Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 5/2003

Liite: Valtioneuvoston periaatepäätös ilmastopolitiikan viranomaistoimien järjestämisestä valtionhallinnossa

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 31.1.2003 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta, laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki tullilain 14 §:n muuttamisesta (HE 53/2002 vp). Useita rikoslain talousrikossäännöksiä muutetaan. Kirjanpitorikokselle säädetään uusi törkeä tekomuoto, jossa enimmäis- ja vähimmäisrangaistukset ovat nykyisiä ankarammat. Kirjanpitorikoksen perustunnusmerkistöön tehdään vähäisiä tarkistuksia. Yrityssalaisuuden rikkomista koskevan säännöksen soveltamisalaa laajennetaan ja yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksestä tehdään rangaistava. Rahanpesurikoksille säädetään itsenäiset tunnusmerkistöt ja rahanpesun enimmäisrangaistuksia korotetaan. Velallisen rikoksissa velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistöstä tarkistetaan. Velkojansuosinnan enimmäisrangaistusta korotetaan. Yhteisösakkoon tuomitseminen on lähtökohtaisesti pakollista nykyisen harkinnanvaraisuuden asemesta. Yhteisösakko ulotetaan lisäksi rikoslaissa säädetyn työturvallisuusrikoksen seuraamukseksi. Lait tulevat voimaan 1.4.2003.(OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 248/2002 vp). Yhdyskuntapalvelusta annettua lakia muutetaan siten, että eräät yhdyskuntapalvelun toimeenpanossa todetut käytännön ongelmat poistuvat. Keskeisimmät muutokset koskevat muun kuin työn osuuden lisäämistä yhdyskuntapalvelussa, yhdyskuntapalvelun suorittamista varten laadittavan palvelusuunnitelman sisällön täsmentämistä sekä yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuuksien, niiden rikkomisen sekä rikkomistilanteiden selvittämisen tarkentamista. Laki tulee voimaan 1.4.2003. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 1606 7578)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki rahoitustarkastuslain 15 b ja 20 §:n muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n muuttamisesta ja laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta (HE 33/2002 vp). Luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että muut yritykset kuin luottolaitokset saavat rajoitetun oikeuden hankkia yleisöltä muita takaisinmaksettavia varoja kuin talletussuojan alaisia talletuksia. Samalla talletuspankkien yksinoikeutta talletussuojan alaisten talletusten vastaanottamiseen sekä talletuspankkien ja muiden luottolaitosten yksinoikeutta yleiseen maksujenvälitykseen laissa selkeytetään. Osuuskuntalaissa olevat säästökassatoimintaa koskevat erityissäännökset kumotaan soveltaen kymmenen vuoden siirtymäaikaa. Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin sisällytetään lisäksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskua koskevan direktiivin edellyttämät säännökset. Lakiin sisällytetään myös pankkipalvelujen saatavuuden edistämiseksi säännökset luottolaitosten oikeudesta käyttää palvelujen jakelussa asiamiestä. Lakiin lisätään niin ikään säännös asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin. Lait tulevat voimaan 15.2.2003. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 1603 3064)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain 68 §:n muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta ja laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 174/2002 vp). Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin tehdään useita vähäisiä, pääasiassa teknisiä tarkistuksia asiakasriskirajoitusten, vakavaraisuuslaskennan ja salassapitosäännösten osalta. Säästöpankkilaissa olevaa tytäryhtiösulautumista koskevaa säännöstä selvennetään. Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia täydennetään säätämällä osuuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten yhteisvastuun jatkumisesta tilanteissa, joissa jäsenluottolaitos sulautuu yhteenliittymän ulkopuoliseen luottolaitokseen tai asetetaan selvitystilaan. Kiinnitysluottopankkilakiin lisätään kiinnitysluottopankin korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskin rajoittamista koskevat säännökset. Sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin tehdään vähäisiä, pääasiassa luottolaitoslakiin ehdotettuja muutoksia vastaavia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 15.2.2003. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 1603 3064)

