Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 9/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.2.2003 seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta (HE 270/2002 vp). Laki valtioneuvostosta sisältää keskeiset säännökset valtioneuvoston organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta sekä päätöksentekojärjestyksestä valtioneuvoston yleisistunnossa ja ministeriöissä. Pääministerin asemaa vahvistetaan ja toimivalta määrätä ministerin sijaisuuksista siirretään tasavallan presidentiltä valtioneuvostolle. Lakiin sisältyy säännös pääministerin toimikaudeksi nimitettävästä valtiosihteeristä. Salkuttomien ministerien nimittämismahdollisuudesta luovutaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2003. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Laki hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 193/2002 vp). Hätäkeskuslakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustoimintaan myös tällä hetkellä valtion hätäkeskusjärjestelmään kuulumattomissa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Vantaan kunnissa. Tällöin pääkaupunkiseudun kunnallinen pelastustoimen hätäkeskus ja poliisin hälytyskeskukset korvataan hätäkeskuslain mukaisella järjestelmällä. Hätäkeskuslain 8 §:n 1 momentin 9 kohtaa tarkennetaan samalla pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain mukaisesti siten, että kunnan pelastusviranomaisen sijasta käytetään käsitettä alueen pelastustoimi. Laki tulee voimaan 1.1.2004. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 1604 2960)

Laki tullilain muuttamisesta (HE 272/2002 vp). Tullilakiin lisätään saatavien suoritusjärjestystä koskeva säännös. Maksuvelvolliselta kannetut tai perityt sekä vakuudesta saadut varat käytetään ensin tullivelan pääoman suoritukseksi. Suoritusjärjestys vastaa muutoin pääosin nykyisin sovellettavaa veronkantolain mukaista suoritusjärjestystä. Yksittäistapauksissa tulliviranomainen voi kuitenkin määrätä suoritusjärjestyksestä toisin. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 1603 4738)

Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 273/2002 vp). Lain 1 §:ään tehdään ne muutokset, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen komission antamasta lain perustana olevasta uudesta soveltamisdirektiivistä. Laki tulee voimaan 10.3.2003. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta (HE 163/2002 vp). Yksityisistä teistä annetun lain säännöksiä, jotka koskevat tieosakkaiden oikeutta rajoittaa tien käyttöä muilta kuin tieosakkailta, muutetaan. Lisäksi laajennetaan mahdollisuutta suorittaa tietoimituksen yhteydessä tilusvaihto tai alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen. Lakiin tehdään myös eräitä teknisiä tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.4.2003. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki kuntoutusrahalain 5 ja 14 §:n muuttamisesta, laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta ja laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta (HE 116/2002 vp). Kansaneläkelaitokselle ja työeläkelaitoksille säädetään velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua kansaneläkelaissa tai työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi. Ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään työntekijälle oikeus ja sen edellytykset säädetään laissa. Kansaneläkelaitoksen maksaman kuntoutusrahan taso nostetaan vastaamaan paremmin työeläkejärjestelmän kuntoutusrahan tasoa. Työntekijäin eläkelaissa säädetään osakuntoutusrahasta. Oikeus työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edeltäneen kuukauden aikana hakijalla oli viimeksi ollut oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää edellytykset muuttaa lainsäädäntöä siten, että sairauspäiväraha tai kuntoutusraha voitaisiin myöntää osittaisena silloin, kun työntekijän työkyky ei mahdollista kokoaikaista työskentelyä. (STM hallitusneuvos Anja Kairisalo 1607 4411)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.2.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta 2001 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM linjanjohtaja Hannu Kyröläinen 1605 5036)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.2.2003 seuraavat nimitysasiat:

Komentajakapteeni Misa Kangaste puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin (A 25) virkaan 15.3.2003 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.2.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä. Asetuksella annetaan maanmittaustoimistoja koskevia yhteismetsän muodostamistoimitukseen ja kiinteistörekisteriin merkitsemiseen liittyviä luonteeltaan hallinnollisia säännöksiä sekä teknisluonteiset säännökset yhteismetsän osakaskunnan ja hoitokunnan kokouksen pöytäkirjasta. Asetus tulee voimaan 1.3.2003 samanaikaisesti yhteismetsälain kanssa. (MMM hallitusneuvos Matti Setälä 1605 3352)

Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Toimivalta myöntää paikallisille toimintaryhmille hallintorahaa siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Asetuksella kumotaan paikallisille toimintaryhmille taitojen hankkimiseen myönnettävää tukea koskevat säännökset sekä tehdään asetukseen eräitä teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 5.3.2003. (MMM hallitussihteeri Susanna Paakkola 1605 4298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta. Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 nojalla jäsenvaltiolla on oikeus myöntää enintään 50 euron suuruinen kansallinen emolehmäpalkkio. Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 artikloissa 3 ja 6 määritellyillä alueilla sijaitsevilla tiloilla palkkio on osarahoitteinen siten, että lisäpalkkion ensimmäiset 24,15 euroa eläintä kohden rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta. Emolehmien kansallinen lisäpalkkio vuodelle 2002 on 50 euroa emolehmältä. Asetus tulee voimaan 5.3.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Tuen maksaminen perustuu EY:n komission perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan perusteella antamaan päätökseen 16.4.2002 (C(2002)786), tuki nro N 137/01. Mehiläistalouden kansallista tukea maksetaan enintään 15 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodessa. Asetus tulee voimaan 5.3.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003. Tuen maksaminen perustuu siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 8 artiklan perusteella komission antamiin päätöksiin 2001/60/EY ja 2001/61/EY. Nurmikasveista tukeen on oikeutettu puna-apilan, timotein, nurminadan, koiranheinän ja englanninraiheinän siementuotanto. Viljakasveista tukea maksetaan ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannolle. Tukea voidaan myöntää komission vahvistamille enimmäismäärille vilja- ja nurmikasvien siemeniä, joita tuotetaan ainoastaan Suomessa tai sellaisille lajikkeille, joita viljellään vähäisissä määrin Suomen lähialueilla. Asetuksen liitteessä vahvistetaan tukeen oikeuttavat lajikkeet. Asetus tulee voimaan 5.3.2003. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n mukaan myös jalkaterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike. Asetus tulee voimaan 1.5.2003. (STM hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen 1607 4350)

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta. Asetuksessa säädetään neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (STM sosiaalineuvos Martti Lähteinen 1607 4351)

Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan johtajan kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 10.3.2003. (STM hallitussihteeri Mervi Kattelus 1607 4161)

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Uudeksi 100 %:n mukaan korvattavaksi lääkkeeksi lisätään ketiapiini-niminen lääke sairaudessa "Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt". Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Valtioneuvoston asetus asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista. Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista tulee voimaan 1.3.2003. Asetuksella säädetään tarkemmin lain täytäntöönpanosta koskien muun muassa lainojen hakumenettelyä ja kohteiden hyväksymismenettelyä sekä maanvuokrasopimusta, valvontaa ja tiedonantovelvollisuutta. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (YM hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen 1603 9623)

Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella on säädetty tarkemmista menettelyistä, jotta asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:ssä tarkoitetut merkinnät kiinnitysrekisteriin, yhtiöjärjestyksiin ja osakkeisiin tulevat tehdyiksi. Asetuksen tarkistustarve perustuu asumisoikeusasunnoista annetun lain 1.3.2003 voimaan tuleviin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (YM hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen 1603 9623)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.2.2003 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen muuttamisen johdosta (EK 40/2002) pöytäkirjaan. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä eduskunnan työjärjestyksen muutoksen. Kyse on eräistä vähäisistä työjärjestyksen säännösten muutoksista, jotka koskevat lähinnä eduskunnan sisäistä työn järjestelyä. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 1606 7687)

