Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1-2/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.1.2003 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista tehdyt virkaehtosopimukset ja päättää alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 30.11.2002 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska nyt tehdyistä sopimuksista aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, ne on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin ne ovat työehtosopimuksia. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 1603 4900)

Päätös asettaa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta vuosiksi 2003-2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriö; varapuheenjohtaja: liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen (yli-insinööri Petteri Katajisto) liikenne- ja viestintäministeriö, lainsäädäntöneuvos Lena Andersson (neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen) oikeusministeriö, poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala (ylikomisario Timo Ajaste) sisäasiainministeriö, opetusneuvos Seppo Niinivaara (opetusneuvos Raija Meriläinen) opetusministeriö, ylitarkastaja Veli-Matti Risku (ylitarkastaja Merja Söderholm) sosiaali- ja terveysministeriö, yli-insinööri Leena Silfverberg (rakennusneuvos Mauri Heikkonen) ympäristöministeriö, johtaja Aulis Nironen (liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg) Tiehallinto, liikenneinsinööri Silja Siltala (yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi) Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja Matti Järvinen (tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin) Liikenneturva, toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen (osastonjohtaja Lasse Hantula) Liikennevakuutuskeskus, työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi (lakimies Jari Kiviharju) Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, puheenjohtaja Seppo Asikainen (toimitusjohtaja Pasi Nieminen) Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry, johtaja Harri Kallberg (kuljetustaloudellinen asiamies Maire Kaartama) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, puheenjohtaja Hannele Luukkainen (varapuheenjohtaja Antero Naskila) Suomen Liikenneliitto SuLi ry., tutkija Sirkku Laapotti Turun yliopisto (professori Matti Syvänen Tampereen yliopisto), erikoistutkija Pirkko Rämä VTT (laboratorion johtaja Pirjo Lillsunde Kansanterveyslaitos), erikoistutkija Harri Peltola (erikoistutkija Veli-Pekka Kallberg) VTT ja liikennetoimittaja Esko Riihelä (päätoimittaja Martti Merilinna). (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 1602 8571)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.1.2003 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2003 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Yhteisöverojen tilityksissä sovellettavien verovuoden 2003 jako-osuuksien laskentaperusteet vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 10.1.2003. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2003 suoritettavan korvauksen suuruus. Lisäksi säädetään muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2003 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2003 suoritettavaa korvausta laskettaessa. Asetukseen sisältyy lisäksi säännöksiä vuonna 2002 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä samoin kuin eräitä tietojenantovelvoitteita koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 15.1.2003. (STM hallitussihteeri Arja Myllynpää 1607 4130)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kehitysavun tason ja laadun selvitysryhmä luovutti väliraporttinsa 9.1.2003 ministeri Suvi-Anne Siimekselle. Ryhmä esittää, että kehitysyhteistyön määrärahoja kasvatetaan nykyisestä 0,348 prosentin BKTL-osuudesta asteittain siten, että kehitysyhteistyön laatu ja vaikuttavuus pysyvät korkeatasoisina. Välitavoitteena on saavuttaa 0,55 prosentin BKTL-osuus vuonna 2007. YK:n suositus 0,7 prosenttia saavutettaisiin vuonna 2010. Suomen kehitysmaapolitiikan ja määrärahojen kohdentamisen ohjenuorana on YK:n Vuosituhatjulistus ja sen kehityspäämäärät. Väliraportti löytyy internetistä osoitteesta http://global.finland.fi/07/. Lisätietoja antavat kehitysyhteistyöministerin neuvonantaja Rauno Merisaari, p. 040 724 0517 ja tiedottaja Marja-Leena Suvanto, p. (09) 1605 6379.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.