Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.4.2003 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2003 vp) laiksi autoverolain 12 §:n muuttamisesta. Autoverolakia muutetaan siten, että verovelvollisen ajoneuvosta suorittama arvonlisävero jätetään lukematta autoveron veropohjaan vain silloin, kun ajoneuvo verotetaan verottomien tuontiarvojen perusteella. Verotettaessa ajoneuvoa sen yleisen kotimaisen vähittäismyyntiarvon perusteella arvonlisävero luetaan autoveron veropohjaan. Laki on tarkoitettu voimaan 15.5.2003 samanaikaisesti autoverolain muuttamisesta annetun lain (266/2003) kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 1603 3148)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.4.2003 seuraavat lait: Palosuojelurahastolaki (HE 194/2002 vp). Palosuojelurahastolailla uudistetaan palosuojelurahastoa koskevat säännökset sekä nostetaan lain tasolle nykyisin asetuksella säädettyjä säännöksiä perustuslain edellyttämällä tavalla. Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, johon tuloutetaan vakuutuksista perittävät palosuojelumaksut. Rahaston varoja käytetään tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistarkoituksiin. Laki sisältää säännökset palosuojelumaksun määrästä, maksuvelvollisista ja maksuunpanosta sekä palosuojelurahaston varoista, rahaston hallituksesta ja sen tehtävistä, taloushallinnosta ja tilintarkastuksesta sekä avustuksien ja muun rahoituksen kohteista ja saajista, avustusten hakemisesta ja määristä. Rahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan muuten mitä valtionavustuslaissa säädetään. Laki tulee voimaan 1.7.2003. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

Laki väestötietolain muuttamisesta ja laki henkilökorttilain muuttamisesta (HE 236/2002 vp). Väestötietolakiin tehdään uudesta sähköisiin allekirjoituksiin liittyvästä yleislaista aiheutuvat välttämättömät muutokset. Yleislakia sovelletaan Väestörekisterikeskuksen toimintaan laatuvarmenteita tarjoavana varmentajana. Lisäksi yleislakia sovelletaan Väestörekisterikeskuksen myöntämään, sähköisiin allekirjoituksiin liittyvään varmenteeseen lukuun ottamatta Väestörekisterikeskuksen myöntämän kansalaisvarmenteen tietosisältöä, tallettamista julkiseen hakemistoon ja hakemismenettelyä, joista säädetään väestötietolaissa yleislaista poikkeavasti. Henkilökorttilakiin ja väestötietolakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat sähköisen asioinnin kehittämistarpeista. Sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistetään yhdeksi yhteiseksi valtion viranomaisen myöntämäksi sähköisessä asioinnissa käytettäväksi asiointikortiksi. Lisäksi kortin voimassaoloaikaa pidennetään, hakemismenettelyä helpotetaan sekä sisällytetään tekninen osa kaikkiin henkilökortteihin. Eduskunnan lausuma; Hyväksyessään lakiehdotukset eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän lisäksi sellaisiin toimenpiteisiin, että myös valtion eri yksiköiden palvelut ovat laajasti kansalaisten käytettävissä sähköisen henkilökortin avulla. Laki väestötietolain muuttamisesta tulee voimaan 1.5.2003. Lain 23 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.6.2004. Laki henkilökorttilain muuttamisesta tulee voimaan 1.9.2003. Lain 3 a §, 6 §:n 2-4 momentit, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 3 momentti, 13 a §, 14 §:n 4 momentti, 15 §:n 3 momentti ja 16 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1.6.