Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.3.2003 seuraavat lait:

Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi ja laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta (HE 159/2002 vp). Työeläkekassa muutetaan keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. Yhteisömuodon muutoksella ei ole vaikutusta työeläkekassan hoitaman lakisääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpanoon, vaan tästä johtuvat tehtävät siirtyvät sellaisenaan muodostettavalle keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiölle. Lait tulevat voimaan 15.4.2003. (STM hallitussihteeri Pia Jokinen 1607 3185)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.3.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Brysselissä 1890 kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa annetun asetuksen ja sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Suomi on irtisanonut kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen 19.6.1998. Irtisanominen tulee voimaan 1.4.2003. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Rabatissa 1.10.2001 tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (472/2002) tulevat voimaan 6.4.2003. Asetus tulee voimaan 6.4.2003. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. New Delhissä 7.11.2002 tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (197/2003) tulevat voimaan 9.4.2003. Asetus tulee voimaan 9.4.2003. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Pekka Linnun valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Kirgisian tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Pekka Linnun valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Kirgistanin tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: pelastusylijohtaja Pentti Partanen sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio sisäasiainministeriö; jäsenet: pelastusylijohtaja Pentti Partanen (hallitusneuvos Tarja Oksanen) sisäasiainministeriö, poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio (lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa) sisäasiainministeriö, ylilääkäri Terhi Hermanson (neuvotteleva virkamies Olli Simonen), sosiaali- ja terveysministeriö, toiminnanjohtaja Reijo Vartia Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto r.y. (toiminnanjohtaja Raimo Tiilikainen Suomen Meripelastusseura r.y) ja valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen (valmiuspäällikkö Jarmo Holstein) Suomen Punainen Risti. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2001 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 13.1.2003 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2001 verohyvityksen. Verohyvityksen määrä on 11 848 146 euroa. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös perustuu verohallituksen laskelmiin. Verohyvitys maksetaan momentilta 28.39.31 (verohyvitys). Maksaminen edellyttää erillistä arviomäärärahan ylityslupaa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 1603 3000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.3.2003 seuraavat nimitysasiat:

Kehitysyhteistyöneuvos Matti Kääriäisen määrääminen Nairobissa (Kenia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön, kehitysyhteistyöneuvos Lauri Kankaan edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.7.2003 ja Roomassa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Dieter Vitzthum von Eckstädtin edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 30.4.2003. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Caracasissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Ora Meres-Wuoren sivuakkreditointi Trinidad ja Tobagoon. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.3.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös siitä, että ulkoasiainministeriön päätös passin antamisesta tehdään ilman esittelyä, mikä on aikaisemmin perustunut ministeriön työjärjestykseen. Lisäys johtuu 1.4.2003 voimaan tulevasta valtioneuvostolaista. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta. Ylioppilastutkintoon sisältyvä reaalikoe muutetaan yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kullekin aineelle tulee yleensä oma erillinen koe. Reaaliaineet ovat uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. Reaaliaineiden kokeet järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2006. Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävien laatimista sekä ylioppilastutkintotodistusta ja yksittäisistä kokeista annettavaa erillistä todistusta koskevia säännöksiä tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. Valtioneuvoston lausuma; Opetusministeriön tulee jatkossa selvittää mahdollisuudet siirtyä ylioppilastutkinnossa viiden pakollisen kokeen tutkintoon sekä seurata nyt toteutetun reaalikokeen uudistuksen vaikutuksia pienten lukioiden toimintaan ja lukio-opetuksen yleissivistävään vaikutukseen.(OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta vahvistettiin 13.3.2003. Lainmuutos merkitsee, että nykyiset asetustasoiset säännökset pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävien maksujen määräytymisperusteista siirtyivät lakiin. Säännösten asiasisältö säilyi pääosin ennallaan. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään edelleen maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, jonka perusteena ovat pääsääntöisesti hoidossa olevan henkilön käytettävissä olevat tulot. Maksun enimmäismäärä on 80 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Muutosta nykytilaan merkitsee säännös, jonka mukaan eräissä tilanteissa maksun perusteena ovat pääsäännöstä poiketen hoidossa olevan henkilön ja hänen puolisonsa yhteenlasketut tulot. Asetukseen on tehty pääasiassa teknisluonteisia tarkistuksia asiakasmaksulain muutoksen johdosta. Asetus tulee voimaan 1.4.2003 samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lainmuutoksen kanssa. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 1607 4360)

Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan ammattitautiasetuksen 3 §:ssä olevaa luetteloa kemiallisista ja biologisista tekijöistä sekä sairauksista, jotka voidaan korvata niiden aiheuttamina ammattitauteina. Kemiallisten tekijöiden aiheuttamiin sairauksiin lisätään HFCF-aineiden eli hydrokloori-fluorihiilivetyjen aiheuttamat maksavauriot sekä kvartsipölyn aiheuttama keuhkosyöpä. Biologisten tekijöiden osalta luetteloon lisätään orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä ja hepatiitti C. Lisäksi pykälään tehdään eräitä muita tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.3.2003 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoitus pöytäkirjaan ja määrätä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin suomalaiset jäsenet 31.12.2007 päättyväksi toimikaudeksi. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on ilmoittanut nimittäneensä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Ruotsin oikeusministeriön osastopäällikkö Frederick Wersällin sekä neuvottelukunnan ulkomaisiksi jäseniksi tutkimusjohtaja Kroly B>rdin Unkarista, kenraali Vasily Ignatovin Venäjältä, professori Gloria Laycockin Englannista ja toimistopäällikkö Gioacchino Polimenin Italiasta. Neuvottelukunnan suomalaiset jäsenet: johtaja Matti Joutsen oikeusministeriö, toiminnanjohtaja Pirkko Lahti Suomen Mielenterveysseura ja professori Raimo Lahti Helsingin yliopisto. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 1606 7578)

Päätös myöntää hallitusneuvos Kari Paasolle ero rikoksentorjuntaneuvoston jäsenen tehtävästä 1.4.2003 lukien ja määrätä hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi hallitusneuvos Ismo Tuominen neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 14.5.2005. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 1606 7578)

Päätös antaa ohje säädösehdotusten aluekehitysvaikutusten arvioinnista. Päätöksellä annettaan ohjeet säädösehdotusten aluekehitysvaikutusten arvioinnista. Ohjeet tulevat voimaan 1.4.2003 alkaen. Ennen 1.4.2003 käynnistyneisiin säädöshankkeisiin ohjeita noudatetaan soveltuvien osin ottaen huomioon hankkeen valmisteluvaihe ja laajuus. (SM ylitarkastaja Ilpo Takanen 1604 4514)

Päätös määrätä puolustusministeriön ylitarkastaja Aila Helenius valtioneuvoston ylimääräiseksi esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja, varatuomari Harri Joiniemi, ylitarkastaja, varatuomari Marja Kartila, ylitarkastaja, varatuomari Jukka M. Kekkonen, ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Ilmari Mäkinen ja ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Panu Pykönen valtioneuvoston ylimääräisiksi esittelijöiksi. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

Päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Päätös sisältää pääasiallisesti asiakirjojen konekirjoitusohjeita, tyyliseikkoja ja muita ulkoasuun liittyviä asioita. Nykyisin asiakirjojen luominen on tietokonepohjaista, ja tämä perustuu erilaisiin tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin. Näiden käytöstä valtion viranomaiset voivat nykyisin itsenäisesti päättää. Yleistä asiakirjojen ulkoasuun liittyvää ohjeistusta ei enää tarvita. Päätöksellä kumotaan valtioneuvoston päätös valtion viranomaisten asiakirjojen ulkoasusta (600/1970). Päätös tulee voimaan 1.4.2003. (VM hallitussihteeri Terttu Mellin 1603 3214)

