Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

LIITE

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ILMASTOPOLITIIKAN VIRANOMAISTOIMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIONHALLINNOSSA

Periaatepäätös sisältää linjaukset siitä, miten ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen tehtävät ja yhteistyö järjestetään kotimaan ilmastopolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa. Periaatepäätös perustuu vuoden 2002 joulukuussa mietintönsä jättäneen Ilmastopolitiikan viranomaistoimet - toimikunnan mietintöön (kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 15/2002).

Hallinnonalojen välisen koordinaation järjestäminen

Ilmastopolitiikkaan liittyy sellaisia poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti merkittäviä seikkoja, että niiden valmistelussa ja toimeenpanossa tarvitaan hallituksen kannanottoja ja linjauksia. Tällaisia ovat ilmastostrategian uusiminen ja siihen liittyen Kioton mekanismien (yhteistoteutus JI, puhtaan kehityksen mekanismi CDM ja päästökauppa ET) roolin tarkentaminen, ilmastostrategian toimeenpanon ja samalla päästökehityksen seuranta, EY:n päästökauppadirektiivin mukaisen päästöoikeuksien alkujakosuunnitelman tekeminen sekä kansanvälisten ilmastopolitiikkaan liittyvien neuvotteluasioiden käsittely. Kokemukset viime vuosien ilmastopoliittisten strategioiden ja muiden linjausten valmistelusta puoltavat näkemystä, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla erillinen työryhmä näiden asioiden käsittelyä varten. Kansallisen ilmastopolitiikan toteuttamisen mahdollisesti edellyttämistä toimista ministereiden työnjakoon päätetään tarvittaessa erikseen.

Yhteensovittamisessa avustaa eri ministeriöiden edustajista koostuva virkamiesten yhdysverkkona toimiva työryhmä, joka asetettaisiin hallituskaudeksi. Tämän yhdysverkon työ vakinaistetaan, jotta voitaisiin ylläpitää toiminnoissa edellytettävää monialaista valmistelua ja koordinaatiota ja varmistettaisiin työn laatu, kun asiamäärä kasvaa ja aikataulut nopeutuvat. Yhdysverkon puheenjohtajuus kuuluu samalle ministeriölle kuin ministerityöryhmän puheenjohtajuus.

Ilmastostrategioiden valmistelu

Kansainväliset ja kotimaiset tarpeet edellyttävät, että maassamme on 2-3 vuoden välein ajantasaistettu kansallinen ilmastostrategia. Sen valmistelusta ja toimeenpanosta hallitustasolla vastaisi hallituksen ilmastopolitiikkaa käsittelevä ministerityöryhmä vastuuministeriön ja edellä mainitun yhdysverkon avustamana. Kukin ministeriö vastaa omalta osaltaan strategian valmistelusta, toimeenpanosta ja vaikutusten arvioinnista sekä niiden edellyttämistä selvityksistä.

Strategian toimeenpanoa koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö. Kaikki sektoriministeriöt (kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö) tuottavat kansainväliseen raportointiin tarvittavat raportit strategian sisällöstä, toimeenpanosta ja vaikutuksista (osia inventaarioraporttiin ja maaraporttiin) omilta sektoreiltaan ja niitä käsitellään yhdysverkossa. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien politiikkatoimien vaikutusten arviointiin liittyvät raportit kokoaa teknisesti Tilastokeskus. Asiantuntijalaitokset osallistuvat sekä strategian valmisteluun, toteuttamiseen että toteutumisen seurantaan tuottamalla tarvittavia selvityksiä.

Kasvihuonekaasuja koskevien skenaarioiden valmistelu

Kansallisissa ilmastostrategioissa ja kansainvälisissä raportoinneissa tarvittavien kasvihuonekaasujen kehitystä koskevien operatiivisten skenaarioiden (aikaväli noin 10-25 vuotta) valmistelua koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö. Skenaariovalmistelua ohjaisi ministerityöryhmä avustavan yhdysverkon kanssa. Asiantuntijalaitosten osuus skenaarioiden valmistelussa määritellään erikseen.