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta (HE 196/2002 vp). Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään asioista, joista aiemmin säädettiin laissa kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta ja kuntalain henkilöstöä koskevassa 6 luvussa. Lisäksi laissa säädetään niistä viranhaltijan oikeusasemaa koskevista asioista, joista määrättiin aiemmin kunnallisissa virkasäännöissä, mutta joista perustuslain mukaan tulee säätää lain tasolla. Laki korvaa kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain (484/1996). Kuntalaissa on kunnan henkilöstöä koskeva perussäännös sekä säännökset viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Myös virkasuhteen käyttöä selkeytetään. Lait tulevat voimaan 1.11.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Minna-Liisa Rinne 1604 4500)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen siitä, että eduskunta on hylännyt hallituksen esitykseen rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi sisältyneet lakiehdotukset, merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 45/2001 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen siitä, että Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen sisältynyt lakiehdotus on jätetty lepäämään eduskuntavaalien jälkeisille valtiopäiville, merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi (HE 18/2002 vp). Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä ja Ahvenanmaan itsehallintolain 69 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä Ahvenanmaan maakunnan kanssa selvittää kiireellisesti tarpeen muuttaa itsehallintolain säännöksiä presidentin veto-oikeuden käyttämisen perusteista siltä osin kuin kysymys on maakuntalakien suhteesta kansainvälisten sopimusten ja EY:n säädösten asettamiin vaatimuksiin ja että hallitus antaa itsehallintolain muuttamisesta tältä osin esityksen. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tarpeen ja mahdollisuudet siirtää itsehallintolain 19 §:ssä säädetyn erityistehtävän hoitaminen korkeimmalta oikeudelta muulle riippumattomalle lainkäyttöelimelle. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti allekirjoitti lain rikoslain muuttamisesta ja lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja määräsi merkittäväksi pöytäkirjaan, että laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta on rauennut (HE 27/1999 vp). Eduskunta hyväksyi vuoden 2001 valtiopäivillä hallituksen esitykseen 27/1999 vp sisältyneet lain rikoslain muuttamisesta, lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja lain ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta. Tasavallan presidentti jätti 27.4.2001 lait vahvistamatta, jolloin lait palautuivat eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta on ilmoittanut, että laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta on perustuslain 77 ja 78 §:n nojalla rauennut, ja hyväksynyt lain rikoslain muuttamisesta ja lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Paavo Lipposen ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin tai heidän estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Belgian, Tanskan, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) sekä Tshekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian välillä Tshekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin sekä siihen liittyvä päätösasiakirja Ateenassa 16.4.2003. (UM linjanjohtaja Jan Store 1605 5044)

