Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.11.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 247/2002 vp) vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä. Tuloarviot lisääntyvät 46 milj. eurolla, mikä aiheutuu toisen lisätalousarvion eduskunnalle antamisen jälkeen toteutuneista osakemyynneistä. Määrärahoihin ilman valtionvelan vähentämistä tulee 5,7 milj. euron lisäys. Pääosa lisäyksestä, 5,5 milj. euroa, johtuu yrittäjien eläkelaista johtuvien menojen uudesta arviosta. Omistusasuntolainojen valtion takausvastuita koskevaa valtuutta korotetaan 30 milj. eurolla. Valtionvelan nettokuoletuksiin tehdään 40,3 milj. euron lisäys. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.11.2002 seuraavat lait:

Laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta ja laki kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta (HE 89/2002 vp). Arvo-osuusjärjestelmään voidaan liittää sellaiset osuuskuntien osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet, joista osuuskunta voi osuuskuntalain mukaan antaa arvopaperimuotoisen osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuskirjan. Sääntely on mahdollisimman pitkälle yhdenmukainen osakeyhtiöitä koskevan vastaavan sääntelyn kanssa. Muutos parantaa osuuskuntien mahdollisuuksia yleisörahoituksen hankkimiseen, lisää sijoittamisen tehokkuutta ja turvallisuutta sekä yhdenmukaistaa ja selventää arvopapereiden käsittelyä. Lait tulevat voimaan 1.12.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Laki isyyslain muuttamisesta, laki lahjanlupauslain muuttamisesta, laki avioliittolain muuttamisesta, laki ulosottolain 3 luvun 36 §:n muuttamisesta ja laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 79/ 2002 vp). Lakeja muutetaan siten, että isyyden tunnustamisen vahvistamiset, avioehtojen ja avio-oikeuden poistamisvaatimusten rekisteröinnit, läheisten välisten lahjojen rekisteröinnit, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevien sopimusten rekisteröinnit sekä osituskirjojen rekisteröinnit ovat vastedes maistraattien eivätkä enää käräjäoikeuksien tehtävänä. Lait tulevat voimaan 1.3.2003. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 109/2002 vp). Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan puolustustarvikkeiden maastaviennin ja kauttakuljetuksen lisäksi myös puolustustarvikkeiden välitys kolmansien maiden välillä on eräissä tapauksissa sallittua ainoastaan sitä varten myönnetyllä luvalla. Välitysluvan myöntää puolustusministeriö, jonka tulee välityslupa-asian sitä edellyttäessä erikseen selvittää ulkoasiainministeriöltä, ettei luvan myöntämiselle ole ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä. Laki tulee voimaan 1.12.2002. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 1608 8109)

Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta, laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki verohallintolain muuttamisesta (HE 83/2002 vp). Tilastokeskuksen, tullilaitoksen, valtiokonttorin ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtokunnat lakkautetaan. Johtokuntien nykyiset tehtävät siirretään virastojen ja laitosten virkamiesjohdolle. Lisäksi lainsäädäntö muutetaan vastaamaan uuden perustuslain säännöksiä. Lainsäädännön tarkistukset koskevat virastojen ja laitosten johtamista ja ratkaisuvallan käyttöä sekä asetuksenantovaltuuksien täsmentämistä. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003 (HE 124/2002 vp). Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi sille tilitetään vuonna 2003 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 126/2002 vp). Vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan vuodella. Sellaiset vaikeavammaiset yrittäjät, joiden toiminta olisi ollut vuoden 1994 kesäkuussa voimaan tulleen arvonlisäverolain mukaan verotonta, vapautetaan verovelvollisuudesta siirtymäkauden järjestelynä vuonna 2003. Laki tulee voimaan 1.1.2003. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii vaikeavammaisten yrittäjien tukea koskevan pysyvän ratkaisun aikaansaamisesta ensi vuoden aikana ennen seuraavan varsinaisen talousarvioehdotuksen esittelyä eduskunnalle. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 86/2002 vp). EY-lainsäädännön edellytykset täyttävä sähkö-alan ammatinharjoittaja täyttää myös kansalliset pätevyysvaatimukset. Lisäksi sähkölaitteistojen rekisteröintiin ja tarkastukseen liittyviä menettelyjä selkeytetään sekä täsmennetään sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia. Laki tulee voimaan 15.11.2002. (KTM teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen 1606 2697)