Laki lääkelain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 165/2002 vp). Apteekeille säädetään velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääke halvempaan vastaavaan valmisteeseen. Lääkkeen patenttisuojan raukeamisen jälkeen markkinoille tulee usein monia vastaavia valmisteita, jotka ovat lääkkeellisesti saman arvoisia kuin alkuperäinen valmiste. Nämä niin sanotut rinnakkaisvalmisteet ovat kuitenkin yleensä selvästi edullisempia kuin alkuperäisvalmiste. Halvempia rinnakkaisvalmisteita ei kuitenkaan määrätä kovinkaan paljoa, mikä aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia niin potilaille kuin sairausvakuutusjärjestelmälle. Toteuttamalla geneerinen substituutio voidaan lääkekustannuksia alentaa heikentämättä lääkehoidon tehoa tai turvallisuutta. Lääkkeen määräävä lääkäri tai hammaslääkäri voivat kieltää vaihdon lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Lisäksi lääkkeen ostaja voi kieltää vaihdon. Lääkeoston perusteella suoritettava sairausvakuutuskorvaus määräytyy edelleenkin ostetun lääkkeen mukaan. Lääkkeen vaihdon kieltäminen ei siten vaikuta potilaan oikeuteen saada korvausta. Apteekissa suoritettava lääkkeen vaihto voidaan tehdä sellaisten valmisteiden kesken, jotka Lääkelaitos on todennut vaihtokelpoisiksi ja jotka sisältyvät Lääkelaitoksen laatimaan luetteloon. Apteekin tulee toimittaa luettelon mukaisista lääkkeistä halvinta tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaa lääkettä. Geneerisen substituution käyttöönoton kanssa apteekkien farmaseuttinen neuvonta- ja ohjausvelvollisuus laajennetaan käsittämään myös lääkkeiden hintoja koskeva tiedottaminen. Lait tulevat voimaan 1.4.2003. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin lääkkeiden hinta- ja korvausjärjestelmän kehittämiseksi siten, että uusien innovatiivisten, potilaiden hyvinvointia edistävien ja kustannustehokkaiden lääkkeiden pääsy korvausjärjestelmään ilman kohtuutonta viivettä varmistetaan. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lääkkeiden sairausvakuutuskorvausjärjestelmän uudistamistarpeet kokonaisuutena. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin uudistuksen aiheuttamien muutosten valmistelemiseksi lääkkeiden velvoitevarastointisäännöksiin. 4. Eduskunta edellyttää, että uudistuksen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia seurataan huolellisesti eri osapuolten ja yhteiskunnan näkökulmasta ja että vaikutuksiin liittyvä selvitys annetaan eduskunnalle vuoden 2005 loppuun mennessä. (STM hallitussihteeri Mervi Kattelus 1607 4161)

Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 232/2002 vp). Aravavuokra- ja korkotukivuokra-asuntojen asukkaiden valinta, vuokranmääritys ja yhteishallinnon yleinen ohjaus siirretään ympäristöministeriöstä Valtion asuntorahastolle. Aravalainan irtisanominen ja korkotuen lakkauttaminen asunnon käyttöön tai vuokranmääritykseen liittyvissä asioissa siirretään Valtiokonttorilta Valtion asuntorahastolle. Lisäksi aravavuokratalojen vuokrat voidaan tasata myös saman omistajan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain nojalla lainoitettujen vuokratalojen vuokrien kanssa. Lait tulevat voimaan 1.3.2003.(YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 1603 9624)

Tasavallan presidentti hyväksyi maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen, vahvisti lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja määräsi, että suositus, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, merkitään pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi (HE 250/2002 vp). Eduskunta on hyväksynyt Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 21.6.2001 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta on päättänyt, että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 21.6.2001 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 192, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä, otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Yleissopimus pyrkii varmistamaan maatalouden työpaikkojen turvallisuuden tason sellaiseksi, ettei työntekijöiden terveys tai turvallisuus vaarannu missään työn tekemisen vaiheessa. Yleissopimusta täydentää suositus, jonka tavoitteena on yleissopimuksen tasoisen suojan ulottaminen itsenäisiin, omaa työtään tekeviin maatalousyrittäjiin. Laki tulee voimaan presidentin asetuksella.(TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.1.2003 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus El Salvadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Helsingissä 20.5.2002 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulevat voimaan 20.2.2003. Asetus tulee voimaan 20.2.2003. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1605 5071)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.1.2003 seuraavat kansainväliset asiat:

Keski-Amerikan kiertävän suurlähettilään Inger Hirvelä Lópezin tai hänen estyneenä ollessaan Managuan suurlähetystön va. asiainhoitajan Sirpa Mäenpään valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välinen El Salvadorin ympäristöhankkeen toteuttamista koskeva sopimus ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

Suomen tasavallan hallituksen ja Unkarin tasavallan hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa, hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 1605 5713)

Suurlähettiläs Pekka Kujasalon tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Unkarin kanssa sopimus diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 31.1.2003 seuraavat asiat:

Oikeustieteen tohtori Outi Suviranta työtuomioistuimen lakimiesjäsenen varajäseneksi, oikeustieteen kandidaatti Peter Forsström työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneen, työnantajapuolen etujärjestöjen esityksestä nimitetyn jäsenen varajäseneksi sekä sopimussihteeri Keijo Kaleva työtuomioistuimen virkasuhteisiin perehtyneen, työntekijäpuolen etujärjestöjen esityksestä nimitetyn jäsenen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.2.-31.12.2003. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.1.2003 seuraavat nimitysasiat:

Prikaatikenraali Paavo Kiljusen määrääminen monikansallisen Keskisen prikaatin, KFOR (MNBC, Multinational Brigade Center) komentajaksi Kosovossa 1.5.2003 lukien ja everstiluutnantti Janne Oksasen määrääminen UNMEE-operaatiossa Etiopiassa ja Eritreassa rauhanturvajoukon komentajaksi 15.6.2003 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.1.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2003. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2003 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 15.2.2003. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilla 33.32.37 lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin myönnetyn määrärahan myöntämisperusteet. Lääninhallitukset myöntävät avustuksen sairaanhoitopiirien alueellaan koordinoimille lasten ja nuorten psykiatrian palveluja kehittäville hankkeille. Määräraha on jaettu lääneille alueen alle 18-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Avustusta voidaan myöntää sekä aiempina vuosina aloitettujen hankkeiden jatkamiseen että uusiin hankkeisiin. Asetus tulee voimaan 7.2.2003. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös korotetun äitiysavustuksen maksamisesta ns. monikkoperheille eli perheille, joille syntyy tai jotka ottavat ottolapseksi samanaikaisesti useampia lapsia. Äitiysavustus voidaan maksaa näille perheille rahana, äitiyspakkauksena tai näiden yhdistelmänä hakijan valinnan mukaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2003. (STM neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen 1607 4393)

Valtioneuvoston asetus syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilla 33.33.32 syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisperusteet. Lääninhallitukset myöntävät avustuksen. Avustusta voivat saada kunnat ja kuntayhtymät syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahasta 14 miljoonaa euroa on jaettu lääneille alueen alle 18-vuotiaiden asukasmäärän perusteella. Avustuksesta jätetään miljoona euroa jakamatta sosiaali- ja terveysministeriön erikseen myönnettäväksi asetuksessa säädetyin perustein. Asetus tulee voimaan 17.2.2003. (STM hallitussihteeri Ritva Kujala 1607 4352)

Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään ylijäämän jakoon osallisten henkivakuutusten vastuuvelkaa laskettaessa käytettävän korkokannan ylärajasta. Asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön antamissa määräyksissä, Dnro 60/021/1999, olevan määräyksen henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaa laskettaessa noudatettavista periaatteista ja käytettävän koron enimmäismäärästä kohdan 1.1 ensimmäinen kappale. Asetus tulee voimaan 10.2.2003. (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 1607 3822)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista. Asuntojen korjaus- ja energia-avustusten myöntämistä koskee laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista. Asetuksella säädetään tarkemmin avustusten käyttötarkoituksista, myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 10.2.2003. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

