Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.12.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 252/2002 vp) Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Namibian tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 31.10.2002. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Namibian tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM linjanjohtaja Rauno Viemerö 1605 5503)

Esitys (HE 253/2002 vp) vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä. Tuloarvioiden vähennys on 75 milj. euroa ja määrärahojen nettolisäys 51,8 milj. euroa. Talousarvioesityksen kattamiseksi lisätään nettolainanottoa 126,8 milj. eurolla. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Esitys (HE 254/2002 vp) vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä. Verovuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja alennetaan 0,5 prosenttiyksiköllä sekä asteikon kolmannen tuloluokan tulorajaa korotetaan 100 eurolla. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 1603 3122)

Esitys (HE 255/2002 vp) tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä. Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 590 euroon. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 1603 3122)

Esitys (HE 256/2002 vp) laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta. Kotitalouksissa tehtävän hoiva- ja korjaustyön perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 900 eurosta 1100 euroon vuodessa. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 1603 3122)

Esitys (HE 257/2002 vp) laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa. Työ- ja virkaehtosopimuksiin, jotka on uudistettu tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti, saadaan ottaa mainitun sopimuksen mukainen indeksiehto. Muutoin indeksiehdon ottaminen työ- ja virkaehtosopimuksiin on edelleen kiellettyä. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Esitys (HE 258/2002 vp) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002) täydentämisestä. Valtionosuutta sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista korotetaan vielä 0,14 prosenttiyksiköllä verrattuna eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen. Täydennetyn esityksen mukaan valtionosuusprosentti korotetaan siten 27,01 prosenttiin laskennallisista kustannuksista, jolloin kuntien osuus vastaavasti laskee 72,99 prosenttiin. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

Esitys (HE 259/2002 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta. Maatalousyrittäjän oikeutta saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisätään yhdellä päivällä. Muutoksen jälkeen vuosiloman pituus on 24 päivää kalenterivuodessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2003. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 1607 4360)

Esitys (HE 260/2002 vp) laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta. Lakiin tehdään tekninen muutos ajankohtaan, jolloin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen maksaminen viimeistään lakkaa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta. Lainmuutos liittyy lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1.11.2002 vahvistettuihin lainmuutoksiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2003 samanaikaisesti edellä mainittujen lainmuutosten kanssa. (STM neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen 1607 4393)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.12.2002 seuraavat lait:

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 119/2002 vp). Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan noin 19 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävien muutoksenhakuasioiden käsittelystä perittävistä maksuista ja maksun perimättä jättämisestä säädetään nykyistä selvemmin. Maksuperusteiden määrittelyä muutetaan oikeudenkäyntimenettelyä koskevat muutokset huomioon ottavaksi. Valtion maksutulojen arvioitu lisäys on noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2003 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 1606 7547)

Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta (HE 129/2002 vp). Matkustajan verolliseen hintaan toisesta jäsenvaltiosta hankkimien ja mukanaan omaan käyttöön tuomien oluiden määrä korotetaan 64 litraan siten, että sanotuista oluista ei Suomessa tarvitse uudelleen maksaa valmisteveroa. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 1603 3065)

Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta (HE 201/2002 vp). Suomesta Euroopan yhteisöjen komission hyväksymiin ja osittain rahoittamiin Euroopan unionin nykyisten ja tulevien rajaalueiden kehittämiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin osallistuvien kansallisten asiantuntijoiden yhteisöltä saamat kulukorvaukset ovat verosta vapaita. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa. Laki tulee voimaan 15.12.2002. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta (HE 176/2002 vp). Valtion eläkelakia muutetaan siten, että vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneillä henkilöillä osa-aikaeläkkeen alaikäraja palautuu 58 vuoteen ja osa-aikaeläkkeellä olosta kertyvän vanhuuseläkkeen määrää pienennetään. Lisäksi yksilöllistä varhaiseläkettä ei enää pääsääntöisesti myönnetä vuoden 1944 tai sen jälkeen syntyneille henkilöille. Työttömyyseläkkeen työhistoriaa koskevaa vaatimusta tarkistetaan eräiden ennen vuotta 1945 syntyneiden henkilöiden osalta. Lait tulevat voimaan 10.12.2002. (VM ylitarkastaja Heli Backman 1603 4945)

Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta (HE 207/2002 vp). Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun nimi muutetaan Lappeenrannan teknilliseksi yliopistoksi ja Tampereen teknillisen korkeakoulun nimi Tampereen teknilliseksi yliopistoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (OPM hallitusneuvos Juhani Saarivuo 1607 7225)

Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 156/2002 vp). Kalastusalusten rekisteröinnin edellytyksistä otetaan lakiin säännökset, joilla pyritään aikaisempaa paremmin turvaamaan Suomen kalastuskiintiöiden pyynti suomalaisille aluksille. Suomen kalastuskiintiöitä kalastavilta aluksilta vaaditaan riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (MMM kalastusneuvos Markku Aro 1605 3361)

Laki metsästyslain muuttamisesta (HE 68/2002 vp). Metsästäjäorganisaatiota tehostetaan muuttamalla Metsästäjäin keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien hallitusten kokoa siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin asianomaisen organisaation tarpeita. Riistanhoitoyhdistysten johtokunnat muutetaan hallituksiksi. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (MMM vanhempi hallitussihteeri Ritva Torvinen 1605 2283)

Laki tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta (HE 212/2002 vp). Tieliikennelakiin kootaan liikenteen ohjauslaitteita koskevat valtuussäännökset. Muutoksella selvennetään ministeriön ja Tiehallinnon keskinäistä asemaa liikenteen ohjauslaitteisiin liittyvissä ratkaisuissa ja annetaan niille tarvittavat valtuudet. Tiehallinto valtuutetaan antamaan määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden teknisistä ominaisuuksista. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 1602 8629)

Laki työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta (HE 180/2002 vp). Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä karttuneen eläkkeen kansalaisuudesta ja asuinmaasta riippumaton maksaminen ulkomaille toteutetaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2003. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain muuttamisesta ja laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 224/2002 vp). Kansaneläkelainsäädäntöön tehdään lähinnä teknisiä tarkistuksia. Vammaisuuden perusteella myönnettäviin Kansaneläkelaitoksen etuuksiin otetaan säännös siitä, että tuki voidaan lakkauttaa tai sen määrää voidaan muuttaa ottaen huomioon lääketieteen ja hoitokäytäntöjen kehitys. Kansaneläke-etuuksien viivästysajalta maksettava korotus maksetaan sen korkokannan mukaan, joka on vahvistettu etuuden maksupäivää edeltävälle korkolainsäädännössä tarkoitetulle puolivuotiskaudelle lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Teknisiä muutoksia tehdään gluteenittoman ruokavalion johdosta maksettavaa korvausta koskeviin viittaussäännöksiin. Etuoikeutettuja tuloja koskeviin säännöksiin perhe-eläkkeessä ja eläkkeensaajien asumistuessa sekä asunto-omaisuuden arvioimista koskevaan säännökseen eläkkeensaajien asumistuessa tehdään tarkennuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

Laki lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta (HE 222/2002 vp). Lapsilisälakia muutetaan siten, että kuukausittainen määräaika, jolloin Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava valtiolle sinä kuukautena maksettavien lapsilisien määrä, lyhenee nykyisestä viidestä arkipäivästä neljään arkipäivään ennen lapsilisien maksupäivää. Muutos liittyy Kansaneläkelaitoksen eräajanmaksatuksen uudistamiseen, joka on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuun 2003 lapsilisien maksatuksessa. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (STM neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen 1607 4393)

Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 118/2002 vp). Öljysuojarahastosta annetun lain 2 §:n 1 momentti ja 3 § muutetaan väliaikaisesti. Valtion talousarvion ulkopuoliseen öljysuojarahastoon kerättävä, lain 2 §:ssä säädettyä öljysuojamaksua korotetaan noin 60 prosentilla seuraavan kahden vuoden ajaksi. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista (HE 152/2002 vp). Asuinrakennusten ja asuntojen energiatalouden parantamiseksi myönnettävien avustusten myöntämistä varten säädetään tarvittava erityislainsäädäntö. Korjausavustusten osalta sovitetaan yhteen avustuksia koskeva lainsäädäntö valtionavustuslain kanssa sekä muutetaan avustusten käyttötarkoituksia vähäisiltä osin. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 153/2002 vp). Valtion asuntorahaston varoista myönnettäviä tervehdyttämisavustuksia voidaan myöntää vuokratalojen lisäksi myös taloudellisissa vaikeuksissa oleville asumisoikeusyhteisöille. Lisäksi asunnottomien asuttamiseksi myönnettäviä omapääoma-avustuksia voidaan myöntää aravavuokrakohteiden lisäksi myös korkotukivuokrakohteille. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 1603 9624)

Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa (HE 231/2002 vp). Lailla aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa voidaan nopeasti ja tehokkaasti parantaa huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellista tilannetta. Lain nojalla voidaan muuttaa valtion asuntolainojen ehtoja määräajaksi, kun todetaan, että taloyhteisö ei pysty hoitokatteella selviytymään nykyisistä lainaehdoista. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 1603 9624)

Laki aravalain 12 §:n muuttamisesta (HE 181/2002 vp). Omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä tarkistetaan, koska nykyinen säännös on aiheuttanut tulkintaongelmia. Muutoksen jälkeen aravalainan saajan vastuu lainasta on samanlainen riippumatta siitä, siirtyykö lainoituksen kohde kunnalle vai muulle luovutuksensaajalle. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi liittyy Avoin taivas -sopimukseen ja vahvisti lain Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta (HE 71/2002 vp). Avoin taivas -sopimuksella luodaan ilmatarkkailujärjestelmä, jota voidaan käyttää avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen, asevalvontasopimusten noudattamisen seurantaan, konfliktienestokyvyn ja kriisinhallinnan lujittamiseen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja muissa kansainvälisissä instituutioissa. Sopimuspuolilla on oikeus suorittaa tarkkailulentoja toisten sopimuspuolten alueella ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti sekä velvollisuus vastaanottaa tällaisia tarkkailulentoja alueellaan sekä kauttakulkulentoja kansainvälisiä lentoliikennereittejä pitkin. Tarkkailuilma-alukset ovat aseistamattomia aluksia, jotka on varustettu sovituilla kuvausjärjestelmillä. Tarkkailulentojen määrää rajoitetaan kiintiöillä. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todetut rajalinjan muutokset (HE 108/2002 vp). Rajankäynnin tuloksena rajan kulku muuttuu yleiseltä linjaukseltaan Vuolit Glgojvvrin seudulla, jossa syväväylän ja siten myös rajan kulkiessa Inarijoen läntisessä uomassa, läntinen saari tulee kuulumaan Suomeen. Muilla alueilla rajan kulku säilyy yleiseltä linjaukseltaan entisellään, mutta rajan kulkuun tulee kuitenkin muutoksia, koska raja seuraa rajankäynnissä määritettyä syväväylää. Rajalinjan muutokset vahvistetaan noottienvaihdolla Norjan hallituksen kanssa ja saatetaan voimaan asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksistä vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 199/2002 vp) ja vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä (HE 247/2002 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on 22.11.2002 päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuotta 2002 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 25 päivästä marraskuuta 2002 alkaen. Eduskunnan lausumat; Luku 34.06; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työllistämistukimäärärahojen käytön tehostamiseksi ja alueellisen päätäntävallan lisäämiseksi. Momentti 35.30.60; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy vielä vuoden 2002 valtiopäivillä toimenpiteisiin aravalainajärjestelmän korjaamiseksi siten, että korko-, vuokra- ja käyttövastiketasoa voidaan alentaa ja edellytyksiä asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi parannetaan. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.12.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan 10.9.2001 tehdyt vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutokset. Asetus tulee voimaan 5.12.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvä elintarvikeapua koskeva vuoden 1999 yleissopimus ja kumotaan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annettu asetus. Elintarvikeapua koskevan sopimuksen tarkoituksena on taata kehitysmaille vähimmäismäärä elintarvikeapua vuosittain. Asetus tulee voimaan 11.12.2002. (UM kehitysyhteistyöneuvos Kirsti Aarnio 1605 6320)

Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimuksen pääsisältönä on aktiivisen ja passiivisen lahjonnan kriminalisointi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lahjusten rangaistavuus koskee myös kansanedustajia ja kansainvälisten järjestöjen yleiskokousten jäseniä. Myös lahjontarikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu ja lahjontarikosten tekemiseen, peittämiseen ja salaamiseen liittyvä kirjanpito on sopimuksen mukaan säädettävä rangaistavaksi. Sopimus sisältää määräykset myös yhteisövastuusta, lainkäyttövallasta ja seuraamuksista. Yleissopimus ja laki tulevat voimaan 1.2.2003. Asetus tulee voimaan 1.2.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 1606 7724)

Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Vietnamin kanssa 21.11.2001 allekirjoitettu verosopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 25.11.2002 annettu laki. Asetus tulee voimaan 26.12.2002. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Singaporen kanssa 7.6.2002 allekirjoitettu verosopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 25.11.2002 annettu laki. Asetus tulee voimaan 27.12.2002. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan 4.5.1996 allekirjoitettu sopimus ja sopimuksen muuttamisesta 14.4.2000 tehty pöytäkirja sekä sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 25.11.2002 annettu laki. Asetus tulee voimaan 14.12.2002. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutoksilla saatetaan voimaan vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään suurnopeusalussäännöstöön eli HSC-koodiin kesäkuussa 2001 tehdyt muutokset. Muutokset koskevat alusten varustamista matkatietojen tallentimilla ja automaattisilla tunnistuslaitteilla. Lisäksi koodin soveltamisalaa rajoitetaan valtion omistamien muiden kuin kaupalliseen tarkoitukseen käytettävien alusten osalta. Muutokset ja soveltamisalan rajaus vastaavat SOLAS-yleissopimuksen määräyksiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (LVM hallitussihteeri Jaana Heikkinen 1602 8573)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.12.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen vetäytyminen Bosnia-Hertsegovinan SFOR-operaatiosta asteittain elokuun 2003 loppuun mennessä. (UM ulkoasiainneuvos Elina Kalkku 1605 5480)

Esikunta- ja vartiokomppanian asettaminen YK:n Etiopiassa ja Eritreassa toimivaan UNMEE-operaatioon lähtökohtaisesti vuoden ajaksi kesäkuusta 2003. (UM ulkoasiainneuvos Elina Kalkku 1605 5480)

Suurlähettiläs Pekka Ojasen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan eurooppalaisen radioviestintätoimiston perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskeva asiakirja. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Anneli Vuorisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Ruotsin, Sveitsin, Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten välinen sopimus Kansainvälisen kauppatiedon ja yhteistyön järjestön (AITIC) perustamiseksi. (UM kehitysyhteistyöneuvos Seija Kinni 1605 6283)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.12.2002 seuraavat nimitysasiat:

Esittelijäneuvos, varatuomari Ilkka Olavi Pere korkeimman hallintooikeuden määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi 4.12.2002 lukien 28.2.2003 saakka. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.12.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädettäviä maksuja korotetaan rahan arvon muutosta vastaavasti. Korotukset ovat keskimäärin 12 %. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 1606 7547)

