Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.10.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 168/2002 vp) Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Esitys (HE 169/2002 vp) Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvia veroja, toimivaltaisen viranomaisen määritelmää, osingon ja koron verottamista sekä kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmää. Pöytäkirja tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Esitys (HE 170/2002 vp) uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uusi uskonnonvapauslaki korvaa voimassa olevan vuonna 1922 annetun uskonnonvapauslain. Lisäksi muutetaan perusopetuslakia, lukiolakia ja kirjanpitolakia. Uskonnonvapauslain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Laissa säädetään muun muassa rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista, joiden autonomiaa lisätään nykyisestä. Lakiin sisältyy myös säännöksiä, jotka koskevat jäsenyyttä uskonnollisessa yhdyskunnassa, menettelyä liityttäessä uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erottaessa yhdyskunnasta, valaa ja vakuutusta sekä kokoontumislain soveltamista uskonnon julkiseen harjoittamiseen. Lisäksi tehdään muutoksia perusopetuslain ja lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskeviin säännöksiin. Lakiin otetaan myös menettelytapasäännökset, jotka liittyvät oikeuteen olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen koulussa. Evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta antavalta opettajalta ei enää edellytetä asianomaisen kirkon jäsenyyttä. Kirjanpitolakia muutetaan siten, että rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja sen paikallisyhteisö ovat aina kirjanpitovelvollisia. Lait on tarkoitettu voimaan 1.8.2003. Kirjanpitolain muutos on tarkoitettu voimaan kolmen vuoden kuluttua uskonnonvapauslain voimaantulosta eli 1.8.2006. (OPM hallintojohtaja Hkan Mattlin 1607 7430)

Esitys (HE 171/2002 vp) laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä. Tieliikenteen viranomaisrekisteriä koskeva lainsäädäntö saatetaan nykyistä paremmin vastaamaan rekisterin pidolle ja tietojen asianmukaiselle käytölle asetettuja vaatimuksia. Laissa otetaan huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetyt velvoitteet sekä perustuslain säännös, jonka mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Rekisterin tietojen käsittelyssä sovelletaan täydentävästi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 1602 8639)

Esitys (HE 172/2002 vp) laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulakia muutetaan siten, että sillä voidaan panna kaikilta osin täytäntöön tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY. Valtioneuvosto voi lain nojalla päättää tietyn toimialan toiminnanharjoittajien yhteisestä päästöjen vähennysvelvoitteesta ja velvoitteen kohdistumisesta eri toiminnanharjoittajiin. Lupaviranomaisilla on velvollisuus ympäristölupaharkinnassa tarkastella sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuutta. Lakia täydennetään myös polttolaitosten poikkeuksellisia tilanteita koskevilla säännöksillä. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.10.2002 seuraavat lait:

Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 249/2001 vp). Kokoontumislain sisältämä niin sanottu huvikieltosäännös kumotaan. Kyseisen säännöksen nojalla yleisötilaisuuksien kuten elokuva- ja teatteriesitysten sekä taidenäyttelyiden järjestäminen on ollut mahdollista tiettyinä kirkollisina juhlapyhinä ainoastaan poliisin luvalla. Tavoitteena on selkeyttää yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvää sääntelyä sekä parantaa kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua paikkakunnasta riippumatta yleisötilaisuuksiin. Tarkoitus on myös parantaa yleisötilaisuuksien järjestäjinä toimivien elinkeinonharjoittajien asemaa muihin elinkeinonharjoittajiin verrattuna. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, millaista juhlapyhiä koskevaa erityissääntelyä tarvitaan perusoikeussäännöksistä muodostuvat lähtökohdat huomioon ottaen. Laki tulee voimaan 1.11.2002. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta (HE 65/2002 vp). Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi voi halutessaan liittyä myös osakeyhtiö, jonka osakkeista vähintään 90 prosenttia on kuntien, kuntayhtymien tai eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten omistuksessa. Vastaavanlainen säännös on jo voimassa ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulua ylläpitävien osakeyhtiöiden osalta. Laki tulee voimaan 1.11.2002. (SM lainsäädäntöneuvos Minna-Liisa Rinne 1604 4500)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.10.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskeva yleissopimus ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki tulevat voimaan 17.10.2002. Yleissopimuksen pääsisältönä on velvoittaa Euroopan unionin jäsenvaltiot säätämään rangaistaviksi Euroopan yhteisöjen menoihin ja tuloihin kohdistuvat petokset. Asetus tulee voimaan 17.10.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki tulevat voimaan 17.10.2002. Pöytäkirjan pääsisältönä on velvoittaa Euroopan unionin jäsenvaltiot säätämään rangaistaviksi Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten virkamiesten Euroopan yhteisöjen varoja loukkaavat lahjusrikokset. Asetus tulee voimaan 17.10.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskeva pöytäkirja ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki tulevat voimaan 17.10.2002. Pöytäkirjan pääsisältönä on antaa EY:n tuomioistuimelle toimivalta antaa ennakkoratkaisuja Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan tulkinnasta. Asetus tulee voimaan 17.10.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa. Valtion verohallinto hoitaa ne hallintotehtävät, jotka liittyvät metsänhoitomaksujen laskemiseen sekä maksujen kantoon ja tilittämiseen Ahvenanmaalla. Asetus tulee voimaan 1.11.2002. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.10.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin tai hänen estyneenä ollessaan Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustajan sijaisen Kare Halosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välinen meriliikennesopimus. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

