Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 34/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.8.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 101/2002 vp) vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Vakuutusoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Uudessa vakuutusoikeuslaissa säädetään vakuutusoikeuden osastojaosta, henkilöstöstä ja ratkaisukokoonpanoista eri asiaryhmissä sekä lainvoimaisen päätöksen poistamisesta ja purkamisesta. Esitykseen sisältyvät vakuutusoikeuslaki, laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 73 §:n muuttamisesta, laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 3 b ja 3 d §:n muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta, laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 43 ja 53 d §:n muuttamisesta, laki rikosvahinkolain 27 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki sotilasvammalain 25 §:n 3 momentin kumoamisesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2003. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 1606 7692)

Esitys (HE 102/2002 vp) valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Säädetään laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta, joka on valtionhallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki. Lailla määritellään valtion virastojen ja laitosten, valtion liikelaitosten sekä valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen toimivalta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta valtio-omistuksen ulkopuolelle. Laki sisältää valtuussäännöksen, joka mahdollistaa säätää valtioneuvoston asetuksella valtion virastojen ja laitosten kiinteistövarallisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, hallinnasta, hoitamisesta, käytöstä sekä rekisteröinnistä ja luetteloinnista. Lisäksi esitys sisältää ehdotuksen laiksi eräistä kiinteistöjärjestelyistä. Valtion kiinteistövarallisuutta saadaan luovuttaa, jos luovuttamista on pidettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena tai luovuttamiseen on erityinen syy, eikä ole olemassa perusteltua syytä pitää varallisuutta valtion omistuksessa. Käyvältä hinnaltaan yli kymmenen miljoonan euron kiinteistövarallisuuden luovuttaminen vaatii lain tai eduskunnan suostumuksen. Samoin kiinteistövarallisuuden, jonka merkitys on luonnonsuojelun tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta erittäin huomattava, luovuttaminen vaatii lain tai eduskunnan suostumuksen. Esitykseen sisältyvät laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta, laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta ja laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Esitys (HE 103/2002 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä kypärää. Jalankulkijan on yleensä käytettävä heijastinta pimeän aikana tiellä liikkuessaan. Suojakypärän käyttövelvollisuus eräissä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa koskee myös alle 15-vuotiasta matkustajaa. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 1602 8629)

Esitys (HE 104/2002 vp) laiksi Repoveden kansallispuistosta. Repoveden kansallispuisto perustetaan Valkealan ja Mäntyharjun kunnissa oleville valtion omistamille alueille. Kansallispuiston pinta-ala on noin 1540 hehtaaria. Kansallispuiston perustamisella suojellaan Kaakkois-Suomen jylhin ja erämaisin kallio-, metsä- ja järvialue. Eduskunta on kirjelmässään 31.3.2000 edellyttänyt, että hallitus ryhtyy Etelä-Suomen metsien suojelua koskevaan selvitykseen liittyen välittömästi valmistelemaan Repoveden alueen suojelua tavoitteena kansallispuiston perustaminen noin 1<|>000 hehtaarin laajuisena. Kansallispuiston alueet sisältyvät myös valtioneuvoston 20.8.1998 tekemään päätökseen Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.8.2002 seuraavat lait:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 39/2002 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmään liittyvää perustamishankkeiden rahoitusta muutetaan siten, että nykyisin rakentamishankkeisiin ja laitehankintoihin suunnattavista määrärahoista merkittävä osa käytetään kehittämishankkeiden tukemiseen. Kunta ja kuntayhtymä voi jatkossa saada valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisten toiminnan kehittämistä ja tehostamista sekä toimintatapojen uudistamista tukevien hankkeiden toteuttamiseen. Perustamishankkeen valtionavustuksen edellytyksenä on se, että hanke on välttämätön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tai toiminnallisen kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2003. Vuonna 2003 ja sitä ennen vahvistettuihin perustamishankkeisiin sovelletaan kuitenkin nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä. (STM hallitussihteeri Ritva Kujala 1607 4352)

Työturvallisuuslaki, laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, laki ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta, laki säteilylain 3 §:n muuttamisesta, laki siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta, laki nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta, laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta ja laki työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 59/2002 vp). Työturvallisuuslaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Nykyinen työturvallisuuslaki ja sen soveltamisasetus kumotaan. Lain nojalla annetut alemmanasteiset työturvallisuutta koskevat säännökset jäävät voimaan. Laissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota muuttuneen työelämän vaara- ja haittatekijöihin. Lisäksi tavoitteena on edelleen torjua tapaturmia ja ammattitauteja sekä edistää työkykyä. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (STM johtaja Leo Suomaa 1607 3102)

