Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 12/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.3.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta. Tarkennetaan vakuutusoikeuslakia (132/2003) säännöksillä vakuutusoikeuden esittelijän toimimisesta lakimiesjäsenenä, asian tai kysymyksen siirtämisestä vahvennettuun istuntoon tai täysistuntoon sekä siitä, mitkä hallinto- ja talousasiat käsitellään vakuutusoikeuden istunnossa. Lisäksi annetaan tarkemmat säännökset vakuutusoikeuslain täytäntöönpanosta. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 1606 7692)

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetus saatetaan vastaamaan 1.5.2003 voimaan tulevaa vakuutusoikeuslakia (132/2003) ja siinä säädettyjä tuomareiden virkanimikkeitä. Vakuutusoikeuden ylituomarin viran julistaa haettavaksi korkein hallinto-oikeus. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 1606 7692)

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.12.2002 uuden asetuksen vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (1263/2000). Tämän johdosta myös valtioneuvoston asetusta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä muutetaan, jotta asetuksen 6 §:n teknisluonteiset viittaukset vakuutusyrityksiä koskevaan asetukseen olisivat oikein. Samalla tehdään eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 27.3.2003. (STM vakuutusylitarkastaja Tom Sandström 1607 3918)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.3.2003 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Scott Health & Safety Oy:lle maastavientilupa Yhdysvaltoihin. Scott Health & Safety Oy saa viedä maasta vuoden 2004 loppuun mennessä Yhdysvaltoihin 50 000 suojanaamaria (M-95). Asiakkaana ovat oikeus- ja poliisiviranomaiset sekä osavaltion ja kuntien paloviranomaiset Yhdysvalloissa. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Päätös myöntää Scott Health & Safety Oy:lle maastavientilupa Saudi-Arabiaan. Scott Health & Safety Oy saa viedä vuoden 2003 loppuun mennessä Saudi-Arabiaan 300 000 suojanaamarien suodatinta. Asiakas on Saudi-Arabian puolustus- ja ilmailuministeriö ja tuotteet tulevat Saudi-Arabian puolustusvoimien käyttöön. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Päätös myöntää ero ylitarkastaja Marja Mikolalle arkistolaitoksen johtokunnasta ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Päivi Hirvonen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.4.2003 lukien. (OPM johtaja Sakari Karjalainen 1607 7353)

Päätös asettaa aikuiskoulutusneuvosto 1.4.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsen suluissa): puheenjohtaja: koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (asiamies Tarja Tuominen Palvelutyönantajat ry); jäsenet: koulutuspäällikkö Markku Liljeström Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (johtaja Leila Kurki Toimihenkilöjärjestö STTK ry), johtaja Liisa Souri Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (rehtori Ilppo Salonen Iltakoulujen Liitto IKLO ry), toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (talouspäällikkö Minna Kangas Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry), yritysasiamies Paula Viertola-Jern Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjät ry), erityisasiantuntija Päivi Rajala Suomen Kuntaliitto (rehtori Pentti Leipälä Koulutuksen järjestäjät ry), rehtori Timo Luopajärvi ARENE ry (rehtori Ritva Laakso-Manninen ARENE ry), vararehtori Teuvo Pohjalainen Yliopistojen rehtorien neuvosto (johtaja Paula Lindroos Yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten johtajien neuvosto), toiminnanjohtaja Eeva-Inkeri Sirelius Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry (varajäsen Rehtori Ville Marjomäki Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry), pääsihteeri Jorma Turunen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (kansanedustaja Pia Viitanen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), opetusneuvos Pentti Silvennoinen Suomen Kesäyliopistot ry (lehtori Kari Väkeväinen Suomen Keskusta rp), rehtori Marja-Riitta Heikkilä Kansallinen Kokoomus rp (rehtori Heikki Toivola Opintokeskusseura), opintojohtaja Jukka Tainio Vasemmistoliitto rp (erikoistutkija Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian tutkimuskeskus), opintojohtaja Björn Wallén Svenska Folkpartiet i Finland (opintojohtaja Anneli Bauters Vihreä Liitto rp) ja ohjelmapäällikkö Ulla Martikainen-Florath Yleisradio Oy (tutkimuspäällikkö Antti Kauppi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry). (OPM hallitussihteeri Merja Leinonen 1607 7203)