VALTUUSKUNNAT

Tasavallan presidentti asetti 4.10.2002 seuraavat valtuuskunnat:

Valtuuskunnan asettaminen Arktisen neuvoston kolmanteen ulkoministerikokoukseen. Valtuuskunnan kokoonpano: puheenjohtaja: ulkoministeri Erkki Tuomioja; varapuheenjohtajat osastopäällikkö Markus Lyra ulkoasiainministeriöstä ja ylijohtaja Pekka Kangas ympäristöministeriöstä; jäsenet: suurlähettiläs Ilkka Ristimäki, erityisavustaja Tarja Kantola, yksikön päällikkö Satu Mattila ja yksikön päällikkö Kari Karanko ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela, ylitarkastaja Outi Mähönen ja ympäristöneuvos Esko Jaakkola ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Anne Päkkilä opetusministeriöstä, ylitarkastaja Nina Hellström maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Hannu Viranto Lapin lääninhallituksesta, maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitosta, puheenjohtaja Pekka Aikio Saamelaiskäräjistä, tutkija Pirjo Taskinen Thule-instituutista Oulun yliopistosta ja meriasiantuntija Anita Mäkinen WWF:stä. (UM ulkoasianneuvos Peter Stenlund 1605 6174)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.10.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kuntien maakunnanosuuksista annetun maakuntalain 2a §:n muuttamisesta, maakuntalaki ympäristönsuojelusta ja ympäristöluvista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun maakuntalain 7 a §:n muuttamisesta, maakuntalaki valtakunnallisten elatusturvaa koskevien säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta, maakuntalaki oppisopimuskoulutuksesta annetun maakuntalain 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki opintotuesta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 155/2002 vp). (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1606 7745)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.10.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen johdosta ja tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta. Muutokset koskevat maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden maksamista olosuhdemuutoksen jälkeen, alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen muutoksia ja menettelyä maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta koskevan hakemuksen myöhästyessä. Asetus tulee voimaan 9.10.2002. Asetuksen 41 §:n 2 momenttia siltä osin kuin se koskee sopimuksen tekemistä koskevaa hakemusta sovelletaan kuitenkin vasta vuonna 2003 tai sen jälkeen jätettäviin hakemuksiin. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 1605 4220)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2002. Perusteet maidon kuljetusavustuksista vuodeksi 2002 vahvistetaan. Maidon kuljetusavustusta myönnetään meijereille yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa seuraavasti: Kainuun osuusmeijeri 0,498 miljoonaa euroa, Jk Juusto Kaira Oy 0,223 miljoonaa euroa ja Osuuskunta Lapin maito 0,779 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Asetus tulee voimaan 9.10.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Perusteet lihan kuljetusavustukselle vuodeksi 2002 vahvistetaan. Lihan kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Asetus tulee voimaan 9.10.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtion vuoden 2002 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä annettiin asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista (773/2001). Vuoden 2002 talousarvioon sisältyvän kuntien käyttötalouden valtionosuuksien indeksikorotuksen määrä on virheellinen Tilastokeskuksen vuoden 2000 kuntien ansiotasoindeksin määrittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Vuoden 2002 indeksikorotuksessa otettiin huomioon vuoden 2000 arvioidun (3,1 %) ja toteutuneen (3,4 %) kustannustason täysimääräinen korjaus 0,3 prosenttia. Vuoden 2000 korjattu indeksikorotus on kuitenkin 3,1 %, minkä vuoksi vuoden 2002 valtionosuuksissa on virheellisesti otettu huomioon 0,3 prosentin suuruinen kustannustason korjaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan korjattavaksi siten, että kuntien käyttökustannusten valtionosuuden laskennassa käytettävät tekijät vastaavat korjattua indeksikorotusta. Asetus tulee voimaan 1.11.2002. (STM hallitussihteeri Ritva Kujala 1607 4352)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 ja 23 §:n muuttamisesta. Muutoksella tehdään mahdolliseksi kokeiluluonteisesti myöntää eräissä kaupungeissa avustuksia asuinrakennuksille tehtävien energiakatselmusten kustannuksiin. Kuluvana vuonna avustuksia voidaan myöntää vain energiasäästösopimukseen liittyneille tai vastaavaan energiansäästömenettelyyn muutoin sitoutuneille. Asetus tulee voimaan 15.10.2002. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.10.2002 seuraavat päätökset:

Päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä. Pietarsaaren käräjäoikeuden tuomiopiiri liitetään Mustasaaren käräjäoikeuden tuomiopiiriin 1.3.2003. Vammalan käräjäoikeuden tuomiopiiristä Kiikoisten ja Lavian kunnat liitetään Porin käräjäoikeuden tuomiopiiriin, Punkalaitumen kunta liitetään Kokemäen käräjäoikeuden tuomiopiiriin sekä Vammalan kaupunki, Mouhijärven, Suodenniemen ja Äetsän kunnat liitetään Tampereen käräjäoikeuden tuomiopiiriin 1.6.2003. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus) (EK 20/2002 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään liittyvän mietinnön edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.10.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpano). Ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen periaate menettämisseuraamusten täytäntöönpanossa. Tuomioistuimen lainvoimainen päätös rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn tai sen arvoa vastaavan omaisuuden tuomitsemisesta menetetyksi pantaisiin täytäntöön puitepäätöksen säännösten nojalla noudattaen samanlaista menettelyä kuin kotimaisten päätösten täytäntöönpanossa. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ja päätökseksi (työvaltaisten palvelujen alennetun arvonlisäverokannan soveltamisajan jatkaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 25.9.2002 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta mahdollisuuden antaa jäsenvaltioille lupa soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin jatkamiseksi sekä ehdotuksen neuvoston päätökseksi edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanoon liittyvän päätöksen 2000/185/EY voimassaoloajan jatkamisesta. Komissio ehdottaa työvaltaisten palvelujen arvonlisäverokokeilulle säädettyä määräaikaa pidennettäväksi vuodella siten, että kokeilu voisi jatkua vuoden 2003 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2002) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta erillisvirastojen perustamissäädösten muuttamisesta uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta (erillisvirastot). Euroopan yhteisöjen komissio on 17.7.2002 tehnyt ehdotuksen yhteisön erillisvirastojen perustamissäädösten muuttamisesta uuden varainhoitoasetuksen hyväksymisen johdosta. Erillisvirastojen perustamissäädöksiin tulee tehdä tarpeelliset muutokset, jotta uuden varainhoitoasetuksen mukainen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 1.1.2003. (VM neuvotteleva virkamies Virpi Einola-Pekkinen 1603 3075)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (oliivialan säädöksistä poikkeaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 28.6.2002 tehnyt ehdotuksen neuvoston asetukseksi oliivialan hyväksyttyjen toimijajärjestöjen toimintaohjelmien osalta asetuksessa (EY) N:o 1638/98 säädetyn yhteisörahoituksen enimmäismäärästä ja asetuksesta N:o 136/66/ETY poikkeamisesta. Komissio ehdottaa, että tuottajajäsenvaltio voi pidättää oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien sektorilla hyväksyttyjen järjestöjen toimintaohjelmien rahoitusta varten enintään 3 prosenttia tulosta, joka saadaan kertomalla tonneina ilmaistun tuotantotuen yksikkömäärä jäsenvaltion taatulla kansallisella määrällä. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 1605 4240)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (polkumyyntiperusasetuksen muutos) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (tasoitustulliperusasetuksen muutos). Komissio esittää, että Venäjälle myönnetään täysi markkinatalousmaa-asema polkumyyntitutkinnoissa. Tämä tehdään poistamalla maininta Venäjän federaatiosta polkumyyntiperusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdasta. Kun Venäjä saa markkinatalousmaa-aseman, Venäjään voidaan soveltaa myös tasoitustulliperusasetusta. Edellä mainitun ehdotuksen lisäksi komissio esittää eräitä muita muutoksia polkumyyntiperusasetukseen sekä muutoksia tasoitustulliperusasetukseen, jotta kyetään turvaamaan yhteisöteollisuuden mahdollisuudet saada suojaa epäreiluja kauppatapoja vastaan. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi komissio esittää, että tietyille muiden kuin markkinatalousmaiden sekä siirtymävaiheen maiden viejiin sovellettavat ns. yksilöllisen kohtelun kriteerit lisätään polkumyyntiperusasetukseen. Tämä ei muuta nykyistä käytäntöä. Lisäksi komissio esittää, että tasoitustulliperusasetus kumotaan niiltä osin kuin ko. kohdissa mainittujen säännösten voimassaolo on päättynyt. (KTM kaupallinen neuvos Jari Gustafsson 1606 3692)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.10.2002 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Hanna Nikkilä maa- ja metsätalousministeriön tarkastusneuvoksen (A 28) virkaan 1.11.2002 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Lähetystöneuvos Hanna Rinkineva-Heikkilä sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 26) virkaan 15.11.2002 lukien. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.10.2002 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen apulaisasiantuntijoiden ja YK:n vapaaehtoisten rekrytoimiseen vuosina 2003-2004. Suomen tavoitteena on rekrytoida vuosittain noin 30 uutta apulaisasiantuntijaa ja 12-15 uutta YK:n vapaaehtoista, jolloin Suomen rahoittamien asiantuntijoiden vuosittainen kokonaismäärä kentällä on noin 70-80 henkilöä. Ohjelman tavoitteena on myöskin antaa kansainvälistä järjestökokemusta suomalaisille asiantuntijoille sekä edistää heidän pysyvää sijoittumistaan kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi on tarkoitus jatkaa vuonna 2000 aloitettua apulaisasiantuntijoiden rekrytointia kehitysmaista. (UM kehitysyhteistyöneuvos Pauli Mustonen 1605 6410)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 28.99.51 (Metallirahamenot) arviomäärärahan ylittäminen 20 000 000 eurolla. (VM hallitusneuvos Raine Vairimaa 1603 3014)

