Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 7/2003

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.2.2003 seuraavat lait:

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta (LA 144/2002 ja LA 126/2002 vp). Eduskunta on hyväksynyt 28.1.2003 lakialoitteiden pohjalta lain rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.5.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta (HE 238/2002 vp). Valtion eläkelakia muutetaan siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimiva valtion eläkelautakunta irrotetaan valtiokonttorin yhteydestä. Tarkoituksena on vahvistaa valtion eläkelautakunnan asemaa riippumattomana lainkäyttöelimenä. Laki tulee voimaan 20.2.2003. (VM ylitarkastaja Heli Backman 1603 4945)

Yhteismetsälaki, laki yhteisaluelain 16 §:n muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 240/2002 vp). Uusi yhteismetsälaki säädetään ja siihen liittyen muutetaan yhteisaluelakia, kiinteistönmuodostamislakia sekä kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia. Tarkoituksena on kehittää yhteismetsien toimintaedellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamismuotona, parantaa edellytyksiä metsän liittämiseen osaksi yhteismetsää yhteismetsäosuutta vastaan, lieventää yhteismetsäosuuksien vaihdannan rajoituksia ja poistaa yhteismetsään kuuluvan alueen luovuttamista koskevat rajoitukset, ehkäistä yhteismetsäosuuksien pirstoutumista ja luoda mahdollisuuksia yhteismetsien olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisille hallintomalleille. Yhteisaluelakia muutetaan siten, että metsätalouden harjoittamiseen soveltuva yhteinen alue on mahdollista muuttaa yhteismetsäksi. Kiinteistönmuodostamislakia muutetaan siten, että lain 10 luvun yhteismetsän muodostamista koskevat menettelysäännökset täsmennetään vastaamaan yhteismetsälakia. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:ää muutetaan siten, että rahoituskelpoisen yhteismetsän ja yhteisaluelaissa tarkoitetun yhteisen alueen osuuksista vähintään puolet tulee olla luonnollisten henkilöiden omistuksessa. Lait tulevat voimaan 1.3.2003. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista (HE 228/2002 vp). Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista säädetään. Takauksen avulla on tarkoitus parantaa asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon rahoituksen saatavuutta vapailta rahamarkkinoilta ja alentaa rahoituksen hintaa. Takaus myös poistaa hankkeen toteuttamisen esteenä usein olevan vakuusongelman. Takauslainoituksen avulla on siten tarkoitus lisätä asumisoikeus- ja vuokra-asuntotarjontaa. Lainat kohdennetaan uustuotannon rahoitukseen. Hankintaa tai perusparannusta varten myönnettyjä luottoja ei voida hyväksyä takauksen piiriin. Luoton myöntämisestä päättää valtion asuntorahasto sijaintikunnan puollosta valtion talousarviossa asetetun hyväksymisvaltuuden puitteissa. Pääsääntöisesti hanketta puoltanut kunta on yhdessä valtion kanssa takausajan takausvastuussa lainanmyöntäjälle lainan lyhennysten ja korkojen ja muiden lainasta johtuvien kustannusten suorittamisesta. Takausten piiriin on tarkoitus hyväksyä luottoja jo vuoden 2003 aikana. Lainojen hyväksyminen takauslainoiksi edellyttää valtion talousarviossa määrätyn hyväksymisvaltuuden, joten tällainen valtuus tulee talousarvioon ottaa ennen kuin lainoja voidaan käytännössä myöntää. Laki tulee voimaan 1.3.2003. (YM hallitusneuvos Seija HeiskanenFrösen 1603 9623)