Strategisissa skenaarioissa (aikaväli noin 50-100 vuotta) tarkastellaan ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia. Niiden uusiminen on kytköksissä mm. hallitustenvälisessä ilmastonmuutospaneelissa IPCC:ssä tehtävään työhön. Tarvitaan myös yhteiskuntapoliittisesti suuntautuneita strategisia skenaarioita, esimerkiksi seuraavan ilmastosopimuksen osapuolten neuvottelukierroksen tueksi ja siinä kansallisten näkökulmien huomioon ottamiseksi. Tätä skenaariotyötä ohjaisi asianomainen ministerityöryhmä.

Kansainväliset ilmastoneuvottelut

Ympäristöministeriö vastaa edelleen Suomen kantojen valmistelusta ja koordinoinnista sekä YK:n ilmastosopimusta että EU:n ilmastoasioita koskevissa neuvotteluissa. Nykyisissä ja tulevissa EY-direktiiveissä asiaa käsittelevä ministeriö määräytyy asiaa käsittelevän neuvoston mukaan.

Sekä suomalaiset tiedemiehet että viranomaisten edustajat osallistuvat edelleen IPCC:n toimintaan ja osallistumista koordinoi ympäristöministeriö. Nykyisinkin toimintaan osallistuvat asiantuntijalaitokset (Ilmatieteen laitos, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Valtion taloudellinentutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Merentutkimuslaitos) jatkavat osallistumista ja niiden osallistumista ja työjakoa tarkastellaan erikseen sekä tarvittaessa täsmennetään sopimuksilla.

Ilmastopolitiikkaan liittyvät inventaariot, tilastot ja kansainväliset raportit

Tarkoitus on, että Tilastokeskus nimetään kansalliseksi kasvihuonekaasujen inventaarioyksiköksi (National authority, NA). Tarvittaessa muutetaan toimivalta- ja aineellisia säännöksiä periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi. Asiantuntijalaitosten (Suomen ympäristökeskus ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) osuutta inventaarioiden ja laajemmin inventaarioraportin (National Inventory Report, NIR) mukaisten erillisraporttien laadinnassa vahvistetaan. Työnjako sekä tarvittava tietojen vaihto inventaarion vastuuyksikön ja asiantuntijalaitosten välillä määritellään sopimuksin. Kansallisen inventaarioyksikön eri asiantuntijalaitosten kanssa tekemät sopimusjärjestelyt ja päästötilastojen ja -inventaarioiden sekä raportointien tuottamisjärjestelmä on kokonaisuudessa Kioton pöytäkirjassa tarkoitettu "kansallinen järjestelmä" (National system).

Inventaarioyksikkö vastaa myös inventaarioraporttien kokoamisesta ja viimeistelystä sekä niiden toimittamisesta YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle ja EY:n komissiolle. Inventaarioraportit ja maaraportin käsittelisi asianomainen ministerityöryhmä.

Kansalliselle inventaarioyksikölle tulee asettaa ympäristöministeriön nimeämä, eri ministeriöitä ja asiantuntijalaitoksia edustava määräaikainen ohjausryhmä, jotta raporttien kokoaminen ja ohjeistuksen noudattaminen muutosvaiheessa varmistuisi. Tilastokeskuksen tulee ottaa vastuu laskentajärjestelmästä viimeistään vuoden 2004 loppuun mennessä, jolloin olisi valmiudet määritellä Suomen päästökiintiö sitoumuskaudelle 2008-2012 lopullisesti.

Inventaarioraporttiin ja muihinkin raportteihin tarvittavat inventaariodatan ja inventaariojärjestelmän kuvaukset valmistelee inventaarioyksikkö sopimuskumppaneineen. Raporteissa tarvittavan politiikkatoimien kuvauksen ja arvioinnin sekä skenaariotarkastelujen kokoamisesta vastaa edellä mainitun mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriö. Sektoriministeriöt toimittavat raporteissa tarvittavat erillistiedot, kuten rahoitusapu kehitysmaille ja öljyntuottajille.

Myös joka kolmas tai neljäs vuosi tehtävän maaraportin kokoaminen tulee vastuuttaa kansalliselle inventaarion vastuuyksikölle.

Ilmastonhavainnointiraportin eli maailmanlaajuisen ilmastontarkkailujärjestelmän "Global Climate Observation Systems" -raportin (GCOS) tuottaa Ilmatieteen laitos.

