Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 43/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.10.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2001/2002. Korvaus on 0,33 euroa/100 kg valkoista sokeria kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 31.10.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Lupamaksu on moottorialuksilta, joiden jääluokka on I A 0,22 euroa kerrottuna nettovetoisuudella. Muilta rekisteröidyiltä aluksilta ja laitteilta lupamaksu on 0,27 euroa kerrottuna nettovetoisuudella. Asetus tulee voimaan 1.11.2002. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 § muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisöjen komission direktiivin 2001/53/EY säännöksiä. Komission direktiivin 98/85/ EY antamisen jälkeen eräät laivavarusteita koskevat kansainväliset yleissopimukset ja testausstandardit ovat muuttuneet, minkä jälkeen komissio antoi 10.7.2001 direktiivin 2001/53/EY, jotta yhteisön lainsäädäntö vastaisi uusia vaatimuksia. Laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisella pannaan Suomessa täytäntöön komission direktiivi 2001/53/EY. Asetus tulee voimaan 15.11.2002. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Valtioneuvoston asetus liikennevakuutusasetuksen 9 §:n 2-5 momentin kumoamisesta. Liikennevahinkolautakuntaa koskevat säännökset kumotaan tarpeettomina liikennevahinkolautakuntaa koskevan lainuudistuksen johdosta. Asetuksella kumotaan liikennevakuutusasetuksen (324/1959) 9 §:n 2-5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2-4 momentti asetuksessa 1626/1993 ja 5 momentti asetuksessa 310/1999. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 1607 3751)

Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta. Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) mukainen uusi liikennevahinkolautakunta aloittaa toimintansa 1.1.2003 lukien. Samalla nykyinen liikennevakuutuslain 17 a §:ssä tarkoitettu Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimiva liikennevahinkolautakunta, josta on tarkemmat säännökset liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävässä asetuksessa (1627/1993), lopettaa toimintansa. Tästä syystä asetuksesta poistetaan nykyistä lautakuntaa koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 1607 3751)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Asetuksella kielletään orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien, vapaasti liukenevien vesieliöiden kiinnittymisenestoaineiden markkinoille luovuttaminen. Asetuksella kielletään myös orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien vesieliöiden kiinnittymisenestoaineiden käyttö aluksen rungossa mukaan lukien painolastivesitankit ja muut sisäpuoliset tilat, kalankasvattamon laitteessa tai välineessä sekä muussa kokonaan tai osittain veteen sijoitettavassa laitteessa tai välineessä. Lisäksi asetuksella kielletään orgaanisten tinayhdisteiden käyttö teollisuuden vesien käsittelyssä. Osa edellä mainituista rajoituksista sisältyi valtioneuvoston päätökseen 142/2000, joka kumotaan. Asetuksella pannaan toimeen komission direktiivi 2002/62/EY. Asetus tulee voimaan 1.1.2003. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 1603 9733)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa muutetaan. Tämä arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettuihin poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Tätä laskennallista arvoa tarkistetaan nyt vastaamaan vuosien 1998-2001 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuosittainen vaihtelu. Voimassa olevan asetuksen mukainen laskennallisen vahingon arvo on 549 euroa ja uusi arvo on 559 euroa. Asetus tulee voimaan 30.10.2002. (YM ylitarkastaja Heikki Korpelainen 1603 9516)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.10.2002 seuraavat päätökset:

Päätös vastavakuuksia vaatimatta korottaa Pohjoismaiden Investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen vakuudeksi annettua valtion omavelkaista takausta 53 200 000 euron määrään asti. Samalla päätettiin tehdä Pohjoismaiden Investointipankin kanssa takaussopimus sekä antaa takaus perimättä takausmaksua. (VM neuvotteleva virkamies Kristina Sarjo 1603 3085)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta antamasta selonteosta (EK 23/2002 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. (OPM lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen 1607 7262)