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, laki aravalain 15 b §:n muuttamisesta ja laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 100/2002 vp). Asumisoikeus-asuntoja voidaan tuottaa myös vapaarahoitteisina. Lisäksi säännöksiä, jotka koskevat asumisoikeustalojen rakentamis- ja muusta hankintavaiheesta perittyjen asumisoikeusmaksujen merkitsemistä taseeseen ottaen samalla huomioon oman pääoman ja velkojain suojan tarve, selvennetään ja yhtenäistetään. Samalla muitakin tilipäätösten laadintaa koskevia velvoitteita täsmennetään. Asukasvalintaa koskeviin säännöksiin tehdään perustuslaista johtuvia muutoksia. Lisäksi asukasvalintaa kehitetään sallimalla lykkäävin ehdoin tapahtuva hyväksyntä. Vapaarahoitteisessa tuotannossa asukasvalinta on vapaasti talonomistajan päätettävissä. Menoja, joita varten käyttövastiketta voidaan periä, täsmennetään. Asumisoikeuden haltijoiden oikeus osallistua talonomistajan päätöksentekoon muuttuu lakiin perustuvaksi ja on sallittava vähintään yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti (649/1990). Asumisoikeustalojen omistajien toiminimisäännöksiä yhtenäistetään. Asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muutoksella tehdään mahdolliseksi sulauttaa yhdistykseen sellainen tytäryhtiö, jonka koko osakekannan asumisoikeusyhdistys jo omistaa. Lait tulevat voimaan 1.3.2003. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan ja antavan eduskunnalle pikaisesti ehdotukset verotuslainsäädännön muuttamisesta niin, että asumisoikeuksien lunastusrahastoon tehty rahastosiirto, jota varten on kerätty käyttövastiketta, määritellään omistajayhteisön pääomasijoitukseksi. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto muuttaa arava- ja korkotukilainojen lainaehdot nykyistä paremmin rahamarkkinoiden muutoksia vastaaviksi. (YM hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen 1603 9623)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.2.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehty Nizzan sopimus on voimassa 1.2.2003 lähtien. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulee voimaan 20.2.2003. Belgian, Tanskan, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 26.2.2001 tehty Nizzan sopimus liittyy pääosin Euroopan yhteisön toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän mukauttamiseen Euroopan unionin laajentumisen mahdollistamiseksi. Asetus tulee voimaan 20.2.2003. (UM linjanjohtaja Jan Store 1605 5044)

Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 43 artiklan 2 kappaleen muutos on voimassa 18.11.2002 lähtien. Asetus tulee voimaan 19.2.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Suomen suurlähetystö Nigeriassa siirretään Lagosista Abujaan 1.3.2003 lukien. Lagosiin jätetään sivutoimipiste. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaansaattamisesta. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutokset ovat voimassa 15.11.2002 lähtien. Asetus tulee voimaan 19.2.2003. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehty sopimus on voimassa 24.11.2002 lähtien. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulee voimaan 19.2.2003. Asetus tulee voimaan 19.2.2003. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Tasavallan presidentin asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 19.2.2003. Asetus tulee voimaan 19.2.2003. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp). (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2003 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 15 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2003 seuraavat nimitysasiat:

Tel Avivissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Mikael Patokallion edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 31.7.2003. (UM osastopäällikkö Pekka Wuoristo 1605 5400)

Ulkoasiainneuvos Markku Kauppisen määrääminen Maputossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.3.2003 lukien, ulkoasiainneuvos Ole Norrbackin määrääminen Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2003 lukien, ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemen määrääminen Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2003 lukien ja ulkoasiainneuvos Vesa Himasen määrääminen Yhdistyneiden Kansakuntien Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2003 lukien. (UM osastopäällikkö Pekka Wuoristo 1605 5400)

Tunisissa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kaija Ilanderin sivuakkreditointi Algeriaan. (UM osastopäällikkö Pekka Wuoristo 1605 5400)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Sirpa Hillevi Saarnilehto Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, ympäristölupayksikön johtaja Sauli Viljami Viitasaari Vaasan hallinto-oikeuden luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen vanhempi vakuutustuomari, nuorempi vakuutustuomari Raija Helinä Valli vakuutusoikeuden vanhemman vakuutustuomarin virkaan ja määräaikainen vanhempi vakuutustuomari, nuorempi vakuutustuomari Rauli Sakari Rauankoski vakuutusoikeuden nuoremman vakuutustuomarin virkaan 1.3.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Markku Tapio Laine Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Annika Charlotte Lindström Paraisten käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2003 lukien, käräjätuomari Mari Lovis Jaakkola Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2003 lukien, käräjätuomari Laura Kyllikki Lehkonen Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Jukka Tapani Rainio Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, vanhempi oikeussihteeri Mirja-Leena Nurmi Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2003 lukien, määräaikainen asessori, viskaali Pirjo Eila Tuulikki Lonnakko Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2003 lukien, käräjätuomari Björn Erik Beijar ja käräjätuomari Johan Erik Karlais Mustasaaren käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin 1.3.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Everstiluutnantti Hannu Jaakko Alénille NATO:n Kosovon sotilaallisen kriisinhallintaoperaation (KFOR) Suomen pataljoonan komentajan tehtävään annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2003 lukien ja everstiluutnantti Vesa Kullervo Kangasmäen määrääminen hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