Päätös osaamiskeskuksille varatun perusrahoituksen alueellisesta jaosta vuonna 2003. Maakuntien liitoille jaetaan talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 7 780 000 euroa osaamiskeskusten perusrahoitukseen. Lisäksi sisäasiainministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahasta momentilta 26.98.43 620 000 euroa käytettäväksi osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Päätös aluekeskus- ja kaupunkipolitiikkaan varatun perusrahoituksen alueellisesta jaosta ohjelma-alueille vuonna 2003. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 7 900 000 euroa ja vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 370 000 euroa, yhteensä 8 270 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi sekä Kauhajoen seudun verkostopilotin ja pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman toteuttamiseksi vuonna 2003. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Päätös myöntää maastavientilupa Scott Health & Safety Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Scott Health & Safety vie maasta vuoden 2005 loppuun mennessä Iso-Britanniaan suojanaamareita (M-95) 50 000 kpl ja NBC-suodattimia 50 000 kpl. Asiakas on Scott International Limited, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire WN89RA, Iso-Britannia. Tuotteet tulevat puolustusvoimien ja muiden viranomaisten käyttöön Englannissa ja Skotlannissa. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Päätös määrärahakehyksiksi vuosille 2004-2007. Päätöksellä annetaan ministeriöille alustavat kehykset vuoden 2004 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2005-2007 toiminta- ja taloussuunnitelmien teknisen valmistelun pohjaksi. Eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä uusi hallitus antaa lopulliset vuoden 2004 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2005-2007 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaa koskevat määrärahakehykset. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 2001 (EK 43/2002) pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös asettaa valtion eläkelautakunta toimikaudeksi 1.3.2003-31.12.2004. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: puheenjohtaja Outi Antila; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Martti Salminen (neuvotteleva virkamies Sinikka Wuolijoki); jäsenet: hallitusneuvos Veikko Liuksia (hallitussihteeri Risto Leikos), neuvotteleva virkamies Erik Strömberg (vanhempi hallitussihteeri Pirjo Staffans), lääketieteen tohtori Mikael Nyström (lääketieteen tohtori Juha Liira), apulaisneuvottelupäällikkö Markku Nieminen (lakimies Jarmo Pätäri), neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen (puheenjohtaja Leena Tuikkanen) ja talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava (lakimies Heikki Sipiläinen). (VM ylitarkastaja Heli Backman 1603 4945)

Päätös vuoden 2003 kansallisen myöntämisvaltuuden jaosta Interreg III A-yhteisöaloiteohjelmien Saaristo, Merenkurkku-MittSkandia, Pohjoinen, Karjala, Kaakkois-Suomi ja Etelä-Suomen rannikkoseutu toteuttamiseen. Lääninhallituksille osoitetaan talousarvion momentilta 29.01.62 Interreg III A-yhteisöaloiteohjelmien Saaristo, Merenkurkku-MittSkandia, Pohjoinen, Karjala, Kaakkois-Suomi ja Etelä-Suomen rannikkoseutu toteuttamiseen yhteensä 2 383 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös myöntää taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajalle Risto Ruohoselle ero puheenjohtajan tehtävästä 1.3.2003 lukien. (OPM kulttuuriasiainneuvos Pekka Pekkonen 1607 7474)

Päätös asettaa Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta 1.3.2003-28.2.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: osastopäällikkö Timo Kekkonen kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: metsäneuvos Anders Portin maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, laboratorioinsinööri Tuija Hytönen Metsäntutkimuslaitos, professori Marja Järvelä Jyväskylän yliopisto, tutkimusjohtaja Ilkka Kartovaara Stora-Enso Oyj, ylijohtaja Eljas Pohtila Metsäntutkimuslaitos ja johtaja Leena Saviranta Uudenmaan ympäristökeskus. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 1605 3359)