Valtioneuvoston asetus vuokra- ja asumisoikeustalojen talouden tervehdyttämisavustuksista. Asetuksella säädetään tarkemmista perusteista, joiden mukaan huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokra- ja asumisoikeustalojen talouden tervehdyttämiseen voidaan myöntää avustusta. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus vuokratalojen talouden tervehdyttämisavustuksista (743/2000). Asetus tulee voimaan 5.2.2003. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 1603 9624)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.1.2003 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalla 1.1.-31.3.2003 ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (52 edustajaa) 767 455 euroa, Suomen Keskusta r.p. (48 edustajaa) 708 420 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (46 edustajaa) 678 902,50 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (20 edustajaa) 295 175 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (11 edustajaa) 162 346,25 euroa, Vihreä Liitto r.p. (11 edustajaa) 162 346,25 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (10 edustajaa) 147 587,50 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinländarna r.p. (1 edustaja) 14 758,75 euroa ja Ahvenanmaa 14 758,75 euroa eli yhteensä 2 951 750 euroa. Avustuksesta on käytettävä 8 prosenttia naisten poliittiseen toimintaan ja samansuuruinen osuus piirijärjestöjen toimintaan. Avustusta saa käyttää sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Päätös asettaa valtuuskunta Kirgisian kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén. (UM linjanjohtaja Rauno Viemerö 1605 5503)

Päätös maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta. Maakunnan kehittämisrahasta 19 800 000 eurosta jaetaan alueittain maakunnan liitoille 2 765 000 euroa, josta 350 000 euroa Kainuun hallintokokeilun toimeenpanoon. Sisäasiainministeriön käyttöön määrärahasta varataan 735 000 euroa, osaamiskeskusten kehittämiseen 8 400 000 euroa sekä aluekeskusohjelman ja kaupunkipolitiikan rahoittamiseen 7 900 000 euroa. Osaamiskeskusohjelmaan sekä aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipolitiikkaan varatun rahoituksen alueittainen jako tehdään erikseen. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 4595)