Laki tapaturmavakuutuslain ja laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (42/2002 vp). Lakisääteistä työtapaturmaturvaa koskevat tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevat säännökset tarkistetaan huomioon ottaen Euroopan unionin neuvoston tietosuojadirektiivi, perustuslaki, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki ja henkilötietolaki. Perustuslakiuudistuksen johdosta eräät tapaturmaturvan asetustasolla olevat säännökset saatetaan lain tasolle. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.10.2002. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Tasavallan presidentti hyväksyi Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 64/2002 vp). Suomen ja Uruguayn itäisen tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Montevideossa 21.3.2002. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Uruguayn itäisen tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Laki tulee voimaan presidentin asetuksella. (UM linjanjohtaja Rauno Viemerö 1605 5503)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Kairossa olevan suurlähetystön päällikkö, suurlähettiläs Hannu Keijo Ilari Mäntyvaaran sivuakkreditointi Sudaniin ja Mexicon suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2002 lukien määrätyn suurlähettiläs Jouko Ilkka Heiskasen sivuakkreditointi Belizeen ja Kuubaan. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksyminen. Yleissopimus on ensimmäinen maailmanlaajuinen yleissopimus, jolla pyritään vähentämään tai lopettamaan hitaasti hajoavien, kertyvien ja myrkyllisten kemikaalien tuotanto, käyttö ja päästöt. Teollisuusmaissa näiden kemikaalien tuotanto ja käyttö on jo suurimmaksi osaksi loppunut tai kyseisiä kemikaaleja sisältävät päästöt ja jätteet ovat hyvin hallinnassa. Useita yleissopimuksella kiellettäviä tai rajoitettavia kemikaaleja tuotetaan ja käytetään kuitenkin edelleen kehitysmaissa ja siirtymätalouden maissa. Yleissopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanon voidaan arvioida vähentävän merkittävästi kyseisten kemikaalien aiheuttamaa kuormitusta erityisesti arktisessa ympäristössä. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksyminen ja vuoden 1994 vahvistaminen Suomen osalta pöytäkirjan III liitteessä tarkoitetuksi vertailuvuodeksi. Pöytäkirjan tavoitteena on luopua tai rajoittaa tiettyjen pysyvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä tai tuotantoa sekä rajoittaa ja vähentää näiden yhdisteiden päästöjä ilmaan kiinteistä lähteistä. Pöytäkirjassa ei kielletä kemikaalien tuontia ja vientiä. Pysyvillä orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat myrkyllisiä, hajoavat hitaasti, rikastuvat eliöihin, kaukokulkeutuvat helposti ilmakehässä maan rajojen ylitse ja laskeutuvat helposti ja joiden voidaan olettaa aiheuttavan merkittävästi haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Suurlähettiläs Kim Luotosen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Singaporen kanssa sopimus Suomen ja Singaporen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamisesta. (LVM hallitusneuvos Jaakko Pohjola 1602 8474)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 18 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin ansioristin Punaisen Ristin pysyvän komission puheenjohtajalle prinsessa Margrietille. (SM pelastusylijohtaja, osastopäällikkö Pentti Partanen 1604 2960)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2002 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen ylituomari Kaisa Marjatta Meriluoto markkinaoikeuden ylituomarin virkaan, määräaikainen markkinaoikeustuomari, varatuomari Irma Liisa Kristiina Telivuo ensimmäiseen markkinaoikeustuomarin virkaan ja määräaikainen markkinaoikeustuomari, varatuomari Olli Tapio Mäkinen toiseen markkinaoikeustuomarin virkaan 1.9.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 1606 7535)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.8.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 9 §:n kumoamisesta. Turvallisuusselvityksistä annetun lain sekä poliisin henkilörekistereistä annetun lain muutosten tullessa voimaan 1.9.2002 nykyinen poliisin henkilörekisteriasetuksen luotettavuuslausuntoja koskeva 9 § kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (SM hallitusneuvos Aulis Gerlander 1604 4606)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Valtion maksuliikettä koskevat säännökset tarkistetaan vastaamaan maksuliikkeen hoidossa kilpailuttamisen jälkeen käytettävän monipankkijärjestelmän vaatimuksia. Talousarvioasetuksen valtion maksuliikettä koskevien säännösten käsitteistö perustuu historiallisista syistä postisiirron ja postisiirtotilien käyttämiseen. Käsitteistö muutetaan vastaamaan yleistä pankkikäsitteistöä. Lisäksi asetukseen lisätään muun muassa sopimusmenettelyyn perustuva valtion maksuliikepankin määrittely. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (VM lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale 1603 3211)

Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta. Liikuntalakia, nuorisotyölakia, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia on valtionavustussäännösten osalta muutettu 1.9.2002 lukien. Liikunta-asetuksesta kumotaan sellaiset säännökset, jotka on 1.9.2002 lukien siirretty lain tasolle tai jotka sisältyvät 1.9.2001 voimaan tulleeseen valtion-avustuslakiin. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä. Liikuntalakia, nuorisotyölakia, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia on valtionavustussäännösten osalta muutettu 1.9.2002 lukien. Tästä johtuen nuorisotyöasetus uusitaan kokonaisuudessaan. Asetuksella kumotaan nuorisotyöasetus (410/1995) ja nuorisojärjestöjen valtionavustusta valmistelevasta avustustoimikunnasta annettu valtioneuvoston päätös (873/1995). Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen 2 §:n ja 10 §:n 1 momentin kumoamisesta. Liikuntalakia, nuorisotyölakia, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia on valtionavustussäännösten osalta muutettu 1.9.2002. Tästä johtuen asetuksella kumotaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen (46/1964) 2 § ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 476/2000. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Liikuntalakia, nuorisotyölakia, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia on valtionavustussäännösten osalta muutettu 1.9.2002 lukien. Tästä johtuen asetuksella kumotaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen (845/1969) 8-10 § ja 11 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi asetuksessa 47/1982 ja 11 §:n 1 momentti asetuksessa 275/1995. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus valtion nuorisoneuvostosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Liikuntalakia, nuorisotyölakia, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia on valtionavustussäännösten osalta muutettu 1.9.2002 lukien. Tästä johtuen asetuksella kumotaan valtion nuorisoneuvostosta annettu valtioneuvoston päätös (1125/1991). Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta. Ylioppilastutkintoasetuksesta (1000/1994) kumotaan ylioppilastutkinnossa suoritettavia kokeita ja ylioppilastutkinnon kokeilua koskevat säännökset, jotka on 1.9.2002 voimaantulevalla lailla lukiolain 18 §:n muuttamisesta (478/2002) otettu lukiolakiin. Asetuksessa säädetään tarkemmin toisen kotimaisen kielen kokeen korvaamisesta muulla kokeella eräissä tapauksissa. Korvaamisen edellytykset säilyvät pääosin nykyisellään. Ylioppilastutkintolautakunnan vastaavista määräyksistä ja lautakunnan toimivallasta päättää kokeen korvaamisesta luovutaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen 1607 7262)

Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Lukioasetuksen (810/1998) 10 §:n 2 momentin perusteella lukion opiskelijalle voidaan myöntää vapautus toisen kotimaisen kielen opiskelusta, jos hänellä on ylioppilastutkintoasetuksen mukaisesti oikeus ylioppilastutkinnossa korvata toisen kotimaisen kielen koe muulla kokeella. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (OPM lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen 1607 7262)

Valtioneuvoston asetus väylämaksusta. Asetuksella annetaan 16.8.2002 annetun väylämaksulain (708/2002) nojalla tarkemmat säännökset väylämaksun suuruudesta, jääluokan vahvistamista ja jääluokkatodistuksen antamista varten tarvittavista tiedoista ja selvityksistä, alusten varustevaatimuksista, jääluokkasyväyksestä sekä alusyhdistelmän jääluokan määräytymisestä. Samalla kumotaan helpotuksista Saimaan kanavan ja vesistöalueen väylämaksuihin annettu asetus (203/1981). Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Valtion vuoden 2002 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä annettiin asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista (773/2001). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia on muutettu kevään 2002 lisätalousarvioon liittyvällä, 1.9.2002 voimaan tulevalla lailla siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta on korotettu 0,06 prosenttiyksiköllä nykyisestä 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin. Korotus liittyy kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausjärjestelmän uudistamiseen, jota koskevat lopulliset vuoden 2000 verotietoihin perustuvat laskelmat ovat olleet käytettävissä vasta vuoden 2002 talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen. Samalla on purettu sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan maksettavaa valtionavustusta koskeva kytkentä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta vähennetään edellä olevan johdosta 1,81 eurolla kutakin kunnan asukasta kohden. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (STM hallitussihteeri Ritva Kujala 1607 43582)

Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta. Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen 5, 6, 10 ja 12 § kumotaan. Asetuksen 10 ja 12 §:n säännökset on otettu toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 7 ja 11 §:ään ja asetuksen 5 ja 6 §:n säännökset tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 lukuun. Lisäksi asetuksen 18 §:ssä olevat viittaukset muuhun lainsäädäntöön saatetaan ajantasalle. Asetus tulee voimaan 30.9.2002. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3854)