Laki merityöaikalain muuttamisesta, laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta ja laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta (HE 166/2002 vp). Merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään osa-aikatyötä sellaiselle työntekijälle, joka osa-aikaeläkkeelle siirtyäkseen haluaa tehdä osa-aikatyötä. Säännökset korvaavat määräaikaisena vuoden 2002 loppuun voimassa olevan ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä annetun lain säännöksen. Sääntely on yhdenmukainen työaikalain vastaavan uuden säännöksen kanssa. Merimieslain muutoksella toteutetaan osittaista hoitovapaata koskevat järjestelyt merityölainsäädännössä. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 1604 8932)

Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (HE 88/2002 vp). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) edellyttämät lainsäädäntötoimet pannaan täytäntöön. Kansallinen toimivaltainen elin on Suomen ympäristökeskus ja akkreditointijärjestelmään liittyvä akkreditointielin Mittatekniikan keskus. Lisäksi säädetään ympäristötodentajia koskevista hyvän hallinnon vaatimuksista, muutoksenhausta, organisaatioiden tarkemmasta valvonnasta, maksuista ja rangaistuksista EMAS-logon väärinkäyttämisen vuoksi. Laki tulee voimaan 15.11.2002. (YM hallitussihteeri Mika Seppälä 1603 9326)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.11.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta. Laki tulee voimaan 13.11.2002. Asetus tulee voimaan 13.11.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Asetuksella lakkautetaan suurlähetystöt Beirutissa (Libanon) ja Tripolissa (Libya) 31.12.2002 sekä Kuwaitissa 31.3.2003. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan Kuningaskunnan kanssa yhteistyöstä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen Tasavallan hallituksen ja Kambodzhan Kuningaskunnan hallituksen välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa tehty sopimus. Hankkeella pyritään parantamaan maanhallintaoikeuden turvaa ja edistämään tehokkaiden maamarkkinoiden kehitystä Kambodzhassa. Yhteistyö hankkeessa perustuu ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden, hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Hankkeen toimivaltaisina viranomaisina, ovat Suomen hallitusta edustava ulkoasiainministeriö, jota edustaa Kambodzhassa Suomen Bangkokin suurlähetystö sekä Kambodzhan maanhallinto-, kaupunkisuunnittelu- ja rakennusministeriö. Hankkeen muita osapuolia ovat Maailmanpankki ja Saksa/Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ). Sopimuksessa sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja vastuista hankkeen toteutuksessa. Asetus tulee voimaan 13.11.2002. (UM lahetystöneuvos Pekka Metso 1605 6175)

Tasavallan presidentin asetus 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimus liittyy Euroopan unionin direktiiviin 1999/63/EY merenkulkijoiden työajan järjestämisestä sekä sitä täydentävään merenkulkijoiden työajan valvonnasta yhteisön satamissa käyvillä aluksilla annettuun direktiiviin 1999/95/EY. Mainitut asiakirjat edellyttävät jäsenmaiden hyväksyvän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen sekä kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan ennen kuin ne voivat tarkastaa yhteisön satamiin poikkeavien yhteisön ulkopuolisten maiden lipun alla purjehtivien alusten työaikajärjestelyjä. Yleissopimus ja laki tulevat voimaan 4.1.2003. Asetus tulee voimaan 4.1.2003. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

Tasavallan presidentin asetus 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja liittyy Euroopan unionin direktiiviin 1999/63/EY merenkulkijoiden työajan järjestämisestä sekä sitä täydentävään merenkulkijoiden työajan valvonnasta yhteisön satamissa käyvillä aluksilla annettuun direktiiviin 1999/95/EY. Mainitut asiakirjat edellyttävät jäsenmaiden hyväksyvän kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan sekä merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän yleissopimuksen ennen kuin ne voivat tarkastaa yhteisön satamiin poikkeavien yhteisön ulkopuolisten maiden lipun alla purjehtivien alusten työaikajärjestelyjä. Pöytäkirja tulee voimaan 4.7.2003. Asetus tulee voimaan 4.7.2003. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Ministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välinen assosiaatiosopimus. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 26 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 4 a §:n kumoamisesta 2) Maakuntalaki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain soveltamisesta kunnallisverotuksessa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta 3) Maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 168/2002 vp) 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 169/2002 vp) 3) Hallituksen esitys eduskunnalle Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2002 vp). (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2002 seuraavat nimitysasiat:

Oikeusneuvos Markku Ilmari Arponen Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virkaan 1.12.2002 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Määräaikainen hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos Eero Ilmari Yrttiaho Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.12.2002 lukien, hovioikeudenneuvos Martti Juhani Kurri Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.12.2002 lukien, käräjätuomari Raija Helena Marjatta Peltonen Kouvolan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2003 lukien ja käräjätuomari Timo Pekka Einar Palmgren Kouvolan hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Hanna Marjatta Jaakonsaari Mikkelin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2002 lukien, hovioikeudenneuvos Seija Anneli Pälsi Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2003 lukien, käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama Lappeenrannan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2003 lukien, käräjätuomari Teemu Tapani Vuorialho Äänekosken käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2003 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Timo Antero Lehtonen Kauhajoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2002 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Arto Juhani Järvinen Riihimäen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan nimitetään 1.1.2003 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Eversti Ilkka Erkki Sakari Aspara puolustusvoimien kenraalin (A 30) virkaan 1.1.2003 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen 1.1.2003 lukien Läntisen maanpuolustusalueen esikunnan esikuntapäälliköksi, eversti Antti Ensio Lankinen puolustusvoimien kenraalin (A 30) virkaan 1.1.2003 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen 1.1.2003 lukien Pohjoisen maanpuolustusalueen esikunnan esikuntapäälliköksi ja Jaakko Taneli Oksanen puolustusvoimien kenraalin (A 30) virkaan 1.1.2003 lukien määrättynä edelleen 1.1.2003 lukien Lapin sotilasläänin komentajaksi. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

Varatuomari Eero Nordberg maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan puheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen (A 30) virkaan toimikaudeksi 1.1.2003-31.12.2007. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Varatuomari Väinö Vainio maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan varapuheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen (A 28) virkaan toimikaudeksi 1.1.2003-31.12.2007. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.11.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Yhdistyneiden Kansakuntien asetus, jolla Suomessa on saatettu voimaan Liberiaa koskeva aseiden ja sotatarvikkeiden vientikielto. Asetus tulee voimaan 13.11.2002. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Yhdistyneiden Kansakuntien asetus, jolla Suomessa on saatettu voimaan Sierra Leonea koskeva aseiden ja sotatarvikkeiden vientikielto. Asetus tulee voimaan 13.11.2002. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Yhdistyneiden Kansakuntien asetus, jolla Suomessa on saatettu voimaan Somaliaa koskeva aseiden ja sotatarvikkeiden vientikielto. Asetus tulee voimaan 13.11.2002. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

Valtioneuvoston asetus Österbonimisen kiinteistön siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle. Asetuksella siirretään valtion omistuksessa oleva kiinteistö Ahvenanmaan maakunnalle. Asetus tulee voimaan 2.12.2002. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään sikojen ryhmässäkasvatusvaatimuksista sikojen suojelua koskevien direktiivien mukaisesti. Sioille suoritettaviksi sallittuja toimenpiteitä täsmennetään direktiivien tarkoittamalla tavalla. Samalla lisätään asianmukaisen anestesian ja kivunlievityksen käyttöä koskeva vaatimus koskemaan myös eräitä muita eläinlääkärin eläimelle suorittamia toimenpiteitä. Eläimelle tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä aiheuttavien toimenpiteiden luetteloon lisätään eläimen hännän katkaiseminen, jos siihen ei ole eläinlääketieteellistä syytä. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 1605 3386)

Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta annetun lain 14 i-14 m §:n voimaantulosta. Liikennevakuutuslain muuttamisesta annetun lain (1380/2001) 14 i-14 m § tulee voimaan 1.12.2002. Asetus tulee voimaan 1.12.2002. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 1607 3751)

Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen (503/1992) 9 §:ään lisätään 4 momentti, jonka mukaan Kolarin kunnassa sijaitsevan Mustavuoman lehtojensuojelualueen läpi voidaan rakentaa Yllästunturin yhteystie ja kevyen liikenteen väylä. Asetus tulee voimaan 1.12.2002. (YM luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen 1603 9336)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.11.2002 seuraavat päätökset:

Päätös ottaa valtioneuvoston päätettäväksi sisäasiainministeriön toimivaltaan kuuluvien seutuyhteistyökokeilun kokeiluseutujen sopimusten vahvistamista koskeva asia. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Päätös seutuyhteistyökokeilulain mukaisen Hämeenlinnan seudun sopimuksen vahvistamisesta. Hämeenlinnan seutu on kirjeellään pyytänyt valtioneuvostoa vahvistamaan kokeiluseudun kuntien tekemän sopimuksen. Seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto vahvistaa kokeiluseutujen sopimukset. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Päätös seutuyhteistyökokeilulain mukaisen Nivala-Haapajärven seudun sopimuksen vahvistamisesta. Nivala-Haapajärven seutu on kirjeellään pyytänyt valtioneuvostoa vahvistamaan kokeiluseudun kuntien tekemän sopimuksen. Seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto vahvistaa kokeiluseutujen sopimukset. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Päätös myöntää ero kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakalle kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2003 lukien ja määrätä hänen tilalleen kenraalimajuri Kalervo Sipi keskuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 1608 8112)

Päätös myöntää Patria Vehicles Oy:lle maastavientilupa Ruotsiin. Maastavientiluvan perusteella Patria Vehicles Oy saa viedä maasta 30.8.2004 mennessä Ruotsiin 63 kpl panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja (XA-203S) varusteineen ja 2 kpl panssaroituja komentoajoneuvoja (XA-202S) varusteineen. Ajoneuvoista 47 kpl on varustettu 20 mm tykkitornilla. Asiakas on Försvarets Materielverk, SE-11588 Tukholma. (PLM kaupallinen sihteeri Martina Temmes 1608 8271)

Päätös vahvistaa Hallinnon kehittämiskeskuksen tilikauden 1.1.2002-31.8.2002 tilinpäätös, joka osoittaa tappiota 370 223,53 euroa. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Päätös oikeuttaa valtiovarainministeriö tekemään tarvittavat tekniset korjaukset valtioneuvoston 10.12.1998 tekemän päätöksen nojalla Kapiteeli Oy:lle 31.12.1998 apporttina luovutetun kiinteistövarallisuuden luovutuskirjaan ja sen liitteisiin. Lainhuutoa haettaessa ja maanmittaustoimitusten yhteydessä on ilmennyt tarvetta tehdä teknisluonteisia korjauksia muun muassa kiinteistöjen yksilöintitietoihin. Vastaavan päätöksen valtioneuvosto on tehnyt myöhempien apporttipäätösten yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös muuttaa Euroopan unionin rakennerahastojen Suomen tavoite 1-alueiden ulkopuolista aluetta koskevan elinkeinokalatalouden rakenneohjelman seurantakomitean kokoonpanoa osittain 7.11.2002 lukien seurantakomitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavasti: eroava puheenjohtaja: kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriö; eroava varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Raija Aaltonen maa- ja metsätalousministeriö; eroavat jäsenet: ylitarkastaja Terhi Trast sisäasiainministeriö, toimistopäällikkö Carl Storå Ahvenanmaan maakuntahallitus, lähetystöneuvos Jukka Salminiitty TEKES; uusi puheenjohtaja: kalastusneuvos Markku Aro maa- ja metsätalousministeriö; uusi varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö; uudet jäsenet: ylitarkastaja Anu Nousiainen sisäasiainministeriö, toimistopäällikkö Olof Karlsson Ahvenanmaan maakuntahallitus ja asiamies Irmeli Mustonen Elintarviketeollisuusliitto ry. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Ritva Torvinen 1605 2283)