Päätös joukkoliikenteen rahoituksen läänikohtaisista kiintiöistä vuodelle 2003. Lääninhallituksille kiintiöidään 26 800 000 euroa käytettäväksi alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja paikallisen liikenteen valtionavustukseen ja 10 800 000 euroa käytettäväksi kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustukseen. Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin osoitettua määrärahaa lääninhallituksille kiintiöidään 2 720 000 euroa ja jäljelle jäävä yhteensä 3 280 000 euroa jätetään liikenne- ja viestintäministeriön käytettäväksi ja/tai liikenne- ja viestintäministeriön kohdennettavaksi lääninhallituksille myöhemmässä vaiheessa. Lääninhallitusten kiintiöiden valmistelun yhteydessä on huomioitu: 1) vuoden 2002 määrärahan käyttö, 2) edellisiltä vuosilta vuodelle 2003 siirtyvä määräraha ja 3) lääninhallitusten laskelmat ja perustelut määrärahatarpeesta vuonna 2003. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 1602 8500)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen vuoden 2003 palvelu- ja muut toimintatavoitteet ja asettaa tulostavoitteeksi 12 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 1602 8469)

Päätös myöntää Oy Metromedia Finland Ab:lle toimilupa radiotoimintaan taajuuksille Espoo 88,6 MHz, Tuusula 89,4 MHz, Kotka 96,2 MHz ja Mäntyharju 104,8 MHz sekä Oy Suomen Uutisradio Ab:lle toimilupa radiotoimintaan taajuudelle Helsinki 102,4 MHz. Toimilupien voimassaoloaika on 1.3.2003-31.12.2006. Samalla hylättiin seuraavien hakijoiden hakemukset: BMS International Oy, Classic Radio Oy, Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy, Järvi-Savon Viestintä Oy, Järviradio Oy, Kristillinen Media Oy, Monday's Special Oy, NRJ Finland Oy, Oulun Seudun Paikallisradio Oy, SBS Finland Oy, Suomen Putkiradio Oy (perustettava yhtiö), Suomen Urheiluradio Oy, Tuotantoyhtiö Kimmo Helistö Oy ja Viestintä M. Saari Oy. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.2.2003 seuraavat nimitysasiat:

Kehitysyhteistyösihteeri Hannu Räisänen ulkoasiainhallinnon kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan 1.3.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Valtiotieteen kandidaatti, komentaja evp. Erkki Platan sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 9) virkaan 1.3.2003 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Yli-insinööri, diplomi-insinööri Esko Vaskinen Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen (A 28) virkaan 1.3.2003 lukien. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tuula Anneli Varis ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 26) virkaan 1.4.2003 lukien. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.2.2003 seuraavia asioita:

Yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle. YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston (the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) tehtävänä on johtaa ja koordinoida kansainvälisiä toimenpiteitä pakolaisten suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja löytää kestäviä ratkaisuja pakolaisongelmiin. UNHCR:n toiminnan tukemiseen myönnetään yleisavustus 7 000 000 euroa vuonna 2003. (UM ulkoasiainneuvos Lars Backström 1605 6225)

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistön palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteista vuodelle 2003. Valtiovarainministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2003 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 106 miljoonan euron tulostavoitteesta. Vuoden 2003 tilinpäätöksen yhteydessä vuonna 2004 tehtäväksi tuloutukseksi asetetaan alustavasti 31 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) arviomäärärahan ylittäminen 141 661,69 eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 1603 3153)

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta. Päätöksellä määrätään valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Lainanmyöntäjille osoitetaan lisää valtuutta 143 000 000 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

Hallituksen määrärahakehysneuvottelut 25.2.2003

Lähivuosien kasvunäkymät ovat heikentyneet viime syksystä. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2003 noin puoli prosenttiyksikköä hitaammaksi kuin syksyn 2002 ennusteessa arvioitiin eli 2,3 prosenttiin. Arvio työttömyysasteesta pysyy samana kuin syksyn ennusteessa. Suomen kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytykset ovat kohtuullisen hyvät. Lyhyellä aikavälillä taloustilannetta leimaa suuri epävarmuus. Kehyskaudella vuosina 2004-2007 keskimääräiseksi talouskasvuksi arvioidaan noin 2,5 prosenttia, mikä on lievästi hitaampaa kuin viimeisten neljän vuoden aikana toteutunut talouskasvu.

