tutkinnosta annettu asetus (629/1984). Asetuksen 6 a §:n säännöstä, joka koskee erikoishammaslääkärin hallinnon pätevyyteen johtavaa koulutusta, kuitenkin sovelletaan vuoden 2005 loppuun saakka. Asetus tulee voimaan 30.4.2003. (OPM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 1607 7398)

Valtioneuvoston asetus eräille turkistarhaajille maksettavasta korvauksesta. Korvausta myönnetään sellaisille turkiseläinten tarhausta vuonna 2002 harjoittaneille yksityisille henkilöille, yksityisten henkilöiden yhteenliittymille ja yhteisöille, jotka ovat kärsineet Ab Terjärv Frys Oy:n 4. ja 5.10.2002 toimittaman saastuneen rehun aiheuttaman turkiseläinten lopettamisen vuoksi taloudellisia menetyksiä. Korvaus on 68,50 euroa lopetettua sinikettua kohti ja 21,50 euroa lopetettua minkkiä kohti. Asetus tulee voimaan 23.4.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.4.2003 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) yleiskokouksen 14. istuntoon Genevessä 5. - 24.5.2003 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääjohtaja Petteri Taalas ja jäsenet ovat suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi, johtaja Kristiina Soini, johtaja Martti Heikinheimo, johtaja Yrjö Viisanen, ylitarkastaja Maria Hurtola, yksikönjohtaja Pertti Seuna, johtaja Pekka Plathan, markkinointipäällikkö Mats Wiljander, hallituksen puheenjohtaja Pirkko Saarikivi ja ulkoasiainsihteeri Johanna Karanko. (UM ulkoasiainneuvos Riitta Resch 1605 5672)

Päätös määrätä Turun hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi psykiatrian erikoislääkäri Olavi Raimo Lounevaara 1.5.2003-31.10.2005. (OM vanhempi hallitussihteeri Erja Hynninen 1606 7610)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätös vuodelta 2002, josta Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös osoittaa voittoa 136 684 087,02 euroa ja konsernin tilinpäätös 131 480 012,64 euroa. Senaatti-kiinteistöjen voitosta suoritetaan tuloutusta 31 miljoonaa euroa. Samalla päätetään, että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 1603 3000)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.4.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (ihmisen elinten ja kudosten laittoman kaupan ehkäisy ja torjunta). Puitepäätösehdotus koskee ihmisen elinten ja kudosten kaupan tekemistä rangaistavaksi. Rangaistavien tekojen ala olisi hyvin laaja käsittäen paitsi ihmiskaupan elinten tai kudosten laitonta poistamista varten ja niiden muun epäasiallisen poistamisen, myös esimerkiksi luovuttajan omasta vapaasta tahdosta tapahtuvan elinten tai kudosten myymisen. Puitepäätöksen mukaan törkeimmiksi arvioitujen tekojen enimmäisrangaistuksen tulisi olla vähintään viidestä kymmeneen vuotta vankeutta. Rangaistusvastuu voisi myös kohdata oikeushenkilöä. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltion alueellinen lainkäyttövalta olisi laaja. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (tapaamisoikeusyleissopimus). Päätösehdotuksen tavoitteena on, että yhteisö voisi allekirjoittaa lapsiin liittyvää yhteydenpitoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on määrittää yleiset periaatteet ja turvatakeet, joita noudatetaan tehtäessä ja pantaessa täytäntöön päätöksiä lapsen ja hänelle läheisten henkilöiden välisestä yhteydenpidosta. Eräät yleissopimuksen määräykset kuuluvat yhteisön toimivaltaan. Valtioneuvosto ei vastusta päätösehdotuksen hyväksymistä. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 1606 7713)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta (tavaramerkki). Komission ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa yhteisön tavaramerkkijärjestelmän toimivuus ja kustannusvastaavuus myös laajentumisen jälkeen sekä edistää tavaramerkkiasiamiespalvelujen vapaata liikkuvuutta. Lisäksi tarkoituksena on tehostaa eräitä yhteisön tavaramerkki- ja mallisuojaviraston menettelytapoja. (KTM nuorempi hallitussihteeri Minna Tukiainen 1606 3580)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.4.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Anu Inkeri Laaksonen oikeusministeriön yleisen osaston hallitussihteerin (A 26) virkaan 1.6.2003 lukien. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

Valtiotieteen maisteri Seija Parviainen neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.-30.6.2003. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.4.2003 seuraavia asioita:

Suostumus Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Haapajärven Asevarikon käyttöön rakennettavan uuden lataamorakennuksen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2006 ja voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 20 vuoden kuluttua. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Valtiontakuun myöntäminen Retretti Oy Ltd:lle Taidekeskus Retretissä järjestettäville taidenäyttelyille. Opetusministeriö myöntää Retretti Oy Ltd:lle valtiontakuun Taidekeskus Retretissä 28.5-24.8.2003 järjestettäviä "Ivan Aivazovski- maalaukset, piirrokset ja esineistö", "Punkaharju-aiheiset teokset" ja "Haagin koulukunta- maalaukset ja piirustukset" -näyttelyjä varten. Valtiontakuu kattaisi esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuun enimmäismäärä on 103 843 600 euroa. Valtiontakuu on voimassa 5.5.-15.9.2003. (OPM kulttuuriasiainneuvos Pekka Pekkonen 1607 7474)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen. Päätöksellä osoitetaan alueellisille metsäkeskuksille 2 160 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaan yksityisille metsänomistajille maksettaviin korvauksiin metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä aiheutuviin vähäistä suurempiin menetyksiin (metsätalouden ympäristötuki) sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi päätöksellä varataan 2 140 000 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä sekä 200 000 euroa käytettäväksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonarvokaupan pilottihankkeen kokeilun toteuttamiseen. (MMM metsäneuvos Jouko Paloniemi 1605 2408)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2002 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatalouden interventiorahaston tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaisesti maatalouden interventiorahaston kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 on ollut 874 175,62 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 39 319 330,98 euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Liskola 1605 2192)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Moottoriveneiden rekisteröintiä pohtinut työryhmä luovutti 15.4.2003 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille. Työryhmän mukaan moottoriveneen omistajan tulisi voida rekisteröidä veneensä missä tahansa Suomen maistraateista. Uusi käytäntö mahdollistaisi sen, että moottoriveneellä olisi yksi ja sama rekisterinumero sen koko elinkaaren ajan. Lisätietoja antavat merenkulkuneuvos Raimo Kurki, p. 040 557 6911 ja hallitusneuvos Aila Salminen, p. (09) 1602 8491 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lääkekorvausjärjestelmän uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 8.4.2003 sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmän mukaan lääkekorvausjärjestelmää tulee uudistaa ja lääkkeiden erityiskorvauksen tulee kohdentua vaikeasti ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden välttämättömään lääkehoitoon. Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmää esitetään uudistettavaksi siten, että korvausluokkia olisi kolme: peruskorvaus-, erityiskorvaus- ja nollakorvausluokka. Kun nykyisin potilas saa lääkärin määräämästä lääkkeestä joko peruskorvauksen (50 prosenttia), alemman erityiskorvauksen (75 prosenttia) tai ylemmän erityiskorvauksen (100 prosenttia), muutettaisiin järjestelmää esityksen mukaan niin, että peruskorvauksen suuruus olisi 50 prosenttia hinnasta ja erityiskorvausluokkia vain yksi, josta korvattaisiin potilaalle 90 prosenttia lääkkeen hinnasta. Lääkkeet, joita ei ole hyväksytty korvattaviksi, kuuluisivat ns. nollakorvausluokkaan. Kliiniset ravintovalmisteet korvattaisiin peruskorvausluokan mukaisesti. Tällä hetkellä ne ovat joko perus- tai erityiskorvattavia. Työryhmä ehdottaa, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2006 alusta. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Anja Kairisalo, p. (09) 1607 4411 ja hallitussihteeri Minna Levander, p. (09) 1607 3868 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteissa noudatettavien ehtojen valvontaa selvittäneen työryhmän mietintö luovutettiin 11.4.2003 työministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että myös työsuojeluviranomaiset valvoisivat ulkomaalaisen työvoiman työsuhteen ehtojen noudattamista. Lisäksi työryhmä pitää tarpeellisena työsyrjinnän rangaistuksien koventamista. Työlupien ehtojen noudattamisen valvonta annettaisiin työvoimaviranomaisten ja poliisin ohella myös työsuojeluviranomaisten tehtäväksi. Sekä työsuojeluviranomaisten että poliisin resursseja ehdotetaan vahvistettavaksi useilla henkilötyövuosilla. Työnantajan velvollisuuksien laiminlyönti työlupa-asioissa tulisi ulkomaalaisrikkomuksena entistä rangaistavammaksi. Se koskisi myös huolimattomuutta, joka ei vielä olisi työluparikoksena rangaistava teko. Työryhmän mietintö on työministeriön internetsivuilla osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa johtaja Matti Salmenperä, p. (09) 1604 8937 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.