Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2002

Liite: Ministereiden sijaisuudet 25.11.2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vahvisti 25.11.2002 ministereiden sijaisuudet (liite). Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille määrättiin lisäsijainen ulkomaanmatkojen vuoksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.11.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 249/2002 vp) vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä. Tuloarvioiden nettovähennykset ovat 175,2 milj. euroa. Hallinnonalojen menoihin tehdään nettomääräisesti määrärahalisäyksiä 51,2 milj. euroa. Korkomenoarviota alennetaan 135 milj. eurolla. Talousarvioesitystä täydentävän esityksen kattamiseksi lisätään nettolainanottoa 91,5 milj. euroa. Varsinaisten menojen kattamiseksi uutta lainaa otetaan vuodelle 2003 kokonaisuudessaan 246,5 milj. euroa. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto toteaa, että se tulee arvioimaan veikkausvoittovarojen tarkistuksen seuraukset ja toteuttamaan ne toimet, jotka ovat välttämättömiä kansallisesti merkittävien taiteen, tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimintojen turvaamiseksi ja hallituksen aikaisempien päätösten toteuttamiseksi. Arviointi toteutetaan opetusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Esitys (HE 250/2002 vp) 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva yleissopimus koskee maatalousyrityksissä tehtäviä maa- ja metsätalouteen liittyviä töitä. Yleissopimus pyrkii varmistamaan maatalouden työpaikkojen turvallisuuden tason sellaiseksi, ettei työntekijöiden terveys tai turvallisuus vaarannu missään työn tekemisen vaiheessa. Yleissopimusta täydentää suositus, jonka tavoitteena on yleissopimuksen tasoisen suojan ulottaminen itsenäisiin, omaa työtään tekeviin maatalousyrittäjiin. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

Esitys (HE 251/2002 vp) laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. Lakiin tehdään uudesta perustuslaista johtuvia muutoksia. Lakia tarkistetaan myös Euroopan yhteisön komission Suomelle tekemän huomautuksen johdosta. Lisäksi päätösvaltaa siirretään valtioneuvoston yleisistunnolta ympäristöministeriölle sekä Suomen ympäristökeskukselta alueellisille ympäristökeskuksille. Valtioneuvoston lausuma; Lakiesitykseen ei sisälly lain 49 §:n 1 momentin sanamuodon muutosta luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisestä ja heikentämisestä, vaikka Euroopan komissio on valvontamenettelyssään mainitun muutoksen tekemistä edellyttänyt. Hallitus edellyttää, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti tarvittavat lainmuutokset siten, että asiaa koskeva esitys voidaan antaa seuraavalle eduskunnalle heti sen toimikauden alussa. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.11.2002 seuraavat lait:

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 125/2002 vp). Arvonlisäverolakiin sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehdään sähköisten tuotteiden arvonlisäverokohtelua koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Muutokset koskevat sähköisiä tuotteita, joita ovat radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä tietyt sähköisten verkkojen kautta toimitettavat sähköiset palvelut, kuten atkohjelmat sekä erilaiset tieto-, kulttuuri- ja viihdepalvelut. Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset tulevat velvollisiksi suorittamaan Suomen veroa tänne sijoittautuneille kuluttajille myymistään sähköisistä tuotteista. Sähköisten palvelujen osalta käyttöön otetaan erityisjärjestelmä, jossa yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut myyjä voi hoitaa verotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvoitteensa kaikkiin jäsenvaltioihin yhden valitsemansa jäsenvaltion verohallinnon kautta. Jäsenvaltioiden välistä sähköisten tuotteiden kauppaa koskevia sääntöjä selkeytetään. Lisäksi kaikki arvonlisäverovelvolliset voivat antaa rekisteröinti- ja veroilmoitukset sähköisessä muodossa. Lait tulevat voimaan 1.7.2003. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta, laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta ja laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä (HE 102/2002 vp). Lailla oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta määritellään valtion virastojen ja laitosten, valtion liikelaitosten sekä valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen toimivalta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta valtio-omistuksen ulkopuolelle. Laki sisältää valtuussäännöksen, joka mahdollistaa säätää valtioneuvoston asetuksella valtion virastojen ja laitosten kiinteistövarallisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, hallinnasta, hoitamisesta, käytöstä sekä rekisteröinnistä ja luetteloinnista. Valtion kiinteistövarallisuutta saadaan luovuttaa, jos luovuttamista on pidettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena tai luovuttamiseen on erityinen syy, eikä ole olemassa perusteltua syytä pitää varallisuutta valtion omistuksessa. Käyvältä hinnaltaan yli kymmenen miljoonan euron kiinteistövarallisuuden luovuttaminen vaatii lain tai eduskunnan suostumuksen. Samoin kiinteistövarallisuuden, jonka merkitys on luonnonsuojelun tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta erittäin huomattava, luovuttaminen vaatii lain tai eduskunnan suostumuksen. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 149/2002 vp). Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,8 prosenttia vuonna 2003. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3814)