Päätös asettaa opetushallituksen johtokunta ajaksi 1.4.2003-31.3.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimialajohtaja Maritta Vuorinen; jäsenet: kansanedustaja Jukka Gustafsson, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne, koulutoimenjohtaja Pekka Pasanen, linjajohtaja Margareta Nygård, johtaja Kari Purhonen ja johtaja Liisa Souri. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Päätös hiippakunnan perustamista ja hiippakunnan rajojen muuttamista koskevien kirkolliskokouksen päätösten vahvistamisesta. Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on 9.11.2002 päättänyt perustaa Espoon hiippakunnan. Lisäksi kirkolliskokous on päättänyt muuttaa hiippakuntien rajoja siten, että Orimattilan seurakunta siirretään Helsingin hiippakunnasta Tampereen hiippakuntaan. Mainitut päätökset on kirkkolain mukaan alistettava valtioneuvoston ratkaistaviksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös myöntää teollisuusneuvos Liisa Mieskylälle ero Euroopan unionin rakennerahastojen Suomen tavoite 1-alueiden ulkopuolista aluetta koskevan elinkeinokalatalouden rakenneohjelman seurantakomitean jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Sirpa Hautala seurantakomitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (MMM metsästysneuvos Seppo Mattila 1605 3362)

Päätös Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen luovutusehdoista. Metsähallitukselle siirretään yksilöity kiinteistövarallisuus ja siihen liittyvät rakennukset 4 994 191,76 euron arvoisena 27.3.2003. Liiketoimintakäyttöön tuleva kiinteistövarallisuus merkitään liikelaitoksen taseeseen 4 577 349,32 euron arvosta peruspääoman korotuksena ja yhteiskunnalliseen käyttöön tuleva omaisuus, arvoltaan 416 842,44 euroa, kokonaan muun oman pääoman ehdoin annettuna. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 1605 3359)

Päätös Ilmailulaitokselle siirrettävän puolustusministeriön omaisuuden hallinnansiirtoon liittyvästä omaisuusjärjestelystä. Päätöksellä määrätään Ilmailulaitoksen hallintaan 1.1.2003 alkaen siirrettäväksi liikenne- ja viestintäministeriöltä valtion omistuksessa olevia rakennuksia, rakennelmia ja muuta kiinteistövarallisuutta sekä sen merkitsemisestä liikelaitoksen taseessa muun oman pääoman ehdoin annetuksi. Siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä 8 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Eeva Kangasniemi ja lakimies Anne Kumpula valtioneuvoston ylimääräisiksi esittelijöiksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 3.-19.6.2003 pidettävään työkonferenssin 91. istuntoon. Valtuuskuntaan määrätään hallituksen edustajaksi johtaja Matti Salmenperä työministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Tuuli Raivio työministeriöstä, hallituksen edustajien varajäseniksi lähetystöneuvos Anneli Vuorinen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä ja neuvotteleva virkamies Pertti Siiki sosiaali- ja terveysministeriöstä, työnantajavaltuutetuksi johtaja Seppo Riski Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta ja työnantajavaravaltuutetuksi kansainvälisten asiain päällikkö Martti Huttunen Palvelutyönantajat ry:stä, työntekijävaltuutetuksi johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä ja työntekijävaravaltuutetuksi lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä. Samalla työministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien neuvonantajat. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.3.2003 seuraavat nimitysasiat:

Majuri Kari Pekka Pelkonen apulaissotilasedustajan (A 24) virkaan 1.8.2003-31.7.2006 virkapaikkanaan Suomen Brysselissä sijaitseva erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Oikeustieteen kandidaatti Minnamaria Nurminen puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) virkaan 1.4.2003 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Oikeustieteen kandidaatti Marita Väänänen puolustusministeriön nuoremman hallitussihteerin (A 24) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2003-31.3.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on opintovapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.3.2003 seuraavia asioita:

Suostumus puolustusvoimien/Tykistöprikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen. Tykistöprikaati vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Niinisalon varuskunnassa perusparannettavan kasarmirakennus nro 1 koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2005 ja voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Palkkaussopimuksen tekeminen Opetushallituksen pääjohtajan Kirsi Lindroosin kanssa. Sopimuspalkka on 7 648 euroa kuukaudessa 1.3.2003 lukien. (OPM opetusneuvos Kirsi Kangaspunta 1607 7259)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Finanssipolitiikan sääntöjen ja kehysmenettelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti julkistettiin 20.3.2003 valtiovarainministeriössä. Työryhmän mukaan valtiontaloudelle tulisi asettaa tasapainotavoite sekä budjettitalouden menojen kehitystä koko hallituskauden ajan ohjaava sitova linjaus. Menojen kehitystä rajaavassa linjauksessa erityyppisiä menoja olisi perusteltua kohdella keskenään eri periaattein, jotta mm. suhdannevaihtelujen vaikutukset tulisivat riittävästi huomioiduiksi. Eri vuosille asetettavat menokatot tulisi läpinäkyvyyden parantamiseksi määritellä käypähintaisena eli niihin ei tehtäisi enää myöhemmin hintakorjauksia. Budjettitaloudelle tulisi lisäksi asettaa ehdoton alijäämärajoite, joka mitoitettaisiin siten, että menolinjauksen ulkopuolella olevien, mutta alijäämärajoitteen piiriin kuuluvien menojen, kuten työttömyysturvamenojen, vaihtelu olisi mahdollista. Loppuraportti löytyy internetistä osoitteesta www.vm.fi/julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. (09) 1603 3036 valtiovarainministeriöstä.

Valtio ja kunnallisen toiminnan rahoitus -hankeen loppuraportti julkistettiin 21.3.2003 valtiovarainministeriössä. Hankkeen mukaan kuntien hoitamat peruspalvelut tulisi tuottaa taloudellisesti toimintakykyisellä kuntarakenteella. Peruspalvelujen rahoituksen turvaamiseksi kuntien yhteisövero-osuudesta tulisi luopua ja vastaavasti lisätä valtionosuuksia. Myös valtionosuusjärjestelmän rakennetta pitäisi uudistaa, jotta se kannustaisi vahvempaan ja tehokkaampaan kuntarakenteeseen sekä lisäisi valmiutta joustaviin voimavarojen painotuksen muutoksiin. Hankkeen tehtävänä oli tarkastella valtiovarainministeriön näkökulmasta mahdollisuuksia kehittää kunnallisen toiminnan rahoitusjärjestelmää läpinäkyväksi, ennustettavaksi ja tehokkaaseen toimintaan kannustavaksi. Loppuraportti löytyy internetistä osoitteesta www.vm.fi/julkaisut/julkaisusarjat. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, budjettineuvos Raija Koskinen, p. (09) 160 33102 valtiovarainministeriöstä.

eOppimisen selvitysmies Markku Markkula luovutti selvityksensä 26.3.2003 kulttuuriministeri Kaarina Drombergille. Selvitys on osa opetusministeriön koordinoimaa sisältötuotantohanketta, ja se kuvaa eOppimisen nykytilaa ja visioita sekä hahmottaa kriittisiä menestystekijöitä ja hyviä käytäntöjä. Visiot selvitysmies määritteli neljänä tavoitetilana: 1) oppimisen nouseminen uudelle tasolle, 2) laajat, asuinpaikasta riippumattomat mahdollisuudet oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, 3) oppimisen yhteisöllisyyden korostaminen sekä 4) suomalaisen osaamisen tuotteistaminen. Kansallisina toimenpiteinä selvitysmies esittää kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistamista mediakasvatuksellisin keinoin, arvoverkkojen kehittämistä, markkinakehityksen kiihdyttämistä, rohkaisemista monipuoliseen yhteistyöhön, eOppimisen avainhenkilöstön kehittämistä, maailmanluokkaan etenemistä fokusoiduilla alueilla, kuten peli- ja simulaattoriteollisuudessa, sekä olemassa olevien taloudellisten resurssien tehollista kohdentamista. Selvitysmiehen mielestä esitettyjen toimenpiteiden avulla Suomen on mahdollista vahvistaa osaamisen perustaa sekä edistää suomalaisten yritysten ja yhteisöjen tulosten leviämistä menestystuotteina ja -palveluina maailmanlaajuisilla markkinoilla. Selvitys on verkkoversiona opetusministeriön www-sivuilla http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/sisu/julkaisut.html. Lisätietoja antaa selvitysmies Markku Markkula, p. 050 464 2455.