Toimikunnan asettaminen valmistelemaan tarvittavia toimia kivihiilen käytön hallituksi rajoittamiseksi sähkön ja lämmön tuotannossa. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylitarkastaja Timo Ritonummi kauppa- ja teollisuusministeriö ; jäsenet: neuvotteleva virkamies Arto Rajala kauppa- ja teollisuusministeriö, finanssineuvos Carita Putkonen valtiovarainministeriö, hallitussihteeri Oili Rahnasto ympäristöministeriö, laskentaekonomi Mari Sipola Energiamarkkinavirasto, apulaisjohtaja Markku Rekola Huoltovarmuuskeskus, Regulation Manager Marja Rasi-Kurronen Energia-alan keskusliitto ry Finergy, johtaja Heikki Koivisto Suomen kaukolämpö ry ja osastopäällikkö Pertti Salminen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry. Toimikunnan tulee tehdä ehdotuksensa 31.12.2003 mennessä. (KTM teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo 1606 4810)

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärän vahvistaminen vuonna 2003 13 400 000 euroksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 1607 4360)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Yliopistojen kansainvälisen LUMA-hankkeen loppuraportit luovutettiin 27.9.2002 opetusministeri Maija Raskille. Raportin mukaan suomalainen matematiikan ja kemian yliopistokoulutus menestyy hyvin vertailussa Ruotsin ja Unkarin kanssa. Kemian ja matematiikan yliopistokoulutus on kaikissa maissa monipuolista ja korkeatasoista, mutta tason ylläpitämiseen kohdistuu joitakin uhkia. Aineenopettajien koulutusta on kehitetty kaikissa maissa, mutta aineenopettajiksi opiskelevien määrää tulisi toisaalta lisätä. LUMA-hankkeessa suomalaisten, ruotsalaisten ja unkarilaisten yliopistojen matematiikan ja kemian laitokset ovat vertailleet toistensa toimintaa tavoitteena oman laitoksensa kehittäminen. Erityisesti on tarkasteltu aineenopettajien koulutusta. Hankkeeseen ovat osallistuneet Suomesta Helsingin yliopiston matematiikan laitos, Jyväskylän yliopiston kemian laitos ja Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitos. Lisätietoja LUMA-hankkeesta sekä hankkeen suomalaisen johtoryhmän sekä kansainvälisen ohjausryhmän yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/luma. Lisätietoja antavat LUMA-koordinaattori Antero Hietamäki, p. (09) 7747 7263 opetushallituksesta ja neuvotteleva virkamies Mirja Arajärvi, p. (09) 1607 7285 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.