Valtioneuvoston asetus komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös komiteoista (218/1988, muutettu 216/1990). Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 14 momentissa säädetään valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävistä ja ratkaistavista tilapäisten ja pysyväisluonteisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielinten asettamisista. Muut kumottavaksi ehdotettuun valtioneuvoston komiteapäätökseen sisältyvät komiteoiden ja vastaavien perustamista koskevat määräykset on siirretty valtioneuvoston antamaan määräykseen asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa (3.1.2002; N:o TM 0201) tarkoituksella kumota ne valtioneuvoston komiteapäätöksestä. Myös muut komiteapäätökseen sisältyvät komiteatyön järjestämistä, työskentelyä ja ohjausta ja valvontaa koskevat määräykset kumotaan, jolloin komiteatyyppiseen työskentelyyn voidaan soveltaa niitä menettelyjä ja käytäntöjä, joita ministeriöt soveltavat muuhun ohjauksessaan olevaan ja toimintamenoistaan rahoittamaansa määräaikaiseen valmisteluun. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (VM neuvotteleva virkamies Anja Simola 1603 3260)

Valtioneuvoston asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen päätösasiakirjojen allekirjoittamista koskevaa 11 §:ää yksinkertaistetaan. Lautakunnan jäsenille maksettavia palkkioita koskeva 13 § kumotaan, koska asetuksella ei voida antaa valtuutta opetusministeriön asetuksen antamiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta. Asetuksessa säädetään tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY vaatimusten täytääntöönpanemisesta. Asetuksessa säädetään rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksissa ja kaasuturbiineissa. Asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin polttolaitoksiin ja kaasuturbiineihin, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä. Uusille polttolaitoksille ja kaasuturbiineille säädetään nykyisiä päästörajoja tiukemmista päästöraja-arvoista ja osittain tiukennettaisiin olemassa olevien polttolaitosten ja kaasuturbiinien päästöraja-arvoja. Asetuksella kumotaan: 1) kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (256/1990) 2) yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi annettu valtio-neuvoston päätös (527/1991) 3) turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (367/1994) 4) kattiloiden hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (368/1994). Edellä 3 momentin 1 kohdassa mainitun valtioneuvoston päätöksen 1, 4 ja 5 §:n säännöksiä sekä 2 kohdassa mainitun valtioneuvoston päätöksen 2-4 §:n säännöksiä sovelletaan 31.12.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 9.12.2002. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.12.2002 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa 12.-13.12.2002. Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen pääaihe on laajentuminen. Eurooppa-neuvoston on määrä saattaa jäsenyysneuvottelut päätökseen kymmenen Brysselin Eurooppa-neuvostossa vahvistetun jäsenvaltion kanssa. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Antti Peltomäki 1602 2182)

Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista. Päätöksellä vahvistetaan uudet puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevat yleiset suuntaviivat. Päätöksellä kumotaan puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista annettu valtioneuvoston päätös (474/1995). Päätös tulee voimaan 9.12.2002. (UM linjanjohtaja Pertti Harvola 1605 5732)

Päätös määrätä Lohjan kaupunki kaksikieliseksi vuosina 2003-2012. Lohjan kaupunki esittää, että valtioneuvosto määräisi sen kaksikieliseksi vuosina 2003-2012. Kielilain säännösten ja virallisen tilaston perusteella kunta tulisi suomenkieliseksi vuosina 2003-2012. Kielilain nojalla valtioneuvosto voi erityisistä syistä määrätä, että kunta on seuraavan kymmenvuotiskauden kaksikielinen, vaikka se muuten olisi lain mukaan yksikielinen. (OM hallitussihteeri Olli Muttilainen 1606 7622)

Päätös nimittää PuuEurooppa-kampanjan johtoryhmään puheenjohtajaksi ulkomaankauppaministeri Jari Vilén väistyneen ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasin tilalle, ja kampanjan johtoryhmän varapuheenjohtajaksi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen väistyneen maa- ja metsätalousministerin Kalevi Hemilän tilalle. Nimitykset tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.3.2003. (KTM neuvotteleva virkamies Matti Pietarinen 1606 3608)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö merkitsemään enintään 18 665 616 kappaletta Outokumpu Oyj:n uusia nimellisarvoltaan 1,70 euron suuruisia osakkeita hintaan 6,37 euroa osakkeelta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa. (KTM teollisuusneuvos Ritva Hainari 1606 3611)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.12.2002 seuraavat nimitysasiat:

Päätös myöntää opetusneuvos Osmo Lampiselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.1.2003-31.3.2003. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Opetusneuvos Heikki Ravanti opetusministeriön opetusneuvoksen (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2003-31.8.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka opetusneuvokset Kirsi Kangaspunta ja Tarja Olenius ovat virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.12.2002 seuraavia asioita:

Vuoden 2002 talousarvion momentin 32.60.40 (Energiatuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 200 000 eurolla. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 1606 4599)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 33.08.26 (Rokotteiden hankinta) arviomäärärahan ylittäminen 1 441 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu rokotteiden arvioitua suuremmista hankintamenoista. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 1607 4354)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuista. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alennetaan 1.1.2003 lukien siten, että palkkasumman 840 940 euron ylittävältä osalta maksu vahvistetaan 2,45 prosentiksi ja palkkasumman ensimmäiseen 840 940 euroon kohdistuva maksu vahvistetaan 0,6 prosentiksi. Työttömyysturvalain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitetun yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistetaan niinikään 0,6 prosentiksi. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vahvistetaan 0,2 prosentiksi ja edellä tarkoitetun yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu vahvistetaan 0,07 prosentiksi 1.1.2003 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Aikuiskoulutustukeen kohdistuvan koulutus- ja erorahastolle suoritettavan ennakon vahvistaminen vuodelle 2003 13,2 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta. Päätöksellä määrätään valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Lainanmyöntäjille osoitetaan lisää valtuutta 30 000 000 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuolleeksi julistamisesta annetun lain uudistamistyöryhmä jätti mietintönsä 11.2002eusministeriölle. Työryhmä ehdottaa kuolleeksi julistamiseen liittyviä odotusaikoja lyhennettäviksi. Kadonneen henkilön kuolleeksi julistamisesta voisi tehdä hakemuksen viiden vuoden kuluttua siitä, kun hän tiettävästi viimeksi oli elossa. Nykyisin kadonnut henkilö voidaan julistaa kuolleeksi yleensä vasta kymmenen vuoden odotusajan jälkeen. Kuolleeksi julistamisessa on tavallista lyhyempi odotusaika esimerkiksi silloin, jos henkilö on kadotessaan ollut olosuhteissa, joihin liittyy hengenvaara. Työryhmä ehdottaa, että tämä lyhyempi odotusaika olisi yksi vuosi, kun se nykyisin on kolme vuotta. Työryhmän mietintö löytyy oikeusministeriön verkkosivulta osoitteesta www.om.fi/16495.htm. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Tuomo Antila p. (09) 1606 7664 ja lainsäädäntöneuvos Markku Helin p. (09) 1606 7665 oikeusministeriöstä.

Tekniikan alan koulutuksen kehittämistä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa pohtinut selvitysmies Kari-Pekka Estola luovutti 29.11.2002 selvityksen opetusministeri Maija Raskille. Selvitysmies esittää mm. diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelupaikkamäärien pitämistä nykytasolla, strategian luomista tekniikan alan koulutuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa sekä alemman korkeakoulututkinnon käyttöönottoa yliopistoissa tekniikan alalla. Lisäksi selvitysmiehen mielestä uusia opiskelupaikkoja ja tutkinnonantoyksiköitä ei tulisi lisätä diplomi-insinöörikoulutukseen. Raportti Tekniikan alan korkeakoulutuksen kehitysnäkymät löytyy opetusministeriön verkkosivulta osoitteessa: http://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/tekn_selvitys/tekn_selvitys.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Arvo Jäppinen p. (09) 160 77220 ja ylitarkastaja Petteri Kauppinen p. (09) 160 77479 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.