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiraportti julkistettiin 27.3.2003 opetusministeriössä. Arviointiryhmän mukaan alan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavilla korkeakouluilla on keskeinen merkitys yritysten menestymiselle kansainvälisessä ja kotimaisessa kilpailussa. Kansainvälisessä yritystoiminnassa liiketoimintaosaaminen ja siihen liittyvät innovaatiot ovat yhtä tärkeitä kuin teknologinen osaaminen innovaatioineen. Yritysten liiketoimintaosaaminen näkyy mm. tutkimus- ja kehitystyön tulosten sekä uusien ideoiden siirtämisenä asiakkaiden tarpeet täyttäviksi kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Suomalaista kilpailukykyä liiketoimintaosaamisella - kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointi -raportti on luettavissa Korkeakoulujen arviointineuvoston internetsivuilla osoitteessa http://www.kka.fi/julkaisut.lasso. Lisätietoja antaa professori Pertti Kettunen, p. 050 522 7223 Jyväskylän yliopistosta.

Selvitys, jossa tarkasteltiin maaseudun liikennepalvelujen järjestämistä ja rahoitusta kolmella alueella eri puolilla maata, julkistettiin 27.3.2003 liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvityksen mukaan maaseudun liikennepalvelut pystyttäisiin tuottamaan tehokkaammin, jos kunnat lisäisivät seudullista yhteistyötä ja jos yhteiskunnan maksamia kuljetuksia yhdisteltäisiin kunnissa enemmän. Lisäksi palveluliikennettä olisi kehitettävä edelleen. Olisi myös löydettävä keinoja, joilla pystyttäisiin saamaan lisää resursseja ja ammattitaitoa kuljetusten suunnitteluun. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Marcus Merin, p. (09) 1602 8374 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitys "Yritystukimuotojen arviointi ja vertailu" julkistettiin 20.3.2003 kauppa- ja teollisuusministeriössä. Suomalaisten eri yritystukimuotojen vaikuttavuutta tulisi arvioida pitkäjänteisesti ekonometrisiä menetelmiä ja laajoja yritysaineistoja käyttäen. Tällöin saataisiin selville, kuinka paljon uutta aktiviteettia tuet synnyttävät ja missä määrin ne vähentävät yritysten omia investointeja. Arvioiden pitäisi myös osoittaa, millaisia alueellisia, toimialoittaisia ja kansantaloudellisia epäsuoria vaikutuksia tukipolitiikalla on. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Markku Kavonius, p. (09) 1606 3574 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Tutkimus "Vankilasta kotiin vai kadulle" - Vangit kertovat asunnottomuudesta" julkistettiin 24.3.2003 ympäristöministeriössä. Tutkimuksen mukaan vapautuvat vangit kuuluvat huono-osaisimpiin asunnottomiin. Vankien asunnottomuus on vakava ongelma pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä, missä vankilasta vapautuu vuosittain noin 400 vankia vailla asuntoa. Vankien asuttamiseksi tarvitaan uusia asumismalleja. Tarkoituksenmukaisesti järjestetyllä asumismuodolla on suuri merkitys, kun vankeja tuetaan irtaantumaan rikos- ja päihdekierteestä. Tämä on haaste kriminaalihuollon sekä asunto- ja sosiaalitoimen yhteistyölle. Lisätietoja antaa tutkimuksen tekijä, lehtori Riitta Granfelt, p. (09) 386 6667 Helsingin yliopistosta ja ylitarkastaja Raija Hynynen, p. (09) 1603 9635 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.