Päätös asettaa kansanterveyden neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2003-31.3.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto (osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Leppo (apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: johtaja Tapani Melkas (apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Marja-Liisa Niemi (opetusneuvos Terttu Jääskeläinen) opetusministeriö, osastopäällikkö Matti Aho (eläinlääkintöneuvos Taina Aaltonen) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Risto Saari (ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin) liikenne- ja viestintäministeriö, kaupallinen neuvos Leena Mannonen (hallitusneuvos Kristian Tammivuori) kauppa- ja teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos (yliarkkitehti Aila Korpivaara) ympäristöministeriö, lääninlääkäri Leena Soininen Lapin lääninhallitus (terveydenhuollontarkastaja Tytti Tuulos Oulun lääninhallitus), ylilääkäri Antti Huunan-Seppälä (asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi) Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Matti Liukko (sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula) Suomen Kuntaliitto, professori Juhani Lehto Tampereen yliopisto (johtaja Mikael Fogelholm UKK-instituutti), terveydenhuollon johtaja Risto Ihalainen Vantaan kaupunki (johtava psykologi Kari Vihriälä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri), osastopäällikkö, THM Merja Merasto Tehy ry (puheenjohtaja Eeva-Liisa Urjanheimo Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry), toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämisen keskus (toimitusjohtaja Lasse Murto A-klinikkasäätiö), lääketieteen lisensiaatti Kaisa Nissinen-Paatsamala (apulaistoiminnanjohtaja Santero Kujala) Suomen Lääkäriliitto ja förbundsdirektör Viveca Hagmark Samfundet Folkhälsan rf (toiminnanjohtaja Pirkko Lahti Suomen Mielenterveysseura ry); pysyvät asiantuntijat: ylilääkäri Seppo Koskinen Kansanterveyslaitos, pääjohtaja Jorma Rantanen Työterveyslaitos, tulosaluejohtaja Juha Teperi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä professori Elianne Riska Åbo Akademi. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3854)

Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2003-31.3.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo työtuomioistuin; lakimiesjäsen: hallitusneuvos Raila Kangasperko työministeriö (1. hallitusneuvos Esa Lonka työministeriö, 2. hallitusneuvos Raili Hartikka työministeriö); työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen: vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola sosiaali- ja terveysministeriö (1. vanhempi hallitussihteeri Antti Posio sosiaali- ja terveysministeriö, 2. piiripäällikkö Markku Marjamäki Uudenmaan työsuojelupiiri); jäsenet: varatuomari Markus Äimälä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (1. varatuomari Mikko Nyyssölä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, 2. hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitos), varatuomari Pekka Kärkkäinen Metalliteollisuuden Keskusliitto MET (1. apulaisneuvottelupäällikkö Elina Vartiainen-Hynönen Kunnallinen työmarkkinalaitos, 2. varatuomari Asta Mörsky Elintarviketeollisuusliitto ry), oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen Palvelutyönantajat ry (1. varatuomari Mirja-Maija Tossavainen Palvelutyönantajat ry, 2. työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Kunnallinen työmarkkinalaitos), vastaava lakimies Jorma Rusanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (1. lakimies Heikki Sipiläinen Valtion Yhteisjärjestö VTY ry, 2. lakimies Katja Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), lakimies Tuula Sillanpää Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (1. lakimies Jukka Heikkerö Kemianliitto ry, 2. lakimies Anu-Tuija Lehto Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry) ja lakimies Irma Pahlman Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1. lakimies Pentti Itkonen AKAVA ry, 2. lakimies Juha Niittylä Tehy ry). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Päätös asettaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta toimikaudeksi 24.3.2003-23.3.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Mervi Virtanen työministeriö; varapuheenjohtaja: erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen työministeriö; jäsenet: erikoissuunnittelija Sirkku Päivärinne (taloussuunnittelija Raimo Ollikainen) työministeriö, hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho (ylitarkastaja Sonja Hämäläinen) sisäasiainministeriön ulkomaalaisosasto, ylikomisario Per Ehrstén (ylikomisario Pia Holm) sisäasiainministeriön poliisiosasto, hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen (ylitarkastaja Pekka Lampinen) opetusministeriö, apulaisosastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson (neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki) sosiaali- ja terveysministeriö, pakolais- ja turvapaikkalinjan johtaja Jorma Peitsalo (tulosalueen johtaja Arja Kekkonen) ulkomaalaisvirasto, neuvotteleva virkamies Antero Jaakkola (Marja Nyrhinen) Suomen Kuntaliitto, vastaanottokeskuksen johtaja Ritva Tuohiniemi (vastaava ohjaaja Kalle Myllymäki) Suomen Punainen Risti, vastaava lakimies Kirsi Hytinantti (lakimies Thomas Bergman) Pakolaisneuvonta ry, johtaja Pekka Nuutinen Helsingin vastaanottokeskus (johtaja Maiju Kouki Joutsenon vastaanottokeskus), vastaava ohjaaja Hannu Tuovinen (sosiaalityöntekijä Ani Niinimäki) Tampereen vastaanottokeskus ja Batulo Essak (Anas Hajjar) maahanmuuttajien järjestöjen edustaja. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.3.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2003) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (verkko- ja tietoturvavirasto). Euroopan yhteisöjen komissio on 11.2.2003 tehnyt ehdotuksensa parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta. Virasto osallistuisi Euroopan unionin tietoturvahankkeiden kehittämiseen sekä koordinoisi ja avustaisi jäsenvaltioiden kansallisten tietoteknisiä kriisiryhmiä. (LVM neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola 1602 8348)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.3.2003 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Risto Eljas Eerola oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan ajaksi 1.4.2003-31.3.2008. (OM lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist 1606 7700)