Päätös antaa lupa noin 260 hehtaarin suuruisen, Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevaan Toivola -nimiseen tilaan RN:o 10:9 kuuluvan määräalan lunastamiseen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Arvioitu lunastuskorvaus on noin 145 000 euroa. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.11.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kulutusluotot). Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa entistä tehokkaampien ja avoimempien luottomarkkinoiden luominen niin, että samalla kuitenkin turvataan riittävä kuluttajansuojan taso. Ehdotuksella korvattaisiin nykyinen kulutusluottodirektiivi. Keskeisimpiä uudistuksia olisi säännösten soveltamisalan laajeneminen yhä useampiin elinkeinonharjoittajien kuluttajille tarjoamiin luottoihin. Uutta on myös, että direktiiviehdotus sisältää säännöksiä muun muassa vakuussopimuksista, perinnästä ja eräistä tietosuojakysymyksistä. Ehdotus on nykyisestä kulutusluottodirektiivistä poiketen täysharmonisointisäädös. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 1606 7514)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta). Asetusehdotuksen tavoitteena on muuttaa bruttokansantulotietojen yhdenmukaistamista koskeva oikeudellinen kehys vastaamaan varainhoitovuoden 2002 alusta sovellettua Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyä neuvoston päätöstä (2000/597/EY). (VM budjettineuvos Paavo Kytömäki 1603 3046)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.11.2002 seuraavat nimitysasiat:

Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Matti Eero Niemivuo oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana (A 30) virkaan 1.1.2003-31.12.2007. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Liikuntatieteiden kandidaatti, kulttuuriasiainneuvos Seppo Juhani Paavola opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen (A 26) virkaan 1.12.2002 lukien. (OPM talousjohtaja Eero Pulkkinen 1607 7434)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuntien valtakunnanrajat ylittävän yhteistyön oikeudellisia edellytyksiä selvittänyt selvitysryhmä jätti 5.11.2002 esityksensä alue- ja kuntaministeri Martti Korhoselle. Sisäasiainministeriön asettama selvitysryhmä esittää valtiosopimusta Suomen ja Ruotsin rajakuntien yhteistyön syventämisen perustaksi. Valtiosopimus mahdollistaisi rajakuntien yhteisen julkisoikeudellisen toimielimen perustamisen. Käytännössä se tarkoittaisi, että rajakunnat voisivat yhdessä päättää mm. yhteisten palvelujen järjestämisestä. Selvitysryhmä ehdottaa lisäksi lakia Suomen ja Ruotsin rajakuntien yhteistyöstä. Selvitysryhmän tehtävänä oli selvittää oikeudelliset edellytykset, miten Suomen ja Ruotsin kunnat voisivat tehdä nykyistä syvempää valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä. Tavoitteena oli myös selvittää, miten Suomen kunnat voisivat hyödyntää uusia yhteistyömuotoja myös muiden maiden kuntien kanssa. Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.intermin.fi/julkaisu/rajakuntayhteistyo.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Minna-Liisa Rinne p. 040 574 3479 ja lainsäädäntöneuvos Päivi Pekkarinen p. (09) 1604 4613 sisäasiainministeriöstä.

Erityisliikunnan arviointiraportti -Valtionhallinnon toimenpiteiden arviointia erityisliikunnan alueella julkaistiin opetusministeriössä 4.11.2002. Arvioinnin perusteella kunnat käyttävät erityisliikuntaan noin 30 miljoonaa markkaa (5 milj. euroa), mikä on reilut 2 % liikuntatoimen kaikista käyttömenoista, vaikka liikunnallisiin erityisryhmiin lasketaan kuuluvan laajimmillaan yli miljoona kansalaista. Noin 90 % väestöstä asuu kunnissa, joissa on ainakin jonkinlaista erityisliikuntatoimintaa. Liikuntatoimen lisäksi erityisliikuntaa järjestävät eniten sosiaali- ja terveystoimi, kansalais- ja työväenopistot sekä erityisliikunnan järjestöt. Kuitenkin erityisliikunnan järjestöavustuksia jaetaan vain 84 kunnassa. Erityisliikunnan ohjaajia oli kyselyn mukaan neljänneksessä kuntia. Lapin läänissä kunnat sijoittavat erityisliikuntaan enemmän kuin muualla maassa. Itä-Suomen alueella tilanne on päinvastainen. Raportin mukaan taloudellisia resursseja tulisi lisätä sekä pienissä että kaikkein suurimmissa kunnissa, mutta myös osassa 10 000-20 000 asukkaan kaupungeissa ja alueellisesti Itä-Suomessa. Henkilöresursseja erityisliikunnan suunnitteluun, yhteistyöhön ja ohjaukseen kaivataan pikimmiten pieniin kaupunkeihin ja ohjaajaresursseja myös suurimpiin kaupunkeihin. Lisätietoja antavat erityisliikunnan suunnittelija Kari Koivumäki p. (09) 1607 7381 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.