Valtioneuvoston asetus tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteiden haitta-aineiden enimmäismääristä (931/1997) kumotaan. Savukkeista poltettaessa syntyvien haitta-aineiden enimmäismääristä on säännelty tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetulla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (641/2002). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3854)

Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksessa on tarkemmat säännökset 1.10.2002 voimaan tulevan työntekijäin eläkelain 17 §:n 1 momentin mukaisesta työnantajan tietojenantovelvollisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Valtioneuvoston asetus kansaneläkeasetuksen 69 §:n muuttamisesta. Asetuksella kumotaan tarpeettomana säännös väestörekisteriviranomaisilta saatavista tiedoista, koska asiasta säädetään 1.10.2002 voimaan tulevassa kansaneläkelain 46 a §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

Valtioneuvoston asetus perhe-eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella kumotaan viittaus 1.10.2002 kumottavaan kansaneläkeasetuksen 68 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella kumotaan viittaus 1.10.2002 kumottavaan kansaneläkeasetuksen 68 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen 3 luvun otsikon muuttamisesta. Kuntoutusraha-asetuksen 3 luvun otsikko muutetaan vastaamaan sen nykyistä sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 1607 4412)

Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista. Asetuksella kielletään Tukholman yleissopimuksessa tarkoitettujen kemiallisten aineiden ja niitä sisältävien valmisteiden valmistus ja käyttö sekä maahantuonti ja maastavienti markkinoille luovuttamista varten eräin poikkeuksin. Lisäksi kielletään näitä aineita sisältävien tai niillä käsiteltyjen tuotteiden ja tavaroiden maahantuonti ja maastavienti markkinoille luovuttamista varten, pois lukien valmisteet, tuotteet ja tavarat, joissa aineet ovat vierasainejääminä. Sopimuksen tarkoittamia aineita sisältävä jäte on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä siten, ettei siihen jää jäljelle mainittuja aineita. Jätettä ei kuitenkaan saa käsitellä sellaisin menetelmin, jotka voivat johtaa mainittujen aineiden uudelleen käyttöön tai hyödyntämiseen jätteenä. Asetus tulee voimaan 1.9.2002. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 1603 9733)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.8.2002 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa 1)valtiovarainministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Haus Kehittämiskeskus Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamiskirja ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. 2)valtiovarainministeriö merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 8 000 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. 3)valtiovarainministeriö valtion puolesta luovuttamaan perustetulle osakeyhtiölle Hallinnon kehittämiskeskuksen hallinnassa oleva valtion omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta varoineen ja velkoineen sekä allekirjoittamaan luovutuskirja ja merkitsemään yhtiön osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä apporttina luovutettavaa noin 220 000 euron nettomääräistä valtion omaisuutta vastaan. Samalla valtuutetaan alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehenään ylijohtaja Jorma Karjalainen tai ministerin määräämä edustaja edustamaan valtiota perustettavan Haus Kehittämiskeskus Oy:n vuoden 2002 aikana pidettävissä yhtiökokouksissa. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 1603 4947)

Päätös 1)hyväksyä jo tapahtuneet toimenpiteet ja saattaa Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetut perustamistoimet loppuun. 2)oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö luovuttamaan Siemenperunakeskuksen hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja liiketoiminnan liitteenä olevan luovutuskirjan perusteiden mukaisesti varoineen ja velkoineen laitoksen toimintaa jatkamaan perustetulle Suomen siemenperunakeskus Oy -nimiselle valtion yhtiölle sekä merkitsemään luovutuksen johdosta suoritettavassa osakepääoman korotuksessa yhtiön osakkeita 92 000 euron nimellisarvosta. (MMM hallitusneuvos Kristiina Pajala 1605 3399)

Päätös määrätä ministeri Jari Koskinen valtion edustajaksi Siemenperunakeskuksen toimintaa jatkamaan perustetun osakeyhtiön, Suomen siemenperunakeskus Oy:n, vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin sekä määrätä hänen varamiehekseen kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen. (MMM hallitusneuvos Kristiina Pajala 1605 3399)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.8.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lahjonnan torjuminen yksityisellä sektorilla). Puitepäätösluonnos sisältää velvollisuuden säätää rangaistavaksi puitepäätöksessä määritellyt lahjuksen antamista ja ottamista yksityisellä sektorilla koskevat rikokset sekä määritellä niiden rangaistukset. Oikeushenkilön rangaistusvastuu tulisi ulottaa näihin tekoihin ja oikeushenkilöön kohdistuvista seuraamuksista säädettäisiin puitepäätöksessä. Ehdotuksessa on myös lainkäyttövaltaa koskevat artiklat. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 1606 7724)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.8.2002 seuraavat nimitysasiat:

Tilintarkastaja Tiina Heiskanen sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 8) virkaan 1.9.2002 lukien. (SM hallintojohtaja Reijo Luhtavaara 1604 2788)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.8.2002 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin opetussektorin ohjelmaan vuosina 2003-2005. Opetussektorin ohjelmalla tuetaan Mosambikin koulutustason parantamista lisäämällä perus- ja keskitasonkoulutuksen saatavuutta sekä parantamalla koulutuksen laatua. Mosambikin opetussektorin tukeen myönnetään yhteensä 10 442 580 euroa vuosille 2003-2005. (UM lähetystöneuvos Tiina Myllyntausta 1605 6242)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 16.8.2002

Suomen EU-politiikan tavoitteet Tanskan puheenjohtajakaudella

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 16.8.2002 Suomen EU-politiikan tavoitteita Tanskan puheenjohtajakaudella. Suomi tukee Tanskan linjauksia.

Suomi pitää Euroopan unionin laajentumista tärkeimpänä EU-politiikan tavoitteena vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Laajentumisen aikataulusta ja periaatteista on pidettävä kiinni. EU:lla pitää olla valmius päättää neuvottelut kymmenen hakijamaan kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä, ja liittymisneuvottelut päättävien hakijamaiden tulee täyttää jäsenyyden edellytykset.

Laajentuminen edellyttää neuvoston toiminnan määrätietoista kehittämistä. Suomi tukee Tanskan pyrkimyksiä toimeenpanna viipymättä Sevillan Eurooppa-neuvoston päätökset Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja neuvoston toiminnan tehostamisesta. Nämä muutokset voidaan toteuttaa ilman perustamissopimuksen muutoksia. Suomi pitää tärkeänä, että perustamissopimuksen muutokset valmistellaan kokonaisuutena ja että unionin toimielinjärjestelmän uudistuksissa huolehditaan jäsenmaiden välisestä tasa-arvosta sekä siitä, että komission asemaa ei heikennetä.

EU asetti kunnianhimoisia kilpailukykytavoitteita Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vuonna 2000. Lissabonin strategiaa käsitellään kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokouksessa, mikä edellyttää kilpailukykyä parantavien päätösten aktiivista valmistelua jo Tanskan kaudella. Suomi katsoo, että energiamarkkinoiden vapauttamisesta tehdyistä päätöksistä on pidettävä tiukasti kiinni. Informaatioteknologia ja bioteknologia ovat EU:n kilpailukyvyn kannalta avainasemassa, ja näiden alojen toimintaedellytyksistä on huolehdittava.

Lissabonin kilpailukykystrategia edellyttää myös tehokasta seurantaa. Suomi haluaa painottaa, että yhteisesti sovittuja sääntöjä on noudatettava. Suomi ehdottaa lisäksi, että kilpailukykystrategiaa palvelevia prosesseja uudistetaan. Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, työllisyysprosessin ja Cardiffin talousuudistusprosessin pitää entistä paremmin osoittaa EU:n kilpailukyvyn puutteet.

Päätös elintarviketurvallisuusviranomaisen sijoittamisesta Helsinkiin on tehtävä Tanskan puheenjohtajakaudella.

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous pidetään 26.8.-4.9. EU-puheenjohtajamaana Tanskalla on kokouksessa keskeinen asema EU:n toiminnan yhteensovittajana. Suomen mielestä on tärkeää, että EU ottaa kokouksessa johtavan roolin.

Tanskan puheenjohtajakausi antaa erinomaisen tilaisuuden edistää EU:n pohjoista ulottuvuutta muun muassa pohjustamalla uutta toimintaohjelmaa vuosille 2004-2006. EU:n laajentuminen edellyttää myös sitä, että unioni asettaa entistä enemmän painoa Itämeren alueen kehittämiselle.

Lisätietoja antavat EU-asioiden valtiosihteeri Alec Aalto (09) 1602 2180 ja neuvotteleva virkamies Markku Keinänen (09) 1602 2184 valtioneuvoston EU-sihteeristöstä.

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 23.8.2002

Hallitus toivoo, että työmarkkinaosapuolet jatkavat neuvotteluja eläkeuudistuksesta toimitusjohtaja Kari Puron 13. elokuuta tekemän ehdotuksen pohjalta.

Hallitus pyytää, että neuvottelut saataisiin päätökseen 5. syyskuuta mennessä. Mikäli työmarkkinaosapuolet eivät ole siihen mennessä päässeet neuvottelutulokseen, hallitus tekee asiassa ratkaisunsa ja antaa esitykset eduskunnalle käsiteltäväksi syysistuntokauden aikana.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.