Insinöörieversti Markku Wilhelm Ihantola puolustusvoimien pääinsinöörin (A 30) virkaan 1.6.2003 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.2.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. 5 §:ään lisätään 2 momentti jossa on säännös Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen mukaisesta ennakkotiedosta sekä sen hakemismenettelystä. Asetuksen 6 §:ään lisätään säännös ennakkotiedon hakemisesta. Asetus tulee voimaan 19.2.2003. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen käsitteistö muutetaan vastaamaan lakia oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002). Valtiokonttorin ei enää tarvitse ilmoittaa valtionperinnöistä kaikille ministeriöille. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 22 §:n muuttamisesta. Helsingin yliopiston vaalikollegiota koskevaa säännöstä muutetaan siten, että kollegion jäsenmäärä supistuu nykyisestä yli 350 jäsenestä 130 jäseneen. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (OPM hallitusneuvos Juhani Saarivuo 1607 7225)

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 44 §:n muuttamisesta. Asetuksella lisätään kalastusaluksen päällikön pätevyyden rinnastus asetuksen 44 §:ään. Kauppa-alusten yleiset pätevyyskirjat oikeuttavat asetuksen tultua voimaan kalastusaluksen kansi- ja konepäällystössä toimimiseen. Asetus tulee voimaan 3.3.2003. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 24 ja 26 §:n muuttamisesta. Asetuksella rinnastetaan kauppa-aluksen ja kalastusaluksen päällystön pätevyys eräissä tapauksissa. Asetus parantaa kalastusaluksilla työskentelevien vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia. Asetus tulee voimaan 3.3.2003. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella toteutetaan maistraattien ja työvoima- ja elinkeinokeskusten liittäminen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ilmoituksia kirjaaviksi ja järjestelmästä yritys- ja yhteisötunnuksia antaviksi viranomaisiksi. Samalla tarkistetaan asiakirjojen säilytystä ja arkistointia koskeva säännös nykyistä joustavammaksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta. Kaupparekisterin paikallisviranomaisten päiväkirjan pitämistä koskevia säännöksiä kaupparekisteriasetuksessa tarkistetaan siten, että siinä otetaan huomioon yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella toteutettava paikallisviranomaisten liittyminen järjestelmään kirjaajiksi. Asetus tulee voimaan samanaikaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen kanssa 1.3.2003. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Kliinisiin ravintovalmisteisiin, joista korvataan 75 prosenttia 5 euroa ylittävistä kustannuksista kultakin ostokerralta lisätään uusia valmisteita, joille on vahvistettu kohtuulliset korvausperusteeksi hyväksyttävät tukkuhinnat. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (303/2002). Asetus tulee voimaan 1.4.2003. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Valtioneuvoston asetus Leivonmäen kansallispuistosta. Leivonmäen kansallispuiston perustamista koskeva laki (45/2003) tulee voimaan 1.3.2003. Asetuksella säädetään aluekohtaisesta poikkeuksesta kansallispuiston rauhoitussäännöksiin koskien oikeutta metsästää. Leivonmäen kansallispuistossa voidaan Metsähallituksen luvalla sallia tarvittaessa hirvenajo metsästyksen yhteydessä. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 1603 9516)

Valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta. Asetuksen tarkoituksena on säädösteknisistä syistä perustaa uudelleen Lieksassa sijaitseva Ruunaan luonnonsuojelualue. Leivonmäen kansallispuiston perustamista koskeva laki (45/2003) tulee voimaan 1.3.2003. Koska kansallispuisto perustetaan entisen Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueen tilalle, kyseinen laki kumoaa nyt voimassa olevan perustamislain (131/1991), jolla myös Ruunaan luonnonsuojelualue on perustettu. Tämän vuoksi Ruunaan luonnonsuojelualue perustetaan uudelleen luonnonsuojelulain 17 §:n nojalla muuna luonnonsuojelualueena valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 1603 9516)

Valtioneuvosto antoi 14.2.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta. Vuokra- ja asumisoikeustaloille myönnettävien aravalainojen ehtoja muutetaan. Uusien myönnettävien aravalainojen korko sidotaan valtion 10 vuoden obligaatiolainanoton korkojen perusteella määräytyvään viitekorkoon. Vanhojen lainojen korko on pääomamenojen vuotuisen tarkistuksen määrä lisättynä 1,95 %-yksiköllä. Vanhoihin vuosimaksulainoihin säädetään 5,2 %:n ja uusiin vuosimaksulainoihin 6 %:n korkokatto. Kaikkien vuosimaksulainojen pääomamenojen nousuvauhtia hidastetaan ja uusien lainojen pääomamenojen lähtötasoa alennetaan nykyisestä. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.2.2003 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä 17.2.2003. Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. EU:n puheenjohtajavaltio Kreikka on kutsunut kokouksen koolle Irakin tilanteesta johtuen. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Antti Peltomäki 1602 2182)

Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätöksellä muutetaan valtioneuvoston päätöstä puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista (1000/2002) niin että siihen lisätään maininta ennakkotiedosta, joka on viranomaisen viejän pyynnöstä antama ennakkotieto vientiluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Muutos liittyy Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamiseen. Päätös tulee voimaan 19.2.2003. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Päätös eräiden sopimuspalkkojen tarkistamisesta 1.3.2003 lukien. Eräitä sopimuspalkkoja tarkistetaan virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 1603 4900)

Päätös myöntää toimitusjohtaja Johannes Koromalle ero talousneuvoston jäsenyydestä 14.2.2003 lukien ja määrätä talousneuvoston jäseneksi samasta ajankohdasta lukien toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös myöntää apulaisrehtori Heikki Silanderille ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä opinto-ohjauksen koordinaattori Hilkka Mustonen lautakunnan varajäseneksi 30.4.2004 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Päätös asettaa liikenneväyläneuvottelukunta (infrafoorumi) toimikaudeksi 13.2.2003-31.12.2004. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Juhani Korpela; varapuheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Lauri Ratia; jäsenet: konsernijohtaja Reino Hanhinen, johtaja Raimo Mansukoski, maakuntajohtaja Anita Mikkonen, johtaja Leena Karessuo, budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, kehittämisjohtaja Helena Vuorelma ja neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii rakennusneuvos Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä sihteereinä johtaja Ensio Hakkarainen Rakennusteollisuus RT:stä, liikenneinsinööri Silja Siltala Suomen Kuntaliitosta ja yli-insinööri Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen ajalle 1.1.-31.3.2003. Suomen Sosialidemokraattinen puolue (52 edustajaa) 491 920 euroa, Suomen Keskusta (48 edustajaa) 454 080 euroa, Kansallinen Kokoomus (46 edustajaa) 435 160 euroa, Vasemmistoliitto (20 edustajaa) 189 200 euroa, Ruotsalainen kansanpuolue (11 edustajaa) 104 060 euroa, Vihreä Liitto (11 edustajaa) 104 060 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (10 edustajaa) 94 600 euroa, Perussuomalaiset (1 edustaja) 9 460 euroa ja Ahvenanmaa (1 edustaja) 9 460 euroa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Periaatepäätös toimintaohjelmasta luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun toimintaohjelma sisältää 30 kehittämistoimenpidettä, joilla selkeytetään eri toimijoiden vastuita ja toiminnan tavoitteita. Periaatepäätös löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied2003/vilmat.pdf. (YM ylijohtaja Pekka Kangas 1603 9555)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.2.2003 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa aravalainojen myöntämisvaltuuden ja korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi 2003. Käyttösuunnitelma sisältää vuoden 2003 aravalainojen myöntämisvaltuuden ja korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperusteet. Talousarviossa edellytetään, että vuonna 2003 arava- ja korkotukilainoituksella rakennettavista uusista asunnoista aiempaa suurempi osuus rakennetaan pääkaupunkiseudulle, sen kehyskuntiin sekä muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. Hallitusohjelman mukaisesti opiskelija-asuntolainoituksen osuutta arava- ja korkotukiasuntolainojen kokonaisvaltuudesta lisätään viimevuotisesta. Asumisoikeusasuntoja lainoitetaan vain sellaisiin kasvukeskusten suurimpiin kuntiin sekä yksittäisiin suuriin kaupunkeihin, joissa ei ole tyhjillään tai vuokra-asuntokäytössä asumisoikeusasuntoja. Asunto-osakeyhtiötalojen rakentamisen korkotukilainoitusta jatketaan pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuonna 2003 käyttöön otetaan asunto-osakeyhtiötalojen korkotukilainoitus myös perusparantamiseen. Perusparannusta lisätään myös tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyvään hallituksen tukipakettiin perustuen. Koko perusparantamisen tuki kohdennetaan pääsääntöisesti tasapainossa oleville asuntomarkkina-alueille ja sellaisiin asuntoihin, jotka ovat korjauksen tarpeessa sekä joiden arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1603 9645)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.2.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 85/2002) eduskunnalle Euroopan keskuspankin suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta (Euroopan keskuspankin johtokunnan äänestysmenettelyt). Suosituksen tavoitteena on turvata EKP:n neuvoston päätöksenteon tehokkuus ja joutuisuus euroalueen laajentuessa EU:n laajentumisen seurauksena. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.2.2003 seuraavat nimitysasiat:

Tekniikan lisensiaatti Anne Elisabeth Väätäinen kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.2.2003-31.12.2004, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Oikeustieteen kandidaatti Merja Linnanvirta sosiaali- ja terveysministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 6.3.-31.8.2003, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Marja-Terttu Mäkirannan virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.2.2003 seuraavia asioita:

Määrärahan jako puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2003. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden talousarvion momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 59 460 000 euroa. Momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetaan 376 000 euroa ja vuodelle 2003 siirtyneitä lainavaroja 209 000 euroa. Vuonna 2003 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 65 736 000 euroa, josta metsäkeskuksille osoitetaan 65 566 000 euroa ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 170 000 euroa. Myöntämisvaltuuden käytöstä saa aiheutua vuoden 2003 jälkeen valtiolle menoja enintään 22 416 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa hätäkeskusten aluejakoa ja hätäkeskusten sijoituspaikkakuntia pohtinut työryhmä jätti selvityksensä 7.2.2003 sisäasiainministeriölle. Työryhmä päätyi esittämään hätäkeskusten aluejaon perusteeksi kahta vaihtoehtoista mallia. Vaihtoehdot olisivat joko kaksi tai kolme hätäkeskusta. Kahden hätäkeskuksen mallissa Helsinki muodostaisi yhden hätäkeskusalueen ja muut Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntiin kuuluvat kunnat toisen. Kolme hätäkeskusaluetta muodostettaisiin siten, että Helsinki käsittäisi yhden alueen ja muu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alue jaettaisiin kahteen osaan. Selvityksen tekeminen tuli tarpeelliseksi kun Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio ja Vantaa esitettiin hätäkeskuslain muuttamista koskevalla hallituksen esityksellä liitettäväksi valtion ylläpitämään hätäkeskusjärjestelmään. Raportti on luettavissa sisäasiainministeriön internetsivulla http://www.intermin.fi kohdassa julkaisut - Pelastusosaston julkaisut. Lisätietoja antavat valmiusjohtaja Timo Viitanen, p. (09) 1604 4575 ja ylitarkastaja Pirjo Tomperi, p. (09) 1604 2717 sisäasianministeriöstä.

