Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.9.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen (215/1995) 1 §:n mukaan teknillistieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, Oulun yliopistossa, Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, Teknillisessä korkeakoulussa sekä Åbo Akademissa. Asetuksen 1 pykälää muutetaan siten, että myös Vaasan yliopistossa voidaan suorittaa teknillistieteellisiä tutkintoja. Asetus tulee voimaan 1.8.2004. (OPM johtaja Markku Mattila 1607 7230)

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 pykälää, jossa säädetään koulutustoimikunnista, muutetaan siten, että pykälään lisätään yrittäjyysalan koulutustoimikunta. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tarja Lehtinen 1607 7469)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.9.2002 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta. (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 1602 2006)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.9.2002 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Etelämannersopimuksen konsultatiivikokoukseen (ATCM XXV) 9.9.-20.9.2002 Varsovassa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on yksikön päällikkö Satu Mattila, ja valtuuskunnan jäsenet ovat lainsäädäntösihteeri Katja Keinänen, ylitarkastaja Outi Mähönen, ylitarkastaja Petteri Kauppinen sekä suunnittelija Mika Kalakoski. (UM ulkoasiainneuvos Peter Stenlund 1605 6174)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.9.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2002) eduskunnalle aloitteista neuvoston asetuksen antamiseksi ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa (Schengenin tietojärjestelmän uudet toiminnot). Ehdotusten tarkoituksena on parantaa Schengenin tietojärjestelmän toimintaa erityisesti hyödyllisenä rikollisuuden ja terrorismin torjunnan välineenä. Tietojärjestelmään lisättäisiin muun muassa uusia tietoluokkia ja järjestelmän käyttöoikeuksia laajennettaisiin. Ehdotukset merkitsisivät Schengenin yleissopimuksen tiettyjen määräysten muuttamista. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 1604 4651)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; teollisuustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä I olevaan taulukkoon ehdotetaan lisättäväksi asetusehdotuksen liitteenä olevassa taulukossa mainitut kiintiöt. Ehdotuksen liitteenä olevassa taulukossa on mainittu 2 tuotetta, joille on esitetty tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM neuvotteleva virkamies Harri Seeskari 1603 4771)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2002) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on selventää tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan oikeudellinen tilanne ja myönnetyn suojan laajuus. (KTM nuorempi hallitussihteeri Minna Tukiainen 1606 3580)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.9.2002 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Helena Hakomäki puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) virkaan 16.9.2002 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 1608 8119)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.9.2002 seuraavia asioita:

Alueluovutus. Valtio myy Oriveden kaupungille Oriveden Asevarikon noin 8 hehtaarin alueen rakennuksineen 840 000 euron hintaan valtiovarainministeriön tarkemmin määrittämin rajauksin ja ehdoin. (VM neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen 1603 3053)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kulttuuria kaikille -työryhmä luovutti muistionsa 4.9.2002 kulttuuriministeri Kaarina Drombergille. Vammaisten mahdollisuuksia kulttuuritoimintaan selvittänyt työryhmä ehdottaa vammaisten omaan kulttuuritoimintaan osoitetun määrärahan kasvattamista nykyisestä 112 000 eurosta 300 000 euroon vuoteen 2007 mennessä. Työryhmän mielestä Raha-automaattiyhdistyksen tuen piiriin sopivat edelleenkin parhaiten vammaisjärjestöjen hankkeet, joissa on mukana kuntoutuksellinen elementti. Vammaisten omaa kulttuuritoimintaa tuetaan luontevimmin opetusministeriön kulttuurimäärärahoista. Erityistä huomiota tulee työryhmän mielestä kiinnittää avustusten myöntökriteereihin ja niistä tiedottamiseen. Lisäksi muun muassa neuvontatyötä ja asiantuntemusta kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi tulee kehittää. Lisätietoja antaa kulttuurisihteeri Mervi Tiensuu-Nylund, p. (09) 1607 7266 opetusministeriöstä.

Eläinjätestrategiatyöryhmä luovutti raporttinsa 5.9.2002 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Maa- ja metsätalousministeriön johtama eläinjätestrategiaa valmisteleva työryhmä esittää, että kotimainen lihaluujauho tuotteistetaan paremmin turkiseläinten rehukäyttöön, kotimaisten orgaanisten lannoitteiden käyttöä edistetään ja tilalla kuolleiden eläinten keräilyä laajennetaan. Työryhmä selvitti eläinjätteen käsittelyä, hyötykäyttöä ja hävittämistä. Työryhmä otti huomioon EU:ssa valmisteilla olevan eläinten sivutuotelainsäädännön. Lisätietoja antavat maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi, p. (09) 1605 2692 ja apulaisosastopäällikkö Maija Salo, p. (09) 1605 2434 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.