Suomen sotilastarkkailijoiden kotiuttaminen UNIKOM-operaatiosta (United Nations Irak-Kuwait Observer Mission) yhtä väliaikaista tehtävää lukuunottamatta. YK päätti Irakin ja Kuwaitin rajalla toimineen tarkkailuoperaation UNIKOMin vetäytymisestä turvallisuussyistä johtuen. Tämän johdosta suomalaisten sotilastarkkailijoiden tehtävä joudutaan päättämään 11.4.2003. Paikalle jää toistaiseksi yksi suomalaisupseeri Kuwait Cityssä toimivaan esikuntaryhmään. (UM ulkoasiainneuvos Elina Kalkku 1605 5480)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti lähettää eduskunnan vastauksen (246/2002 vp) Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi. Tarkoitus on hankkia Ahvenanmaan suostumus lain muuttamiseksi. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin hopeisen ansiomitalin 80 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 180 henkilölle. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.4.2003 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Kari Johannes Veijalainen Tel Avivissa (Israel) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Hovioikeudenneuvos Juha Antero Voutilainen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.5.2003 lukien, hallinto-oikeustuomari Terttu Kaarina Villikka Helsingin hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.5.2003 lukien, käräjätuomari Juha Einari Nieminen Imatran käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2003 lukien, käräjätuomari Markku Tapani Aholainen Kotkan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Markku Eino Olavi Vuorio Heinolan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Petri Ismo Kullervo Honka Heinolan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2003 lukien ja käräjätuomari Silja Aura Leena Simula Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Everstiluutnantti Aapo Elias Cederbergille Suomen pysyvän ETYJ-edustuston sotilasedustajan tehtävään Wienissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.7.2003 lukien ja everstiluutnantti Lars Anders Jacob Gardbergin määrääminen tähän tehtävään 1.7.2003 lukien asemapaikkana Wien sekä komentaja Timo Tapio Junttilalle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2003 lukien ja everstiluutnantti Simo Matti Hautalan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2003 lukien asemapaikkana New York. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 1608 8180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.4.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta. Valtioneuvoston ohjesäännön uudistamisesta johtuen puolustusministeriön yhteydessä toimivasta turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädetään turvallisuus- ja puolustusasiain komitean tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä. Asetus tulee voimaan 14.4.2003. (PLM vanhempi hallitussihteeri Matti Piispanen 1608 8208)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen 48 §:ää muutetaan väliaikaisesti siten, että ajoneuvoa voidaan käyttää liikenteessä tullilaitoksen antamalla siirtoluvalla enintään kolmen kuukauden ajan ajoneuvon maahantuonnista. Muutos on voimassa vuoden 2003 loppuun. Asetus tulee voimaan 14.4.2003. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 1602 8500)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 34 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään vaarallisten tavaroiden kansainvälisiin rautatiekuljetusmääräyksiin ja Euroopan yhteisön direktiiviin tehdyistä muutoksista johtuvat muutokset, jotka koskevat lähinnä vaarallisten aineiden kuljetuksista tehtävää onnettomuusilmoitusta. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 1602 8564)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.4.2003 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalla 1.4.-31.12.2003 ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Suomen Keskusta r.p (55 edustajaa) 2 435 193,75 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue -Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 2 346 641,25 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p (40 edustajaa) 1 771 050,00 euroa, Vasemmistoliitto r.p (19 edustajaa) 841 248,75 euroa, Vihreä Liitto r.p (14 edustajaa) 619 867,50 euroa, Ruotsalainen kansanpuolue r.p (8 edustajaa) 354 210,00 edustajaa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) -Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p (7 edustajaa) 309 933,75 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländerna r.p (3 edustajaa) 132 828,75 euroa ja Ahvenanmaa 44 276,25 euroa eli yhteensä 8 855 250 euroa. Saamastaan avustuksesta puolueen tulee käyttää kahdeksan (8) prosenttia puolueen naisten poliittisen toiminnan tukemiseen ja vastaava osa puolueen piirijärjestön toiminnan tukemiseen. Avustusta saa käyttää sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa Ateenassa 16.4.2003. Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen ainoa aihe on EU:n tulevaisuutta pohtivan laajapohjaisen valmistelukunnan, konventin työskentelyn eteneminen, josta keskustellaan konventin puheenjohtaja Valery Giscard d'Estaingin selostuksen pohjalta. Esillä ovat erityisesti toimielimiä koskevat kysymykset, joiden käsittely konventissa käynnistyy lähitulevaisuudessa, mutta mahdollisesti myös konventin työn aikataulu. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Antti Peltomäki 1602 2182)