Kasvatustieteiden tohtori, neuvotteleva virkamies Tapio Kosunen opetusministeriön opetusneuvoksen (A 26) virkaan 1.4.2003 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.3.2003 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös polttoaineverovapautuksesta. Valtiovarainministeriö myöntää Greeni Oy:lle osittaisen veronalennuksen moottoribensiinin ja bioetanolin seoksen valmisteverosta. Bioetanolin osuudelta veroa alennetaan 30 senttiä litralta. Yhtiön on tarkoitus tutkia Suomen olosuhteissa moottoribensiinin ja bioetanolin seoksen varastointiin ja valmistukseen liittyviä kysymyksiä. Veronalennus myönnetään 1.4.2003-31.12.2004 kulutukseen luovutetulle polttoaineelle. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 1603 3148)

Opetusministeriön asetus ylemmän korkeakoulututkinnon opintotuen enimmäisajasta ja sen pidentämisen perusteista. Eläinlääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon, kun pääaine tai aineryhmä, johon pääaine kuuluu, on Aasian tai Afrikan kielet ja kulttuurit, opintotuen enimmäisaika on nykykäytännön mukaisesti 65 kuukautta. Arkkitehdin, diplomi-insinöörin, kuvataiteen maisterin, maisema-arkkitehdin, musiikin maisterin ja psykologian maisterin tutkintojen enimmäisaika pidennetään 60 kuukauteen. Pidennettäessä opintotuen enimmäisaikaa opintojen edistymistä viivästyttäneen sairauden tai muun erityisen syyn perusteella tutkinnon katsotaan olevan suoritettavissa lukuvuoden aikana, kun tutkinnosta puuttuvien opintojen laajuus on enintään 40 opintoviikkoa. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUS-POLIITTINEN VALIOKUNTA 20.3.2003

Suomen kanta Irakin sotaan

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan tämän aamun kokouksessa käsiteltiin yöllä alkanutta Irakin-sotaa.

Suomi pitää valitettavana, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat ryhtyneet sotilaallisiin toimiin Irakia vastaan.

Voimankäyttö ilman turvallisuusneuvoston nimenomaista valtuutusta ei ole hyväksyttävää.

Nyt alkanut sota ei saa johtaa YK:n syrjäytymiseen. On välttämätöntä, että YK:lla ja sen erityisjärjestöillä on keskeinen rooli ja vastuu Irakia koskevien tulevien päätösten ja toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, p. (09) 1605 5032 ulkoasiainministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus maaseudulla -raportti julkistettiin 18.3.2003 sisäasiainministeriössä. Raportissa tarkastellaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että perusopetuksen tarvetta, tarjontaa ja kustannuksia viisiportaisen kuntatyypittelyn mukaan. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, kuinka mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu hyvinvointipalveluissa maaseudulla. Merkittävänä tasa-arvon välineenä nähdään yhteiskunnan tuottamat perustavanlaatuiset hyvinvointipalvelut. Raportissa tarkastellaan myös väestömuutoksia, jotka ovat keskeisiä maaseudun hyvinvointipalvelujen ylläpidolle. Lisätietoja antaa teemaryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja, professori Matti Heikkilä, p. (09) 3967 2025 Stakesista.