Päätös vahvistaa seutuyhteistyökokeilulain mukainen Region Åboland-Turunmaan seudun sopimus lukuun ottamatta sopimuksen 3 kohtaa. Region Åboland-Turunmaan seutu on kirjeellään pyytänyt valtioneuvostoa vahvistamaan kokeiluseudun kuntien tekemän sopimuksen. Seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto vahvistaa kokeiluseutujen sopimukset. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osuuden ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite 1 -ohjelmien toteuttamiseen. Valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 26.98.61 EAKR:n osuutena Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen osoitetaan Itä-Suomen lääninhallitukselle 5 408 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 672 000 euroa eli yhteensä 6 080 000 euroa. Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen osoitetaan LänsiSuomen lääninhallitukselle 366 000 euroa, Oulun lääninhallitukselle 974 000 euroa ja Lapin lääninhallitukselle 2 538 000 euroa eli yhteensä 3 878 000 euroa. Lisäksi päätöksellä osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 kansallista myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen Itä-Suomen lääninhallitukselle 3 685 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 357 000 euroa eli yhteensä 4 042 000 euroa, sekä Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen Länsi-Suomen lääninhallitukselle 291 000 euroa, Oulun lääninhallitukselle 775 000 euroa ja Lapin lääninhallitukselle 2 113 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osuuden ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite 2 -ohjelmien toteuttamiseen. Valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 26.98.61 EAKR:n osuutena Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen osoitetaan EteläSuomen lääninhallitukselle 5 048 000 euroa ja Länsi-Suomen lääninhallitukselle 419 000 euroa eli yhteensä 5 467 000 euroa. Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden alueiden tukena Etelä-Suomen lääninhallitukselle osoitetaan 31 000 euroa ja Länsi-Suomen lääninhallitukselle 55 000 euroa eli yhteensä 86 000 euroa. Edelleen osoitetaan LänsiSuomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen Länsi-Suomen lääninhallitukselle 3 653 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 648 000 euroa eli yhteensä 4 301 000 euroa, sekä LänsiSuomen tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden alueiden tukena Länsi-Suomen lääninhallitukselle 209 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 46 000 euroa eli yhteensä 255 000 euroa. Lisäksi päätöksellä osoitetaan valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 kansallista myöntämisvaltuutta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen Etelä-Suomen lääninhallitukselle 4 248 000 euroa ja Länsi-Suomen lääninhallitukselle 314 000 euroa eli yhteensä 4 562 000 euroa sekä Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden alueiden tukena Etelä-Suomen lääninhallitukselle 14 000 euroa ja Länsi-Suomen lääninhallitukselle 41 000 euroa eli yhteensä 55 000 euroa. Edelleen osoitetaan Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen kansallista myöntövaltuutta Länsi-Suomen lääninhallitukselle 3 375 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 657 000 euroa eli yhteensä 4 032 000 euroa, sekä Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman siirtymäkauden alueiden tukena Länsi-Suomen lääninhallitukselle 241 000 euroa ja Oulun lääninhallitukselle 91 000 euroa eli yhteensä 332 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös Euroopan sosiaalirahasto-osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntövaltuuden jakamisesta, tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteuttamiseen. Lääninhallituksille osoitetaan vuoden 2003 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan yhteensä 12 336 000 euroa sekä Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan myöntämisvaltuutta yhteensä 5 091 000 euroa. Päätöksellä osoitetaan lääninhallituksille Euroopan sosiaalirahaston osuutena vuoden 2003 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan yhteensä 2 839 000 euroa sekä Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan myöntämisvaltuutta yhteensä 3 161 000 euroa. Vastaavasti valtioneuvoston päätöksellä osoitetaan lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan yhteensä 9 075 000 euroa sekä Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan myöntämisvaltuutta yhteensä 4 347 000 euroa. Edelleen valtioneuvosto päättää osoittaa lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan yhteensä 3 415 000 euroa sekä Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan myöntämisvaltuutta yhteensä 3 786 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Päätös Euroopan sosiaalirahasto-osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntövaltuuden jakamisesta tavoiteohjelman 3 toteuttamiseen. Opetushallitukselle ja lääninhallituksille osoitetaan Euroopan sosiaalirahaston osuutena vuoden 2003 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta Suomen tavoite 3 -ohjelman toteuttamiseen yhteensä 18 400 000 euroa. Opetusministeriön hankkeisiin varataan 1 857 000 euroa. Lisäksi päätöksellä osoitetaan Opetushallitukselle ja lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta Suomen tavoite 3 -ohjelmaan yhteensä 23 403 000 euroa. Opetusministeriön hankkeisiin varataan 2 321 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Periaatepäätös valtion osallistumisesta Helsingissä vuonna 2005 järjestettävistä yleisurheilun maailmanmestaruuskisoista aiheutuviin kustannuksiin. Helsingissä järjestetään vuonna 2005 yleisurheilun maailmanmestaruuskisat. Kisojen järjestäjänä toimii Suomen Urheiluliitto ry. Kisojen tapahtumapaikkana on Helsingin Olympiastadion. Hallituksen 21.3.2002 tekemän linjauksen mukaisesti valtio rahoittaa Helsingin Olympiastadionin itäkatsomon kattamisesta ja muista Olympiastadionin peruskorjaustöistä aiheutuvia kustannuksia sekä osallistuu kisatapahtuman järjestämisestä Suomen Urheiluliitto ry:lle mahdollisesti aiheutuvan tappion takaamiseen. Valtion rahoitusosuus Olympiastadionin investointihankkeiden kustannuksista voi olla enintään 4,2 miljoonaa euroa. (OPM kulttuuriasiainneuvos Seppo Paavola 1607 7344)

Periaatepäätös ilmastopolitiikan viranomaistoimien järjestämisestä valtionhallinnossa (liite). Periaatepäätöksessä linjataan ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen tehtäviä ja yhteistyötä ilmastopolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa. Periaatepäätöksen mukaisesti eri tehtäviin osoitetaan vastuullinen viranomainen. Kukin ministeriö huolehtii hallinnonalallaan periaatepäätöksen edellyttämien säännösten valmistelusta ja muusta toimeenpanosta. Eri ministeriöiden virkamiehistä koostuva yhdysverkko avustaa yhteistyön koordinoinnissa. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 1606 4833)

Päätös vuoden 2003 talousarviossa myönnettyjen työllistämistukimäärärahojen jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 268 446 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 2 210 000 euroa. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

Päätös ammatillisen työvoimakoulutuksen vuoden 2003 hankintamäärärahojen ja myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan hankintamäärärahaa 124 152 000 euroa. Myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 45 000 000 euroa. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

Päätös valmentavan työvoimakoulutuksen vuoden 2003 hankintamäärärahojen ja myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan hankintamäärärahaa 36 912 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 9 700 000 euroa. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