Laki Repoveden kansallispuistosta (HE 104/2002 vp). Repoveden kansallispuisto perustetaan Valkealan ja Mäntyharjun kunnissa oleville valtion omistamille alueille. Kansallispuiston pinta-ala on noin 1540 hehtaaria. Kansallispuiston perustamisella suojellaan Kaakkois-Suomen jylhin ja erämaisin kallio-, metsä- ja järvialue. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Tasavallan presidentti hyväksyi Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 168/2002 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja vahvisti lain Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 169/2002 vp). Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvia veroja, toimivaltaisen viranomaisen määritelmää, osingon ja koron verottamista sekä kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmää. Pöytäkirja tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2002 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja vahvisti lain Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 84/2000 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteisön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan viidentenätoista ja muutospöytäkirja kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen ja vastaavasti muutospöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.11.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan tietoliikennesatellittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset sekä määrätään laki yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulemaan voimaan 28.11.2002. Asetus tulee voimaan 28.11.2002. (LVM neuvotteleva virkamies Mikael Nyberg 1602 8609)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.11.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Kiertävän suurlähettilään Tapio Saarelan tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikön Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kirgistanin välinen sopimus Suomen avusta keuhkosairausohjelmalle Kirgistanin Tasavallassa ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Ari Heikkinen 1605 6092)

Kiertävän suurlähettilään Tapio Saarelan tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikön Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kirgistanin välinen sopimus Suomen avusta ympäristön tilan seurannan ja ympäristöhallinnon kehittämiseen Kirgistanin Tasavallassa (vaihe II) ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Ari Heikkinen 1605 6092)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 25.11.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 113 henkilölle arvonimet. (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 1602 2006)

Tasavallan presidentti päätti myöntää 1126 valtion virka-ansiomerkkiä valtion virkamiehille sekä päätti hylätä 166 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä 1603 4929)

Tasavallan presidentti antoi julistuksen vuoden 2003 neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä. Neljä yleistä kiitos-, katumus- ja rukouspäivää vuonna 2003 ovat 19.1., 27.4., 21.9. ja 19.10. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.11.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Asetus koskee metsätaloudesta vuonna 2002 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita. Asetuksen perusteena olleen kahden hakkuuvuoden hintojen keskiarvona lasketun verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo laskee vuoden 2001 tuottoperusteeseen verrattuna koko maassa keskimäärin 2,4 %. Asetus tulee voimaan 1.1.2003, ja sitä sovelletaan vuodelta 2002 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa. (VM hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko 1603 3155)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Asetus koskee vuonna 2002 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita. Asetus tulee voimaan 1.1.2003, ja sitä sovelletaan vuodelta 2002 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa. (VM hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko 1603 3155)

Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötunnusrekisterin maksullisista suoritteista. Asetuksella uusitaan sisällöltään muuttumattomana kuluvan vuoden loppuun asti voimassa oleva yritys- ja yhteisötunnnusrekisterin maksullisia suoritteita koskeva valtioneuvoston asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Valtioneuvoston asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan sähköuunien energiamerkintää koskeva asetus (8/1996). Kumottava asetus on annettu sähköuunien vapaaehtoisesta energiamerkinnästä annetun neuvoston direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa. Koska direktiivi on kumottu 1.1.2003 lähtien, esitetään asetuskin kumottavaksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (KTM ylitarkastaja Heli Vuoria-Karvia 1606 4816)

Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista. Asetuksessa annetaan vuodelle 2003 tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä edellytetyt tarkemmat määräykset tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkaan luettavista työansioista. Tällaisina työansioina pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Ulkomaan työn osalta vastikkeena pidetään palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa on maksettava tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. Asetus vastaa sisällöltään voimassa olevaa asetusta tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista, jonka voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa. Asetus tulee voimaan 1.1.2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta. Repoveden kansallispuistoa koskevan poikkeuksen säätäminen luonnonsuojelulaissa olevista, kansallispuistoja koskevista rauhoitussäännöksistä. Repoveden kansallispuiston siinä osassa, joka kuuluu puolustusvoimien käytössä olevan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueeseen, sallitaan puolustusvoimien sissi-, tiedustelu ja muu vastaava koulutus siten kuin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin määrätään. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2003. Perusteet pidetään vuoden 2002 perusteiden mukaisina. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan 209 euroa kuukaudessa ja tuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2003 lopussa noin 157 000. Talousarvioesityksessä asumistukeen on varattu 430 miljoonaa euroa. Asumistukilain (408/1975) mukaan päätös asumistuen määräytymisperusteista on tehtävä vuosittain. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (YM erikoistutkija Keijo Tanner 1603 9619)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.11.2002 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tiedonannosta valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta (VNT 1/2002 vp) pöytäkirjaan tiedoksi. (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 1602 2006)