Päätös määrätä valtion edustajaksi Avena Oy:n jakauduttua valtiolle jäävän uuden perustettavan yhtiön vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen varamiehenään hallitusneuvos Timo Tolvi. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Päätös asettaa sähköturvallisuuden neuvottelukunta ajaksi 1.11.2002-31.10.2005. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: ylitarkastaja Kalevi Vaittinen (nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja) kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Veli-Pekka Nurmi (yli-insinööri Harri Westerlund) turvatekniikan keskus; jäsenet: johtaja Pirkko Varpasuo (apulaisjohtaja Tomi Lounema) Kuluttajavirasto, ryhmäpäällikkö Toivo Haatio (asiantuntija Pirjo Tunturi) Metalliteollisuuden Keskusliitto, johtava lakimies Helena Kinnunen (lakimies Juha Terho) Suomen Kiinteistöliitto ry, toimitusjohtaja Helena Orasvuo Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry (suunnittelujohtaja Leif Virtanen Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat ry), kuluttajaneuvoja Anitta Ahlholm (pääsihteeri Sinikka Turunen) Suomen Kuluttajaliitto ry, osastopäällikkö Pirkko Kinnunen (johtaja Raimo Seppälä) Suomen toimitila ja rakennuttajaliitto ry, liittosihteeri Heimo Rinne (työympäristöasiamies Eero Maanoja) Sähköalojen ammattiliitto ry, yli-insinööri Markku Kytöpu Sähköinsinööriliitto ry (teknikko Tiina Kontio Suomen Sähköteknikkojen liitto ry), tekninen johtaja Sinikka Hieta-Wilkman (toimitusjohtaja Pekka Sallinen) Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry, yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola (johtaja Leo Suomaa) sosiaali- ja terveysministeriö, kehitysjohtaja Pertti Lindberg (verkostoasiantuntija Elina Lehtomäki) Sähköenergialiitto ry, apulaisjohtaja Leo Laaksonen (insinööri Peter Malmström) Sähkö- ja elektroniikka- ja tietoteollisuus SET ry, toimitusjohtaja Curt-Olov Westén (insinööri Raija Mattila) Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry, yli-insinööri Timo Huhtaluoma (yliarkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta) ympäristöministeriö, yksikönjohtaja Ari Ruohomäki Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto (toimitusjohtaja Pentti Karhu Kaupan Keskusliitto) ja insinööri Martti Kemppainen (diplomi-insinööri Liisa Kalakoski) Teollisuuden sähkö- ja automaatio ry. (KTM teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen 1606 2697)

Päätös asettaa turvallisuustekniikan neuvottelukunta ajalle 25.10.2002-24.10.2005. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: ylitarkastaja Tapani Koivumäki (neuvotteleva virkamies Pentti Tarnanen) kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: yli-insinööri Päivi Rantakoski (ylitarkastaja Anne-Mari Lähde) turvatekniikan keskus; jäsenet: yliinsinööri Kirsi Rajaniemi (yliinsinööri Jukka Metso) sisäasiainministeriö , yli-insinööri Hannu Alén sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri), diplomi-insinööri Eliisa Irpola Suomen ympäristökeskus (ympäristöneuvos Olli Pahkala ympäristöministeriö), yliinsinööri Harri Roudasmaa (yliinsinööri Markus Kauppinen) turvatekniikan keskus, johtaja Kaj Grönroos Energia-alan Keskusliitto ry (Business Development Manager Ulla McNiven), diplomi-insinööri Eva Frostell (johtaja Lauri Mäki) Kaupan Keskusliitto, toimitusjohtaja Hannu Kauppinen Maakaasuyhdistys (tuoteturvallisuusinsinööri Tuija Lukkari kuluttajavirasto), tarkastuspäällikkö Olavi Valtonen Polartest Oy (tuoteryhmäpäällikkö Anja Laukkarinen, Inspecta Testing Oy), työympäristösihteeri Raili Perimäki (työehtosihteeri Matti Korhonen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, pelastuspäällikkö Olli-Pekka Ojanen (apulaispalopäällikkö Ilpo Tolonen) Suomen Palopäällystöliitto, johtaja Aimo Kastinen (kemianteollisuus) (tuotantojohtaja Markku Pelttari) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, riskienhallintapäällikkö Jukka Kaikkonen (räjähdeteollisuus) (informaatikko Aune Puttonen) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, asiantuntija Anja-Leena Tyry (metalliteollisuus, standardisointi) (ryhmäpäällikkö Toivo Haatio) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, konemestari Pertti Roti (insinööri Tarja Korkalainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, tutkimusprofessori Raija Koivisto valtion teknillinen tutkimuskeskus (yliassistentti Minna Päivinen Tampereen teknillinen korkeakoulu) ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula (diplomi-insinööri Virpi Nummisalo) Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. (KTM teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen 1606 2697)