Liikunnan biolääketieteellisen tutkimuksen arviointityöryhmän raportti luovutettiin 7.2.2003 kulttuuriministeri Kaarina Drombergille. Liikunnan biolääketieteellistä tutkimusta arvioinut arviointiryhmä pitää suomalaisen tutkimuksen yleistä tasoa erittäin hyvänä ja kansainväliset mitat täyttävänä. Arvioinnin mukaan kansallinen verkostoituminen ja yhteistyö toimivat hyvin, ja tutkimusryhmien kansainväliset yhteydet olivat laajoja. Tutkijakoulutuksen määrä arviointiin hyväksi ja valtaosa tutkijoista väittelee suhteellisen nuorena. Työryhmä suositti liikuntalääketieteen keskusten erillisarviointia, koska nyt tehty arviointi keskittyi vain yksiköissä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, ei muihin toiminnan osa-alueisiin. Työryhmämuistio on opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/liikunta/2003/tr03/kuvailu.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Hilkka Riihimäki, p. (09) 4747 2395 ja työryhmän sihteeri Ulla Silventoinen, p. (09) 1607 7276 opetusministeriöstä.

Rakennustekniikan koulutusohjelmien arviointiraportti luovutettiin 11.2.2003 opetusministeri Maija Raskille. Rakennustekniikan koulutusohjelmia arvioinut Korkeakoulujen arviointineuvoston arviointiryhmä esittää mm. kansainvälisyyden lisäämistä niin tiedekorkeakouluissa kuin ammattikorkeakoulutuksessa sekä koulutuksen alueellisen jaon pohtimista. Rakennustekniikan koulutusohjelmat arvioitiin tuotantotalouden, tietoteollisuuden sekä konetekniikan jälkeen nyt neljäntenä tekniikan alana. Arviointiryhmän mukaan rakennustekniikan koulutuksen houkuttelevuus ja kilpailukyky on heikentynyt nuorten keskuudessa. Nuoret eivät koe rakennustekniikan koulutusta ja siihen liittyvän teollisuuden haasteita yhtä houkutteleviksi kuin esimerkiksi tietoteollisuuden koulutus- ja työmahdollisuuksia. Raportti on saatavilla pdf-tiedostona arviointineuvoston internetosoitteesta http://www.kka.fi/julkaisut.lasso. Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Karl Holm, p. (09) 1607 6921 Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Tielakityöryhmän mietintö luovutettiin 13.2.2003 liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille. Työryhmä ehdottaa yleisiä teitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Uusi maantielaki olisi nykyistä lainsäädäntöä tiiviimpi ja se kattaisi tien koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lakkauttamisen. Nykyisin hajallaan olevat säännökset selkeytettäisiin ja yhtenäistettäisiin. Yleisiä teitä koskevan lain uudistamisen lisäksi työryhmä esittää, että maantielakiin yhdistettäisiin laki oikeudesta entiseen tiealueeseen. Pieniä muutoksia tehtäisiin myös maankäyttö- ja rakennuslakiin. Yleiset tiet olisivat maanteitä, joiden ylläpidosta vastaisi valtion viranomaisena Tiehallinto. Toiminnallisiksi tieluokiksi ehdotetaan valtateitä, kantateitä, seututeitä ja yhdysteitä. Mietintö on pdf-muodossa internetsivuilla http://www.mintc.fi (Julkaisut). Lisätietoja antavat hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. (09) 1602 8483 ja yli-insinööri Mikko Ojajärvi, p. (09) 1602 8574 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Työssä jaksamisen ohjelman vuoden 2002 seurantaraportti luovutettiin 12.2.2003 pääministeri Paavo Lipposelle ja työministeri Tarja Filatoville. Raportin keskeinen sisältö muodostuu eläkejärjestelmän uudistamiseen ja hallituksen sosiaalipoliittiseen kannanottoon liittyvästä selvitystyöstä. Raportissa kuvataan lainsäädännön muutosten ohella malleja, joilla helpotetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista sekä luodaan edellytykset kokemuksen ja tietotaidon joustavaan siirtämiseen uusille työntekijöille. Raportissa on lisäksi käsitelty johtamisen apuna käytettäviä malleja, joiden avulla henkilöstön määrä voidaan mitoittaa haitallisen työkuormituksen välttämiseksi. Lisätietoja antaa projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi, p. (09) 1604 9209 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.