Rakenteellisen työttömyyden purkamista käsitelleen projektin loppuraportti julkistettiin 19.3.2003 työministeriössä. Projektin mukaan rakenteellisen työttömyyden purkamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimenpiteitä talous-, työvoima-, sosiaali- ja koulutuspolitiikassa. Työvoimapoliittisia tukia ja koulutusta tarvitaan talouspolitiikan rinnalla rakenteellisen työttömyyden ehkäisemiseksi ja alentamiseksi. Työvoimapolitiikan aktivointiaste Suomessa on 20 prosenttia, mikä on EU:n tasolla vähimmäistavoite. Projekti esittää, että työvoimapalvelut ja muut rakennetyöttömyyden purkamisessa tarvittavat palvelut tuotettaisiin yhdessä työvoimatoimiston, kunnan, kansaneläkelaitoksen ja muiden palvelutuottajien kanssa tiiviinä verkostona. Näin voitaisiin tarjota vaikeasti työllistyville yksilöllisiä ratkaisuja heidän työmarkkinakelpoisuutensa parantamiseksi. Nykyinen työvoimatoimiston, kunnan ja kansaneläkelaitoksen yhteispalvelukokeilu ehdotetaan vakinaistettavaksi ja laajennettavaksi useammille paikkakunnille. Työnhakijalle ehdotetaan annettavaksi takuu siitä, että työllistymistä tukevia palveluja tarjotaan kunnes myönteinen ratkaisu löytyy, jos hän osallistuu aktiivisesti työmarkkinavalmiuksiensa kehittämiseen. Vastaavasti työmarkkinatukea annettaisiin tietyn pitkän työttömyysjakson jälkeen vain, jos työnhakija osallistuu tarjottuihin aktiivitoimiin. Projekti esittää myös työllistämistukijärjestelmän tavoitteiden ja ehtojen selkiinnyttämistä. Työvoimakoulutusta voidaan kohdentaa nykyistä enemmän rakennetyöttömyyden ennaltaehkäisyyn ja alentamiseen. Tässä tarvitaan nykyistä pidempikestoisempia ja räätälöityjä työelämälähtöisiä koulutusohjelmia. Raportti on internetissä osoitteessa http://www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Kimmo Ruth, p. (09) 1604 8028 työministeriöstä.

Asumisoikeusjärjestelmän toimivuutta kartoittanut tutkimus julkistettiin 20.3.2003 ympäristöministeriössä. Tutkimuksessa selvitettiin asumisoikeusasunnoissa asuvien ruokakuntien rakennetta, asumisoikeusasuntoihin hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja asumiskokemuksia sekä näkemyksiä asumisesta ja asuinalueista. Lisäksi kartoitettiin asumiseen ja asumisoikeusjärjestelmään kohdistuvia kehittämistoiveita ja asukkaiden yhteistoiminnan merkitystä. Asumisoikeusasunnossa asuvat ovat suhteellisen tyytyväisiä asuntoonsa. Vain alle viisi prosenttia vastanneista viihtyy nykyisessä asunnossaan huonosti tai ei viihdy siinä lainkaan. Asumisoikeusjärjestelmän arvostamisessa ei tutkimuksen mukaan ole alueellisia eroja pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Raija Hynynen, p. (09) 1603 9635 ympäristöministeriöstä.

Asumisoikeusjärjestelmän nykytilaa ja kehittämistarpeita arvioineen työryhmän raportti julkistettiin 20.3.2003 ympäristöministeriössä. Työryhmä pitää asumisoikeusasumista tarpeellisena ja perusteltuna vaihtoehtona muiden asumisen hallintamuotojen joukossa. Asumisoikeusjärjestelmä on tällä hetkellä perusperiaatteiltaan toimiva. Muutoksia on kuitenkin tarpeen tehdä, koska asunto- ja rahoitusmarkkinat ovat eräiltä osin selvästi muuttuneet vuodesta 1990, jolloin järjestelmä luotiin. Asumisoikeusasuntojen uustuotanto tulee suunnata alueille, joilla asumisoikeusasuminen on kilpailukykyistä ja tarpeen kohtuuhintaisena vaihtoehtona. Työryhmä ehdottaa, että pienten asumisoikeusasuntojen eli yksiöiden, kaksioiden ja pienkerrostalojen suhteellista osuutta uustuotannosta lisätään suuren kysynnän vuoksi. Uustuotannon sijoittamisen perusteeksi tulee olla käytettävissä nykyistä täsmällisempää tietoa asukkaiden siirtymisestä asumismuodosta toiseen eri suhdannetilanteissa ja erilaisilla alueilla. Raportti on internetissä osoitteessa http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/asuminen/ym106.htm. Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Mikko Määttä, p. (09) 1603 9578 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.