Päätös työvoimapalvelujen erityismenojen vuoden 2003 määrärahojen jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 12 231 892 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 535 108 euroa. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

Päätös työllisyyspoliittisten investointimäärärahojen (34.06.64 ja 34.06.77) myöntämisvaltuuden jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta 27 980 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 6 129 000 euroa. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1- ja 2-ohjelmat sekä Interreg III A-yhteisöaloiteohjelmat). Myöntämisvaltuutta jaetaan 10 656 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 10 301 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 sekä Interreg III A- yhteisöaloiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 1604 7979)

Periaatepäätös kansallisesta rakennuspoliittisesta ohjelmasta Kansallisella rakennuspoliittisella ohjelmalla määritellään toimintalinjauksia, joiden mukaisesti julkinen sektori yhdessä elinkeinoelämän kanssa pyrkii monipuolisesti kehittämään kiinteistö- ja rakennusalaa. Periaatepäätös löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.ymparisto.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied2003/rakpol1.pdf. (YM hallitusneuvos Klaus Frösen 1603 9682)

Päätös asettaa kestävän kehityksen toimikunta. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; varapuheenjohtaja: ympäristöministeri Jouni Backman; jäsenet: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, ministeri Suvi-Anne Siimes, peruspalveluministeri Eva Biaudet, kansanedustaja Sirpa Pietikäinen ulkoasiainvaliokunta (varajäsen ilmoitetaan vaalien jälkeen), kansanedustaja Rakel Hiltunen ympäristövaliokunta (kansanedustaja Jari Leppä ympäristövaliokunta), kansanedustaja Martti Tiuri tulevaisuusvaliokunta (kansanedustaja Rauha-Maria Mertjärvi tulevaisuusvaliokunta), puheenjohtaja Pekka Aikio saamelaiskäräjät (lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen saamelaiskäräjät), landskapsstyrelseledamot Sune Erikson Ålands landskapsstyrelse (landskapsstyrelseledamot Gun Carlson Ålands landskapsstyrelse), yksikönpäällikkö Kari Karanko ulkoasiainministeriö (yksikönpäällikkö Laura Kansikas-Debraise ulkoasiainministeriö), lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos oikeusministeriö (Eija Siitari-Vanne oikeusministeriö), aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö (aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo sisäasiainministeriö), ympäristöneuvos Antti Kivipelto puolustusministeriö (ylieläinlääkäri Juhani Tiili puolustusministeriö), finanssineuvos Heikki Sourama valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen valtiovarainministeriö), kansainvälisten asioiden johtaja Kristian Slotte opetusministeriö (opetusneuvos Seppo Niinivaara opetusministeriö), kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriö (osastopäällikkö, ylijohtaja Timo Kotkasaari, maa- ja metsätalousministeriö), liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö (liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö), neuvotteleva virkamies Risto Ranki kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Mirja Kosonen kauppa- ja teollisuusministeriö), ylijohtaja Jarkko Eskola, sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriö), neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen työministeriö (neuvotteleva virkamies Heli Saijets työministeriö), kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi ympäristöministeriö (ylijohtaja Pekka Jalkanen ympäristöministeriö), varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto (ympäristöpäällikkö Maija Hakanen Suomen Kuntaliitto), johtaja Markku Tornberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (organisaatio ja varajäsen ilmoitetaan