Kansallisesti on varmistettava sopimuksista seuranneiden päätösten ja ohjeiden noudattaminen toiminnassa ja toimitettavien tietojen sisällön yhteensopivuus eri sopimusten välillä. Ympäristöministeriö on vastuussa kansainvälisten ympäristösopimusten yleisestä toimeenpanosta. Jos ministeriöiden ulkopuoliset toimijat ovat ympäristöministeriön hallinnonalalla, ovat keskinäiset vastuusuhteet järjestettävissä olemassa olevia menettelyjä käyttäen. Tapauksessa, jossa toimijat ovat muilta hallinnon sektoreilta, yhteistyö ja -toiminta järjestetään tarvittaessa sopimuksin.

Kansallinen yhteysviranomainen

Yhteysviranomaiseksi (National focal point), joka toimii tiedon välittäjänä ilmastosopimuksen sihteeristön ja EY:n komission kanssa nimetään ympäristöministeriö.

EY:n päästökauppaa koskevan direktiiviehdotuksen edellyttämät tehtävät

Päästöoikeuksia koskevan alkujaon hyväksyy valtioneuvosto. Kauppa- ja teollisuusministeriö koordinoi ja on päävastuussa päästöoikeuksien jakosuunnitelman valmistelusta, direktiiviin mukaisen päästökaupan toimeenpanosta Suomessa samoin kuin päästökauppadirektiivin voimaanpanevan lainsäädännön valmistelusta.

Sääntelykomiteassa (päästökauppadirektiiviehdotuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu) Suomea edustavat ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö.

Päästölupien myöntämisestä ja päästöoikeuksien jakamisesta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö Energiamarkkinaviraston kanssa. Energiamarkkinavirastoa koskevia säännöksiä muutetaan periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi.

Mahdollisen päästöoikeuksien osittaisen huutokaupan järjestämisen vuosien 2008-2012 jaksolle hoitaa kauppa- ja teollisuusministeriö edellä mainitun viraston avustamana.

Rekisterit

Kansallisen sallitun päästömäärän rekisterille, jolla seurataan velvoitteen noudattamista sekä Kioton mekanismien että päästökauppadirektiivin tarvitsemille rekistereille on perusteltua olla yhteinen rekisterijärjestelmä, josta Energiamarkkinavirasto on vastuussa.

Kioton mekanismit

Kioton mekanismien (yhteistoteutus JI, puhtaan kehityksen mekanismi CDM ja päästökauppa ET) käyttöön liittyvät kansalliset linjaukset samoin kuin niistä seuraavat henkilö- ja muut resurssitarpeet esitetään osana kansallisen ilmastostrategian täydentämistä ja niiden valmistelusta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö. Ulkoasiainministeriön vastuulle ja toimivaltaan kuuluvat mekanismien käytön edellyttämät kansainväliset sopimukset.

Suomen meneillään olevan JI/CDM-koeohjelman toteuttamien hankkeitten seuranta, loppuunsaattaminen ja hyväksyttyjen päästövähennysyksiköiden siirrot edellyttävät valtion toimenpiteitä. Ulkoasiainministeriö vastaa näistä tehtävistä edelleen yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön sekä tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa.

Kioton pöytäkirjan edellyttämä osapuolten hallussa olevien siirtokelpoisten päästöyksiköiden tileistä kirjaa pitävä rekisteri ja EY:n päästökauppadirektiiviehdotuksen edellyttämä rekisteri on perustelua sijoittaa saman viranomaisen vastuulle. Tarkoitus on, että Energiamarkkinavirasto hoitaa rekisteriä, jolla pidetään kirjaa Suomen päästömääristä ja velvoitteista, hoidetaan Kioton mekanismien tarvitsemat muut kuin edellä mainitut viranomaistoimet sekä hoidetaan päästökauppadirektiivin mukaiset rekisteritoimet. Näiden tehtävien edellyttämät säännökset valmistellaan.

Jatkotoimenpiteet

Edellä olevan perusteella ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

- Kukin ministeriö huolehtii toimialallaan tämän periaatepäätöksen edellyttämien toimivalta- ja aineellisten säännösten valmistelusta.

- Kukin ministeriö ja hallinnonala ottaa huomioon tämän periaatepäätöksen ja sen mukaiset vaikutukset toiminta- ja taloussuunnittelussaan.

- Tämän periaatepäätöksen toteutuminen varmistetaan hallinnon tulosohjauksella.

- Tämän periaatepäätöksen toteutumista seuraa edellä mainittu virkamiesten yhdysverkko.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.