Päätös myöntää ero Ruotsin kanssa rajajokisopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön uusimisesta käytäviin neuvotteluihin asetetun valtuuskunnan jäsenelle, tutkimuspäällikkö Pekka Räinälle ja nimittää hänen tilalleen valtuuskunnan jäseneksi johtaja Kari Kinnunen. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös myöntää ero hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvallille tuomarinvalintalautakunnan hallintooikeustuomareita edustavan jäsenen tehtävästä sekä nimittää hänelle seuraajaksi hallinto-oikeustuomari Jukka Antero Mattila ja varajäseneksi hallinto-oikeustuomari Paula Irmeli Olenius 1.12.2002 lukien 14.5.2005 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös vahvistaa seutuyhteistyökokeilulain mukainen Loimaan seudun sopimus. Loimaan seutu on kirjeellään pyytänyt valtioneuvostoa vahvistamaan kokeiluseudun kuntien tekemän sopimuksen. Seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto vahvistaa kokeiluseutujen sopimukset. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Päätös tarkentaa Haus Kehittämiskeskus Oy:lle luovutetun omaisuuden tasearvot. Valtioneuvoston 22.8.2002 tekemän päätöksen mukaisesti on Haus Kehittämiskeskus Oy:lle 29.8.2002 allekirjoitetulla luovutuskirjalla luovutettu liikelaitoksena toimineen Hallinnon kehittämiskeskuksen hallussa ollut omaisuus. Valtioneuvoston 7.11.2002 vahvistettua Hallinnon kehittämiskeskus -nimisen liikelaitoksen viimeisen tilinpäätöksen 1.1.-31.8.2002 tarkennetaan Haus Kehittämiskeskus Oy:n pysyvien vastaavien omaisuusarvoja 29.8.2002 allekirjoitetussa luovutuskirjassa sovitulla tavalla ja muita omaisuusarvoja vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelman tarkistus. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2006 asti. Esitetyt arviot perustuvat tuoreimpiin taloudellisiin ennusteisiin ja vuosille 2004-2006 laadittuun kokonaistaloudelliseen laskelmaan. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy selvästi ylijäämäisenä ohjelmakauden aikana ja täyttää vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun keskipitkän ajan tavoitteen. (VM finanssineuvos Anne Brunila 1603 3191)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan vuonna 2001 (EK 27/2002 vp) pöytäkirjaan. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös asettaa KHT-tilintarkastaja Jorma Tuominen varahenkilönään KHT-tilintarkastaja Hannu Koskinen ja VTM, JHTT Seppo Akselinmäki varahenkilönään KTM, JHTT Jari Sanaskoski Ilmailulaitoksen tilintarkastajiksi vuodeksi 2003. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös asettaa Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta toimikaudeksi 1.1.2003-31.12.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Eino Keinänen; varapuheenjohtaja: budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen valtiovarainministeriö; jäsenet: teollisuusneuvos Ritva Hainari kauppa- ja teollisuusministeriö ja finanssijohtaja Marja-Liisa Taipale Valtiokonttori. (KTM vanhempi hallitussihteeri Juhani Parkkari 1606 4799)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.11.2002 seuraavat nimitysasiat:

Kasvatustieteiden kandidaatti, johtaja Marita Virve Tuulia Savola opetusministeriön johtajan (A 28) virkaan 1.12.2002 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

Päätös antaa määräys varatuomari Pekka Siljamäelle II piirin piirisovittelijaksi ja hallitusneuvos Esa Lonkalle I piirin piirisovittelijaksi sekä määräys toimia valtakunnansovittelijan varamiehenä. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

Filosofian kandidaatti Tiina Tihlman ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 25) virkaan 1.1.2003 lukien. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.11.2002 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Laosin kestävä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeelle vuosina 2003-2007. Hanke on jatkoa Suomen, Maailmanpankin ja Maailman ympäristörahaston yhteisesti tukemalle vuoden 2000 syyskuussa päättyneelle Laosin metsäprojektille. Toteutuessaan hanke tulee vähentämään köyhyyttä ja suojelemaan metsien monimuotoisuutta. Hankkeen tulokset tulevat palvelemaan hyödyllisenä esimerkkinä sekä Laosissa että muualla Kaakkois-Aasiassa. Hankkeen kesto on neljä vuotta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Maailmanpankin ja Laosin hallituksen kanssa. Hankkeelle myönnetään yhteensä 5 800 000 euroa vuosille 2003-2007. (UM lähetystöneuvos Pekka Metso 1605 6175)

Ansiosidonnaisiin työttömyyspäivärahoihin kohdistuvan työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2003 532 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Työttömien omaehtoisen opiskelun tukemiseen kohdistuvan Kansaneläkelaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2003 7 640 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Työttömyysturvan perusturvan vuoden 2003 ennakon vahvistaminen 95,7 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Ansiosidonnaisiin työttömyyspäivärahoihin kohdistuvan työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2002 516,7 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.