Päätös asettaa valtuuskunta Ateenassa 17.4.2003 pidettävään Eurooppa-konferenssiin ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppaministeri Jari Vilén tai hänen estyneenä ollessaan linjanjohtaja Jan Store. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivio 1605 5046)

Päätös määrätä lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvostoon 3.6.2003 alkavalle toimikaudelle, joka päättyy Euroopan unionin uusien jäsenten liittymissopimusten tullessa voimaan. (VM neuvotteleva virkamies Kristina Sarjo 1603 3085)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 5.5.-9.5.2003 kansliapäällikkö Markku Linna sekä varaedustajiksi hallintojohtaja Håkan Mattlin ja vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1607 7318)

Päätös asettaa opintotukiasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2003-30.4.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Arvo Jäppinen opetusministeriö (neuvotteleva virkamies Heikki Mäenpää opetusministeriö); varapuheenjohtaja: opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriö (lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen opetusministeriö); jäsenet: budjettineuvos Arto Merimaa valtiovarainministeriö (budjettineuvos Raija Koskinen valtiovarainministeriö), hallitusneuvos Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriö (hallitussihteeri Jaakko Hannula sosiaali- ja terveysministeriö), hallitusneuvos Raili Hartikka työministeriö (ylitarkastaja Jari Peura työministeriö), johtaja Kaija Erjanti Suomen Pankkiyhdistys (tutkija Tarja Kallonen Suomen Pankkiyhdistys), johtaja Helena Pesola Kansaneläkelaitos (osastopäällikkö Eeva Ahokas Kansaneläkelaitos), opintotukikeskuksen johtaja Seppo Naumanen Kansaneläkelaitos (apulaisjohtaja Heli Hänninen Kansaneläkelaitos), sosiaalipoliittinen sihteeri Jukka Pajarinen Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry (hallituksen jäsen Vesa Vuorenkoski), sosiaalipoliittinen sihteeri Anne Rissanen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry (opiskelija Johanna Seppä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry), puheenjohtaja Heikki Siljamäki Suomen Lukiolaisten Liitto ry (hallituksen jäsen Otso Parikka SAKKI ry), rehtori Pentti Rauhala Laurea-ammattikorkeakoulu (professori Raija Huhtanen Tampereen yliopisto) ja kuraattori Sari Annola Lahden koulutuskonserni (lehtori Liisa Fräki Helsingin tekniikan alan oppilaitos). (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Päätös myöntää perusopetuslain 7 §:n mukainen lupa Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:lle sekä Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:lle. Samalla hylätään Etappi ry:n, Istanbulin suomalaisen koulun tuki ry:n, Krase ry:n, Kymenlaakson Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n, Lappeenrannan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n, Pääkaupunkiseudun Montessorikouluyhdistys ry:n, Ranskalaisen Jules Verne -koulun vanhempainyhdistys ry:n, Satakunnan sijoituskotipalvelut Oy:n ja Vihdin Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n hakemukset. (OPM hallitusneuvos Matti Vatka 1607 7256)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen tilinpäätös vuodelta 2002 ja päättää voitosta tuloutettavaksi neljässä erässä yhteensä 47 430 000 euroa sekä päättää, että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 1605 3358)

Päätös nimittää tiemestari Hilkka Tsupari Tiehallinnon johtokuntaan henkilöstöä edustavaksi jäseneksi johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2004. (LVM rakennusneuvos Juhani Tervala 1602 8482)

Päätös myöntää Pohjolan Voima Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Espoon kaupungissa ja Kirkkonummen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 150 kV sähkönsiirtokaapelia varten (Näse-Espoon sähköasema). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.4.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (kansainvälisen sähkö- ja kaasukaupan arvonlisäverotus). Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa kaasun ja sähkön kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta ja helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa. Sähköä, kaasua ja niiden siirtokustannuksia verotettaisiin pääsääntöisesti ostajan sijaintimaassa. Sähkön ja kaasun maahantuonti vapautettaisiin arvonlisäverosta. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.4.2003 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Luoto valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäällikön (A 31) virkaan 1.5.2003-30.4.2008. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.4.2003 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003. Asetuksella säädetään lakia ja valtioneuvoston asetusta tarkemmin maatilatalouden rakennetuen sekä maaseutuyrityksille ja niihin rinnastettaville yrityksille myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003. Tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot ovat pääosin samat kuin vuonna 2002. Maatilojen rakennetukea voidaan myös vuonna 2003 myöntää mm. maatilojen kotieläinrakennusten rakentamiseen, puutarhatalouden investointeihin, ympäristönsuojeluinvestointeihin, nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen, lisämaiden hankintaan ja maatilojen asuntorakentamiseen sekä asuntotilojen hankintaan. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatiloilla tapahtuvan muunkin yritystoiminnan kuin maatalouden investointeihin, kyseisten maaseutuyritysten kanssa palvelu-, myynti- tai tuotantoketjuna toimivien yritysten investointeihin, maaseutuyritysten toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Asetus tulee voimaan 15.4.2003. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 1605 4247)