Päätös myöntää ero lakimies Heli Ahokkaalle työneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Irma Pahlman työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2003. (TM ylitarkastaja Sinikka Hyyppä 1604 7988)

Periaatepäätös toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Toimintaohjelmalla edistetään metsien monimuotoisuuden suojelua aloittamalla maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvia kokeiluhankkeita, tehostamalla luonnonsuojelua valtion metsissä sekä vahvistamalla luonnon monimuotoisuuden tutkimusta ja seurantaa. Toimintaohjelma sisältää kehittämishankkeet vuosille 2002-2007. Jatkotoimista päätetään vuonna 2007 toimintaohjelman seurannasta saatavien tietojen perusteella. Toimintaohjelmalla täydennetään Kansallinen metsäohjelma 2010:tä. Periaatepäätös löytyy kokonaisuudessaan www-osoitteesta: www.vyh.fi/luosuo/essu/metsoind.htm (YM luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen 1603 9592)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.10.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2002) eduskunnalle muutetusta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (turvapaikkamenettelydirektiivi). Direktiivin tavoitteena on vähimmäisvaatimusten kautta lähentää jäsenvaltioiden menettelyjä pakolaisaseman myöntämisessä ja peruuttamisessa. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 1604 2790)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.10.2002 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Markku Kauppinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan 1.1.2003 lukien, kehitysyhteistyöneuvos Taisto Huimasalo kehitysyhteistyöneuvoksen (A 27) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Seija Kinni kehitysyhteistyöneuvoksen (A 26) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Ulla-Maija Finskas-Aho kehitysyhteistyöneuvoksen (A 26) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Asko Luukkainen kehitysyhteistyöneuvoksen (A 26) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Katri Kaarniala kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Vuokko Heikkinen kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Leo Olasvirta kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Inger Wiren kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, kehitysyhteistyöneuvos Eeva-Liisa Myllymäki kehitysyhteistyöneuvoksen (A 25) virkaan, kehitysyhteistyösihteeri Heikki Haili kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan, kehitysyhteistyösihteeri Seija Toro kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan, kehitysyhteistyösihteeri Pekka Hukka kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan, kehitysyhteistyösihteeri Henrik Moliis kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan sekä kehitysyhteistyösihteeri Martti Eirola kehitysyhteistyöneuvoksen (A 24) virkaan 1.11.2002 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Valtionsyyttäjä, varatuomari Jorma Kalevi Äijälä Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2002-31.3.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 1606 7624)

Kauppatieteiden maisteri, neuvotteleva virkamies Jaana Hannele Palojärvi opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 29) virkaan 1.11.2002 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

Tutkimusprofessori, filosofian tohtori Petteri Taalas Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan (A 32) virkaan 28.10.2002 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jaana Heikkinen liikenne- ja viestintäministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2002-31.12.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Minna Kivimäki on virkavapaana. (LVM hallintojohtaja Seija Petrow 1602 8776)

Tekniikan tohtori Leena Marita Mannonen kauppa- ja teollisuusministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 1.11.2002 lukien. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.10.2002 seuraavia asioita:

Korkotukiluoton myöntäminen Costa Rican sairaalalaitehankkeelle. Kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista säädetyn lain (1114/2000) sekä kuluvan vuoden talousarvion momentin 24.30.66. perusteluihin sisältyvän korkotukiluottojen enimmäismäärää koskevan päätöksen nojalla hyväksytään korkotukiluotoksi yhteensä 12 137 000 euroa Costa Rican sairaalalaitehankkeelle. (UM kehitysyhteistyöneuvos Seija Kinni 1605 6283)