Valtiontalouden tilanne heikkenee selvästi lähivuosina. Vastaava arvio esitettiin jo marraskuun 2002 vakausohjelmatarkistuksessa. Valtion verotuloihin kohdistuu alentumispaineita, joiden määräksi arvioidaan noin 1,5 miljardia euroa vuonna 2007. Suurimmat paineet kohdistuvat tupakka- ja alkoholiveron tuottoon jo vuonna 2004 Viron liittyessä EU:n jäseneksi. Myös yhteisöveron ja ansio- ja pääomatuloista maksettavien verojen tuotto normalisoituu vuosien 2000 ja 2001 poikkeuksellisen kehityksen jälkeen. Toisaalta valtion eläkerahaston kartuttaminen hidastuu eläkerahastolain mukaan vuoden 2005 jälkeen, mikä lisää budjettitalouden tuloja vuonna 2007 noin 600 miljoonalla eurolla.

Valtiontalous painuu alijäämäiseksi vuonna 2003 ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä nykyisten päätösten mukaisella menotasolla koko kehyskauden. Budjettialijäämät lisäisivät valtion velkakantaa, joka vuoden 2002 lopussa oli noin 59,3 mrd. euroa, kehyskauden loppuun mennessä 5,5 miljardilla eurolla. Valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen alenisi hitaasti. Julkistalouden ylijäämäkin supistuu selvästi lähivuosina ja jäänee alle kolmen prosentin koko kehyskaudella.

Hallitus sopi alustavasta määrärahakehyksestä

Hallitukselle 25.2.2003 esitelty valtiovarainministeriön kehysehdotus sisältää voimassaolevan lainsäädännön, eduskunnan budjettipäätösten sekä hallituksen tekemien päätösten edellyttämät välttämättömät määrärahatarpeet. Hallitus sopi, että se antaa tältä pohjalta alustavan määrärahapäätöksen torstaina 27.2.2003. Tarkoitus on, että uusi hallitus täsmentäisi ja vahvistaisi kehykset myöhemmin keväällä.

Tulevien vuosien arvioidut hinta- ja kustannustasomuutokset huomioon ottaen menot kasvaisivat vuodesta 2003 vuoteen 2007 noin 2,5 miljardilla eurolla. Ilman uusia päätöksiä tästä summasta valtaosa kuluisi kuitenkin etuuksien ja valtionosuuksien lakisääteisiin indeksitarkistuksiin sekä valtion työntekijöiden palkankorotuksiin.

Lisätietoja antavat budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen p. (09) 1603 3105 ja apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen p. (09) 1603 3036 valtiovarainministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tieteen ja teknologian tutkimuksen institutionaalisten perusrakenteiden vahvistaminen -raportti julkistettiin 26.2.2003 opetusministeriössä. Raportin laatija, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen kehittämistä pohtinut selvitysmies Tarmo Lemola esittää tieteen ja teknologian tutkimukseen erikoistuvan ja alan tutkimusta tekevän yksikön perustamista jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen yhteyteen. Yksiköllä tulisi selvitysmiehen mukaan olla tieteen ja teknologian kehittämistä koskevassa päätöksenteossa kansallinen rooli. Tiede- ja teknologiahallinnon tulisi sitoutua yksikön perustamiseen ja sen toiminnan kehittämiseen sekä rahoituksellisesti että toiminnallisesti. Opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulisi järjestää avoin tarjouskilpailu suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille yksikön perustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Perustettavan yksikön tueksi tulisi organisoida kolmen vuoden pituinen tutkimusohjelma, joka vastaisi noin kolmasosaa yksikön alkuvaiheen kokonaisrahoituksesta. Yksikön perustamisen kokonaiskustannukset olisivat kolmen ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 1,8-2,4 miljoonaa euroa (600 000-800 000 euroa vuodessa). Raportti on julkaistu opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2003/tr05/kuvailu.html. Lisätietoja antavat selvitysmies Tarmo Lemola, p. 050 591 7056 ja korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen, p. (09) 1607 7432 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.