Sopimuksen tekeminen toimitilojen vuokraamisesta. Ilmatieteen laitokselle ja Merentutkimuslaitokselle vuokrataan uudet yhteiset toimitilat Helsingin Kumpulaan. Uusien toimitilojen rakennuttajana toimii perustettava kiinteistöosakeyhtiö, joka vuokraa toimitilat Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt vuokraa tilat 30 vuodeksi edelleen Ilmatieteen laitokselle ja Merentutkimuslaitokselle. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 31.32.50 (Lästimaksuista suoritettavat avustukset) arviomäärärahan ylittäminen 251 927 eurolla. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

Valtion asuntorahaston vuoden 2002 tilinpäätöksen vahvistaminen valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta. Ympäristöministeriö vahvistaa Valtion asuntorahaston vuoden 2002 tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaisesti asuntorahaston voitto on 172 443 667,11 euroa ja taseen loppusumma 9 337 429 853,45 euroa. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1603 9645)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys Kartoitus alkoholikorvikkeiden käytöstä Suomessa vuonna 2002 julkaistiin 8.4.2003. Suomessa on noin 6 000-8 000 ihmisen joukko, joka käyttää viinan korvikkeita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Määrän arvioidaan olevan noin 10 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon päihdepalvelujen käyttäjistä. Vuosittain 30-50 ihmistä kuolee korvikeviinaan. Lisäksi osa noin 400 vuosittaisesta etyylialkoholimyrkytyksestä aiheutuu etanolipohjaisista korvikkeista. Vaarallisten kemikaalien käyttö viinan korvikkeena ei ole hävinnyt eikä käyttäjämäärissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia 1990-luvun alkuvuosista, vaikka myrkytysten määrä on viime vuosina hieman vähentynyt. Sosiaali- ja terveysministeriön Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksiköltä tilaama selvitys perustui pääasiassa 139 henkilön haastatteluun, sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa tehtyyn selvitykseen, aiemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, Stakesin päihdetapaselvitykseen sekä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen kuolinsyytilastoihin. Selvitystyön suoritti sosionomi Anette Malinen. Selvitys löytyy internet osoitteesta http://www.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/ehosisallys80.htm. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä, p. (09) 1607 3922 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Maahanmuuttopolitiikan tulevat haasteet -projektin raportti luovutettiin työministeriölle 8.4.2003. Projektiraportissa esitetään vaihtoehtoisia toimenpidelinjauksia, joilla voidaan edistää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten hakeutumista ja sijoittumista Suomeen töihin. Raportissa otetaan myös kantaa siihen, miten tulee varautua nykyistä olennaisesti laajempaan työvoiman maahanmuuttoon tulevaisuudessa. Työllisyyden kehityksen ja työntekijöiden eläköitymisen synnyttämän uusien työntekijöiden tarpeen arvioidaan tulevina vuosina olevan Suomessa vuositasolla 10 000-20 000 henkilöä suurempi kuin työmarkkinoille tuleva uusi työvoima. Työntekijöiden tarve pyritään ensisijassa kattamaan olemassa olevalla työvoimalla ja työvoimareserveillä. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös työhön perustuvan maahanmuuton lisäämistä. Jos työvoiman niukkuus alkaa jyrkästi kasvaa, tulee Suomella olla valmiudet maahanmuuton huomattavaankin lisäämiseen. Tavoitteena ei ole kasvattaa ulkomaalaisten työntekijöiden määrää Suomessa, vaan vastata tuleviin työvoiman tarpeisiin. Raportti löytyy internetistä osoitteesta http://www.mol.fi/julkaisut/. Lisätietoja antaa johtaja Mervi Virtanen, p. (09) 1604 8020 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.