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 686 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2002 tasossa on 10 621 800 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Aloittamisluvan myöntäminen Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun uudisrakennushankkeelle. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiölle myönnetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 37 §:n 2 momentin mukainen lupa aloittaa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun uudisrakennushankkeen rakennustyöt ennen kuin valtionosuuden myöntämistä koskeva päätös on tehty. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta. Haettaessa tukea vuoden 2002 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta hakemus tuen saamiseksi voidaan kuitenkin tehdä viimeistään 31.12.2002. Asetus tulee voimaan 30.10.2002. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista. Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu indeksiluku on 2103 ja mainitun lainkohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu indeksiluku on 2002 vuonna 2003. Asetus tulee voimaan 1.1.2003.(STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vankiloiden ja poliisin yhteistyön tehostamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 22.10.2002 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmä ehdottaa rangaistusten täytäntöönpanoa koskevaan lakiin muutoksia, joiden avulla karanneet ja poistumisluvalta palaamatta jääneet vangit sekä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa välttelevät tuomitut voitaisiin tavoittaa nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. Keinoiksi ehdotetaan televalvontaa, poliisin toimivaltuuksien laajentamista sekä tiedotusvastuiden selkeyttämistä. Työryhmän muistio on oikeusministeriön www-sivuilla osoitteessa www.om.fi/15899.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, pääjohtaja Markku Salminen, p. (09) 1608 8400 Rikosseuraamusvirastosta, lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, p. (09) 1604 2875 sisäasianministeriöstä ja hallitusneuvos Jussi Pajuoja, p. (09) 1606 7819 oikeusministeriöstä.

Iskukykyisempi Suomi -raportti luovutettiin 21.10.2002 sisäasiainministeriölle. Raportin mukaan Suomen aluehallintoa tulisi vielä kerran perusteellisesti uudistaa. Aluehallinnon tulisi perustua osittaiselle maakunnalliselle itsehallinnolle. Alueelliset kehittämistehtävät tulisi koota yhdeksi kokonaisuudeksi maakuntien yhteyteen. Maakunnalliset liitot ja TE-keskukset tulisi yhdistää yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi itsehallinnolliselta pohjalta. Tähän kokonaisuuteen tulisi liittää muitakin valtiollisia tehtäviä. Uudet maakuntien liittojen valtuustot voitaisiin valita välittömillä vaaleilla, mutta nykyinen välillinen, jäsenkuntien valtuutettujen varaan rakentuva malli on myös mahdollinen. Verotusoikeuden antamista ei kuitenkaan suositella maakunnalliselle itsehallinnolle. Iskukykyisempi Suomi -raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.intermin.fi/julkaisu/iskukykyisempisuomi. Lisätietoja antavat dosentti Anita Niemi-Iilahti, 040 555 9382, professori Jari Stenvall, 040 740 1757 ja professori Krister Ståhlberg, 040 555 9087.

Yliopistojen tulosohjauksen kehittämistyöryhmä II luovutti muistionsa 18.10.2002 opetusministeri Maija Raskille. Yliopistojen tulosohjausjärjestelmää sekä yliopistojen toimintamenojen rahoitusjärjestelmän perusteita sopimuskaudelle 2004-2006 pohtinut opetusministeriön työryhmä esittää strategisen ohjauksen ja yliopistojen autonomian vahvistamista mm. lainsäädäntömuutoksin. Yliopistojen mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnallista palvelutehtävää tulee edistää ja se tulee huomioida myös rahoitusmallissa. Yliopistoja koskevaan lainsäädäntöön tulee tehdä muutoksia, joiden avulla yliopistot saisivat paremmat mahdollisuudet yhteiskunnallisen palvelutehtävän hoitamiseen sekä toimintansa profiloimiseen. Lakiin tulee lisätä yliopistojen uutena tehtävänä vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa sekä tutkimustulosten vaikuttavuuden edistäminen. Myös tulosohjausjärjestelmän oikeudellista perustaa halutaan vahvistaa. Tutkintoasetuksia tulee yhdenmukaistaa ja mahdollisuuksien mukaan yhdistää. Innovaatioiden hyödyntämisestä saatavat tulot, samoin kuin yliopiston mahdollisesti saamat lahjoitus- tai muut vastaavat varat, olisi voitava rahastoida erillisiin rahastoihin, jotta tulot voitaisiin käyttää joustavasti yliopistojen toiminnan edistämiseksi. Rahastoissa olevia varoja tulisi voida käyttää vain yliopistojen tarkoituksiin ja tehtäviin. Työryhmämuistio (26:2002) on opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/julkaisusarjat/26_02tulohj_keh/26_02kuvailu.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 1607 7220 ja johtaja Markku Mattila, p. (09) 1607 7230 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.