myöhemmin), johtaja Pertti Laine Metsäteollisuus ry (johtaja Sirpa Smolsky Metalliteollisuuden keskusliitto), johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (ympäristönsuojeluasiamies, Riitta Larnimaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto), asiamies Matti Räisänen Kaupan keskusliitto (hallituksen sihteeri Sirpa Juutinen Finnish Business and society), johtaja Rauno Vanhanen Suomen yrittäjät ry (toimitusjohtaja Reijo Svento Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto), apulaisjohtaja Matti Viialainen SAK ry (työympäristösihteeri Kari Mäkelä Kemianliitto), projektipäällikkö Risto Kousa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (ammattiasiain sihteeri Kaija Suonsivu Tehy), elinkeinopoliittinen sihteeri Outi Ervasti AKAVA (ei varajäsentä, OAJ varsinaisena jäsenenä), erityisasiantuntija Marjatta Melto Opetusalan ammattijärjestö OAJ (puheenjohtaja Sanna Koskinen Ympäristökasvatuksen seura), hallituksen puheenjohtaja Heidi Hautala Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry (ohjelmajohtaja Ville Luukkanen Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry), hallituksen jäsen Sirpa Hertell NYTKIS (toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämiskeskus), hallituksen jäsen Jouni Nissinen Allianssi ry.(Luonto-Liitto) (Helena Juutilainen, Suomen liikunta ja urheilu SLU), pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen Kuluttajaliitto ry (puheenjohtaja Maili Mustonen Kuluttajat ry.), pääsihteeri Pentti Kotoaro Suomen UNICEF-yhdistys ry (toiminnanjohtaja Rauno Merisaari YK-liitto), toimittaja Mona Sandell ympäristötoimittajat (toimittaja Elina Grundström taloustoimittajat), toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitto ry (hallituksen jäsen Maria Lahtinen Luonto-Liitto ry), pääsihteeri Timo Tanninen Maailman luonnonsäätiö WWF (förbundsordförande Tom Gullberg Natur och Miljö rf), puheenjohtaja Leo Stranius Maan ystävät ry (puheenjohtaja Johanna Sinkkonen Dodo ry. ja työalasihteeri Ilkka Sipiläinen kirkkohallitus (arkkipiispa Leo ortodoksinen kirkkohallitus). (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.1.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sijoituspalveludirektiivi). Direktiivillä muutettaisiin voimassa olevan neuvoston direktiivin 93/22/ETY sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla (sijoituspalveludirektiivi) arvopaperinvälittäjiä, sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia, ja säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjiä, kuten arvopaperipörssejä, koskeva sääntely. Varsinkin sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten menettelytapojen sääntelyä suhteessa asiakkaisiinsa tarkennettaisiin huomattavasti suhteessa voimassa olevaan direktiivisääntelyyn. Toimiluvanvaraisten palvelujen alaa myös laajennettaisiin kattamaan tietynlainen toiminta hyödykejohdannaissopimuksilla ja sijoitusneuvonta. Markkinapaikkasääntely ulotettaisiin nykyiseen tapaan paitsi itse säänneltyä markkinaa, kuten pörssilistaa, koskevaan sääntelyyn, mutta sitä ulotettaisiin yhä enenevässä määrin myös itse markkinan ylläpitäjää, kuten arvopaperipörssiä, koskevaan sääntelyyn. Direktiivi on säädös, jolla pyritään käytännössä toteuttamaan perustamissopimuksessa vahvistetut vapaudet sijoituspalvelujen ja järjestelmällisen rahoitusvälinekaupan alalla. Lainsäädäntöteknisesti direktiivillä kumottaisiin voimassa oleva sijoituspalveludirektiivi ja muutettaisiin direktiivejä 85/611/ETY (sijoitusrahastodirektiivi), 93/6/ETY (omien varojen riittävyydestä annettu direktiivi) ja 2000/12/EY (konsolidoitu direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta). (VM vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen 1603 3268)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.1.2003 seuraavat nimitysasiat:

EU-sihteeristön apulaispäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Antti Ilmari Peltomäki valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikön (A 32) virkaan 1.5.2003-30.4.2008. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

Lainsäädäntöneuvos Manne Antti Airaksinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 28) virkaan 1.3.2003-29.2.2008. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 1.3.2003-29.2.2008. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Katri Santtila opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 9.2.-30.9.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka kulttuuriasiainneuvokset Ilpo Kokko ja Reijo Käkelä ovat osa-aikatyössä. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Valtioneuvosto myönsi Pekka Lindroosille palkatonta virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriön kaupallisen neuvoksen virasta 1.2.2003-30.4.2005. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.1.2003 seuraavia asioita:

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2003. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion vuodelle 2003. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvioesityksen 2.12.2002. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Finnvera Oyj:n investointi- ja käyttöpääomalainojen sekä takausten myöntämisvaltuudet vuodelle 2003. Valtioneuvosto on 17.12.1998 antanut Finnvera Oyj:lle sitoumuksen luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Sitoumuksen kohdan 1.5 mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan niiden kunakin vuonna myönnettävien luottojen enimmäismäärän, jotka voivat kuulua sitoumuksen piirin sekä vastaavasti myönnettävien takausten kohteena olevien luottojen pääoman enimmäismäärän, lukuunottamatta erityislainoja ja alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia investointi- ja käyttöpääomalainoja, joita koskevat valtuudet on päätetty valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätösehdotuksen mukaan Finnvera Oyj voi vuonna 2003 myöntää luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvia investointi- ja käyttöpääomalainoja yhteensä enintään 232 940 000 euroa ja sitoumuksen piiriin kuuluvia takauksia yhteensä enintään 319 600 000 euroa. Esitetyt myöntämisvaltuudet vastaavat vuoden 2002 alkuperäisiä myöntämisvaltuuksia. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Työterveyslaitoksen vuoden 2003 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi 43 735 000 euroa. Valtionosuus on 35 210 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 110 000 euroa. (STM lääkintöneuvos Matti Lamberg 1607 4342)

Vuoden 2003 talousarvion momentille 34.06.27 (Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta) myönnetyn arviomäärärahan ylittäminen 92 000 eurolla ja momentille 34.06.29 (Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta) myönnetyn arviomäärärahan ylittäminen 4 152 000 eurolla. (TM johtaja Anssi Paasivirta 1604 8070)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Nuorten tekemien rikosten käsittelyn laajentamista ja valtakunnallistamista selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 28.1.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Nuorten tekemien rikosten nopeutetusta käsittelystä on tarkoitus tehdä jokapäiväinen työtapa niin poliiseille, syyttäjille kuin tuomareillekin koko maahan. Nuorten nopeutetun käsittelyn keinoja ja mahdollisuuksia selvittäneen työryhmän mukaan eri paikkakunnilla on syntynyt erilaisia toimintamalleja. Hyviksi havaittuja malleja on esimerkiksi sosiaalityöntekijän työskenteleminen poliisilaitoksella sekä nuorten juttujen keskittäminen kunkin viranomaisen nuorten asioihin perehtyneelle henkilölle. Lisätietoja antaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, p. (09) 2598 8802.

Hovioikeuksien tuomiopiirijakoa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 29.1.2003 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmän mukaan hovioikeuksien tuomiopiirijakoa tulisi muuttaa niin, että 13 käräjäoikeutta siirrettäisiin hovioikeuspiiristä toiseen. Siirtojen avulla tasoitettaisiin työmääriä ja käsittelyaikoja hovioikeuksien kesken. Työryhmän ehdotus on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/17371.htm. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, p. (09) 1606 7502 ja suunnittelija Raimo Ahola, p. (09) 1606 7569 oikeusministeriöstä.

Valtionhallinnon johdon kehittämisen uudistamista pohtinut työryhmä luovutti ehdotuksensa 24.1.2003 ministeri Suvi-Anne Siimekselle. Työryhmän mukaan johtajien vastuu valtion toimintayksiköiden tuottavuudesta, muutoksesta ja hyvinvoinnista tulee konkretisoida henkilökohtaisissa johtamissopimuksissa. Myös johtamistehtävissä onnistumista tulee arvioida määräajoin. Ylimpien johtajien liikkuvuuden lisäämiseksi tietyt johtamistehtävät voisivat olla määräaikaisia. Työryhmän ehdottaman kehittämisstrategian tarkoituksena on rohkaista johtajia itsensä kehittämiseen ja tarjota johtajille selkeät kehittymistavoitteet ja -mahdollisuudet. Johtajien liikkuvuus laajentaisi johtajien näkökulmaa ja lisäisi innovatiivisuutta valtionhallinnossa. Ammattitaitoisella johtamisella taataan valtion toimintayksiköiden tuottavuus, hyvinvointi ja jatkuva uudistuminen. Suunnitelmallisella johdon kehittämisellä varmistetaan tulevien johtajien kasvaminen ja sitoutuminen yhteiseen johtamiskulttuuriin. Työryhmän muistio löytyy ministeriön internet-sivulta www.vm.fi/julkaisut (julkaisusarjat, työryhmämuistiot 2003). Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, p. (09) 1603 9400 ympäristöministeriöstä ja valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto p. (09) 1603 4900 valtionvarainministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.